BACHARACH, INC. - STANDARDVILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. ALLMÄN
Dessa vanliga försäljningsvillkor och icke-motstridiga bestämmelser i Bacharach Inc: s offert, om något, ("avtalet") reglerar i alla avseenden all försäljning och användning av någon produkt, ("produkt" eller "produkter") och tjänster ("tjänster") från Bacharach, Inc. ("Säljare") av köparen ("köparen"), inklusive utan begränsning framtida ersättningsprodukter som köparen köpt. Om detta skrivande på något sätt skiljer sig från villkoren för köparens beställning eller om detta skrivande tolkas som ett godkännande eller som en bekräftelse som fungerar som ett godkännande, är säljarens godkännande UTTRYCKLIGT VILLKOR FÖR KÖPARENS SAMMANSTÄLLNING TILL NÅGRA VILLKOR OCH VILLKOR INNEHÅLLT HÄR DET ÄR ANDRA FRÅN ELLER YTTERLIGARE TILL DE INNEHÅLLNA I KÖPARENS SKRIVNING. Vidare ska detta skrift anses vara ett meddelande om invändning mot sådana köpvillkor. Om detta skrivande tolkas som erbjudandet är godkännande av detta UTTRYCKLIGT BEGRÄNSAT TILL VILLKOREN INOM HÄR. Ingen inköpsorder eller andra inköpsinstrument från köparen är effektiva för att motsäga, modifiera, radera från eller lägga till villkoren i detta avtal såvida det inte uttryckligen godkänts och accepteras av säljaren skriftligen. Detta avtal utgör det fullständiga och exklusiva uttalandet om avtalet mellan parterna och ersätter alla förslag, muntliga, skriftliga eller elektroniska och all annan kommunikation mellan parterna som rör ämnet för detta avtal. Säljarens offert är erbjudanden som endast kan accepteras i sin helhet. Köparen ska anses acceptera detta avtal om något av följande inträffar: (i) köparens godkännande av säljarens offert som detta avtal är knutet till; (ii) Köparens leverans av en beställning för Produkter till säljaren (via inköpsorder, fraktplan eller annat kommunikationsmedel): och / eller (iii) köparens godkännande av leverans av eller betalning för produkterna, oavsett villkor läggs till eller tas bort av köparen. Alla frågor som uppstår nedan ska tolkas och lösas i enlighet med den kommersiella koden för Commonwealth of Pennsylvania utan hänsyn till dess lagkonflikter och exkluderar FN: s konvention om internationell försäljning av varor. Alla åtgärder som här följer ska inledas i Allegheny County, PA. Köparen samtycker härmed till jurisdiktionen för statliga och federala domstolar som sitter i Allegheny County och samtycker till att delta i handling efter skriftligt meddelande om detta. Köparen får inte överlåta detta avtal till tredje part genom lagstiftning, i konkurs eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. Detta avtal är bindande för och gynnar parterna härtill och deras respektive efterträdare, tillåtna uppdrag och förflyttare. Säljarens underlåtenhet att insistera på strikt genomförande av detta Avtal eller att genomdriva ett fallissemang vid inträffande av en enda, upprepad eller fortsatt kränkning av ett visst villkor eller villkor i detta, ska inte betraktas som ett avstående från Säljarens rätt att insistera på strikt utförande av detta avtal eller för att genomdriva en standard med avseende på överträdelse av andra villkor eller villkor, eller vid någon senare tidpunkt eller vid någon senare händelse, med avseende på det specifika villkoret. Om någon av bestämmelserna i detta avtal anses vara ogiltiga, olagliga eller oförenliga, ska sådan bestämmelse endast vara ineffektiv i den utsträckning en sådan ogiltighet är, och de opåverkade bestämmelserna i detta avtal ska inte påverkas och förbli i full kraft och effekt .

2. ÅTERFÖRSÄLJNING AV PRODUKTER
Såvida inte köparen är part i ett distributionsavtal med säljaren som reglerar köparens återförsäljning av produkter får köparen endast sälja produkter som köpts nedan på villkor som inte är mindre gynnsamma än säljarens nuvarande standardvillkor för försäljning (som publiceras på bacharach.wpengine.com), inklusive utan begränsning garanti och begränsning av ansvarsbestämmelser. Köparen samtycker till att ersätta, hålla skadelös och försvara Säljaren från och mot alla anspråk och stämningar, inklusive advokatavgifter, i den utsträckning sådana fordringar och stämningar härrör från köparens underlåtenhet att inkludera sådana villkor för en fjärrköpare.

