Điều khoản và điều kiện mua hàng

1. Chấp nhận Đơn đặt hàng: Người mua sẽ không bị ràng buộc bởi Đơn đặt hàng này cho đến khi Người bán thực hiện và trả lại cho Người mua bản sao xác nhận của Đơn đặt hàng này. Người bán sẽ bị ràng buộc bởi Đơn đặt hàng này và các điều khoản và điều kiện của nó khi thực hiện và trả lại bản sao xác nhận, khi nó chỉ ra cách khác là chấp nhận Đơn đặt hàng này, khi nó giao cho Người mua bất kỳ mặt hàng nào được đặt hàng ở đây hoặc khi nó hiển thị cho Người mua bất kỳ dịch vụ nào được đặt hàng ở đây. Đơn đặt hàng này giới hạn rõ ràng việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện nêu ở đây, và bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện bổ sung hoặc khác nào do Người bán đề xuất đều bị từ chối trừ khi Người mua đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Không có hợp đồng nào sẽ tồn tại ngoại trừ Thỏa thuận và Đơn đặt hàng này được thực hiện như đã cung cấp ở trên.

2. Sửa đổi: Các bên đồng ý rằng Đơn đặt hàng này, bao gồm các điều khoản và điều kiện cùng với bất kỳ tài liệu nào đính kèm theo đây hoặc được đưa vào đây bằng cách tham chiếu chứa hợp đồng hoàn chỉnh và cuối cùng giữa Người mua và Người bán; rằng không có thỏa thuận hoặc hiểu biết nào để sửa đổi Đơn đặt hàng này sẽ ràng buộc với Người mua trừ khi được đại diện được ủy quyền của Người mua ký bằng văn bản. Tất cả các thông số kỹ thuật, bản vẽ và dữ liệu được gửi cho Người bán cùng với Đơn đặt hàng này hoặc được đề cập đến bởi Đơn đặt hàng này theo đây được đưa vào đây và trở thành một phần của Đơn đặt hàng này.

3. Thay đổi: Người mua có quyền vào bất kỳ lúc nào để thực hiện các thay đổi bằng văn bản đối với bất kỳ một hoặc nhiều điều sau đây: (a) Thông số kỹ thuật, bản vẽ và dữ liệu được kết hợp trong Đơn đặt hàng này; (b) phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; (c) nơi giao hàng; (d) thời gian giao hàng; (e) cách thức giao hàng; và (f) đại lượng. Nếu bất kỳ thay đổi nào như vậy làm tăng hoặc giảm chi phí hoặc thời gian cần thiết để thực hiện Đơn đặt hàng này, Người bán sẽ có quyền yêu cầu điều chỉnh công bằng về giá phù hợp với giá ban đầu. Mọi điều chỉnh / yêu cầu sẽ kèm theo bằng chứng bằng văn bản và có thể được Người mua kiểm tra. Mọi yêu cầu điều chỉnh theo Điều này sẽ được coi là từ bỏ trừ khi được khẳng định trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày Người bán nhận được đơn đặt hàng thay đổi; Tuy nhiên, với điều kiện là Người mua, nếu quyết định theo ý mình rằng các dữ kiện chứng minh cho hành động đó, có thể nhận và hành động theo bất kỳ khiếu nại nào như vậy được gửi bất kỳ lúc nào trước khi thanh toán cuối cùng theo Đơn đặt hàng này. Bất kỳ khiếu nại nào của Người bán đối với việc điều chỉnh theo Điều này phải được Người mua chấp thuận bằng văn bản trước khi Người bán tiến hành điều chỉnh đã yêu cầu. Việc tăng giá sẽ không ràng buộc Người mua trừ khi được chứng minh bằng việc sửa đổi Thỏa thuận do đại diện được ủy quyền của Người mua ký.

4. Giao hàng: Thời gian là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện Đơn đặt hàng này, và nếu việc giao hàng không được thực hiện với số lượng và thời gian quy định, hoặc việc cung cấp dịch vụ không được hoàn thành vào thời gian đã định, Người mua có quyền không chịu trách nhiệm pháp lý và ngoài các quyền và biện pháp khắc phục khác của mình, thực hiện một trong hai hoặc tất cả các hành động sau: (a) định tuyến nhanh trực tiếp các mặt hàng (chi phí định tuyến nhanh sẽ do Người bán thanh toán); (b) chấm dứt Đơn đặt hàng này bằng cách thông báo cho Người bán về các mặt hàng mà Người mua không nhận được hoặc các dịch vụ không được cung cấp tại thời điểm thông báo được gửi cho Người mua và để mua các mặt hàng hoặc dịch vụ thay thế ở nơi khác và tính phí Người bán với bất kỳ tổn thất nào phát sinh; hoặc (c) trong trường hợp việc giao hàng vì những lý do không liên quan đến người bán gây ra tình trạng hết hàng, Người mua có quyền yêu cầu Người bán bị phạt; tiền phạt sẽ là hai phần trăm (2%) phần giá mua đối với các mặt hàng bị chậm trễ cho mỗi ngày chậm trễ. Tổng số tiền phạt theo khoản (c) không được vượt quá hai mươi phần trăm (20%) tổng giá mua.

Người bán sẽ chịu trách nhiệm về phí vận chuyển, sự chậm trễ hoặc khiếu nại do Người bán sai lệch so với hướng dẫn định tuyến của Người mua. Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí giao hàng vượt quá hoặc vỡ nợ do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và không do lỗi hoặc sơ suất của mình; Tuy nhiên, với điều kiện là khi Người bán có lý do để tin rằng việc giao hàng sẽ không được thực hiện như đã định, thông báo bằng văn bản nêu rõ nguyên nhân của sự chậm trễ dự kiến ​​sẽ được gửi ngay cho Người mua. Nếu sự chậm trễ hoặc vỡ nợ của Người bán là do sự chậm trễ hoặc vỡ nợ của nhà thầu phụ, thì sự chậm trễ hoặc vỡ nợ đó chỉ có thể được bào chữa nếu nó phát sinh do những nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của cả Người bán và nhà thầu phụ và không do lỗi hoặc sơ suất của một trong hai người và các mặt hàng được cung cấp hoặc các dịch vụ được cung cấp không thể lấy được từ các nguồn khác trong thời gian đủ để cho phép Người bán đáp ứng tiến độ giao hàng hoặc hiệu suất được yêu cầu.
Người mua sẽ không có trách nhiệm thanh toán cho các mặt hàng được giao cho Người mua vượt quá số lượng quy định trong Đơn đặt hàng này và lịch trình giao hàng. Các mặt hàng đó sẽ có thể bị từ chối và trả lại với chi phí của Người bán, bao gồm cả phí vận chuyển theo cả hai chiều. Người mua sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vật liệu hoặc chi phí sản xuất nào do Người bán phát sinh vượt quá số lượng hoặc trước thời gian cần thiết để đáp ứng lịch trình giao hàng của Người mua.

5. Hướng dẫn giao hàng: Người bán chỉ thực hiện giao hàng trong giờ làm việc bình thường của Người mua và đến bến nhận hàng của Người mua tại địa chỉ thích hợp được liệt kê bên dưới, hoặc theo thông báo khác của Người mua. (đối với vận chuyển từ nhà cung cấp). Điều này có thể bao gồm giao hàng quốc tế. Người bán sẽ được yêu cầu có tất cả các giấy phép hiện hành.
Neutronics Inc.
456 cách kem
Exton, PA 19341

