ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

1. การยอมรับใบสั่งซื้อ: ผู้ซื้อจะไม่ถูกผูกมัดโดยใบสั่งซื้อนี้จนกว่าผู้ขายจะดำเนินการและส่งคืนสำเนาการรับทราบของใบสั่งซื้อนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ขายจะถูกผูกมัดโดยใบสั่งซื้อนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเมื่อดำเนินการและส่งคืนสำเนาการรับทราบ เมื่อมีการระบุเป็นอย่างอื่นในการยอมรับใบสั่งซื้อนี้ เมื่อส่งมอบสินค้าใดๆ ที่สั่งซื้อในที่นี้หรือเมื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อแก่ผู้ซื้อ บริการใด ๆ ที่สั่งซื้อในที่นี้ ใบสั่งซื้อนี้จำกัดการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้อย่างชัดเจน และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแตกต่างที่ผู้ขายเสนอจะถูกปฏิเสธ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ไม่มีสัญญาใด ๆ ยกเว้นข้อตกลงและใบสั่งซื้อนี้ตามที่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2. การแก้ไข: คู่สัญญาตกลงว่าใบสั่งซื้อนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมกับเอกสารใดๆ ที่แนบมานี้หรือรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงประกอบด้วยสัญญาฉบับสมบูรณ์และครั้งสุดท้ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ว่าไม่มีข้อตกลงหรือความเข้าใจในการแก้ไขใบสั่งซื้อนี้จะมีผลผูกพันกับผู้ซื้อ เว้นแต่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ซื้อ ข้อกำหนด แบบแปลน และข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้ขายพร้อมกับใบสั่งซื้อนี้หรือที่อ้างถึงโดยใบสั่งซื้อนี้จะถูกรวมไว้ในที่นี้และเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อนี้

3. การเปลี่ยนแปลง: ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ต่อไปนี้: (ก) ข้อมูลจำเพาะ แบบแปลน และข้อมูลที่รวมอยู่ในใบสั่งซื้อนี้; (b) วิธีการจัดส่งหรือบรรจุหีบห่อ; (c) สถานที่จัดส่ง; (ง) เวลาการส่งมอบ; (จ) วิธีการจัดส่ง; และ (f) ปริมาณ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในต้นทุนหรือเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายมีสิทธิที่จะเรียกร้องการปรับราคาที่เท่าเทียมกันในราคาเดิมที่สอดคล้องกับราคาเดิม การปรับเปลี่ยน/คำขอใดๆ จะมาพร้อมกับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยผู้ซื้อ การเรียกร้องการปรับเปลี่ยนใดๆ ภายใต้ข้อนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับการยืนยันภายในยี่สิบ (20) วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อตัดสินใจด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าข้อเท็จจริงเป็นเหตุให้การกระทำดังกล่าว อาจได้รับและดำเนินการตามข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ส่งมาเมื่อใดก็ได้ก่อนการชำระเงินครั้งสุดท้ายภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ การเรียกร้องใดๆ ของผู้ขายสำหรับการปรับเปลี่ยนภายใต้ข้อนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ผู้ขายจะดำเนินการกับการปรับที่อ้างสิทธิ์ การเพิ่มราคาจะไม่มีผลผูกพันกับผู้ซื้อ เว้นแต่จะมีหลักฐานจากการแก้ไขข้อตกลงที่ลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ซื้อ

4. การส่งมอบ: เวลามีความสำคัญในการดำเนินการของใบสั่งซื้อนี้ และหากการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามปริมาณและในเวลาที่กำหนด หรือการให้บริการไม่เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องรับผิด และนอกเหนือจากสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: (ก) การกำหนดเส้นทางแบบเร่งด่วนของรายการ (ผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการกำหนดเส้นทางแบบเร่งด่วน); (b) ยุติใบสั่งซื้อนี้โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ซื้อไม่ได้รับหรือบริการที่ไม่ได้แสดงในเวลาที่ส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ซื้อและเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการทดแทนที่อื่นและเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหากเกิดความสูญเสียใดๆ หรือ (c) ในกรณีที่การส่งมอบด้วยเหตุผลที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ขายทำให้เกิดสถานการณ์สินค้าหมด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปรับจากผู้ขาย; ค่าปรับจะเป็นสองเปอร์เซ็นต์ (2%) ของส่วนของราคาซื้อเนื่องจากสินค้าล่าช้าในแต่ละวันของความล่าช้า จำนวนเงินรวมของค่าปรับตามข้อ (c) จะต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ (20%) ของราคาซื้อทั้งหมด

ผู้ขายต้องรับผิดสำหรับค่าขนส่ง ความล่าช้า หรือการเรียกร้องที่เกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการกำหนดเส้นทางของผู้ซื้อ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดสำหรับต้นทุนที่เกินในการส่งมอบหรือการผิดนัดเนื่องจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและปราศจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ตาม โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้ขายมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการส่งมอบจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุสาเหตุของความล่าช้าที่คาดการณ์ไว้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ซื้อทันที หากความล่าช้าหรือการผิดนัดของผู้ขายเกิดจากความล่าช้าหรือการผิดนัดของผู้รับเหมาช่วง ความล่าช้าหรือการผิดนัดดังกล่าวจะให้อภัยได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทั้งผู้ขายและผู้รับเหมาช่วง และปราศจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ขายรายใดรายหนึ่งและ รายการที่จะตกแต่งหรือบริการที่จะให้บริการไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นในเวลาที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ขายสามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาการส่งมอบหรือการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ส่งถึงผู้ซื้อซึ่งเกินปริมาณที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อนี้และกำหนดการส่งมอบ รายการดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธและส่งคืนโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าขนส่งทั้งสองทาง ผู้ซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อวัสดุหรือต้นทุนการผลิตใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายเกินกว่าจำนวนเงินหรือล่วงหน้าตามเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการส่งมอบของผู้ซื้อ

5. คำแนะนำในการจัดส่ง: ผู้ขายจะทำการส่งมอบเฉพาะในช่วงเวลาทำการปกติของผู้ซื้อและไปยังท่าเรือรับของผู้ซื้อตามที่อยู่ที่เหมาะสมตามรายการด้านล่าง หรือตามที่ผู้ซื้อแจ้งเป็นอย่างอื่น (สำหรับจัดส่งจากซัพพลายเออร์) ซึ่งอาจรวมถึงการจัดส่งระหว่างประเทศ ผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นิวโทรนิกส์ อิงค์
456 ครีมเมอรี่เวย์
เอกซ์ตัน 19341

