Köporder Villkor

1. Godkännande av inköpsorder: Köparen är inte bunden av denna inköpsorder förrän säljaren utför och returnerar bekräftelsekopian av denna inköpsorder till köparen. Säljaren är bunden av denna inköpsorder och dess villkor när den utför och returnerar bekräftelsekopian, om den annars anger att den accepterar denna inköpsorder, när den levererar till köparen någon av de artiklar som beställs häri eller när den återger till köparen någon av de tjänster som beställs häri. Denna inköpsorder begränsar uttryckligen acceptansen till de villkor som anges häri, och alla ytterligare eller andra villkor eller villkor som säljaren föreslår avvisas såvida de inte uttryckligen godkänns skriftligt av köparen. Inget avtal ska existera förutom avtalet och denna inköpsorder som utförs enligt ovan.

2. Ändringar: Parterna är överens om att denna inköpsorder, inklusive villkoren och alla dokument som bifogas här eller införlivas här genom hänvisning, innehåller det fullständiga och slutliga avtalet mellan köpare och säljare; att inget avtal eller förståelse för att ändra denna inköpsorder är bindande för köparen såvida det inte är skriftligt och undertecknat av köparens auktoriserade ombud. Alla specifikationer, ritningar och data som skickas till säljaren med denna inköpsorder eller som hänvisas till i denna inköpsorder införlivas härmed och ingår i denna inköpsorder.

3. Ändringar: Köparen förbehåller sig rätten när som helst att göra skriftliga ändringar av något eller flera av följande: (a) Specifikationer, ritningar och data som ingår i denna inköpsorder; b) Leverans- eller förpackningsmetoder. (c) leveransplats, (d) leveranstid; (e) leveranssätt, och (f) kvantiteter. Om en sådan ändring orsakar en ökning eller minskning av kostnaden för eller den tid som krävs för utförandet av denna inköpsorder, har säljaren rätt att kräva en rättvis justering av priset som överensstämmer med den ursprungliga prissättningen. Eventuella justeringar / förfrågningar kommer att åtföljas av skriftliga bevis och kan granskas av köparen. Alla krav på justeringar enligt denna artikel ska anses avstås om de inte hävdas inom tjugo (20) dagar från den dag då säljaren mottog ändringsordern; dock förutsatt att köparen, om den efter eget gottfinnande beslutar att fakta motiverar en sådan åtgärd, kan ta emot och agera på ett sådant anspråk som lämnas in när som helst innan den slutliga betalningen enligt denna inköpsorder. Alla krav från säljaren på justering enligt denna artikel måste godkännas av köparen skriftligen innan säljaren fortsätter med den begärda justeringen. Prisökningar är inte bindande för köparen såvida det inte framgår av en ändring av avtalet som undertecknats av köparens auktoriserade representant.

4. Leverans: Tiden är avgörande för utförandet av denna inköpsorder, och om leverans av varor inte sker i de kvantiteter och vid de angivna tiderna, eller om tjänsterna inte utförs vid de angivna tiderna, förbehåller sig köparen rätten utan ansvar, och förutom dess andra rättigheter och åtgärder, att vidta någon eller alla av följande åtgärder: (a) direkt påskyndad dirigering av artiklar (kostnaden för påskyndad dirigering ska betalas av säljaren); (b) säga upp denna inköpsorder med ett meddelande till säljaren om varor som inte mottogs av köparen eller tjänster som inte levererades vid den tidpunkt då meddelandet skickas till köparen och för att köpa ersättningsartiklar eller tjänster någon annanstans och debiterar säljaren för förluster som uppkommit; eller (c) i händelse av att leveransen av skäl som kan tillskrivas säljaren skapar en lagerstatus, har köparen rätt att kräva sanktion mot säljaren; bötesbeloppet ska vara två procent (2%) av den del av inköpspriset som ska betalas för de försenade artiklarna för varje fördröjningsdag. Det totala straffbeloppet enligt klausul (c) får inte överstiga tjugo procent (20%) av den totala köpeskillingen.