6. Kiểm tra và nghiệm thu: Thanh toán đến hạn sau 45 ngày kể từ ngày Người mua nhận được hóa đơn chính xác hoặc ngày Người mua nhận được các mặt hàng phù hợp. Tất cả các mặt hàng được mua dưới đây phải được kiểm tra tại điểm đến của Người mua trước hoặc sau khi thanh toán theo tùy chọn của Người mua. Thanh toán cho bất kỳ mặt hàng nào theo Đơn đặt hàng này sẽ không đồng nghĩa với việc chấp nhận chúng. Người mua có quyền từ chối và từ chối chấp nhận các mặt hàng không phù hợp với hướng dẫn, thông số kỹ thuật, bản vẽ và dữ liệu hoặc bảo đảm của Người bán (rõ ràng hoặc ngụ ý) hoặc không phù hợp với Đơn đặt hàng này (cho dù do Người bán không thực hiện thực hiện, Hành động của Đức Chúa Trời hoặc cách khác), hoặc chứa các khiếm khuyết khác, cho dù tiềm ẩn hay hiển nhiên. Hành động của Thượng đế là bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Người mua, bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, các vấn đề môi trường khác, đình công và khác biệt với nhân viên. Người mua có quyền từ chối các mặt hàng có khuyết tật tiềm ẩn mà không được phát hiện cho đến sau khi chấp nhận các mặt hàng đó, miễn là việc từ chối đó được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi phát hiện ra khuyết tật.
Hàng hóa không được chấp nhận sẽ được trả lại cho Người bán để được hoàn lại toàn bộ tiền hoặc tín dụng hoặc thay thế tùy theo lựa chọn của Người mua và rủi ro và chi phí của Người bán, bao gồm cả phí vận chuyển theo cả hai chiều. Không thay thế các mặt hàng bị từ chối trừ khi được Người mua chỉ định bằng văn bản. Ngoài ra, Người mua có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí sản xuất, hư hỏng vật liệu hoặc vật phẩm do đóng thùng, đóng thùng hoặc đóng gói không đúng cách và mất lợi nhuận hoặc các thiệt hại đặc biệt khác mà Người mua phải chịu. Quyền đó sẽ bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác do pháp luật quy định. Việc chấp nhận tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các mặt hàng sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền của Người mua từ chối các mặt hàng khác hoặc đơn đặt hàng khác. Việc chấp nhận bất kỳ mặt hàng nào sẽ không ràng buộc Người mua chấp nhận các lô hàng trong tương lai.

7. Đóng gói, Ghi nhãn và Thùng chứa: Người mua không thể tính phí đóng gói hoặc thùng chứa trừ khi được quy định trong Đơn đặt hàng này. Người bán phải chuẩn bị nhãn cho các hộp và thùng vận chuyển có chứa thông tin như vậy, nếu có, như Người mua có thể chỉ định. Người bán phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với các vật liệu hoặc vật phẩm được mô tả ở đây do đóng gói, đóng thùng hoặc đóng gói không đúng cách.

8. Bảo đảm của Người bán: Người bán đảm bảo rằng các mặt hàng được trang bị dưới đây sẽ không có khuyết tật về vật liệu, tay nghề và thiết kế, có chất lượng có thể bán được và phù hợp với mục đích của Người mua và chúng phải tuân theo hướng dẫn, thông số kỹ thuật, bản vẽ và dữ liệu của Người mua. Người bán theo đây đảm bảo thêm rằng các mặt hàng được cung cấp dưới đây sẽ tuân theo tất cả các tuyên bố, khẳng định, hứa hẹn, mô tả, mẫu hoặc mô hình tạo thành cơ sở của Đơn đặt hàng này, Người bán đồng ý rằng những bảo hành này sẽ tồn tại khi chấp nhận các mặt hàng. Tất cả các bảo hành nêu trên sẽ bổ sung cho bất kỳ bảo hành nào thuộc phạm vi bổ sung do Người bán đưa ra cho Người mua. Không có bảo đảm nào trong số các bảo đảm đã nêu và không có bảo đảm ngụ ý hoặc rõ ràng nào khác sẽ bị coi là từ chối hoặc loại trừ trừ khi được chứng minh bằng thông báo thay đổi hoặc sửa đổi đơn đặt hàng do đại diện được ủy quyền của Người mua cung cấp và ký. Trong trường hợp vi phạm bảo hành, Người mua sẽ được hưởng tất cả các biện pháp khắc phục theo Bộ luật Thương mại thống nhất hoặc luật hiện hành khác phát sinh từ hành vi vi phạm đó.

9. Khả năng thay thế cho nhau: Tất cả các mặt hàng được mua dưới đây (hoặc một phần của hợp đồng này) hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau với các mặt hàng tương tự (hoặc các bộ phận của chúng) đã mua từ Người bán trước đó bởi Người mua hoặc khách hàng của Người mua. Vì mục đích này, tất cả các thiết kế, quy trình hoặc thủ tục được Người bán sử dụng để cung cấp các mặt hàng tương tự (hoặc các bộ phận của chúng) trước đây sẽ được Người bán sử dụng để cung cấp các mặt hàng (hoặc các bộ phận của chúng) đã mua ở đây. Bất kỳ sai lệch nào đối với bất kỳ thiết kế, quy trình hoặc thủ tục nào của Người bán đều yêu cầu Người mua chấp thuận trước bằng văn bản. Người bán sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các chi phí của Người mua liên quan đến việc phát hiện và trang bị thêm các mặt hàng không thể thay thế (hoặc các bộ phận của chúng) do Người bán không tuân thủ các yêu cầu của Điều này.

10. Tài sản của Người mua: Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng này hoặc được đồng ý bằng văn bản, tài sản của mọi mô tả bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các công cụ, dụng cụ, thiết bị và vật liệu được cung cấp hoặc cung cấp cho Người bán, quyền sở hữu thuộc về Người mua , và bất kỳ sự thay thế nào của chúng sẽ và vẫn là tài sản của Người mua. Tài sản đó, không phải là tài liệu dự định sửa đổi sẽ không được sửa đổi nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người mua. Tài sản đó sẽ được Người bán đánh dấu rõ ràng hoặc xác định một cách đầy đủ là “Tài sản của Neutronics, Inc.” và sẽ được lưu trữ an toàn riêng biệt và tách biệt với tài sản của Người bán. Người bán không được sử dụng tài sản đó trừ khi thực hiện công việc dưới đây hoặc được Người mua ủy quyền bằng văn bản. Tài sản đó, trong khi Người bán sở hữu hoặc kiểm soát, sẽ được giữ trong tình trạng an toàn và tốt, Người bán sẽ chịu rủi ro và sẽ được Người bán bảo hiểm, bằng chi phí của mình, với số tiền tương đương với chi phí thay thế với tổn thất phải trả cho Người mua. Trong phạm vi tài sản đó không phải là vật chất tiêu hao để thực hiện Đơn đặt hàng này, nó sẽ được Người mua kiểm tra và loại bỏ, và Người mua có quyền nhập vào cho các mục đích đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người bán. Theo và khi được Người mua chỉ dẫn, Người bán sẽ tiết lộ vị trí của tài sản đó, chuẩn bị cho chuyến hàng và vận chuyển cho Người mua trong tình trạng tốt như khi Người bán nhận ban đầu, ngoại trừ hao mòn hợp lý.

11. Dụng cụ đặc biệt: Thuật ngữ “dụng cụ đặc biệt” như được sử dụng trong Điều này sẽ được coi là bao gồm tất cả các đồ gá, khuôn dập, đồ gá, khuôn mẫu, khuôn mẫu, dụng cụ cắt đặc biệt, đồng hồ đo đặc biệt, thiết bị kiểm tra đặc biệt, thiết bị đặc biệt khác và thiết bị hỗ trợ sản xuất, và các bản vẽ và bất kỳ vật thay thế nào đã nói ở trên, có được hoặc được sản xuất hoặc sử dụng để thực hiện Đơn đặt hàng này có tính chất chuyên biệt mà không có sửa đổi hoặc thay đổi đáng kể, việc sử dụng chúng chỉ giới hạn trong việc sản xuất các mặt hàng hoặc bộ phận của chúng hoặc hiệu suất các dịch vụ thuộc loại theo yêu cầu của Đơn đặt hàng này. Thuật ngữ này không bao gồm (a) các hạng mục công cụ hoặc thiết bị trước đây được Người bán mua lại hoặc thay thế chúng, đã hoặc chưa được thay đổi hoặc được thông qua để sử dụng trong việc thực hiện Đơn đặt hàng này, (b) các dụng cụ nhỏ có thể tiêu hao được, (c) nói chung hoặc máy công cụ đặc biệt hoặc các hạng mục vốn tương tự, hoặc (d) dụng cụ, quyền sở hữu thuộc về Người mua.
Người bán đồng ý rằng dụng cụ đặc biệt sẽ được giữ lại và không được sử dụng hoặc làm lại ngoại trừ việc thực hiện công việc dưới đây hoặc khi được Người mua ủy quyền bằng văn bản. Trong khi Người bán sở hữu hoặc kiểm soát, Người bán đảm bảo rằng nó sẽ giữ cho công cụ đặc biệt đó ở tình trạng tốt được bảo hiểm đầy đủ và sẽ thay thế nó khi bị mất, bị phá hủy hoặc cần thiết để thực hiện công việc theo hợp đồng này. Khi ngừng hoặc chấm dứt công việc theo Đơn đặt hàng này mà công cụ đặc biệt được yêu cầu, Người bán sẽ cung cấp cho Người mua danh sách các mặt hàng, bộ phận hoặc dịch vụ để sản xuất hoặc thực hiện công cụ đặc biệt đó đã được sử dụng hoặc thiết kế và một danh sách chỉ rõ nơi đặt từng hạng mục của dụng cụ đặc biệt và sẽ chuyển quyền sở hữu và quyền sở hữu của dụng cụ đặc biệt đó cho Người mua [với số tiền tương đương với chi phí phân bổ hoàn nhập của chúng], hoặc thanh lý chúng khi Người mua có thể chỉ đạo bằng văn bản. Ngoài ra, Người mua sẽ có quyền sở hữu bất kỳ công cụ đặc biệt nào vào bất kỳ lúc nào, quyền sở hữu mà Người mua có được theo hợp đồng này, [sau khi thanh toán chi phí khấu hao đã hoàn lại của Người bán], và Người bán cấp cho Người mua quyền nhập cảnh cho các mục đích đó mà quyền này có thể được Người mua thực hiện mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Người bán.

