07 6657 Cẩm nang phát hiện khí MCW 1200x675

FREE DOWNLOAD

Sổ tay phát hiện khí:
Các khái niệm chính và tài liệu tham khảo cho hệ thống giám sát khí

Cuốn sổ tay này giới thiệu cho người dùng các thuật ngữ và khái niệm chính trong việc phát hiện khí. Nó phục vụ như một hướng dẫn tham khảo nhanh về các thông tin như đặc tính khí cụ thể, giới hạn phơi nhiễm và các dữ liệu khác. Thông tin bao gồm:

  • thuật ngữ phát hiện khí thiết yếu và chữ viết tắt
  • Các nguyên tắc chính trong giám sát khí dễ cháy và khí độc
  • công nghệ phát hiện khí được sử dụng rộng rãi nhất
  • thông tin phê duyệt thiết bị phát hiện khí
  • hướng dẫn đặt cảm biến khí

Hãy tải xuống tài nguyên cần thiết này ngay hôm nay, Sổ tay phát hiện khí: Các khái niệm chính & Tài liệu tham khảo cho Hệ thống giám sát khí.
LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong MSA Bacharach Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.
Trở lại đầu trang