Säljaren är ansvarig för transportavgifter, förseningar eller anspråk som härrör från säljarens avvikelse från köparens routningsinstruktioner. Säljaren är inte ansvarig för överdrivna kostnader för leveranser eller försummelser på grund av orsaker som ligger utanför dess kontroll och utan dess fel eller försumlighet; förutsatt att när säljaren har anledning att tro att leveranser inte kommer att ske enligt schemat, kommer köparen att omedelbart få ett skriftligt meddelande om orsaken till den förväntade förseningen. Om säljarens försening eller försummelse orsakas av en underleverantörs fördröjning eller försumlighet, ska sådan försening eller försummelse endast vara ursäktlig om den härrör från orsaker som ligger utanför säljarens och underleverantörens kontroll och utan fel eller försummelse av någon av dem och föremål som skulle tillhandahållas eller tjänster som skulle tillhandahållas kunde inte erhållas från andra källor i tillräcklig tid för att säljaren skulle kunna uppfylla det leverans- eller prestationsschema som krävs.
Köparen har inget ansvar för betalning för varor som levereras till köparen, som överstiger de kvantiteter som anges i denna inköpsorder och leveransplaner. Sådana föremål ska avvisas och returneras på säljarens bekostnad, inklusive transportavgifter åt båda håll. Köparen kommer inte att hållas ansvarig för material- eller produktionskostnader som Säljaren har haft som överstiger beloppet eller före den tid som krävs för att uppfylla Köparens leveransscheman.

5. Leveransinstruktioner: Säljaren ska endast göra leveranser under köparens normala öppettider och till köparens mottagningsdocka på lämplig adress nedan eller som på annat sätt meddelats av köparen. (för fartyg från leverantörer). Detta kan inkludera internationella leveranser. Säljaren måste ha alla tillämpliga licenser.
Neutronics Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341

6. Inspektion och godtagande: Betalning sker 45 dagar efter det datum då köparen får en korrekt faktura eller det datum då köparen får överensstämmande artiklar. Alla föremål som köpts nedan är föremål för inspektion vid köparens destination antingen före eller efter betalning efter köparens val. Betalning för föremål enligt denna inköpsorder utgör inte acceptans av dem. Köparen förbehåller sig rätten att avvisa och vägra godkännande av föremål som inte överensstämmer med instruktionerna, specifikationerna, ritningarna och data eller säljarens garantier (uttryckliga eller underförstådda) eller som inte följer denna inköpsorder (vare sig på grund av säljarens underlåtenhet att utföra, Guds handlingar eller på annat sätt), eller som innehåller andra defekter, vare sig latenta eller uppenbara. Guds handlingar är vilken orsak som helst utanför köparens kontroll, som inkluderar bränder, översvämningar, andra miljöfrågor, strejker och skillnader med anställda. Köparen förbehåller sig rätten att avvisa föremål med latenta defekter som inte upptäcks förrän efter godkännande av sådana föremål, förutsatt att avslag görs inom en rimlig tidsperiod efter upptäckten av felet.
Varor som inte accepteras kommer att returneras till säljaren för full återbetalning eller kredit eller utbyte efter köparens val och säljarens risk och kostnad, inklusive transportavgifter åt båda hållen. Inget utbyte av avvisade föremål ska göras såvida inget skriftligt anges av köparen. Dessutom kan köparen göra anspråk på skador, inklusive tillverkningskostnader, materialskador eller föremål som orsakats av felaktig boxning, låda eller förpackning, och förlust av vinst eller andra speciella skador som köparen ådrar sig. Sådan rättighet ska komplettera alla andra rättsmedel som föreskrivs i lag. Godkännande av hela eller delar av föremålen ska inte anses utgöra ett avstående från köparens rätt att avvisa andra föremål eller andra beställningar. Godkännande av något av föremålen binder inte köparen att acceptera framtida leveranser.