3. AVGIFTER OCH BETALNING
Köparen samtycker till att betala avgifterna för produkten (”produktavgiften”). Avgifter för tjänster ska specificeras separat på säljarens offert och faktura (”serviceavgiften”, tillsammans med produktavgiften, ”avgifterna”). Alla beställningar är föremål för kreditgodkännande vid tidpunkten för inträde. Om inte annat skriftligen överenskommits av parterna är villkoren netto trettio (30) dagar, minsta beställning på $ 50 ($ 250 för exportorder), och ska vara de priser som gäller vid den tidpunkt då säljaren accepterar köparens beställning, förutom enligt vad som anges nedan . Minimibeställning kommer att avstå från att beställningar skickas till slutanvändaren och skickas via nästa dag Air eller Second Day Air. Minimibeställningen kommer inte att avstå från sändningar utanför det kontinentala USA. En hanteringsavgift på 7 USD tillkommer alla beställningar utom för leveranser som skickas via tredje parts fakturering inom det kontinentala USA Eftersom säljarens priser är baserade på kostnader och villkor (inklusive valutakurser) som gällde vid tidpunkten för acceptans, kan priserna höjas när dessa villkor förändras, t.ex. höjning av material- och arbetskraftspriser och valutakursförändringar. Avgifter är exklusive alla frakt- och hanteringsavgifter, inklusive avgifter för farligt material, som lämpliga tullar, tariffer, mervärdesskatt, moms, användningsskatter eller avgifter som tas ut av federala, statliga, kommunala eller andra myndigheter som kan betalas av köparen som ett resultat av detta avtal, köp av produkten och tjänsterna eller andra avgifter som kan komma att läggas på försäljning, återförsäljning eller användning av produkterna. Sådana avgifter som betalas av säljaren ska vara för köparens konto. Varje anspråk på undantag från sådana avgifter måste tydligt anges på beställningens sida och åtföljas av alla nödvändiga undantagsintyg. Om inte annat specifikt anges på en faktura eller på annat sätt överenskommits skriftligen av parterna, ska avgifterna vara i amerikanska dollar och betalas efter köparens mottagande av fakturan, utan rätt till avdrag eller kvittning. Säljaren kan kräva att betalning görs COD eller via oåterkallelig kreditbrev till förmån för och acceptabel för Säljaren, upprättad på köparens bekostnad. Om betalning inte sker vid förfallodag kan Säljaren avbryta all framtida leverans eller annan prestation med avseende på Köparen utan ansvar eller påföljd, och utöver alla andra belopp som ska betalas nedan, ska Köparen betala till Säljaren (1) de rimliga kostnaderna och kostnaderna som uppstått av Säljaren i samband med alla åtgärder som vidtagits för att genomdriva insamling eller för att bevara och skydda Säljarens rättigheter enligt detta, antingen genom rättsliga förfaranden eller på annat sätt, inklusive utan begränsning rimliga advokatavgifter, rättegångskostnader och andra kostnader och (2) ränta på alla belopp som inte har betalats efter 30 dagar debiteras till den lägsta av (a) avgiften på 2% per månad eller (b) den högsta tillåtna enligt lag.

4. FRAKT; LEVERANS; KRAFTMAJUR
Leveransmetoden och transportören ska väljas av säljaren. Såvida inte annat avtalats skriftligen av parterna, ska leverans och leverans av Produkterna vara FCA-säljarens anläggning (INCOTERMS 2010) varefter äganderätten (exklusive rätt till eventuell inbäddad programvara) och risk för förlust överförs till köparen. Köparen samtycker till att inspektera alla produkter mot fraktpapper och för skador eller brist vid mottagande av varor på destinationen. Varje anspråk på förlust, skada under transport eller andra orsaker som syns vid inspektion ska göras med transportören. Krav på brist måste göras inom trettio (30) dagar från mottagandet. Alla leveranser, försäkringar eller liknande avgifter bärs av köparen. På säljarens val kan produkter skickas före det begärda leveransdatumet eller i delbetalningar. All leveransinformation (inklusive leveranstid) är ungefärlig. Säljarens enda ansvar är att använda rimliga kommersiella ansträngningar för att uppfylla angivna leveransdatum. Köparen fritar uttryckligen säljaren från ansvar för förlust eller skada till följd av leveransfel eller förseningar i leveransen orsakad av villkor relaterade till, eller orsakade av, underlåtenhet att bearbeta eller felaktig behandling av tidskänslig information och / eller mekanismer, en arbetskonflikt (t.ex. strejk, avmattning eller lockout), brand, översvämning, statlig handling eller reglering, upplopp, oförmåga att få leveranser eller leveransutrymme, anläggningsnedbrott, strömavbrott, fördröjning eller avbrott av transportörer, olyckor, handlingar från Gud eller andra orsaker utanför säljarens kontroll.

