Phần 608 của EPA là gì và những điều bạn cần biết

Các quy định và việc tuân thủ quy định về điện lạnh có thể khó điều hướng, đặc biệt là khi các cột mục tiêu luôn di chuyển. Để giúp bạn với những thay đổi và đề xuất gần đây đối với EPA 608, Bacharach đang cung cấp hội thảo trên web hữu ích này.

Hội thảo trên web xem xét những điều bạn cần biết đối với Mục 608 của Đạo luật Không khí Sạch của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Hội thảo trên web cũng xem xét các đề xuất thay đổi luật pháp gần đây và điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các yêu cầu báo cáo về điện lạnh của bạn. Vì vậy, nếu bạn là Kỹ thuật viên HVAC, chủ sở hữu hoặc nhà điều hành thiết bị điện lạnh, hội thảo trên web này là dành cho bạn.

Bạn sẽ học được gì:

  • Những chất làm lạnh nào được đề cập trong Phần 608 của Đạo luật Không khí Sạch
  • Các yêu cầu đối với kỹ thuật viên HVAC là gì
  • Yêu cầu bán môi chất lạnh đối với kỹ thuật viên và đại lý bán buôn
  • Yêu cầu đối với chủ sở hữu thiết bị
  • Tỷ lệ kích hoạt, sửa chữa rò rỉ và kiểm tra rò rỉ
  • Công cụ cho chủ sở hữu thiết bị và nhà thầu
  • Ý nghĩa của Đạo luật AIM 2020

Đăng ký để xem hội thảo trên web

LƯU Ý: Bằng cách gửi thông tin chi tiết của tôi bằng biểu mẫu này, tôi xác nhận và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi được cung cấp sẽ được xử lý bởi Bacharach cho các mục đích được nêu trong Bacharach Chính sách Bảo mật. Tôi đồng ý rõ ràng để nhận các email tiếp thị từ Bacharach và hiểu rằng tôi có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.