7. Förpackning, märkning och behållare: Inga avgifter för förpackning eller behållare får faktureras till köparen såvida det inte anges på denna beställnings sida. Säljaren ska förbereda etiketter för lådorna och fraktbehållarna som innehåller sådan information, om sådan finns, som köparen anger. Säljaren är ansvarig för skador på material eller föremål som beskrivs häri orsakade av felaktig boxning, låda eller förpackning.

8. Säljarens garantier: Säljaren garanterar härmed att föremålen som tillhandahålls nedan ska vara fria från defekter i material, utförande och design, av säljbar kvalitet och lämpliga för köparens ändamål och att de ska överensstämma med köparens instruktioner, specifikationer, ritningar och data. Säljaren garanterar härmed att de föremål som tillhandahålls nedan ska överensstämma med alla representationer, bekräftelser, löften, beskrivningar, prover eller modeller som ligger till grund för denna inköpsorder, Säljaren samtycker till att dessa garantier ska överleva godkännandet av varorna. Alla ovannämnda garantier ska utöver de garantier av ytterligare omfattning som säljaren ger köparen. Ingen av nämnda garantier och inga andra underförstådda eller uttryckliga garantier ska betraktas som avsedda eller uteslutna såvida det inte framgår av ett meddelande om ändring av inköpsordern eller en revision som utfärdats och undertecknats av Köparens auktoriserade representant. I händelse av ett brott mot garantin har köparen rätt till alla åtgärder enligt Uniform Commercial Code eller annan tillämplig lag som härrör från sådan överträdelse.

9. Utbytbarhet: Alla artiklar som köpts nedan (eller delar av dessa) ska vara helt utbytbara med liknande artiklar (eller delar därav) som köps från Säljaren tidigare av Köparen eller Köparens kund. För detta ändamål ska alla konstruktioner, processer eller procedurer som används av säljaren vid leverans av liknande artiklar (eller delar därav) tidigare användas av säljaren vid leverans av de varor (eller delar därav) som köpts häri. Varje avvikelse från någon av säljarens design, processer eller procedurer kräver köparens skriftliga förhandsgodkännande. Säljaren är ansvarig för alla köparens kostnader i samband med upptäckt och eftermontering av icke utbytbara föremål (eller delar därav) till följd av säljarens underlåtenhet att uppfylla kraven i denna artikel.

10. Köparens egendom: Om inte annat anges i denna inköpsorder eller skriftligen överenskommits, är egendom för varje beskrivning inklusive men inte begränsad till allt verktyg, verktyg, utrustning och material som tillhandahålls eller görs tillgängliga för säljaren, vars titel är i köparen och eventuell ersättning därav ska vara och förbli köparens egendom. Sådan egendom, förutom material som är avsedd att modifieras, får inte modifieras utan skriftligt medgivande från köparen. Sådan egendom ska vara tydligt markerad eller på annat sätt adekvat identifierad av säljaren som "Property of Neutronics, Inc." och ska förvaras säkert separat och bortsett från säljarens egendom. Säljaren får inte använda sådan egendom förutom för utförande av arbetet nedan eller som skriftligt godkänts av köparen. Sådan egendom, medan den är i Säljarens besittning eller kontroll, ska hållas i säker och bra skick, ska hållas på Säljarens risk och ska hållas försäkrad av Säljaren, på dess bekostnad, till ett belopp som motsvarar ersättningskostnaden med förlust som ska betalas till Köpare. I den utsträckning sådan egendom inte är något som konsumeras vid utförandet av denna inköpsorder, ska den vara föremål för inspektion och avlägsnande av köparen, och köparen har rätt att komma in för sådana ändamål utan något ansvar gentemot säljaren. Som och på beställning av köparen ska säljaren avslöja platsen för sådan egendom, förbereda den för leverans och skicka den till köparen i så gott skick som säljaren ursprungligen mottagit, med undantag för rimligt slitage.