6. การตรวจสอบและการยอมรับ: การชำระเงินจะครบกำหนด 45 วันหลังจากวันที่ผู้ซื้อได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องหรือวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สอดคล้อง รายการทั้งหมดที่ซื้อในที่นี้ต้องได้รับการตรวจสอบที่ปลายทางของผู้ซื้อก่อนหรือหลังการชำระเงินตามตัวเลือกของผู้ซื้อ การชำระเงินสำหรับรายการใด ๆ ภายใต้ใบสั่งซื้อนี้จะไม่ถือเป็นการยอมรับรายการดังกล่าว ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและปฏิเสธการรับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำ ข้อกำหนด แบบแปลน และข้อมูล หรือการรับประกันของผู้ขาย (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อนี้ (ไม่ว่าจะเกิดจากความล้มเหลวของผู้ขายใน การกระทำ การกระทำของพระเจ้าหรืออย่างอื่น) หรือที่มีข้อบกพร่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะแฝงหรือชัดเจน การกระทำของพระเจ้าเป็นสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงอัคคีภัย น้ำท่วม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การนัดหยุดงาน และความแตกต่างกับพนักงาน ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่มีข้อบกพร่องแฝงซึ่งไม่ถูกค้นพบจนกว่าจะยอมรับรายการดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าการปฏิเสธดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากพบข้อบกพร่อง
สินค้าที่ไม่รับจะถูกส่งคืนไปยังผู้ขายเพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือให้เครดิตหรือเปลี่ยนสินค้าตามทางเลือกของผู้ซื้อ และความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของผู้ขาย รวมทั้งค่าขนส่งทั้งสองทาง ห้ามเปลี่ยนสินค้าที่ถูกปฏิเสธเว้นแต่ผู้ซื้อจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ผู้ซื้ออาจเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงต้นทุนการผลิต ความเสียหายต่อวัสดุ หรือสิ่งของที่เกิดจากการชกมวย ลังหรือการบรรจุที่ไม่เหมาะสม และการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายพิเศษอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ซื้อ สิทธิดังกล่าวจะเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด การยอมรับสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของผู้ซื้อในการปฏิเสธรายการอื่นๆ หรือคำสั่งซื้ออื่นๆ การยอมรับรายการใด ๆ จะไม่ผูกมัดผู้ซื้อในการยอมรับการจัดส่งในอนาคต

7. การบรรจุ การติดฉลาก และภาชนะบรรจุ: ผู้ซื้อไม่สามารถเรียกเก็บเงินสำหรับการบรรจุหรือภาชนะบรรจุได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในหน้าใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายต้องจัดทำฉลากสำหรับกล่องและภาชนะขนส่งที่มีข้อมูลดังกล่าว หากมี ตามที่ผู้ซื้อระบุ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของวัสดุหรือสิ่งของที่อธิบายไว้ในที่นี้ซึ่งเกิดจากการชกมวย ลัง หรือการบรรจุที่ไม่เหมาะสม

8. การรับประกันของผู้ขาย: ผู้ขายขอรับประกันว่าสินค้าที่ตกแต่งในที่นี้จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุ ฝีมือการผลิต และการออกแบบ ที่มีคุณภาพที่จำหน่ายได้และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ และสินค้าเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับคำแนะนำ ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด และข้อมูลของผู้ซื้อ ผู้ขายขอรับประกันเพิ่มเติมในที่นี้ว่าสินค้าที่ตกแต่งในที่นี้จะสอดคล้องกับการรับรอง การยืนยัน สัญญา คำอธิบาย ตัวอย่างหรือแบบจำลองทั้งหมดที่เป็นพื้นฐานของใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายตกลงว่าการรับประกันเหล่านี้จะคงอยู่แม้การยอมรับสินค้า การรับประกันข้างต้นทั้งหมดจะเพิ่มเติมจากการรับประกันใด ๆ ของขอบเขตเพิ่มเติมที่ผู้ขายมอบให้กับผู้ซื้อ ไม่มีการรับประกันดังกล่าวและการรับประกันโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งอื่นใดจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิเสธหรือยกเว้นเว้นแต่จะมีหลักฐานโดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อหรือการแก้ไขที่ออกและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ซื้อ ในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกัน ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาทั้งหมดภายใต้รหัสการค้าที่สม่ำเสมอหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าว

9. ความสามารถในการแลกเปลี่ยน: รายการทั้งหมดที่ซื้อในที่นี้ (หรือบางส่วนในที่นี้) จะต้องใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์กับรายการที่คล้ายกัน (หรือบางส่วนของสิ่งนั้น) ที่ซื้อจากผู้ขายก่อนหน้านี้โดยผู้ซื้อหรือลูกค้าของผู้ซื้อ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบ กระบวนการ หรือขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ขายใช้ในการจัดหาสินค้า (หรือชิ้นส่วนของสิ่งดังกล่าว) ก่อนหน้านี้จะต้องถูกใช้โดยผู้ขายในการจัดหาสินค้า (หรือบางส่วนของสิ่งดังกล่าว) ที่ซื้อในที่นี้ การเบี่ยงเบนใดๆ ต่อการออกแบบ กระบวนการ หรือขั้นตอนใดๆ ของผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ผู้ขายจะต้องรับผิดสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและปรับปรุงรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (หรือบางส่วนของรายการ) อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของผู้ขายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทความนี้

10. ทรัพย์สินของผู้ซื้อ: เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสั่งซื้อนี้หรือตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ทรัพย์สินของทุกคำอธิบายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทั้งหมดที่ตกแต่งหรือจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ขาย กรรมสิทธิ์ที่อยู่ในผู้ซื้อ และการแทนที่ใด ๆ จะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าว นอกเหนือจากวัสดุที่ตั้งใจจะแก้ไขจะต้องไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนหรือระบุไว้อย่างเพียงพอโดยผู้ขายว่า “ทรัพย์สินของนิวโทรนิกส์, Inc.” และจะต้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยแยกต่างหากและนอกเหนือจากทรัพย์สินของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าวในขณะที่ผู้ขายอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมนั้น จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพดี ผู้ขายจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยง และจะต้องเป็นผู้ประกันตนโดยผู้ขายด้วยค่าใช้จ่ายของทรัพย์สินนั้น ในจำนวนเท่ากับค่าทดแทนโดยมีค่าเสียหายที่ต้องชำระให้แก่ ผู้ซื้อ ในขอบเขตที่ทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีการใช้วัสดุในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อนี้ ผู้ซื้อจะต้องได้รับการตรวจสอบและลบออก และผู้ซื้อมีสิทธิที่จะเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย ตามที่และเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องเปิดเผยที่ตั้งของทรัพย์สินดังกล่าว จัดเตรียมสำหรับการจัดส่ง และจัดส่งให้ผู้ซื้อในสภาพดีตามที่ผู้ขายได้รับในตอนแรก ยกเว้นการสึกหรอตามสมควร

11. เครื่องมือพิเศษ: คำว่า "เครื่องมือพิเศษ" ที่ใช้ในข้อนี้ให้ถือว่ารวมถึงจิ๊ก ดาย ฟิกซ์เจอร์ แม่พิมพ์ ลวดลาย เครื่องมือตัดพิเศษ เกจพิเศษ อุปกรณ์ทดสอบพิเศษ อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต และแบบแปลนและการเปลี่ยนสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ ได้มา หรือผลิตขึ้นหรือใช้ในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อนี้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การใช้งานจะจำกัดเฉพาะการผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าหรือประสิทธิภาพ ของบริการประเภทที่ใบสั่งซื้อนี้กำหนด คำนี้ไม่รวมถึง (ก) รายการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ผู้ขายได้มาก่อนหน้านี้ หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือนำไปใช้ในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อนี้หรือไม่ก็ตาม (ข) เครื่องมือขนาดเล็กที่บริโภคได้ (ค) ทั่วไปหรือ เครื่องมือกลพิเศษหรือรายการทุนที่คล้ายคลึงกันหรือ (d) เครื่องมือที่มีชื่ออยู่ในผู้ซื้อ
ผู้ขายตกลงว่าเครื่องมือพิเศษจะถูกเก็บรักษาไว้และไม่ใช้หรือทำใหม่ ยกเว้นสำหรับการปฏิบัติงานในที่นี้หรือตามที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ขณะที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของผู้ขาย ผู้ขายรับประกันว่าจะรักษาเครื่องมือพิเศษให้อยู่ในสภาพดีซึ่งมีการประกันไว้ครบถ้วน และจะทดแทนเมื่อสูญหาย ถูกทำลาย หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงนี้ เมื่อมีการยุติหรือยุติงานภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ผู้ขายจะต้องจัดทำรายการสินค้า ชิ้นส่วน หรือบริการให้ผู้ซื้อสำหรับการผลิตหรือประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือพิเศษดังกล่าวถูกใช้หรือออกแบบและรายการ ระบุตำแหน่งของเครื่องมือพิเศษแต่ละชิ้น และจะโอนกรรมสิทธิ์และครอบครองเครื่องมือพิเศษให้ผู้ซื้อ [สำหรับจำนวนเงินที่เท่ากับค่าตัดจำหน่ายที่กลับรายการ] หรือจำหน่ายตามที่ผู้ซื้อสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะครอบครองเครื่องมือพิเศษใด ๆ ได้ตลอดเวลา กรรมสิทธิ์ที่ผู้ซื้อได้มาในที่นี้ [เมื่อชำระเงินค่าตัดจำหน่ายที่กลับรายการของผู้ขาย] และผู้ขายให้สิทธิ์ผู้ซื้อในการเข้าสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งสิทธิ์อาจ ใช้สิทธิโดยผู้ซื้อโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย

12. ข่าวประชาสัมพันธ์: ผู้ขายตกลงว่าจะไม่ให้การยอมรับหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อนี้และสินค้าหรือบริการที่ให้ไว้ในที่นี้เปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ขายโดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ซื้อ

13. การรักษาความลับ การประดิษฐ์: ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ซื้อจัดหาหรือจัดหาให้แก่ผู้ขายหรือแก่พนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือบริการที่ครอบคลุมโดยใบสั่งซื้อนี้ จะถือเป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยโดยผู้ขาย พนักงาน และผู้รับเหมาช่วงกับบุคคลที่สามไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อก่อน ผู้ขายตกลงที่จะไม่ยืนยันการเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายจะต้องเปิดเผยหรืออาจเปิดเผยต่อผู้ซื้อในภายหลังเกี่ยวกับรายการหรือบริการที่ครอบคลุมโดยใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายตกลงว่าการออกแบบ ภาพวาด กระบวนการ องค์ประกอบของวัสดุ ข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ งานหน้ากาก หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ทำหรือตกแต่งโดยผู้ขายหรือที่ผู้ซื้อจัดหาให้โดยเกี่ยวข้องกับรายการหรือบริการที่ครอบคลุมโดยใบสั่งซื้อนี้ รวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดดังกล่าว จะเป็นทรัพย์สินของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ และผู้ขายจะต้องปกป้องสิ่งดังกล่าวจากการเปิดเผยหรือใช้งานโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ขายตกลงว่าสำหรับสิ่งประดิษฐ์และการปรับปรุงทั้งหมดในการออกแบบ ภาพวาด กระบวนการ องค์ประกอบของวัสดุ ข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ งานหน้ากาก หรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ ที่ทำหรือตกแต่งโดยผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือบริการที่ครอบคลุมโดยใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายจะระบุและเปิดเผยการประดิษฐ์หรือการปรับปรุงดังกล่าวโดยทันทีแก่ผู้ซื้อ และดำเนินการหรือขอรับการดำเนินการของเอกสารใดๆ และดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ในการเป็นเจ้าของการประดิษฐ์หรือการปรับปรุงในผู้ซื้อ หรือตามความจำเป็นในการจัดซื้อ การบำรุงรักษา หรือการบังคับใช้โดยผู้ซื้อในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า สิทธิในการทำหน้ากาก หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือการปรับปรุง ผู้ขายขอแต่งตั้งผู้ซื้อเป็นผู้รับมอบอำนาจตามความเป็นจริงของผู้ขายในการดำเนินการเอกสารดังกล่าวหรือดำเนินการดังกล่าว ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับและการมอบหมายงานประดิษฐ์ของข้อนี้ให้คงอยู่ต่อไปแม้ว่าการยุติหรือเสร็จสิ้นคำสั่งซื้อนี้
ผู้ขายตกลงที่จะผลิตรายการที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้สำหรับผู้ซื้อโดยเฉพาะ ผู้ขายจะไม่ขายสินค้าใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับลูกค้าของผู้ซื้อหรือการดำเนินการของบุคคลที่สาม

14. การชดใช้ค่าเสียหายในทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ขายตกลง (ก) ที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องผู้ซื้อ ผู้สืบทอด และลูกค้าจากการเรียกร้อง ความต้องการ ความสูญเสีย การฟ้องร้อง ความเสียหาย ความรับผิดและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากคดีความใดๆ การเรียกร้องหรือการดำเนินการสำหรับการละเมิดหรือสนับสนุนโดยตรงหรือที่กล่าวหาที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหาของหรือชักชวนให้ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์งานหน้ากากหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศโดยเหตุผลของการผลิตการใช้หรือการขายสินค้าหรือบริการที่ครอบคลุม โดยใบสั่งซื้อนี้ รวมถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ซื้อระบุ หรือสำหรับการใช้งานในทางที่ผิดหรือถูกกล่าวหาจริงหรือถูกกล่าวหาหรือยักยอกความลับทางการค้าอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการกระทำของผู้ขาย (ข) เพื่อสละสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ต่อผู้ซื้อภายใต้ชุดการค้า รหัสหรืออย่างอื่น รวมทั้งการถือครองใด ๆ ที่ไม่เป็นอันตรายหรือเรียกร้องที่คล้ายกันในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่ยืนยันกับผู้ขายหรือผู้ซื้อสำหรับสิทธิบัตร emark ลิขสิทธิ์หรือการละเมิดสิทธิ์ในการปกปิดหรือสิ่งที่คล้ายกัน รวมถึงการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผู้ซื้อระบุ และ (c) ผู้ซื้อจะต้องมีใบอนุญาตทั่วโลก ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่สามารถเพิกถอนได้เพื่อใช้ ขาย และขาย ซ่อมแซมและซ่อมแซม และสร้างใหม่ และสร้างรายการใหม่ที่ครอบคลุมในใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายมอบหมายสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลในเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ซื้อโดยเกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อนี้ ภาระผูกพันของข้อนี้จะยังคงมีผลบังคับแม้การสิ้นสุดหรือเสร็จสิ้นของใบสั่งซื้อนี้

15. การชดใช้ค่าเสียหาย: ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ซื้อจากความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย การเรียกร้อง การเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ การพิจารณาคดี การรับช่วงสิทธิ์และค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในศาลและค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องในทางใดๆ ใบสั่งซื้อนี้ หรือบริการที่ดำเนินการหรือรายการที่จัดส่งภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ ยกเว้นสินค้าที่ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของผู้ซื้อทั้งหมด ซึ่งอ้างสิทธิ์หรือทำขึ้นโดยบุคคล บริษัท สมาคมหรือองค์กรใดๆ รวมถึงพนักงาน คนงาน คนรับใช้ หรือตัวแทนของผู้ขาย และผู้รับเหมาช่วงที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายตกลงเพิ่มเติมเมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้รับผิดชอบโดยทันทีในการแก้ต่างการฟ้องร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่อาจนำมาต่อผู้ขายหรือต่อผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ขายใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของผู้ซื้อในการทำงานใด ๆ ที่อาจจำเป็นภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ดังกล่าวจะถือว่าอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวในช่วงเวลาของการใช้งานดังกล่าวโดย ผู้ขาย