5. ANNULLERING; FEL ATT TA LEVERANS; ÅTERVÄNDER
Detta avtal, helt eller delvis, kan inte annulleras eller skjutas upp av köparen förutom med säljarens skriftliga förhandsgodkännande och på villkor som skadar säljaren mot förlust. Om köparen annullerar en hel eller en del av en beställning för produkter ska köparen betala säljaren det högsta beloppet som motsvarar (i) 50% av priset för sådana annullerade produkter, eller (ii) de faktiska och följdskador som SÄLJAREN uppstår, inklusive utan begränsning Säljarens förväntade vinst och kostnader som Säljaren redan har haft. Om köparen skjuter upp leveransen ska köparen betala säljaren summan av (i) månadsavgifter motsvarande 1.5% av det totala priset för produkterna som är föremål för sådan uppskjutning, och (ii) rimliga uppskjutningsavgifter, t.ex. säljarens inaktivitetstid, lagerkostnad etc. I händelse av godkännande av en returförfrågan kommer (i) alla tillämpliga förpacknings-, leverans- och leveranskostnader att ske på köparens bekostnad och (ii) alla returer måste levereras förutbetalda frakt på köparens bekostnad. Inga returer ska göras till säljaren utan att först erhålla ett godkännandenummer för returmaterial (“RMA”). RMA-numret måste visas tydligt på returförpackningen. Absolut inga returer kommer att accepteras eller krediteras utan detta föregående godkännande. Returavgifter är föremål för en 20% återupplagringsavgift. Krediter ges endast för föremål som är fastslagna för återförsäljning av Säljaren, exklusive garantireturer.

6. GARANTI; GARANTIFRASKRIVNINGAR
Produktgaranti. Såvida inget annat skriftligt överenskommits av köparen och säljaren, garanterar säljaren köparen att den innehar och kommer att överlåta marknadsmässig äganderätt till produkterna (exklusive eventuell inbyggd programvara) som säljs nedan och att alla nya produkter ska vara fria från fabriksfel och installerat material för garantiperioden som gäller för produkten enligt beskrivningen i produkthandboken som börjar vid leverans till transportören för den första försäljningen (”garantin”). Om köparen inte är slutanvändaren av de produkter som säljs nedan godkänner köparen att tillhandahålla alla omedelbara köpare
(”Fjärrköpare”) den begränsade garantin och ansvarsfriskrivningen för slutköpare (fjärrköpare) som utfärdats av säljaren. Förutom reparation eller utbyte av en defekt produktdel enligt denna begränsade garanti som anges häri, om reparation eller installation på plats av säljaren eller dess mottagare krävs, som endast bestäms av säljaren, ska garantirelaterade tjänster och rimliga rese- och levnadskostnader tillhandahålls utan extra kostnad till köparen.
Tjänstegaranti. För tjänster som tillhandahålls av säljaren garanterar säljaren att tjänsterna kommer att vara av arbetskvalitet. Om något misslyckande med att uppfylla servicegarantin för den specifika tjänsten som tidigare utförts uppträder inom nittio (90) dagar efter det att tjänsterna har slutförts, ska säljaren återigen utföra, om det går att bota, de tjänster som påverkas direkt av sådant fel, vid dess ensam kostnad. KÖPARENS ENDA ÅTGÄRD FÖR DEFEKTIVA TJÄNSTER SOM BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR ATT UTFÖRA SÅDAN TJÄNSTER. FÖR ATT FÅ DENNA ÅTGÄRDEN MÅSTE KÖPAREN SÄLJARE, SKRIFTLIGT, FÖR NÅGON ANSVARAD MISSLIGHET INNAN TREDJE (30) DAGAR FÖR FÖRTECKNING AV TJÄNSTERNA. ÅTGÄRDEN FÖR DEFEKTIVA TJÄNSTER ÄR EXKLUSIV OCH I TILLSTÅND AV ALLA ANDRA ÅTGÄRDER TILLGÄNGLIGA TILLGÄNGLIGA FÖR KÖPARE I LAGAR ELLER EGET KAPITAL.
Ansvarsfriskrivningar. DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVSNITT ÄR I TILLSTÅND OCH SÄLJARE OCH DESS RESPEKTIVA FÖRETAGARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER NÅGON OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, ELLER UTFÖRANDE (UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ORALT ELLER SKRIFTLIGT FÖR FEL INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BETINGELSER FÖR TITEL, INTRÄDELSE, SÄLJBARHET, ELLER FITNESS ELLER MÖJLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE (OCH SÄLJARE HAR SKÄL ATT VETA, ÄR NÅGEN ANVÄND ELLER ÄR NÅGON ANVÄND , OCH ANSVARAS FÖR ATT KOMMA PÅ LAG, PÅ SKÄL FÖR ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING I HANDELEN, ELLER PÅ HANDLING OCH PRESTANDA.