12. Thông cáo Báo chí: Người bán đồng ý rằng không có xác nhận hoặc thông tin nào khác liên quan đến đơn đặt hàng này và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp dưới đây sẽ được Người bán công khai mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người mua.

13. Bảo mật, Sáng chế: Tất cả thông tin được Người mua cung cấp hoặc cung cấp cho Người bán hoặc cho nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Người bán liên quan đến các mặt hàng hoặc dịch vụ được đề cập trong Đơn đặt hàng này sẽ được coi là bí mật và không được Người bán, nhân viên của Người bán, tiết lộ và nhà thầu phụ cho bất kỳ bên thứ ba nào, toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người mua. Người bán đồng ý không khẳng định bất kỳ khiếu nại nào đối với Người mua về bất kỳ thông tin nào mà Người bán sẽ tiết lộ hoặc sau đây có thể tiết lộ cho Người mua liên quan đến các mặt hàng hoặc dịch vụ được đề cập trong Đơn đặt hàng này. Người bán đồng ý rằng tất cả các thiết kế, bản vẽ, quy trình, thành phần của vật liệu, thông số kỹ thuật, phần mềm, tác phẩm mặt nạ hoặc thông tin kỹ thuật khác do Người bán thực hiện hoặc được cung cấp bởi Người mua liên quan đến các mặt hàng hoặc dịch vụ được đề cập trong Đơn đặt hàng này, bao gồm tất cả các quyền đối với , sẽ là tài sản duy nhất và độc quyền của Người mua, không bị giới hạn bởi bất kỳ hạn chế nào và Người bán sẽ bảo vệ tương tự chống lại việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên thứ ba nào.
Người bán đồng ý rằng, đối với tất cả các phát minh và cải tiến trong các thiết kế, bản vẽ, quy trình, thành phần vật liệu, thông số kỹ thuật, phần mềm, tác phẩm mặt nạ hoặc thông tin kỹ thuật khác do Người bán thực hiện hoặc cung cấp liên quan đến các mặt hàng hoặc dịch vụ được đề cập trong Đơn đặt hàng này, Người bán sẽ nhanh chóng xác định và tiết lộ các phát minh hoặc cải tiến đó cho Người mua và thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ giấy tờ nào và thực hiện các hành động đó nếu có thể cần thiết để hoàn thiện quyền sở hữu đối với các phát minh hoặc cải tiến của Người mua hoặc khi có thể cần thiết trong việc mua sắm, bảo trì, hoặc việc Người mua thực thi bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại, quyền sản xuất mặt nạ hoặc quyền sở hữu nào khác liên quan đến các phát minh hoặc cải tiến. Người bán theo đây chỉ định Người mua với tư cách là người được ủy quyền trên thực tế của Người bán để thực hiện các giấy tờ đó hoặc thực hiện các hành động như vậy. Các nghĩa vụ về bảo mật và chuyển nhượng các sáng chế của Điều này sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt hoặc hoàn thành Đơn đặt hàng này.
Người bán đồng ý sản xuất độc quyền các mặt hàng được đề cập trong Thỏa thuận này cho Người mua. Người bán sẽ không bán bất kỳ mặt hàng nào trong Thỏa thuận này trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ khách hàng nào của Người mua hoặc bất kỳ hoạt động nào của bên thứ ba.

14. Bồi thường về sở hữu trí tuệ: Người bán đồng ý (a) bảo vệ, bồi thường và giữ Người mua, những người kế nhiệm và khách hàng vô hại trước mọi khiếu nại, đòi hỏi, tổn thất, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ bất kỳ vụ kiện nào , khiếu nại hoặc hành động đối với hành vi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc trực tiếp hoặc góp phần hoặc xúi giục vi phạm, bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, tác phẩm mặt nạ hoặc quyền sở hữu nào khác của Hoa Kỳ hoặc nước ngoài vì lý do sản xuất, sử dụng hoặc bán các mặt hàng hoặc dịch vụ được đề cập bởi Đơn đặt hàng này, bao gồm vi phạm phát sinh do tuân thủ các thông số kỹ thuật do Người mua cung cấp, hoặc việc sử dụng sai thực tế hoặc bị cáo buộc hoặc chiếm đoạt bí mật thương mại do trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành động của Người bán, (b) từ bỏ mọi khiếu nại chống lại Người mua theo Uniform Commercial Mã hoặc cách khác, bao gồm bất kỳ yêu cầu giữ nguyên nào vô hại hoặc tương tự, theo bất kỳ cách nào liên quan đến khiếu nại được khẳng định chống lại Người bán hoặc Người mua về bằng sáng chế, giao dịch dấu ấn, bản quyền hoặc mặt nạ vi phạm quyền tác phẩm hoặc tương tự, bao gồm các khiếu nại phát sinh ngoài việc tuân thủ các thông số kỹ thuật do Người mua cung cấp và (c) rằng Người mua sẽ có giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi để sử dụng, bán và đã bán, sửa chữa và đã sửa chữa, và xây dựng lại và đã xây dựng lại các hạng mục được đề cập trong Đơn đặt hàng này. Người bán chuyển nhượng cho Người mua tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với tất cả các nhãn hiệu, bản quyền và quyền tác giả trong bất kỳ tài liệu nào được tạo cho Người mua liên quan đến Đơn đặt hàng này. Các nghĩa vụ của Điều khoản này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hoàn thành Đơn đặt hàng này.

15. Bồi thường: Người bán đồng ý bồi thường và giữ Người mua không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả các tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, khiếu nại, yêu cầu, vụ kiện, hành động, thủ tục, tố tụng và chi phí, bao gồm cả chi phí tòa án và phí luật sư hợp lý, liên quan đến bất kỳ cách nào Đơn đặt hàng này, hoặc các dịch vụ được thực hiện hoặc các mặt hàng được giao theo Đơn đặt hàng này, ngoại trừ các mặt hàng được sản xuất hoàn toàn theo quy cách của Người mua, được yêu cầu hoặc thực hiện bởi bất kỳ cá nhân, công ty, hiệp hội hoặc công ty nào, bao gồm cả nhân viên, công nhân, người phục vụ hoặc đại lý của Người bán và các nhà thầu phụ của nó phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào hoặc vì bất kỳ lý do gì. Người bán đồng ý thêm khi nhận được thông báo sẽ nhanh chóng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ bất kỳ và tất cả các vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng có thể được đưa ra chống lại Người bán hoặc chống lại Người mua. Trong trường hợp máy móc hoặc thiết bị của Người mua được Người bán sử dụng để thực hiện bất kỳ công việc nào có thể được yêu cầu theo Đơn đặt hàng này, máy móc hoặc thiết bị đó sẽ được coi là thuộc quyền quản lý và kiểm soát duy nhất của Người bán trong thời gian sử dụng đó bởi Người bán.