11. Specialverktyg: Termen "specialverktyg" som används i denna artikel ska anses omfatta alla jiggar, matriser, fixturer, formar, mönster, specialskärningsverktyg, speciella mätare, speciell testutrustning, annan specialutrustning och tillverkningshjälpmedel. och ritningar och eventuella ersättningar av föregående, förvärvade eller tillverkade eller använda i utförandet av denna inköpsorder som är av en sådan specialiserad natur att utan väsentlig modifiering eller ändring är deras användning begränsad till produktion av artiklar eller delar därav eller prestanda av tjänsterna av den typ som krävs i denna inköpsorder. Uttrycket inkluderar inte (a) verktyg eller utrustning som hittills förvärvats av säljaren, eller utbyte därav, vare sig de ändrats eller antagits för användning vid genomförandet av denna inköpsorder, (b) små förbrukningsverktyg, (c) allmänt eller specialverktygsmaskiner eller liknande kapitalposter, eller (d) verktygsverktyg, som titeln finns i köparen.
Säljaren samtycker till att specialverktyg ska behållas och inte användas eller omarbetas förutom för utförande av arbetet nedan eller som skriftligt godkänts av köparen. I säljarens besittning eller kontroll garanterar säljaren att det kommer att hålla specialverktyget i gott skick helt täckt av försäkring och ersätta det när det går förlorat, förstörs eller är nödvändigt för att utföra arbetet nedan. Vid upphörande eller avslutande av arbetet enligt denna inköpsorder för vilken specialverktyg krävs, ska säljaren tillhandahålla köparen en lista över de föremål, delar eller tjänster för tillverkning eller utförande av vilket sådant specialverktyg användes eller designades och en lista som anger var varje artikel i specialverktyget finns och ska överlåta äganderätten till och innehavet av specialverktyget till köparen [för ett belopp som motsvarar den återförda upplupna kostnaden för det], eller avyttra det som köparen kan skriftligen föreskriva. Dessutom har köparen rätt att när som helst ta emot specialverktyg, den rätt till vilken köparen förvärvar nedan, [mot betalning av säljarens återförda upplupna kostnad], och säljaren ger köparen rätt till inträde för sådana ändamål som rätten kan utövas av köparen utan något ansvar gentemot säljaren.

12. Pressmeddelanden: Säljaren samtycker till att ingen bekräftelse eller annan information om denna beställning och de varor eller tjänster som tillhandahålls nedan kommer att offentliggöras av säljaren utan föregående skriftligt godkännande från köparen.

13. Sekretess, uppfinningar: All information som tillhandahålls eller görs tillgänglig av köparen till säljaren eller säljarens anställda eller underleverantörer i samband med de varor eller tjänster som omfattas av denna inköpsorder ska behandlas konfidentiellt och ska inte avslöjas av säljaren, dess anställda, och underleverantörer till tredje part, helt eller delvis utan köparens föregående skriftliga medgivande. Säljaren samtycker till att inte göra anspråk på köparen med avseende på någon information som säljaren ska ha lämnat ut eller kan komma att lämna ut till köparen i samband med de varor eller tjänster som omfattas av denna inköpsorder. Säljaren godkänner att alla mönster, ritningar, processer, materialkompositioner, specifikationer, programvara, maskarbeten eller annan teknisk information som gjorts eller tillhandahålls av säljaren eller tillhandahålls av köparen i samband med de varor eller tjänster som omfattas av denna inköpsorder, inklusive alla rättigheter till , ska vara den enda och exklusiva ägaren för köparen, fri från alla begränsningar, och säljaren ska skydda densamma mot obehörig utlämnande till eller användning av tredje part.
Säljaren samtycker till att, vad gäller alla uppfinningar och förbättringar av sådana konstruktioner, ritningar, processer, materialkompositioner, specifikationer, programvara, maskarbeten eller annan teknisk information som gjorts eller tillhandahållits av säljaren i samband med de varor eller tjänster som omfattas av denna inköpsorder, Säljaren kommer omedelbart att identifiera och avslöja sådana uppfinningar eller förbättringar för köparen och genomföra eller erhålla genomförandet av papper och vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att göra perfekt ägande av uppfinningarna eller förbättringarna hos köparen eller som kan vara nödvändigt vid upphandling, underhåll, eller verkställighet av köpare av patent, varumärke, upphovsrätt, affärshemlighet, maskeringsrätt eller annan äganderätt som hänför sig till uppfinningarna eller förbättringarna. Säljaren utser härmed köparen till säljarens advokat för att utföra sådana handlingar eller vidta sådana åtgärder. Sekretessen och överlåtelsen av uppfinningsskyldigheter enligt denna artikel ska överleva upphörande eller slutförande av denna inköpsorder.
Säljaren samtycker till att exklusivt tillverka de artiklar som omfattas av detta avtal för köparen. Säljaren får inte sälja några objekt som omfattas av detta avtal direkt eller indirekt till någon av köparens kunder eller någon tredje parts verksamhet.