7. GARANTIUTSLUTNINGAR; AVHJÄLPA
Garantiundantag och villkor. Säljarens garanti gäller inte för produkter, inklusive utan begränsning komponenter, delar och material som (a) inte tillverkas av säljaren som omfattas av tredjepartsgarantier, om någon, av deras respektive tillverkare, inklusive utan begränsning batterier och andra slitartiklar ; (b) är förbrukningsbara eller förbrukningsbara delar, inklusive utan begränsning batterier, säkringar, filter och glödlampor; (c) har utsatts för: (i) drift som överstiger rekommenderad kapacitet, (ii) otillräcklig elkraft, luftkonditionering eller fuktighetsreglering, (iii) olycka eller katastrof, inklusive utan begränsning, brand, översvämning, vatten , vind och blixtar, (iv) försummelse, inklusive utan begränsning, kraftövergångar, (v) missbruk eller missbruk, (vi) underlåtenhet att följa säljarens senaste publicerade bruksanvisning, (vii) obehörig modifiering, installation eller reparation av andra än auktoriserade representanter för säljaren, eller (viii) användning för andra ändamål än som anges i dokumentationen eller senaste publicerade bruksanvisningen; eller (d) lagras, installeras, underhålls eller drivs inte korrekt under normala förhållanden och i enlighet med säljarens rekommendationer. Säljarens garanti häri är ogiltig och har ingen effekt om defekten har uppstått på grund av skador som uppstår på produkten efter leverans eller är relaterad till användning av obehörig hårdvara, programvara eller annan utrustning. Köparen medger att om köparen ersätter de sensorer som levereras av säljaren med sensorer som produceras av en annan tillverkare, upphävs alla säljarens garantier till köparen och fjärrköparen och köparen kommer att ta allt ansvar för skada, skada eller förlust som köparen och / eller Fjärrköpare till följd av denna obehöriga ändring. Säljarens garanti inkluderar inte: rutinunderhåll, inklusive utan begränsning justeringar, rengöring, kalibreringar, åtdragning av lösa muttrar och bultar; utför tjänster kopplade till omlokalisering av produkten eller tillägg eller borttagning av gränssnitt, tillbehör, tillbehör eller andra enheter; reparation av skador på grund av annat än normalt slitage; elektriska arbeten utanför produkten; något underhåll av gränssnitt, tillbehör, tillbehör eller andra enheter som inte tillhandahålls av säljaren; och eventuella problem som härrör från en tjänst som inte stöds.
Avhjälpa. Köparens enda och exklusiva åtgärd, och säljarens enda skyldighet för brott mot garantin för produkterna nedan, ska vara, efter säljarens eget gottfinnande, att antingen (a) reparera eller ersätta den defekta produkten som misslyckas inom garantiperioden på säljarens bekostnad med nya eller renoverade delar, eller (b) returnera en sådan defekt Produkt som inte uppfylls inom garantiperioden till säljaren och återbetala en rättvis del av avgiften för den defekta produkten till köparen. Köparen erkänner och samtycker till att säljarens rätt att återbetala köparavgiften inte ska minskas eller begränsas på något sätt eller av någon anledning. Tillhandahållandet av ovanstående åtgärd ska vara villkorat av anmälan och underbyggnad som kan krävas av säljaren att sådan produkt har lagrats, installerats, underhållits och drivits i enlighet med säljarens rekommendationer. Om inte annat anges av säljaren, ska alla sådana defekta produkter returneras till säljarens lager eller till någon annan plats, som säljaren väljer, allt på säljarens bekostnad, förutsatt att köparen följer alla säljarens anvisningar för förpackning och frakt. Syftet med den här åtgärden är att rätta till eventuella brister eller att återbetala de betalda avgifterna. Köparen erkänner att en sådan exklusiv åtgärd är en väsentlig term i det fynd som representeras av detta avtal och att en sådan åtgärd, med hänsyn till den ersättning som betalas till säljaren, fungerar som en fullständig tillfredsställelse för köparen för alla krav relaterade till detta. Med hänsyn till det föregående erkänner köparen att om en domstol med behörig jurisdiktion eller en skiljepanel avgör denna exklusiva åtgärd inte ger köparen förmånen av dess förhandlingsavtal eller att en sådan exklusiv åtgärd misslyckas av någon anledning, då ett sådant beslut med avseende på sådant exklusivt botemedel eller sådant misslyckande med sådant exklusivt botemedel ska inte påverka eller modifiera på något sätt någon begränsning eller uteslutning av garantier, och alla sådana begränsningar och undantag ska fortsätta i full kraft och effekt. Alla garantianspråk på produkter eller programvara mot säljaren måste föras inom tillämplig garantiperiod. Föremål som repareras eller byts ut under garantin garanteras endast under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Säljarens rättigheter och rättsmedel enligt detta avtal ska vara kumulativa och utöver alla andra rättigheter eller rättsmedel som tillhandahålls enligt lag eller eget kapital. Köparen erkänner att om köparen bryter mot detta avtal skulle skador på säljaren vara svåra att fastställa och därför kan säljaren söka rättvis befrielse, inklusive men inte begränsat till, föreläggande, vilket är ett tillägg till andra åtgärder som finns tillgängliga enligt lag eller i eget kapital.