16. Bảo hiểm: Nếu Đơn đặt hàng này bao gồm việc thực hiện lao động cho Người mua, Người bán đồng ý bồi thường và bảo vệ Người mua trước mọi trách nhiệm, khiếu nại hoặc yêu cầu về thương tích hoặc thiệt hại đối với bất kỳ người hoặc tài sản nào phát sinh từ việc thực hiện Đơn đặt hàng này. Người bán cũng đồng ý cung cấp Giấy chứng nhận của nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho thấy Người bán có đủ bảo hiểm với số tiền tối thiểu sau:
(a) Bồi thường cho Người lao động; Các giới hạn theo luật định đối với (các) tiểu bang mà công việc sẽ được thực hiện.
(b) Trách nhiệm pháp lý chung toàn diện, bao gồm trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng; Hoạt động / Sản phẩm đã hoàn thành; Thiệt hại tài sản dạng rộng; và Trách nhiệm Bảo vệ của Nhà thầu, nếu nhà thầu phụ được sử dụng. Giới hạn tối thiểu Thương tật cá nhân, bao gồm tử vong và Thiệt hại tài sản là 250,000 đô la mỗi lần xảy ra, tổng cộng là 1,000,000 đô la.
(c) Trách nhiệm đối với ô tô, bao gồm cả các phương tiện được Sở hữu, Thuê và Không sở hữu. Giới hạn tối thiểu-Thương tật thân thể 250,000 đô la mỗi người, 500,000 đô la mỗi lần xảy ra và thiệt hại tài sản 250,000 đô la mỗi lần xảy ra.
Giấy chứng nhận cho biết phải nêu rõ tên công ty bảo hiểm, số đơn bảo hiểm, ngày hết hạn, giới hạn trách nhiệm và điều khoản cung cấp thông báo hủy bỏ bằng văn bản ít nhất mười (10) ngày. Nếu Người bán là công ty tự bảo hiểm, Giấy chứng nhận của Bộ Lao động và ngành của Tiểu bang nơi lao động sẽ được thực hiện phải do Bộ đó cung cấp trực tiếp cho Người mua. Việc Người bán tuân thủ các yêu cầu bảo hiểm theo bất kỳ cách nào không ảnh hưởng đến việc Người bán bồi thường cho Người mua theo Điều 13 ở trên.

17. Hủy bỏ do Mặc định: Người mua có quyền hủy bỏ mặc định tất cả hoặc bất kỳ phần nào của phần chưa được giao của Đơn đặt hàng này nếu Người bán không thực hiện được tiến độ hợp lý để hoàn thành Đơn đặt hàng vào thời điểm được chỉ định, nếu Người bán không thực hiện giao hàng như quy định trong lịch trình giao hàng, nếu Người bán vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong đây bao gồm cả bảo đảm của Người bán, nếu Người bán thực hiện một thỏa thuận, gia hạn hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ, nếu Người bán giải thể hoặc không còn tồn tại hoặc hoạt động kinh doanh bình thường tất nhiên, hoặc thanh lý toàn bộ hoặc về cơ bản tất cả tài sản của mình, nếu Người bán mất khả năng thanh toán hoặc nếu Người bán nói chung không thanh toán các khoản nợ của mình khi đến hạn. Nếu Đơn đặt hàng này bị hủy mặc định, Người mua có thể yêu cầu Người bán chuyển quyền sở hữu và giao cho Người mua, bất kỳ (a) các hạng mục đã hoàn thành và (b) các hạng mục và vật liệu, bộ phận, công cụ, khuôn dập, đồ gá, đồ đạc, kế hoạch, bản vẽ, thông tin và các quyền hợp đồng mà Người bán đã sản xuất hoặc mua lại cụ thể cho phần đã chấm dứt của Đơn đặt hàng này. Người bán cũng phải bảo vệ và giữ gìn tài sản thuộc sở hữu của mình mà Người mua có quyền lợi. Các quyền và biện pháp xử lý của Người mua được quy định trong Điều khoản này bổ sung và không thay thế cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Người mua có thể có theo luật hoặc vốn chủ sở hữu hoặc theo các Điều khoản khác của Đơn đặt hàng này. Nếu sau khi hủy bỏ theo Điều khoản này, được xác định bởi một tòa án có thẩm quyền, hoặc nếu không, Người bán không bị vỡ nợ, hoặc việc vỡ nợ là có thể bào chữa, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ giống như nếu việc chấm dứt đã được ban hành theo Điều 16 của hợp đồng này. Trước khi Người mua thực hiện quyền hủy bỏ mặc định, Người mua có thể chọn cung cấp cho Người bán một cơ hội để khắc phục tình trạng vỡ nợ của Người bán. Nếu Người mua quyết định cung cấp cho Người bán cơ hội để khắc phục tình trạng vỡ nợ, thì trước tiên Người mua sẽ cung cấp cho Người bán thông báo bằng văn bản về việc Người bán mặc định. Sau đó, Người bán phải phác thảo bằng văn bản có dấu bưu điện trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Người mua về việc Người bán dự định khắc phục tình trạng vỡ nợ của Người bán. Người mua sẽ đánh giá phản hồi bằng văn bản của Người bán và xác định xem có cho Người bán một khoảng thời gian để Người bán có thể khắc phục tình trạng vỡ nợ hay không. Bất kỳ khoảng thời gian nào được cấp cho Người bán để sửa lỗi vỡ nợ sẽ khác nhau, tùy thuộc vào các trường hợp xung quanh lỗi vỡ nợ.

18. Chấm dứt vì sự thuận tiện: Người mua có thể chấm dứt toàn bộ hoặc theo thời gian một phần việc thực hiện công việc theo Đơn đặt hàng này bằng văn bản thông báo về việc chấm dứt, sau đó Người bán sẽ ngừng công việc vào ngày và trong phạm vi quy định trong thông báo và chấm dứt tất cả đơn đặt hàng và hợp đồng phụ trong phạm vi liên quan đến công việc bị chấm dứt. Người bán sẽ nhanh chóng thông báo cho Người mua về số lượng tác phẩm và tài liệu thích hợp có trong tay hoặc đã mua trước khi kết thúc và cách định đoạt thuận lợi nhất mà Người bán có thể đưa ra, Người bán sẽ tuân thủ hướng dẫn của Người mua về việc chuyển nhượng và định đoạt quyền sở hữu tác phẩm đó và vật chất. Trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo chấm dứt đó, Người bán sẽ gửi tất cả các yêu cầu thanh toán của mình theo quy định tại Mục 16 này do việc chấm dứt đó. Người mua sẽ có quyền kiểm tra các khiếu nại đó vào bất kỳ thời điểm hoặc thời điểm hợp lý nào bằng cách kiểm tra và kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, công việc hoặc tài liệu của Người bán liên quan đến Đơn đặt hàng này. Người mua sẽ thanh toán cho Người bán mà không trùng lặp giá Đơn đặt hàng đối với công việc đã hoàn thành được Người mua chấp nhận và chi phí cho Người bán đối với công việc đang xử lý và nguyên vật liệu thô phân bổ cho công việc đã chấm dứt, dựa trên bất kỳ cuộc kiểm toán nào Người mua có thể thực hiện và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, tuy nhiên (a) giá trị hoặc chi phí (tùy theo mức nào cao hơn) của bất kỳ mặt hàng nào được Người bán sử dụng hoặc bán mà không có sự đồng ý của Người mua; (b) giá trị thỏa thuận của bất kỳ mặt hàng nào được Người bán sử dụng hoặc bán với sự đồng ý của Người mua; và (c) chi phí của bất kỳ tác phẩm hoặc vật liệu nào bị lỗi, bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Người mua sẽ không thanh toán cho sản phẩm đã hoàn thành, sản phẩm đang trong quá trình hoặc nguyên vật liệu thô do Người bán chế tạo hoặc mua sắm vượt quá giá tổng hợp được chỉ định trong Đơn đặt hàng này, các khoản thanh toán khác được thực hiện hoặc phải thực hiện ít hơn và các điều chỉnh sẽ được thực hiện để giảm các khoản thanh toán dưới đây để chi phí của công việc trong quá trình xử lý và nguyên vật liệu được phản ánh trên cơ sở tỷ lệ bất kỳ khoản lỗ nào được chỉ ra trên toàn bộ Đơn đặt hàng nếu nó đã được hoàn thành. Thanh toán được thực hiện theo Điều khoản này cấu thành, trách nhiệm duy nhất của Người mua trong trường hợp Đơn đặt hàng này bị chấm dứt theo Điều khoản này. Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng này, các quy định của Điều này sẽ không áp dụng cho bất kỳ việc hủy bỏ nào của Người mua do Người bán mặc định hoặc vì bất kỳ lý do nào khác được pháp luật cho phép hoặc theo Đơn đặt hàng này. Trừ khi có quy định khác tại Điều 15, các quy định của Điều này sẽ không áp dụng cho bất kỳ trường hợp hủy bỏ nào của Người mua do Người bán mặc định. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ không được hưởng lợi nhuận dự kiến ​​hoặc các thiệt hại do hậu quả hoặc đặc biệt theo Đơn đặt hàng này.