16. การประกันภัย: หากใบสั่งซื้อนี้ครอบคลุมการทำงานด้านแรงงานสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ซื้อจากความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อนี้ ผู้ขายตกลงเพิ่มเติมที่จะมอบหนังสือรับรองของผู้ให้บริการประกันภัยที่แสดงว่าผู้ขายมีความคุ้มครองการประกันภัยที่เพียงพอในจำนวนขั้นต่ำดังต่อไปนี้:
(ก) ค่าตอบแทนของคนงาน; ข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับรัฐที่จะดำเนินการ
(b) ความรับผิดทั่วไปที่ครอบคลุม รวมถึงความรับผิดตามสัญญา เสร็จสิ้นการดำเนินงาน/ผลิตภัณฑ์; ความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงกว้าง และความรับผิดในการคุ้มครองของผู้รับเหมา หากมีการใช้ผู้รับเหมาช่วง ขีดจำกัดขั้นต่ำ การบาดเจ็บส่วนบุคคล รวมถึงการเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สิน 250,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง รวม 1,000,000 ดอลลาร์
(c) ความรับผิดต่อรถยนต์ รวมถึงยานพาหนะที่เป็นเจ้าของ เช่า และไม่ใช่เจ้าของ ขีดจำกัดขั้นต่ำ-การบาดเจ็บทางร่างกาย $250,000 ต่อคน, $500,000 ต่อครั้ง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน $250,000 ต่อครั้ง
ใบรับรองดังกล่าวต้องระบุชื่อผู้ประกันตน หมายเลขกรมธรรม์ วันหมดอายุ ข้อจำกัดความรับผิด และข้อกำหนดในการแจ้งการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสิบ (10) วัน หากผู้ขายเป็นผู้ประกันตน จะต้องมอบหนังสือรับรองของกรมแรงงานและอุตสาหกรรมของรัฐที่จะดำเนินการด้านแรงงานดังกล่าวให้ผู้ซื้อโดยตรง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการประกันภัยโดยผู้ขายไม่มีผลกระทบต่อการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ขายต่อผู้ซื้อภายใต้ข้อ 13 ข้างต้นแต่อย่างใด

17. การยกเลิกเนื่องจากการผิดนัด: ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับส่วนที่ไม่ได้ส่งมอบของใบสั่งซื้อนี้หากผู้ขายไม่ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้ใบสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนด หากผู้ขายไม่ดำเนินการ การส่งมอบตามที่ระบุไว้ในกำหนดการส่งมอบ หากผู้ขายละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้รวมถึงการรับประกันของผู้ขาย หากผู้ขายทำการตกลง ขยายเวลา หรือมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หากผู้ขายเลิกกิจการหรือยุติการดำรงอยู่หรือดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือชำระทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด หากผู้ขายล้มละลายหรือหากโดยทั่วไปแล้วผู้ขายไม่ชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ หากใบสั่งซื้อนี้ถูกยกเลิกโดยผิดนัด ผู้ซื้ออาจกำหนดให้ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบให้กับผู้ซื้อ (ก) รายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และ (ข) รายการและวัสดุที่เสร็จสมบูรณ์บางส่วน ชิ้นส่วน เครื่องมือ แม่พิมพ์ จิ๊ก อุปกรณ์ติดตั้ง แผน ภาพวาด ข้อมูล และสิทธิ์ในสัญญาที่ผู้ขายได้ผลิตหรือได้มาโดยเฉพาะสำหรับส่วนที่สิ้นสุดของใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายจะต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองซึ่งผู้ซื้อมีส่วนได้เสียด้วย สิทธิ์และการเยียวยาของผู้ซื้อที่กำหนดไว้ในบทความนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากและไม่ใช่การทดแทนการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ซื้ออาจมีในกฎหมายหรือความยุติธรรมหรือตามบทความอื่น ๆ ของใบสั่งซื้อนี้ หากหลังจากการยกเลิกตามข้อนี้ ศาลที่มีเขตอำนาจศาลตัดสินแล้ว หรือมิฉะนั้น ผู้ขายไม่ได้ผิดนัด หรือการผิดนัดนั้นสามารถยกโทษได้ สิทธิ์และภาระผูกพันของคู่สัญญาจะเหมือนกับว่า การยกเลิกได้ออกตามมาตรา 16 ในที่นี้ ก่อนที่ผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์ในการยกเลิกการผิดนัด ผู้ซื้ออาจเลือกที่จะให้โอกาสผู้ขายแก้ไขการผิดนัดของผู้ขาย หากผู้ซื้อเลือกที่จะให้โอกาสผู้ขายแก้ไขการผิดนัด ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบถึงการผิดนัดของผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ผู้ขายจะต้องร่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมประทับตราไปรษณีย์ภายในสิบ (10) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการผิดสัญญาของผู้ซื้อว่าผู้ขายตั้งใจจะแก้ไขการผิดนัดของผู้ขายอย่างไร ผู้ซื้อจะต้องประเมินคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ขายและพิจารณาว่าจะให้ระยะเวลาที่ผู้ขายสามารถแก้ไขการผิดนัดของผู้ขายได้หรือไม่ ช่วงเวลาใดๆ ที่ผู้ขายให้ไว้เพื่อแก้ไขการผิดนัดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยรอบการผิดนัด

18. การบอกเลิกเพื่อความสะดวก: ผู้ซื้ออาจยุติการทำงานภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นครั้งคราวโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยุติ จากนั้นผู้ขายจะหยุดทำงานในวันที่และตามขอบเขตที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งและยุติทั้งหมด คำสั่งและผู้รับเหมาช่วงในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับงานที่ถูกยกเลิก ผู้ขายจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยทันทีถึงปริมาณของงานที่เกี่ยวข้องและวัสดุในมือหรือที่ซื้อก่อนการยุติและการจัดการที่ดีที่สุดที่ผู้ขายสามารถทำได้ ผู้ขายจะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ซื้อเกี่ยวกับการโอนและการจำหน่ายกรรมสิทธิ์ในการครอบครองงานดังกล่าวและ วัสดุ. ภายใน 60 วันหลังจากได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว ผู้ขายจะส่งข้อเรียกร้องทั้งหมดสำหรับการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 16 นี้ซึ่งเป็นผลมาจากการบอกเลิกดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ตรวจสอบการเรียกร้องดังกล่าวในเวลาหรือเวลาที่เหมาะสมโดยการตรวจสอบและตรวจสอบบันทึก สิ่งอำนวยความสะดวก งานหรือวัสดุของผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อนี้ ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขายโดยไม่ทำซ้ำราคาใบสั่งซื้อสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้วที่ผู้ซื้อยอมรับและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขายงานระหว่างทำและวัตถุดิบที่จัดสรรให้กับงานที่ยกเลิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบใดๆ ผู้ซื้ออาจดำเนินการและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป น้อยกว่าอย่างไรก็ตาม (ก) มูลค่าหรือต้นทุน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) ของรายการใดๆ ที่ใช้หรือขายโดยผู้ขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อ (b) มูลค่าที่ตกลงกันของรายการใด ๆ ที่ใช้หรือขายโดยผู้ขายด้วยความยินยอมของผู้ซื้อ และ (c) ต้นทุนของงานหรือวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือถูกทำลาย ผู้ซื้อจะไม่ชำระเงินสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้ว งานระหว่างทำ หรือวัตถุดิบที่ผู้ขายประดิษฐ์หรือจัดหามาเกินกว่าราคารวมที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อนี้ หักการชำระเงินเป็นอย่างอื่นหรือที่จะดำเนินการ และจะมีการปรับลดการชำระเงินตามนี้ สำหรับต้นทุนของงานระหว่างทำและวัตถุดิบเพื่อสะท้อนตามสัดส่วนการสูญเสียที่ระบุในใบสั่งซื้อทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้น การชำระเงินภายใต้ข้อนี้ถือเป็นความรับผิดเพียงอย่างเดียวของผู้ซื้อในกรณีที่ใบสั่งซื้อนี้ถูกยกเลิกตามข้อนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบสั่งซื้อนี้ บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการยกเลิกใดๆ โดยผู้ซื้อสำหรับการผิดนัดโดยผู้ขายหรือสาเหตุอื่นใดที่กฎหมายอนุญาตหรือภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อ 15 บทบัญญัติของข้อนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการยกเลิกใดๆ โดยผู้ซื้อสำหรับการผิดนัดโดยผู้ขาย ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ขายจะไม่มีสิทธิได้รับผลกำไรที่คาดการณ์ไว้หรือความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องภายใต้ใบสั่งซื้อนี้

19. การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้: ผู้ขายตกลงว่าในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อนี้ ผู้ขายจะปฏิบัติตามกฎหมาย รูปปั้น กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือของรัฐหรือส่วนย่อยทางการเมืองใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ขายตกลงว่าจะต้องรวมข้อความต่อไปนี้ในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเพื่อให้ได้รับอนุมัติการชำระเงิน:
“ผู้ขายขอรับรองว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่อยู่ในใบกำกับสินค้านี้ ผู้ขายได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมปี 1938 อย่างครบถ้วน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม”

20. คำสั่งผู้บริหาร: ผู้ขายตกลงว่าคำรับรองและข้อกำหนดที่กำหนดโดยคำสั่งผู้บริหาร 11246 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งผู้บริหาร 11375 (โอกาสที่เท่าเทียมกัน) คำสั่งผู้บริหาร 11625 (วิสาหกิจกลุ่มน้อย) คำสั่งผู้บริหาร 11701 (การดำเนินการยืนยันสำหรับทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกที่พิการของ ยุคเวียดนาม) และคำสั่งผู้บริหาร 11758 (การจ้างงานผู้พิการ) ถูกรวมเข้าและเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อนี้

21. การสละสิทธิ์: ความล้มเหลวของผู้ซื้อในการยืนยัน ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่าจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด พันธสัญญา หรือเงื่อนไขใดๆ ของใบสั่งซื้อนี้ หรือการใช้สิทธิ์ใดๆ ในที่นี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการละทิ้งของ การดำเนินการในอนาคตของข้อกำหนด พันธสัญญา หรือเงื่อนไขใดๆ ดังกล่าว หรือการใช้สิทธิดังกล่าวในอนาคต แต่ภาระหน้าที่ของผู้ขายในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคตดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์และมีผล

22. การมอบหมาย: ผู้ขายจะไม่มอบหมายจำนวนเงินที่ครบกำหนดหรือจะครบกำหนดหรืองานใด ๆ ที่จะดำเนินการภายใต้ใบสั่งซื้อนี้หรือผู้ขายจะจ้างช่วงสำหรับวัสดุที่เสร็จสมบูรณ์หรือเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นสาระสำคัญซึ่งเรียกโดยใบสั่งซื้อนี้โดยที่ผู้ซื้อไม่มี ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งความยินยอมอาจถูกระงับด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว

23. การเยียวยา: การเยียวยาที่จัดให้มีขึ้นในที่นี้จะเป็นแบบสะสมและนอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดหรือเพิ่มเติมตามที่กฎหมายหรือความยุติธรรมกำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักกลบลบกับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้กับผู้ขายภายใต้ใบสั่งซื้อนี้หรืออย่างอื่น ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นภายใต้ใบสั่งซื้อนี้ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องดำเนินการอย่างขยันขันแข็งโดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในที่นี้เพื่อรอการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว หากส่วนใดส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของใบสั่งซื้อนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้
24. การระงับข้อพิพาท: ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับใบสั่งซื้อนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายทางการเงินหรือเงินที่ถึงกำหนดชำระเท่านั้น คู่สัญญาตกลงว่าจะมีการประชุมโดยตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่มีการตัดสินใจ -ให้อำนาจเกี่ยวกับข้อพิพาทที่จะพยายามเจรจาแก้ไขข้อโต้แย้งโดยสุจริต หากภายในสามสิบ (30) วันหลังจากการประชุมดังกล่าว คู่สัญญาไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาแก้ไขข้อพิพาท คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเลือกขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือก ("ADR") เช่น อนุญาโตตุลาการหรือการไกล่เกลี่ย เพื่อยุติข้อพิพาท หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับรูปแบบของ ADR ภายในสิบห้า (15) วันหลังจากระยะเวลาการเจรจาต่อรองสามสิบ (30) วัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการแก้ไขอื่น ๆ ที่มีอยู่โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเจ็ด (7) วันถึงอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งใจที่จะทำเช่นนั้น หากคู่สัญญาสามารถตกลงกันเกี่ยวกับรูปแบบของ ADR ได้ พวกเขาจะต้องดำเนินการตามโดยสุจริตและในเวลาที่เหมาะสม ในกรณีที่ ADR ไม่ส่งผลให้เกิดการระงับข้อพิพาทหลังจากช่วงเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจดำเนินการแก้ไขอื่น ๆ ที่มีอยู่โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเจ็ด (7) วันไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยระบุแนวทางการดำเนินการตามเจตนา
25. กฎหมายที่ใช้บังคับ: ใบสั่งซื้อนี้จะถูกควบคุม ตีความ และตีความโดย และสอดคล้องกับกฎหมายของเครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนีย

BACHARACH, INC. - ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของการขาย

1 ทั่วไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายมาตรฐานเหล่านี้และข้อกำหนดที่ไม่ขัดแย้งกันใน Bacharach ใบเสนอราคาของ Inc. ถ้ามี (“ ข้อตกลง”) จะมีผลบังคับในทุกประการเกี่ยวกับการขายและการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ (“ ผลิตภัณฑ์” หรือ“ ผลิตภัณฑ์”) และบริการ (“ บริการ”) จาก Bacharach, Inc (“ ผู้ขาย”) โดยผู้ซื้อ (“ ผู้ซื้อ”) รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลิตภัณฑ์ทดแทนในอนาคตที่ผู้ซื้อซื้อ หากการเขียนนี้แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือหากการเขียนนี้ตีความว่าเป็นการยอมรับหรือเป็นการยืนยันที่แสดงว่าเป็นการยอมรับการยอมรับของผู้ขายจะมีผลโดยชัดแจ้งตามเงื่อนไขของผู้ซื้อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้ ซึ่งแตกต่างจากหรือเพิ่มเติมกับสิ่งที่มีอยู่ในการเขียนของผู้ซื้อ นอกจากนี้การเขียนนี้จะถือเป็นการแจ้งการคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ซื้อ หากการเขียนนี้ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอการยอมรับในที่นี้จะ จำกัด อย่างชัดเจนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ที่นี่ ไม่มีใบสั่งซื้อหรือเครื่องมือการจัดซื้ออื่น ๆ ของผู้ซื้อจะมีผลบังคับใช้ในการโต้แย้งแก้ไขลบหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เว้นแต่จะตกลงและยอมรับโดยชัดแจ้งจากผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงนี้ถือเป็นคำแถลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายและมีผลแทนข้อเสนอปากเปล่าลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ ใบเสนอราคาของผู้ขายเป็นข้อเสนอที่ยอมรับได้เต็มจำนวนเท่านั้น ผู้ซื้อจะถือว่ายอมรับข้อตกลงนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้: (i) ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาของผู้ขายซึ่งมีการแนบข้อตกลงนี้ (ii) การส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขายของผู้ซื้อ (ผ่านใบสั่งซื้อกำหนดการจัดส่งหรือวิธีการสื่อสารอื่นใด): และ / หรือ (iii) การยอมรับของผู้ซื้อในการส่งมอบหรือการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใด ๆ เพิ่มหรือลบโดยผู้ซื้อ คำถามทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้นี้จะได้รับการตีความและแก้ไขตามประมวลกฎหมายการค้าของเครือจักรภพแห่งเพนซิลเวเนียโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมายและไม่รวมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าระหว่างประเทศ การดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้นี้จะถูกจัดตั้งขึ้นใน Allegheny County, PA ผู้ซื้อยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลของรัฐและของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ใน Allegheny County และตกลงที่จะปรากฏในการดำเนินการเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้อจะต้องไม่มอบหมายข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือในการล้มละลายหรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขาย ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันและมีผลต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาในที่นี้และผู้สืบทอดตามลำดับการมอบหมายและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต ความล้มเหลวของผู้ขายในการยืนยันการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของข้อตกลงนี้หรือการบังคับใช้การผิดนัดเมื่อเกิดการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ซ้ำ ๆ หรือต่อเนื่องจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของผู้ขายในการยืนยันการปฏิบัติอย่างเข้มงวดของ ข้อตกลงนี้หรือเพื่อบังคับใช้การผิดนัดชำระหนี้ที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดหรือในเวลาต่อมาหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้น ๆ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลเฉพาะในขอบเขตของความเป็นโมฆะดังกล่าวและบทบัญญัติที่ไม่ได้รับผลกระทบของข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้และยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ .

2. การขายผลิตภัณฑ์
เว้นแต่ผู้ซื้อจะเป็นภาคีในข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับผู้ขายซึ่งควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อผู้ซื้อจะขายต่อได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายมาตรฐานปัจจุบันของผู้ขาย (ตามที่โพสต์ไว้ bacharach.wpengine.com) รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันและการจำกัดความรับผิด ผู้ซื้อตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายไม่เป็นอันตรายและปกป้องผู้ขายจากการเรียกร้องและการฟ้องร้องทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความในขอบเขตที่การเรียกร้องและการฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผู้ซื้อในการรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้กับผู้ซื้อระยะไกล

3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ ("ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์") ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการจะแยกรายการแยกต่างหากในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย ("ค่าบริการ" พร้อมกับค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ "ค่าธรรมเนียม") คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับการอนุมัติเครดิตในขณะที่เข้า เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายข้อกำหนดคือสุทธิสามสิบ (30) วันคำสั่งซื้อขั้นต่ำ $ 50 ($ 250 สำหรับใบสั่งส่งออก) และจะเป็นราคาที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ผู้ขายยอมรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง . คำสั่งซื้อขั้นต่ำจะได้รับการยกเว้นสำหรับคำสั่งซื้อที่ลดลงที่จัดส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางและจัดส่งทาง Next Day Air หรือ Second Day Air คำสั่งซื้อขั้นต่ำจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับการจัดส่งนอกทวีปอเมริกา ค่าธรรมเนียมการจัดการ $ 7 จะถูกเพิ่มให้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดยกเว้นการจัดส่งที่ส่งผ่านการเรียกเก็บเงินของบุคคลที่สามภายในทวีปอเมริกา เนื่องจากราคาของผู้ขายขึ้นอยู่กับต้นทุนและเงื่อนไข (รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน) ที่มีอยู่ ณ เวลาที่ยอมรับราคาจึงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุและแรงงานและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าขนส่งและค่าจัดการทั้งหมดรวมถึงค่าวัสดุอันตรายตามหน้าที่ภาษีศุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีการขายภาษีการใช้หรือการประเมินที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางรัฐเทศบาลหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ผู้ซื้ออาจเป็นหนี้ อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งอาจเรียกเก็บจากการขายการขายต่อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ผู้ขายจ่ายจะเป็นบัญชีของผู้ซื้อ การเรียกร้องการยกเว้นใด ๆ จากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนบนใบหน้าของคำสั่งซื้อและมาพร้อมกับใบรับรองการยกเว้นที่จำเป็นทั้งหมด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษในใบแจ้งหนี้หรือตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาค่าธรรมเนียมจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและมีกำหนดชำระเมื่อผู้ซื้อได้รับใบแจ้งหนี้โดยไม่มีสิทธิ์หักเงินหรือหักกลบลบหนี้ ผู้ขายอาจกำหนดให้ชำระเงินเพื่อทำ COD หรือผ่านเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่สามารถเพิกถอนได้เพื่อสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของผู้ขายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ หากไม่ชำระเงินเมื่อถึงกำหนดผู้ขายอาจระงับการส่งมอบในอนาคตหรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ซื้อโดยไม่ต้องรับผิดหรือรับโทษและนอกเหนือจากจำนวนเงินอื่น ๆ ทั้งหมดที่ต้องชำระในที่นี้ผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้กับผู้ขาย (1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกิดขึ้น โดยผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งหมดเพื่อบังคับเรียกเก็บเงินหรือเพื่อรักษาและปกป้องสิทธิ์ของผู้ขายในที่นี้ไม่ว่าจะโดยการดำเนินคดีทางกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลค่าใช้จ่ายทางศาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และ (2) ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระหลังจากนั้น 30 วันเรียกเก็บเงินที่น้อยกว่า (ก) อัตรา 2% ต่อเดือนหรือ (ข) อัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

4. การจัดส่ง; การจัดส่ง; บังคับให้เข้าใจ
ผู้ขายจะเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายการจัดส่งและการส่งมอบผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ขาย FCA (INCOTERMS 2010) โดยที่ชื่อ (ไม่รวมชื่อของซอฟต์แวร์ฝังตัวใด ๆ ) และความเสี่ยงต่อการสูญหายจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกับเอกสารการขนส่งและสำหรับความเสียหายหรือการขาดแคลนเมื่อได้รับสินค้าที่ปลายทาง ทุกการเรียกร้องสำหรับการสูญหายความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่มองเห็นได้เมื่อตรวจสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ขนส่ง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการขาดแคลนจะต้องดำเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบการจัดส่งการประกันภัยหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันทั้งหมด ตามตัวเลือกของผู้ขายสินค้าอาจถูกจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันที่จัดส่งที่ร้องขอหรือผ่อนชำระ ข้อมูลการจัดส่งทั้งหมด (รวมถึงเวลาในการจัดส่ง) เป็นข้อมูลโดยประมาณ ความรับผิดชอบของผู้ขาย แต่เพียงผู้เดียวคือการใช้ความพยายามทางการค้าที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ตรงตามวันที่จัดส่งที่ระบุ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งแก่ผู้ขายจากความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวในการจัดส่งหรือความล่าช้าในการจัดส่งที่เกิดจากเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากความล้มเหลวในการประมวลผลหรือการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและ / หรือกลไกที่ไม่ถูกต้องตามเวลา ข้อพิพาทด้านแรงงาน (เช่นการนัดหยุดงานการชะลอตัวหรือการปิดตาย) ไฟไหม้น้ำท่วมการกระทำหรือกฎระเบียบของรัฐบาลการจลาจลไม่สามารถจัดหาเสบียงหรือพื้นที่ขนส่งได้การพังของโรงงานไฟฟ้าขัดข้องความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของสายการบินอุบัติเหตุการกระทำของพระเจ้าหรือสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย

5. การยกเลิก; ไม่สามารถจัดส่งได้ ผลตอบแทน
ข้อตกลงนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนโดยผู้ซื้อยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ขายและตามเงื่อนไขที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ขายจากการสูญหาย หากผู้ซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายในจำนวนที่มากขึ้นเท่ากับ (i) 50% ของราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกดังกล่าวหรือ (ii) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายรวมถึง โดยไม่ จำกัด เพียงผลกำไรและค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผู้ขายที่เกิดขึ้นแล้วโดยผู้ขาย หากผู้ซื้อเลื่อนการส่งมอบผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวน (i) ค่าบริการรายเดือนเท่ากับ 1.5% ของราคาสินค้าทั้งหมดที่มีการเลื่อนออกไปและ (ii) ค่าใช้จ่ายในการเลื่อนที่สมเหตุสมผลเช่นเวลาว่างของผู้ขายค่าใช้จ่ายในคลังสินค้าเป็นต้น ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติคำขอคืนสินค้า (i) ค่าใช้จ่ายในการบรรจุการขนส่งและการจัดส่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อและ (ii) การคืนสินค้าทั้งหมดจะต้องชำระค่าขนส่งล่วงหน้าโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ จะไม่มีการส่งคืนให้กับผู้ขายโดยไม่ได้รับหมายเลขอนุญาตการส่งคืนวัสดุ (“ RMA”) ก่อน ต้องแสดงหมายเลข RMA อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ส่งคืน จะไม่มีการรับคืนหรือให้เครดิตโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ผลตอบแทนอาจมีค่าใช้จ่ายในการเติม 20% เครดิตจะมอบให้เฉพาะสินค้าที่ถูกพิจารณาว่ามีสิทธิ์ขายต่อโดยผู้ขายไม่รวมการรับประกันคืนสินค้า

6. การรับประกัน; ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
การรับประกันสินค้า. เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อและผู้ขายเป็นลายลักษณ์อักษรผู้ขายรับประกันกับผู้ซื้อว่าถือครองและจะส่งต่อชื่อทางการตลาดไปยังผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมซอฟต์แวร์ฝังตัวใด ๆ หากมี) ที่ขายในที่นี้และผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดจะต้องปราศจากการผลิตที่มีข้อบกพร่องของโรงงานและ วัสดุที่ติดตั้งสำหรับระยะเวลาการรับประกันที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์เริ่มต้นเมื่อส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสำหรับการจำหน่ายครั้งแรก ("การรับประกัน") หากผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขายภายใต้เงื่อนไขนี้ผู้ซื้อตกลงที่จะจัดหาให้กับผู้ซื้อทันที
(“ ผู้ซื้อระยะไกล”) การรับประกันแบบ จำกัด และการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อปลายทาง (ระยะไกล) ที่ออกโดยผู้ขาย นอกเหนือจากการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องตามการรับประกันแบบ จำกัด นี้ที่ระบุไว้ในที่นี้หากจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมหรือติดตั้งในสถานที่โดยผู้ขายหรือผู้ออกแบบตามที่กำหนดโดยผู้ขาย แต่เพียงผู้เดียวบริการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันและค่าเดินทางและค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลจะต้อง ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อ
การรับประกันบริการ สำหรับบริการที่จัดหาโดยผู้ขายผู้ขายรับประกันว่าบริการจะมีคุณภาพเหมือนคนทำงาน หากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามการรับประกันบริการสำหรับบริการเฉพาะที่ดำเนินการก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นภายในเก้าสิบ (90) วันหลังจากบริการเสร็จสิ้นผู้ขายจะดำเนินการอีกครั้งหากสามารถรักษาให้หายได้บริการเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากความล้มเหลวดังกล่าวที่ ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว การแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของผู้ซื้อสำหรับบริการที่มีข้อบกพร่องจะถูก จำกัด ไว้ที่ค่าใช้จ่ายในการแนะนำบริการดังกล่าว ในการสั่งซื้อเพื่อรับข้อเสนอแนะนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบในการเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ใด ๆ ภายในสาม (30) วันหลังจากเสร็จสิ้นการบริการ การแก้ปัญหาสำหรับบริการที่มีข้อบกพร่องนั้นเป็นสิทธิพิเศษและอยู่ในความรับผิดชอบของการแก้ไขอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีให้กับผู้ซื้อตามกฎหมายหรือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ การรับประกันโดยชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนนี้อยู่ในการโกหกและผู้ขายและผู้ให้ความเคารพต่อแอฟฟิลิเอตและซัพพลายเออร์ปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ และการรับประกันเงื่อนไขหรือการรับรองอื่น ๆ ทั้งหมด (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, หรือโดยนัย, หรือเป็นลายลักษณ์อักษร) กับผลิตภัณฑ์ใด ๆ , รวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ และการรับประกันโดยนัยทั้งหมดหรือเงื่อนไขของชื่อ, การไม่ละเมิด, ความสามารถในการซื้อขาย, หรือความเหมาะสมหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือไม่ก็ตามมีเหตุผลที่จะรู้ว่าได้รับแจ้งหรือไม่ก็ตาม) , ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย, ด้วยเหตุผลของการกำหนดเองหรือการใช้งานในการค้า, หรือตามขั้นตอนของการจัดการหรือประสิทธิภาพ

