Bacharach, Inc. duy trì trang web này (“Trang web”) cho thông tin, giáo dục và giao tiếp của bạn. Vui lòng duyệt qua Trang web. Bạn có thể tải xuống tài liệu được hiển thị trên Trang web với mục đích phi thương mại, chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân miễn là bạn còn giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trên tài liệu. Tuy nhiên, bạn không được phân phối, sửa đổi, truyền tải, sử dụng lại, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của Trang web cho các mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video mà không có Bacharach, Sự cho phép bằng văn bản của Inc. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản và Điều kiện”) và tất cả các luật hiện hành. Bằng cách truy cập và duyệt Trang web, bạn chấp nhận, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, Điều khoản và Điều kiện và thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và Bacharach, Inc. được thay thế và không có hiệu lực.

Bạn nên cho rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên Trang web đều có bản quyền trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng trừ khi được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trong văn bản trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. không bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên Trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Bacharach, Inc ..

Trong khi sự Bacharach, Inc. sử dụng những nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật vào Trang web, Bacharach, Inc. không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác của nó. Bacharach, Inc. không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của Trang web.

Việc bạn sử dụng và duyệt trên Trang web là rủi ro của bạn. Cũng không Bacharach, Inc. cũng như bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Trang web chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc trừng phạt phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mọi thứ trên Trang web được cung cấp cho bạn “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG SỰ VI PHẠM. Xin lưu ý rằng một số khu vực pháp lý có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Kiểm tra luật pháp địa phương của bạn để biết bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào liên quan đến việc loại trừ các bảo đảm ngụ ý. Bacharach, Inc. cũng không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trong Trang web hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh nào từ Trang web.

Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền đến Trang web bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất nào hoặc tương tự và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ thứ gì bạn truyền tải hoặc đăng tải đều có thể được sử dụng bởi Bacharach, Inc. hoặc các chi nhánh của nó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Hơn nữa, Bacharach, Inc. được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi đến Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin đó.

Hình ảnh về người hoặc địa điểm được hiển thị trên Trang web là tài sản của hoặc được sử dụng với sự cho phép của, Bacharach, Inc .. Việc sử dụng những hình ảnh này của bạn, hoặc bất kỳ ai khác được bạn ủy quyền đều bị cấm trừ khi được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép cụ thể hoặc sự cho phép cụ thể được cung cấp ở những nơi khác trên Trang web. Bất kỳ việc sử dụng trái phép hình ảnh nào đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các quy định và quy chế truyền thông.

Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web là Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Bacharach và những người khác. Không có nội dung nào trên Trang web nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, estoppel, hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bacharach hoặc bên thứ ba có thể sở hữu các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web. Việc bạn sử dụng sai các Nhãn hiệu được hiển thị trên Trang web, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Trang web, ngoại trừ được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện này, đều bị nghiêm cấm. Bạn cũng được khuyên rằng Bacharach, Inc. sẽ tích cực thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi tối đa của pháp luật, bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bacharach, Inc. đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết với Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào ngoài trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang web. Việc bạn liên kết đến bất kỳ trang nào khác ngoài trang web hoặc các trang web khác đều do bạn tự chịu rủi ro.

Mặc dù Bacharach, Inc. đôi khi có thể giám sát hoặc xem xét các cuộc thảo luận, trò chuyện, bài đăng, truyền tải, bảng thông báo, và những thứ tương tự trên Trang web, Bacharach, Inc. không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung của bất kỳ vị trí nào như vậy cũng như bất kỳ lỗi nào, nói xấu, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm, tục tĩu, nguy hiểm hoặc không chính xác. trong bất kỳ thông tin nào trong các vị trí như vậy trên Trang web. Bạn bị cấm đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, gây tai tiếng, kích động, khiêu dâm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bacharach, Inc. sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo Bacharach, Inc. tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy.

Phần mềm từ Trang web này còn phải tuân theo Kiểm soát Xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không phần mềm nào từ Trang web này có thể được tải xuống hoặc xuất khẩu (i) sang (hoặc cho một công dân hoặc cư dân của) Cuba, Iraq, Libya, Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Hoa Kỳ đã cấm vận hàng hóa; hoặc (ii) bất kỳ ai trong danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bảng Từ chối Lệnh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng phần mềm, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở, dưới sự kiểm soát của, hoặc công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy.

Bacharach, Inc. có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy và do đó nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và Điều kiện hiện tại mà bạn bị ràng buộc.

Trở lại đầu trang