14. Skadestånd för immateriella rättigheter: Säljaren samtycker till (a) att försvara, skada och hålla skadlig köpare, dess efterträdare och kunder mot alla fordringar, krav, förluster, skadestånd, skadeståndsansvar och utgifter (inklusive skäliga advokatavgifter) som uppstår ur alla mål. , anspråk eller åtgärd för faktisk eller påstådd direkt eller medverkande intrång i eller tillskyndande att göra intrång, något amerikanskt eller utländskt patent, varumärke, upphovsrätt, maskering eller annan äganderätt på grund av tillverkning, användning eller försäljning av de artiklar eller tjänster som omfattas genom denna inköpsorder, inklusive överträdelse som följer av överensstämmelse med specifikationer som tillhandahålls av köparen, eller för faktisk eller påstådd missbruk eller missbruk av en affärshemlighet som härrör direkt eller indirekt från säljarens handlingar, (b) att avstå från alla krav mot köparen enligt Uniform Commercial Kod eller på annat sätt, inklusive eventuella skadelidande eller liknande anspråk, på något sätt relaterat till ett anspråk som görs gällande Säljaren eller köparen för patent, handel brott mot copyright, upphovsrätt eller maskering av arbetsrätt eller liknande, inklusive fordringar som följer av överensstämmelse med specifikationer som tillhandahålls av köparen, och (c) att köparen ska ha en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda, sälja och sälja, reparera och reparera och rekonstruera och rekonstruera de artiklar som omfattas av denna inköpsorder. Säljaren tilldelar köparen all rätt, äganderätt och intresse för och till alla varumärken, upphovsrätt och maskerar arbetsrättigheter i allt material som skapats för köparen i samband med denna inköpsorder. Skyldigheterna i denna artikel ska överleva upphörande eller slutförande av denna inköpsorder.

15. Skadeståndsrätt: Säljaren samtycker vidare till att hålla köparen skadelös för alla förluster, skulder, skador, fordringar, krav, stämningar, handlingar, förfaranden, subrogation och utgifter, inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatavgifter, relaterade på något sätt till denna inköpsorder, eller de tjänster som utförs eller föremål som levereras enligt denna inköpsorder, med undantag för varor som helt tillverkats enligt köparens specifikationer, som görs anspråk på eller tillverkas av någon person, firma, sammanslutning eller företag, inklusive anställda, arbetstagare, anställda eller säljare. och dess underleverantörer som härrör från någon orsak eller av någon anledning. Säljaren godkänner vidare vid mottagandet av anmälan att omedelbart ta det fulla ansvaret för försvaret av alla sådana stämningar, handlingar eller förfaranden som kan väckas mot säljaren eller mot köparen. I händelse av att köparens maskiner eller utrustning används av säljaren för att utföra arbete som kan krävas enligt denna inköpsorder, ska sådan maskin eller utrustning anses uteslutande under säljarens förvar och kontroll under den period av sådan användning av Säljare.