19. Tuân thủ Luật áp dụng: Người bán đồng ý rằng, trong quá trình thực hiện Đơn đặt hàng này, Người bán sẽ tuân thủ tất cả các luật, tượng, quy tắc, quy định hoặc lệnh hiện hành của chính phủ Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ tiểu bang hoặc phân khu chính trị nào trong đó. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Người bán đồng ý rằng để được chấp thuận thanh toán, người bán phải bao gồm trên tất cả các hóa đơn tuyên bố sau:
“Người bán tuyên bố rằng, đối với việc sản xuất các mặt hàng được đề cập trong hóa đơn này, người bán đã hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng năm 1938, đã được sửa đổi.”

20. Lệnh điều hành: Người bán đồng ý rằng các đại diện và điều khoản theo yêu cầu của Lệnh điều hành 11246, được sửa đổi bởi Lệnh điều hành 11375 (Cơ hội bình đẳng), Lệnh điều hành 11625 (Doanh nghiệp kinh doanh thiểu số), Lệnh điều hành 11701 (Hành động khẳng định dành cho người khuyết tật và cựu chiến binh của Kỷ nguyên Việt Nam), và Lệnh điều hành 11758 (Việc làm cho người khuyết tật) theo đây được kết hợp vào và tạo thành một phần của Đơn đặt hàng này.

21. Từ bỏ: Việc Người mua không yêu cầu, trong bất kỳ một hoặc nhiều trường hợp nào khi thực hiện bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Đơn đặt hàng này hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây, sẽ không được coi là từ bỏ hoặc từ bỏ việc thực hiện trong tương lai của bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào như vậy hoặc việc thực hiện quyền đó trong tương lai, nhưng nghĩa vụ của Người bán đối với việc thực hiện trong tương lai sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

22. Chuyển nhượng: Không có khoản tiền nào đến hạn hoặc sắp đến hạn cũng như bất kỳ công việc nào phải thực hiện theo Đơn đặt hàng này sẽ được Người bán giao cho Người bán cũng như Người bán sẽ không ký hợp đồng phụ cho các vật liệu đã hoàn thành hoặc đã hoàn thành cơ bản theo Đơn đặt hàng này mà không cần Người mua báo trước sự đồng ý bằng văn bản, sự đồng ý có thể được giữ lại vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của Người mua.

23. Biện pháp khắc phục: Các biện pháp khắc phục được cung cấp ở đây sẽ được tích lũy và bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác hoặc bổ sung do luật pháp hoặc công bằng cung cấp. Người mua có quyền bù trừ bất kỳ số tiền nào mà Người mua phải trả cho Người bán theo Đơn đặt hàng này hoặc theo cách khác. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Đơn đặt hàng này, Người mua và Người bán sẽ tiến hành một cách siêng năng thực hiện theo yêu cầu dưới đây trong khi chờ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào như vậy. Nếu bất kỳ phần nào của Đơn đặt hàng này không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các phần còn lại của Đơn đặt hàng này sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực thi hành.
24. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn đặt hàng này mà chỉ liên quan đến thiệt hại về tiền bạc hoặc tiền đến hạn, các bên đồng ý rằng một cuộc họp sẽ được tổ chức ngay lập tức với sự tham dự của đại diện của mỗi bên có quyết định -cơ quan quản lý liên quan đến tranh chấp cố gắng thương lượng một cách thiện chí để giải quyết tranh chấp. Nếu trong vòng ba mươi (30) ngày sau cuộc họp đó mà các bên không thành công trong việc thương lượng giải quyết tranh chấp, các bên sẽ cố gắng hết sức để lựa chọn một thủ tục giải quyết tranh chấp thay thế (“ADR”), chẳng hạn như trọng tài hoặc hòa giải, để giải quyết tranh chấp. Nếu các bên không thể đồng ý về một hình thức ADR trong vòng mười lăm (15) ngày sau khoảng thời gian thương lượng ba mươi (30) ngày, thì một trong hai bên có thể theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn khác sau bảy (7) ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia về ý định làm như vậy. Nếu các bên có thể đồng ý về một hình thức ADR, họ sẽ theo đuổi việc thực hiện nó một cách thiện chí và kịp thời. Trong trường hợp ADR không dẫn đến giải quyết tranh chấp sau một khoảng thời gian hợp lý, thì một trong hai bên có thể theo đuổi các biện pháp khắc phục sẵn có khác sau bảy (7) ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia nêu rõ hành động dự kiến ​​của mình.
25. Luật điều chỉnh: Đơn đặt hàng này sẽ được điều chỉnh, giải thích và hiểu theo và theo luật của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN

1. CHUNG
Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chuẩn này và các điều khoản không mâu thuẫn trong Bacharach Báo giá của Inc., nếu có, (“Thỏa thuận”) sẽ chi phối về mọi mặt đối với tất cả việc bán và sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, (“Sản phẩm” hoặc “Sản phẩm”) và dịch vụ (“Dịch vụ”) từ Bacharach, Inc. (“Người bán”) bởi người mua (“Người mua”), bao gồm nhưng không giới hạn các Sản phẩm thay thế trong tương lai mà Người mua đã mua. Nếu văn bản này khác theo bất kỳ cách nào với các điều khoản và điều kiện trong đơn đặt hàng của Người mua hoặc nếu văn bản này được hiểu là một sự chấp nhận hoặc như một xác nhận đóng vai trò như một sự chấp nhận, thì sự chấp nhận của Người bán được THỰC HIỆN RÕ RÀNG LÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ LIÊN QUAN ĐÂY SỰ KHÁC BIỆT HOẶC BỔ SUNG VỚI NHỮNG ĐIỀU CÓ TRONG BÀI VIẾT CỦA NGƯỜI MUA. Hơn nữa, văn bản này sẽ được coi là thông báo phản đối các điều khoản và điều kiện đó của Người mua. Nếu văn bản này được hiểu là đề nghị, thì việc chấp nhận ở đây bị giới hạn rõ ràng ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY. Không có đơn đặt hàng hoặc bất kỳ công cụ mua hàng nào khác của Người mua có hiệu lực để mâu thuẫn, sửa đổi, xóa khỏi hoặc thêm vào các điều khoản của Thỏa thuận này trừ khi Người bán đồng ý rõ ràng và chấp nhận bằng văn bản. Thỏa thuận này cấu thành tuyên bố hoàn chỉnh và độc quyền về thỏa thuận giữa các bên và thay thế tất cả các đề xuất, bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử và tất cả các thông tin liên lạc khác giữa các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này. Báo giá của người bán là đề nghị chỉ có thể được chấp nhận toàn bộ. Người mua sẽ được coi là chấp nhận Thỏa thuận này khi xảy ra bất kỳ điều nào sau đây: (i) Người mua chấp nhận báo giá của Người bán kèm theo Thỏa thuận này; (ii) Người mua giao đơn đặt hàng Sản phẩm cho Người bán (thông qua đơn đặt hàng, lịch trình vận chuyển hoặc bất kỳ phương tiện giao tiếp nào khác): và / hoặc (iii) Người mua chấp nhận giao hàng hoặc thanh toán cho Sản phẩm, bất kể điều khoản nào được thêm vào hoặc xóa bởi Người mua. Tất cả các câu hỏi phát sinh dưới đây sẽ được giải thích và giải quyết theo Bộ luật Thương mại của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật và loại trừ Công ước Liên hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế. Tất cả các hành động phát sinh dưới đây sẽ được thực hiện tại Hạt Allegheny, PA. Người mua đồng ý với quyền tài phán của các tòa án liên bang và tiểu bang đặt tại Hạt Allegheny và đồng ý có mặt hành động khi có thông báo bằng văn bản. Người mua không được chuyển nhượng Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định của pháp luật, hoặc trong trường hợp phá sản, hoặc nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán. Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên theo đây và những người kế thừa tương ứng của họ, những người được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng được phép. Việc Người bán không yêu cầu thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận này hoặc thực thi một vụ vỡ nợ khi xảy ra bất kỳ vi phạm đơn lẻ, lặp đi lặp lại hoặc liên tục nào đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện cụ thể nào của Hợp đồng này, sẽ không được coi là từ bỏ quyền của Người bán trong việc yêu cầu thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận này hoặc để thực thi một sự mặc định đối với việc vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác hoặc, vào bất kỳ thời điểm nào sau đó hoặc khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào tiếp theo, đối với điều khoản hoặc điều kiện cụ thể đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ chỉ vô hiệu trong phạm vi của sự vô hiệu đó và các điều khoản không bị ảnh hưởng của Thỏa thuận này sẽ không bị thay đổi và vẫn có hiệu lực đầy đủ .