7. การยกเว้นการรับประกัน การแก้ไข
การยกเว้นและเงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันของผู้ขายจะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะส่วนประกอบชิ้นส่วนและวัสดุที่ (ก) ไม่ได้ผลิตโดยผู้ขายซึ่งอยู่ภายใต้การรับประกันของบุคคลที่สาม (ถ้ามี) ของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงแบตเตอรี่และอุปกรณ์สวมใส่อื่น ๆ ; (b) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้จ่ายได้หรือสิ้นเปลืองซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงแบตเตอรี่ฟิวส์ฟิลเตอร์และหลอดไฟ (c) อยู่ภายใต้: (i) การใช้งานเกินความจุที่แนะนำ (ii) พลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอเครื่องปรับอากาศหรือการควบคุมความชื้น (iii) อุบัติเหตุหรือภัยพิบัติรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงไฟไหม้น้ำท่วมน้ำ , ลมและฟ้าผ่า (iv) การละเลยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (v) การใช้ในทางที่ผิดหรือการใช้งานในทางที่ผิด (vi) ความล้มเหลวของผู้ซื้อในการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่เผยแพร่ล่าสุดของผู้ขาย (vii) การดัดแปลงติดตั้งหรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขายหรือ (viii) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารหรือคู่มือการใช้งานที่เผยแพร่ล่าสุด หรือ (ง) ไม่ได้รับการจัดเก็บติดตั้งบำรุงรักษาหรือใช้งานอย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะปกติและเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ขาย การรับประกันของผู้ขายในที่นี้จะเป็นโมฆะและไม่มีผลใด ๆ หากข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ภายหลังการจัดส่งหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ซื้อรับทราบว่าหากผู้ซื้อเปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่ผู้ขายจัดหาให้ด้วยเซ็นเซอร์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นการรับประกันทั้งหมดของผู้ขายต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อระยะไกลจะเป็นโมฆะและผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายการบาดเจ็บหรือการสูญเสียที่ผู้ซื้อได้รับและ / หรือผู้ซื้อระยะไกลที่เกิดจากการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้ การรับประกันของผู้ขายไม่รวมถึง: การบำรุงรักษาตามปกติซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดการสอบเทียบการขันน็อตและสลักเกลียวที่หลวมให้แน่น การให้บริการที่เชื่อมต่อกับการย้ายที่ตั้งของผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มหรือลบอินเทอร์เฟซอุปกรณ์เสริมสิ่งที่แนบมาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ การซ่อมแซมความเสียหายเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ งานไฟฟ้าภายนอกผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาอินเทอร์เฟซอุปกรณ์เสริมสิ่งที่แนบมาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการตกแต่งโดยผู้ขาย และปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากบริการที่ไม่รองรับ
วิธีการรักษา. การแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของผู้ซื้อและข้อผูกมัดเพียงอย่างเดียวของผู้ขายสำหรับการละเมิดการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ขาย แต่เพียงผู้เดียวในการ (ก) ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดซึ่งล้มเหลวภายในระยะเวลาการรับประกันโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายโดยใช้ ชิ้นส่วนใหม่หรือซ่อมแซมใหม่หรือ (ข) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวซึ่งล้มเหลวภายในระยะเวลาการรับประกันให้กับผู้ขายและคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในส่วนที่เป็นธรรมของค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง ผู้ซื้อรับทราบและยอมรับว่าสิทธิ์ของผู้ขายในการคืนเงินค่าธรรมเนียมของผู้ซื้อจะไม่ลดลงหรือถูก จำกัด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดของการแก้ไขข้างต้นจะต้องมีเงื่อนไขตามการแจ้งเตือนและการพิสูจน์ตามที่ผู้ขายอาจกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการจัดเก็บติดตั้งบำรุงรักษาและดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ขาย เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ขายเป็นอย่างอื่นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวทั้งหมดจะถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าของผู้ขายหรือไปยังสถานที่อื่นตามที่ผู้ขายจะเลือกทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายหากผู้ซื้อปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายทั้งหมดในการบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง วัตถุประสงค์ของการแก้ไขที่ระบุไว้นี้คือเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ หรือเพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป ผู้ซื้อรับทราบว่าการแก้ไขพิเศษดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญในการต่อรองราคาที่แสดงโดยข้อตกลงนี้และการแก้ไขดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อความพึงพอใจของผู้ซื้อสำหรับการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องดังกล่าว ในมุมมองเพิ่มเติมของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นผู้ซื้อรับทราบว่าในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจหรือคณะอนุญาโตตุลาการออกกฎการแก้ไขพิเศษนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ซื้อในการต่อรองราคาหรือการแก้ไขพิเศษดังกล่าวล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการพิจารณาคดีดังกล่าว สำหรับการแก้ไขพิเศษดังกล่าวหรือความล้มเหลวของการแก้ไขพิเศษดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบหรือแก้ไขข้อ จำกัด หรือการยกเว้นการรับประกันใด ๆ และข้อ จำกัด และการยกเว้นดังกล่าวทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การอ้างสิทธิ์การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์จากผู้ขายจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาการรับประกันที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ภายใต้การรับประกันจะรับประกันเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือของระยะเวลาการรับประกันเดิม สิทธิ์และการเยียวยาของผู้ขายภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นแบบสะสมและนอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่กำหนดโดยกฎหมายหรือความเท่าเทียมกัน ผู้ซื้อรับทราบว่าหากผู้ซื้อละเมิดข้อตกลงนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ขายจะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินดังนั้นผู้ขายอาจขอการบรรเทาทุกข์ที่เท่าเทียมกันซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบรรเทาทุกข์โดยคำสั่งห้ามซึ่งนอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม

8. การปฏิบัติตามการส่งออก
ผู้ซื้อยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาและการส่งออกการใช้การส่งการขายต่อหรือการโอนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ผู้ซื้อตกลงว่าจะไม่รับส่งออกขายต่อหรือส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไปยังประเทศหรือหน่วยงานอื่นใดโดยฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว

9. ข้อจำกัดความรับผิด; เวลาสำหรับการเรียกร้อง; การชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ซื้อตกลงว่าผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพิเศษโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นผลมาจากความเสียหายอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรหรือรายได้ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ผลิตภัณฑ์ความเสียหายต่อทรัพย์สินการเรียกร้องของบุคคลที่สามรวมถึง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือความล้มเหลวของผู้ขายในการเตือนหรือให้คำแนะนำอย่างเพียงพออันตรายของผลิตภัณฑ์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและเหมาะสมไม่ว่าผู้ขายจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ค่าเสียหาย. ความรับผิดทั้งหมดของผู้ขายในที่นี้จากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม (ยกเว้นความรับผิดจากการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขาย) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาการรับประกันการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือทฤษฎีความรับผิดอื่นใดจะ จำกัด อยู่ที่ น้อยกว่าของความเสียหายที่แท้จริงของผู้ซื้อหรือราคาที่จ่ายให้กับผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การเรียกร้องของผู้ซื้อ การเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อผู้ขายจะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากสาเหตุของการดำเนินการเกิดขึ้นและผู้ซื้อสละข้อ จำกัด ใด ๆ อีกต่อไปโดยชัดแจ้ง ผู้ซื้อจะต้องปกป้องชดใช้และกักขังผู้ขายและเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนตัวแทนพนักงานซัพพลายเออร์และ บริษัท ในเครือโดยไม่ได้รับอันตรายจากผลรวมการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหน้าที่ความเหมาะสมการกระทำการสูญเสียความเสียหายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายภาระผูกพันใด ๆ และทั้งหมด หนี้สินและความรับผิดที่เกิดจาก (i) การซื้อการใช้การครอบครองการเป็นเจ้าของการดำเนินการเงื่อนไขการขายต่อการโอนการส่งออกการขนส่งหรือการกำจัดผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (ii) การละเมิดของผู้ซื้อหรือการละเมิดที่ถูกกล่าวหาจากต่างประเทศรัฐบาลกลาง กฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐเทศมณฑลหรือท้องถิ่นรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติด้านแรงงาน (iii) การกระทำหรือการละเว้นของผู้ซื้อในการกระทำที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บความเสียหายหรือการสูญเสียต่อลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของผู้ขายและ ( iv) ผู้ซื้อละเมิดข้อตกลงนี้

10. ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
เพื่อรักษาภาระหน้าที่ของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้าผู้ซื้อจึงอนุญาตให้ผู้ขายดำเนินการและ / หรือยื่นเอกสารเป็นครั้งคราวตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ โดยมีหรือไม่มีลายเซ็นของผู้ซื้อทุกเครื่องแบบ ประมวลกฎหมายการค้าหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนหรือการต่อเนื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้ขายอาจเห็นว่าจำเป็นหรือต้องการเพื่อให้ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ ผู้ซื้ออนุญาตให้ผู้ขายดำเนินการเอกสารดังกล่าวในนามของผู้ซื้อในฐานะทนายความของผู้ซื้อซึ่งผู้ขายอาจดำเนินการในฐานะทนายความในความเป็นจริงสำหรับผู้ซื้อ

กลับไปด้านบน