8. EXPORTÖVERENSSTÄMMELSE
Köparen erkänner att produkterna är produkter från USA och att export, användning, överföring, återförsäljning eller annan överföring av produkterna regleras av lagar och förordningar i USA. Köparen samtycker till att den inte får ta, exportera, sälja vidare eller överföra någon produkt till något annat land eller enhet i strid med sådana lagar och regler.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING; TID FÖR KRAV; SKADEERSÄTTNING
Köparen samtycker till att säljaren inte är ansvarig för HÄNDELIGA, SPECIAL, INDIREKTA ELLER FÖLJANDE ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller intäkter, skada för förlust av användning av Produkterna, skada på egendom, fordringar från tredje part, inklusive personskada eller dödsfall på grund av användningen av produkterna eller säljarens underlåtenhet att varna eller instruera om farorna med produkterna eller säker och korrekt användning av produkterna, oavsett om säljaren har informerats om potentialen för sådana skadestånd. Säljarens totala ansvar enligt alla orsaker (utom ansvar för personskada orsakad av säljarens oaktsamhet), oavsett om det härrör från kontrakt, garanti, skadestånd (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar, produktansvar eller någon annan teori om ansvar, kommer att begränsas till mindre av köparens faktiska skador eller det pris som betalats till säljaren för de produkter som är föremål för köparens anspråk. Alla anspråk mot säljaren måste göras inom ett år efter det att orsaken har uppstått, och köparen avstår uttryckligen från längre begränsningar. Köparen ska försvara, skada och hålla säljaren och dess tjänstemän, styrelseledamöter, ombud, representanter, anställda, leverantörer och dotterbolag oskadliga från alla belopp, fordringar, kostnader, tullar, handlingar, förluster, skador, juridiska avgifter, skyldigheter , skulder och panterätter som härrör från (i) köparens köp, användning, innehav, ägande, drift, skick, återförsäljning, överföring, transport, transport eller bortskaffande av produkten, (ii) köparens överträdelse eller påstådda överträdelse av någon utländsk, federal , statliga, lokala eller lokala lagar eller förordningar, inklusive utan begränsning, lagar och förordningar som reglerar produktsäkerhet och arbetsmetoder, (iii) köparens oaktsamma handlingar eller försummelser att agera som orsakar skada, skada eller förlust för kunder av säljarens produkter, och ( iv) Köparens överträdelse av detta avtal

10. SÄKERHETSINTERESSER
För att säkerställa köparens skyldighet att betala för produkterna, godkänner köparen härmed säljaren när som helst, och då och då, att utföra och / eller arkivera, i enlighet med lagarna i alla jurisdiktioner, med eller utan köparens underskrift, alla enhetliga Kommersiell kod eller andra tillämpliga finansierings- eller fortsättningsuttalanden eller andra dokument som Säljaren kan anse som nödvändiga eller önskvärda för att fullgöra sitt säkerhetsintresse i Produkterna. Köparen bemyndigar säljaren att utföra all sådan dokumentation på köparens vägnar som köparens advokat, som säljaren kan utföra som faktiskt advokat för köparen.

Tillbaka till toppen