2. BÁN LẠI SẢN PHẨM
Trừ khi Người mua là một bên của thỏa thuận phân phối với Người bán điều chỉnh việc bán lại Sản phẩm của Người mua, Người mua chỉ có thể bán lại Sản phẩm đã mua theo đây theo các điều khoản và điều kiện không kém phần thuận lợi hơn so với Điều khoản và Điều kiện Bán tiêu chuẩn hiện tại của Người bán (như đã đăng trên bacharach.wpengine.com), bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành và giới hạn các điều khoản trách nhiệm. Người mua đồng ý bồi thường, không gây tổn hại và bảo vệ Người bán khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại và vụ kiện, bao gồm cả phí luật sư, trong phạm vi các khiếu nại và kiện tụng đó phát sinh do Người mua không đưa các điều khoản và điều kiện đó cho người mua ở xa.

3. PHÍ VÀ THANH TOÁN
Người mua đồng ý trả phí cho Sản phẩm (“Phí sản phẩm”). Phí dịch vụ sẽ được chia thành từng khoản riêng biệt trên báo giá và hóa đơn của Người bán (“Phí dịch vụ”, cùng với Phí sản phẩm, “Phí”). Tất cả các đơn đặt hàng phải được phê duyệt tín dụng tại thời điểm nhập cảnh. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Điều khoản, có thời hạn thực là ba mươi (30) ngày, đơn hàng tối thiểu là 50 đô la (250 đô la cho đơn hàng xuất khẩu) và sẽ là những mức giá có hiệu lực tại thời điểm Người bán chấp nhận đơn đặt hàng của Người mua, trừ trường hợp được cung cấp bên dưới . Đơn đặt hàng tối thiểu sẽ được miễn cho các đơn đặt hàng được chuyển đến Người dùng cuối và được vận chuyển qua Đường hàng không ngày tiếp theo hoặc Đường hàng không ngày thứ hai. Đơn đặt hàng tối thiểu sẽ không được miễn cho các lô hàng bên ngoài lục địa Hoa Kỳ. Phí xử lý $ 7 sẽ được thêm vào tất cả các đơn đặt hàng ngoại trừ các lô hàng được gửi qua thanh toán của bên thứ ba trong lục địa Hoa Kỳ Vì giá của Người bán dựa trên chi phí và điều kiện (bao gồm cả tỷ giá hối đoái) hiện có tại thời điểm chấp nhận, giá có thể tăng khi các điều kiện đó thay đổi, ví dụ như tăng giá nguyên vật liệu và nhân công và biến động tỷ giá hối đoái. Phí không bao gồm tất cả các khoản phí vận chuyển và xử lý, bao gồm phí vật liệu nguy hiểm như thuế phù hợp, thuế quan, thuế giá trị gia tăng, thuế bán hàng, thuế sử dụng hoặc đánh giá do bất kỳ cơ quan liên bang, tiểu bang, thành phố hoặc cơ quan chính phủ nào khác mà Người mua có thể phải trả là kết quả của Thỏa thuận này, việc mua Sản phẩm và Dịch vụ hoặc các khoản phí khác có thể được áp dụng khi bán, bán lại hoặc sử dụng Sản phẩm. Các khoản phí do Người bán thanh toán sẽ được tính vào tài khoản của Người mua. Bất kỳ yêu cầu miễn trừ các khoản phí đó phải được chỉ định rõ ràng trên mặt đơn đặt hàng và kèm theo tất cả các giấy chứng nhận miễn trừ bắt buộc. Trừ khi được quy định cụ thể trên hóa đơn hoặc các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Phí sẽ được tính bằng Đô la Mỹ và phải trả khi Người mua nhận được hóa đơn, không có quyền khấu trừ hoặc bù trừ. Người bán có thể yêu cầu thanh toán bằng COD hoặc thông qua thư tín dụng không hủy ngang có lợi và được Người bán chấp nhận, được thiết lập với chi phí của Người mua. Nếu việc thanh toán không được thực hiện khi đến hạn, Người bán có thể tạm dừng tất cả việc giao hàng trong tương lai hoặc các hoạt động khác đối với Người mua mà không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc tiền phạt và, ngoài tất cả các khoản tiền khác phải trả dưới đây, Người mua phải thanh toán cho Người bán (1) chi phí hợp lý và chi phí phát sinh của Người bán liên quan đến tất cả các hành động được thực hiện để thực hiện việc thu tiền hoặc để bảo toàn và bảo vệ quyền của Người bán theo hợp đồng này, cho dù bằng thủ tục pháp lý hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư hợp lý, chi phí tòa án và các chi phí khác và (2) lãi suất trên tất cả các khoản tiền chưa thanh toán sau 30 ngày được tính phí ở mức thấp hơn (a) mức 2% mỗi tháng hoặc (b) mức cao nhất được pháp luật cho phép.

4. VẬN CHUYỂN; CHUYỂN; LỰC LƯỢNG MAJURE
Phương thức gửi hàng và hãng vận chuyển sẽ do Người bán lựa chọn. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, việc vận chuyển và giao Sản phẩm sẽ là cơ sở của Người bán theo FCA (INCOTERMS 2010), trong đó tiêu đề (không bao gồm tiêu đề đối với bất kỳ phần mềm nhúng nào) và rủi ro thất lạc được chuyển cho Người mua. Người mua đồng ý kiểm tra tất cả các sản phẩm đối với giấy tờ vận chuyển và những hư hỏng hoặc thiếu hụt khi nhận hàng tại điểm đến. Mọi khiếu nại về mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc các nguyên nhân khác có thể nhìn thấy khi kiểm tra sẽ được thực hiện với người vận chuyển. Yêu cầu thiếu hụt phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được. Tất cả các khoản phí vận chuyển, bảo hiểm hoặc các khoản phí tương tự sẽ do Người mua chịu. Theo tùy chọn của Người bán, Sản phẩm có thể được vận chuyển trước ngày giao hàng được yêu cầu hoặc theo từng đợt. Tất cả thông tin giao hàng (bao gồm cả thời gian giao hàng) là gần đúng. Trách nhiệm duy nhất của Người bán là sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để đáp ứng các ngày giao hàng được chỉ định. Người mua rõ ràng miễn cho Người bán mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do không giao hàng hoặc giao hàng chậm trễ gây ra bởi bất kỳ điều kiện nào liên quan đến, hoặc do không xử lý hoặc xử lý không chính xác thông tin nhạy cảm về thời gian và / hoặc cơ chế, a tranh chấp lao động (ví dụ như đình công, đình trệ hoặc ngừng hoạt động), hỏa hoạn, lũ lụt, hành động hoặc quy định của chính phủ, bạo loạn, không thể lấy được nguồn cung cấp hoặc không gian vận chuyển, sự cố nhà máy, mất điện, chậm trễ hoặc gián đoạn của người vận chuyển, tai nạn, hành vi của Chúa hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Người bán.