16. Försäkring: Om denna inköpsorder täcker arbetets prestation för köparen, samtycker säljaren till att ersätta och skydda köparen mot allt ansvar, anspråk eller krav på skador eller skador på någon person eller egendom som växer ut ur utförandet av denna inköpsorder. Säljaren samtycker vidare till att tillhandahålla ett försäkringsgivarintyg som visar att säljaren har tillräcklig försäkringsskydd i följande minimibelopp:
(a) Arbetsersättning; Lagstadgade gränser för tillstånd som arbetet ska utföras i.
(b) Omfattande allmänt ansvar, inklusive avtalsenligt ansvar; Slutförda verksamheter / produkter; Skador på egendom i bred form; och entreprenörens skyddsansvar, om underleverantörer används. Minsta gränser Personskada, inklusive dödsfall och skador på egendom 250,000 1,000,000 dollar varje händelse, totalt XNUMX XNUMX XNUMX dollar.
(c) Bilansvar, inklusive ägda, hyrda och icke ägda fordon. Lägsta gränser - kroppsskada $ 250,000 500,000 per person, $ 250,000 XNUMX varje händelse och skada på egendom $ XNUMX XNUMX varje händelse.
Certifikatet måste ange försäkringsgivarens namn, försäkringsnummer, utgångsdatum, ansvarsbegränsningar och en bestämmelse som ger minst tio (10) dagars skriftligt meddelande om uppsägning. Om säljaren är självförsäkringsgivare måste intyget från arbetsavdelningen och industrin i den stat där arbetet ska utföras tillhandahållas av sådan avdelning direkt till köparen. Säljarens efterlevnad av försäkringskraven påverkar inte på något sätt säljarens gottgörelse av köparen enligt artikel 13 ovan.

17. Avbeställning vid utebliven betalning: Köparen har rätt att avbryta hela eller delar av den icke levererade delen av denna beställning vid utebliven betalning om säljaren inte gör rimliga framsteg mot att fullfölja beställningen vid de angivna tidpunkterna, om säljaren inte gör leveranser som anges i leveransschemat, om säljaren bryter mot någon av villkoren i detta inklusive garantier från säljaren, om säljaren gör en överenskommelse, förlängning eller överlåtelse till förmån för borgenärerna, om säljaren upplöser eller på annat sätt upphör att existera eller bedriver verksamhet i det vanliga naturligtvis eller likviderar alla eller i huvudsak alla dess tillgångar, om Säljaren blir insolvent eller om Säljaren vanligtvis inte betalar sina skulder när de förfaller. Om denna inköpsorder annulleras som standard kan köparen kräva att säljaren överför titeln och levererar till köparen, alla (a) färdiga föremål och (b) delvis färdiga föremål och material, delar, verktyg, matriser, jiggar, fixturer, planer, ritningar, information och avtalsrättigheter som säljaren specifikt har producerat eller förvärvat för den avslutade delen av denna inköpsorder. Säljaren ska också skydda och bevara egendom i sin besittning där köparen har ett intresse. Köparens rättigheter och rättsmedel som anges i denna artikel utöver, och inte i stället för, andra rättsmedel som köparen kan ha i lag eller eget kapital eller enligt andra artiklar i denna inköpsorder. Om det, efter annullering enligt denna artikel, fastställs av en domstol med behörig jurisdiktion, eller på annat sätt, att Säljaren inte var i fallissemang, eller att fallissemanget var ursäktbart, ska parternas rättigheter och skyldigheter vara desamma som om uppsägningen hade utfärdats i enlighet med artikel 16 i denna. Innan köparen utnyttjar sin rätt att avbryta för fallissemang kan köparen välja att ge säljaren en möjlighet att bota säljarens fallissemang. Om köparen väljer att ge säljaren en möjlighet att bota sin standard, ska köparen först ge säljaren ett skriftligt meddelande om säljarens standard. Säljaren måste sedan skissera ett postmärke skriftligen inom tio (10) dagar från det att han mottagit köparens meddelande om standard om hur säljaren avser att bota säljarens standard. Köparen ska utvärdera säljarens skriftliga svar och avgöra om han ska ge säljaren en tidsperiod inom vilken säljaren kan bota sitt fallissemang. Varje tidsperiod som ges till säljaren för att bota en standard varierar beroende på omständigheterna kring standard.