5. HỦY BỎ; THẤT ​​BẠI TRONG VIỆC GIAO HÀNG; QUAY LẠI
Người mua không thể hủy bỏ hoặc hoãn lại toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán và theo các điều khoản sẽ bồi thường cho Người bán khỏi tổn thất. Nếu Người mua hủy toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng Sản phẩm, Người mua sẽ thanh toán cho Người bán số tiền lớn hơn bằng (i) 50% giá của Sản phẩm bị hủy đó, hoặc (ii) thiệt hại thực tế và hậu quả mà Người bán phải chịu, bao gồm không giới hạn lợi nhuận dự kiến ​​của Người bán và chi phí mà Người bán đã phải gánh chịu. Nếu Người mua hoãn giao hàng, Người mua sẽ thanh toán cho Người bán số tiền (i) phí hàng tháng bằng 1.5% tổng giá cho Sản phẩm bị hoãn giao hàng và (ii) phí hoãn hợp lý, ví dụ: thời gian nhàn rỗi của Người bán, chi phí lưu kho, v.v. Trong trường hợp yêu cầu trả hàng được chấp thuận, (i) mọi chi phí đóng gói, vận chuyển và giao hàng hiện hành sẽ do Người mua chi trả và (ii) tất cả các khoản trả lại phải được vận chuyển trả trước với chi phí của Người mua. Người bán không được trả lại hàng nếu không có số ủy quyền trả lại nguyên liệu trước (“RMA”). Số RMA phải được hiển thị nổi bật trên bao bì trả lại. Hoàn toàn không có lợi nhuận sẽ được chấp nhận hoặc ghi có mà không có sự chấp thuận trước này. Trả hàng phải chịu phí hoàn lại hàng 20%. Tín dụng sẽ chỉ được cấp cho các mặt hàng được Người bán xác định là đủ điều kiện để bán lại, không bao gồm trả lại bảo hành.

6. BẢO HÀNH; TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH
Bảo hành sản phẩm. Trừ khi được Người mua và Người bán đồng ý bằng văn bản, Người bán đảm bảo với Người mua rằng mình nắm giữ và sẽ chuyển quyền sở hữu trên thị trường cho Sản phẩm (không bao gồm bất kỳ phần mềm nhúng nào, nếu có) được bán dưới đây và tất cả Sản phẩm mới sẽ không có lỗi do tay nghề nhà máy sản xuất và vật liệu được cài đặt cho Thời hạn bảo hành áp dụng cho Sản phẩm như được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng Sản phẩm bắt đầu khi giao hàng cho nhà cung cấp dịch vụ bán hàng đầu tiên (“Bảo hành”). Nếu Người mua không phải là người dùng cuối của Sản phẩm được bán dưới đây, Người mua đồng ý cung cấp cho bất kỳ người mua nào ngay lập tức
(“Người mua từ xa”) Bảo hành có giới hạn và Tuyên bố từ chối trách nhiệm đối với Người mua dùng cuối (từ xa) do Người bán cấp. Ngoài việc sửa chữa hoặc thay thế bộ phận Sản phẩm bị lỗi theo Bảo hành có giới hạn được nêu trong tài liệu này, nếu Người bán hoặc người được chỉ định của Người bán hoặc người được chỉ định yêu cầu sửa chữa hoặc lắp đặt tại chỗ, do Người bán xác định, thì các dịch vụ liên quan đến Bảo hành và chi phí đi lại và sinh hoạt hợp lý sẽ được cung cấp miễn phí cho Người mua.
Dịch vụ Bảo hành. Đối với Dịch vụ do Người bán cung cấp, Người bán đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ có chất lượng như công nhân. Nếu bất kỳ trường hợp nào không đáp ứng được bảo hành của Dịch vụ, đối với Dịch vụ cụ thể đã thực hiện trước đó, xuất hiện trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi Dịch vụ được hoàn thành, Người bán sẽ thực hiện lại, nếu có thể khắc phục được, các Dịch vụ đó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lỗi đó, tại chi phí duy nhất. BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA NGƯỜI MUA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ KHẮC PHỤC SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ NHƯ VẬY. TRONG TRÌNH TỰ NHẬN BIỆN PHÁP NÀY, NGƯỜI MUA PHẢI THÔNG BÁO CHO NGƯỜI BÁN BẰNG VĂN BẢN BẤT KỲ KHOẢNG CÁCH NÀO KHIẾU NẠI TRONG VÒNG THỨ BA (30) NGÀY KHI HOÀN THÀNH DỊCH VỤ. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DỊCH VỤ KHẮC PHỤC LÀ ĐỘC QUYỀN VÀ LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÁC CÓ THỂ CÓ CHO NGƯỜI MUA THEO PHÁP LUẬT HOẶC BẰNG CHỨNG.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG PHẦN NÀY LÀ LIEU OF, NGƯỜI BÁN VÀ CÁC LIÊN QUAN ĐẾN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC ĐẠI DIỆN KHÁC (RÕ RÀNG HOẶC ẢNH HƯỞNG HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM , BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ TIÊU ĐỀ, KHÔNG ĐỔI MỚI, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG HOẶC PHÙ HỢP HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO (BẤT CỨ HOẶC KHÔNG BÁN HÀNG CÓ Ý KIẾN NHƯ VẬY, ĐÃ CÓ Ý KIẾN KHÁC) , BẰNG CÁCH NÀO ĐƯỢC THÔNG BÁO BẰNG PHÁP LUẬT, BẰNG LÝ DO HẢI QUAN HOẶC SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI, HOẶC BỞI KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC THỰC HIỆN.

7. CÁC LOẠI TRỪ BẢO HÀNH; KHẮC PHỤC
Điều kiện và Ngoại trừ Bảo hành. Bảo hành của Người bán sẽ không áp dụng cho Sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn các thành phần, bộ phận và vật liệu (a) không do Người bán sản xuất, được bảo hành bởi bên thứ ba, nếu có, của các nhà sản xuất tương ứng của họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở pin và các mặt hàng hao mòn khác ; (b) là các bộ phận có thể sử dụng hoặc tiêu hao được, bao gồm nhưng không giới hạn ở pin, cầu chì, bộ lọc và bóng đèn; (c) đã bị: (i) hoạt động vượt quá công suất khuyến nghị, (ii) không đủ điện, điều hòa không khí hoặc kiểm soát độ ẩm, (iii) tai nạn hoặc thảm họa, bao gồm nhưng không giới hạn, hỏa hoạn, lũ lụt, nước , gió và sét, (iv) bỏ qua, bao gồm nhưng không giới hạn, quá độ nguồn điện, (v) lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích, (vi) Người mua không tuân theo các hướng dẫn vận hành được xuất bản gần đây nhất của Người bán, (vii) sửa đổi, cài đặt hoặc sửa chữa trái phép bởi những người không phải là đại diện được ủy quyền của Người bán, hoặc (viii) sử dụng cho các mục đích khác với mục đích được chỉ định trong tài liệu hoặc hướng dẫn vận hành được xuất bản gần đây nhất; hoặc (d) không được bảo quản, cài đặt, bảo trì hoặc vận hành đúng cách trong điều kiện bình thường và theo khuyến nghị của Người bán. Bảo hành của Người bán ở đây sẽ vô hiệu và không có hiệu lực nếu lỗi phát sinh do các hư hỏng xảy ra đối với Sản phẩm sau khi giao hàng hoặc liên quan đến việc sử dụng trái phép phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị khác. Người mua thừa nhận rằng nếu Người mua thay thế các cảm biến do Người bán cung cấp bằng cảm biến do một nhà sản xuất khác sản xuất, thì tất cả Bảo hành của Người bán đối với Người mua và Người mua từ xa sẽ bị vô hiệu và Người mua sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, thương tích hoặc mất mát nào mà Người mua phải chịu và / hoặc Người mua từ xa phát sinh từ sửa đổi trái phép này. Bảo hành của Người bán không bao gồm: bảo trì định kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn các điều chỉnh, làm sạch, hiệu chuẩn, siết chặt các đai ốc và bu lông lỏng lẻo; thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc di dời Sản phẩm hoặc thêm hoặc bớt các giao diện, phụ kiện, phần đính kèm hoặc các thiết bị khác; sửa chữa các hư hỏng do khác với hao mòn bình thường; công việc điện bên ngoài Sản phẩm; bất kỳ bảo trì giao diện, phụ kiện, tệp đính kèm hoặc các thiết bị khác không được cung cấp bởi Người bán; và bất kỳ sự cố nào do dịch vụ không được hỗ trợ.
Biện pháp khắc phục. Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Người mua, và nghĩa vụ duy nhất của Người bán đối với việc vi phạm Bảo hành đối với Sản phẩm dưới đây, theo quyết định riêng của Người bán, sẽ (a) sửa chữa hoặc thay thế Sản phẩm bị lỗi không thành công trong Thời hạn Bảo hành với chi phí của Người bán bằng cách sử dụng các bộ phận mới hoặc được tân trang lại, hoặc (b) trả lại Sản phẩm bị lỗi không thành công trong Thời hạn Bảo hành cho Người bán và hoàn lại cho Người mua một phần Phí tương ứng đối với sản phẩm bị lỗi. Người mua thừa nhận và đồng ý rằng quyền của Người bán được hoàn lại Phí của Người mua sẽ không bị giảm bớt hoặc hạn chế theo bất kỳ cách nào hoặc vì bất kỳ lý do gì. Việc cung cấp biện pháp khắc phục trên sẽ được điều kiện dựa trên thông báo và chứng minh khi Người bán có thể yêu cầu rằng Sản phẩm đó đã được lưu trữ, cài đặt, bảo trì và vận hành theo khuyến nghị của Người bán. Trừ khi được Người bán chỉ dẫn khác, tất cả các Sản phẩm bị lỗi đó sẽ được trả lại kho của Người bán hoặc đến địa điểm khác như Người bán sẽ chọn, tất cả bằng chi phí của Người bán, miễn là Người mua tuân thủ tất cả các hướng dẫn của Người bán về đóng gói và vận chuyển. Mục đích của biện pháp khắc phục đã nêu này là để sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào hoặc hoàn lại Phí đã thanh toán. Người mua thừa nhận rằng biện pháp khắc phục độc quyền như vậy là một điều khoản thiết yếu trong thỏa thuận được trình bày bởi Thỏa thuận này và rằng biện pháp khắc phục đó, dựa trên sự cân nhắc trả cho Người bán, sẽ hoạt động như một sự thỏa mãn hoàn toàn cho Người mua đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến vấn đề đó. Theo quan điểm khác của những điều đã đề cập ở trên, Người mua thừa nhận rằng trong trường hợp tòa án có thẩm quyền hoặc hội đồng trọng tài ra phán quyết, biện pháp khắc phục độc quyền này không mang lại cho Người mua lợi ích từ thương lượng của mình hoặc biện pháp khắc phục độc quyền đó không thành công vì bất kỳ lý do nào, thì bất kỳ phán quyết nào như vậy Liên quan đến biện pháp khắc phục độc quyền hoặc bất kỳ lỗi nào của biện pháp khắc phục độc quyền đó sẽ không ảnh hưởng hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào bất kỳ giới hạn hoặc loại trừ bảo đảm nào và tất cả các giới hạn và loại trừ đó sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Tất cả các yêu cầu bảo hành đối với Sản phẩm hoặc Phần mềm chống lại Người bán phải được đưa ra trong Thời hạn bảo hành hiện hành. Các mặt hàng được sửa chữa hoặc thay thế theo bảo hành chỉ được bảo hành trong phần còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu. Các quyền và biện pháp khắc phục của Người bán theo Thỏa thuận này sẽ được tích lũy và bổ sung cho bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác do luật pháp hoặc vốn chủ sở hữu cung cấp. Người mua thừa nhận rằng nếu Người mua vi phạm Thỏa thuận này, sẽ khó xác định được thiệt hại cho Người bán và do đó, Người bán có thể yêu cầu bồi thường công bằng, bao gồm nhưng không giới hạn, biện pháp cứu trợ theo lệnh, bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn theo luật hoặc theo vốn chủ sở hữu.

8. TUÂN THỦ XUẤT KHẨU
Người mua thừa nhận rằng Sản phẩm là sản phẩm của Hoa Kỳ và việc xuất khẩu, sử dụng, truyền tải, bán lại hoặc chuyển nhượng Sản phẩm khác được điều chỉnh bởi luật và quy định của Hoa Kỳ. Người mua đồng ý rằng họ sẽ không lấy, xuất khẩu, bán lại hoặc chuyển bất kỳ Sản phẩm nào cho bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào khác vi phạm các luật và quy định đó.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ; THỜI GIAN YÊU CẦU YÊU CẦU; SỰ BỒI THƯỜNG
Người mua đồng ý rằng Người bán sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các THIỆT HẠI BẤT CỨ, ĐẶC BIỆT, CÁ NHÂN HOẶC HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ KHÁC bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận hoặc doanh thu, thiệt hại do mất việc sử dụng Sản phẩm, thiệt hại về tài sản, khiếu nại của bên thứ ba thương tích cá nhân hoặc tử vong do sử dụng Sản phẩm hoặc do Người bán không cảnh báo hoặc hướng dẫn đầy đủ về sự nguy hiểm của Sản phẩm hoặc cách sử dụng Sản phẩm an toàn và đúng cách, cho dù Người bán đã được thông báo về khả năng xảy ra như vậy hay chưa thiệt hại. Tổng trách nhiệm pháp lý của Người bán dưới đây do bất kỳ nguyên nhân nào (ngoại trừ trách nhiệm do thương tích cá nhân gây ra do sự bất cẩn của Người bán), cho dù phát sinh theo hợp đồng, bảo hành, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt, trách nhiệm sản phẩm hoặc bất kỳ lý thuyết trách nhiệm nào khác, sẽ được giới hạn trong ít hơn thiệt hại thực tế của Người mua hoặc giá phải trả cho Người bán đối với Sản phẩm là đối tượng của yêu cầu bồi thường của Người mua. Tất cả các khiếu nại chống lại Người bán phải được đưa ra trong vòng một năm sau khi phát sinh nguyên nhân hành động và Người mua từ bỏ rõ ràng mọi thời hiệu còn tồn tại. Người mua sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Người bán và các cán bộ, giám đốc, đại lý, đại diện, nhân viên, nhà cung cấp và các chi nhánh của nó vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khoản tiền, khiếu nại, chi phí, nghĩa vụ, kiện tụng, hành động, tổn thất, thiệt hại, phí pháp lý, nghĩa vụ , trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ (i) Người mua mua, sử dụng, sở hữu, sở hữu, vận hành, điều kiện, bán lại, chuyển nhượng, xuất khẩu, vận chuyển hoặc tiêu hủy Sản phẩm, (ii) Người mua vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm bất kỳ , luật hoặc quy định của tiểu bang, quận hoặc địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn, các luật và quy định quản lý sản phẩm và thực hành lao động, (iii) Hành vi cẩu thả của Người mua hoặc thiếu sót để gây ra thương tích, thiệt hại hoặc mất mát cho khách hàng của Sản phẩm của Người bán, và ( iv) Người mua vi phạm Thỏa thuận này

10. LÃI SUẤT BẢO MẬT
Để đảm bảo nghĩa vụ của Người mua trong việc thanh toán cho Sản phẩm, Người mua ủy quyền cho Người bán bất kỳ lúc nào và theo thời gian, thực hiện và / hoặc nộp hồ sơ, theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, có hoặc không có chữ ký của Người mua, tất cả Uniform Bộ luật Thương mại hoặc các tuyên bố tiếp tục hoặc tài trợ hiện hành khác hoặc các tài liệu khác mà Người bán có thể cho là cần thiết hoặc mong muốn để hoàn thiện lợi ích bảo mật của mình đối với Sản phẩm. Người mua ủy quyền cho Người bán thực hiện bất kỳ tài liệu nào như vậy thay mặt Người mua với tư cách là người được ủy quyền trên thực tế của Người mua, mà Người bán có thể thực hiện với tư cách là người ủy quyền trên thực tế cho Người mua.

Trở lại đầu trang