18. Uppsägning för bekvämlighet: Köparen kan avsluta utförandet av arbetet enligt denna inköpsorder helt eller ibland delvis genom skriftligt meddelande om uppsägning, varefter Säljaren slutar arbeta på det datum och i den utsträckning som anges i meddelandet och avslutar alla order och underleverantörer i den utsträckning de relaterar till det avslutade arbetet. Säljaren kommer omedelbart att informera köparen om kvantiteter av tillämpligt arbete och material som finns till hands eller köpt före uppsägning och den mest fördelaktiga disposition som säljaren kan göra av detta, säljaren kommer att följa köparens instruktioner om överföring och disposition av äganderätt till innehav av sådant arbete och material. Inom 60 dagar efter mottagandet av ett sådant meddelande om uppsägning kommer säljaren att lämna in alla sina betalningsanspråk som anges i detta avsnitt 16 till följd av sådan uppsägning. Köparen har rätt att kontrollera sådana anspråk vid varje rimlig tidpunkt eller genom rimlig granskning och granskning av säljarens register, anläggningar, arbete eller material i samband med denna inköpsorder. Köparen betalar säljaren utan duplicering priset för inköpsordern för färdigt arbete som godkänts av köparen och kostnaden för säljaren av arbete i process och råvaror som kan tilldelas det avslutade arbetet, baserat på varje revision som köparen kan genomföra och allmänt accepterade redovisningsprinciper, dock mindre (a) värdet eller kostnaden (beroende på vilket som är högst) av objekt som används eller säljs av säljaren utan köparens godkännande; (b) det överenskomna värdet av föremål som används eller säljs av säljaren med köparens samtycke; och (c) kostnaden för defekta, skadade eller förstörda arbeten eller material. Köparen kommer inte att göra några betalningar för färdigt arbete, arbete under bearbetning eller råmaterial som tillverkats eller upphandlats av säljaren som överstiger det sammanlagda pris som anges i denna inköpsorder, minus betalningar som annars görs eller ska göras, och justeringar ska göras för att minska betalningarna nedan för kostnad för arbete under bearbetning och råvaror för att proportionellt reflektera eventuell förlust på hela inköpsordern om den hade slutförts. Betalning enligt denna artikel utgör, köparens enda ansvar i händelse av att denna inköpsorder avslutas enligt denna artikel. Om inte annat anges i denna inköpsorder, kommer bestämmelserna i denna artikel inte att gälla för annullering av köparen för säljarens fallissemang eller för andra orsaker som tillåts enligt lag eller enligt denna inköpsorder. Om inte annat föreskrivs i artikel 15, gäller bestämmelserna i denna artikel inte för annullering av köparen för säljarens försummelse. Under inga omständigheter har Säljaren rätt till förväntade vinster eller till särskilda eller följdskador enligt denna inköpsorder.

19. Överensstämmelse med tillämplig lag: Säljaren samtycker till att den vid genomförandet av denna inköpsorder kommer att följa alla tillämpliga lagar, statyer, regler, förordningar eller order från USA: s regering eller av någon stat eller politisk underavdelning därav. Utan att begränsa det allmänna i det föregående, godkänner säljaren att för att godkännas för betalning måste den innehålla följande uttalande på alla fakturor:
"Säljaren representerar att den, med avseende på produktionen av de artiklar som omfattas av denna faktura, har uppfyllt alla bestämmelser i Fair Labor Standards Act från 1938, med ändringar."

20. Verkställande order: Säljaren samtycker till att de representationer och bestämmelser som krävs enligt Executive Order 11246, i dess lydelse enligt Executive Order 11375 (Equal Opportunity), Executive Order 11625 (Minority Business Enterprises), Executive Order 11701 (Affirmative Action for Disabled Veterans and Veterans of Vietnam-eran) och verkställande order 11758 (sysselsättning för handikappade) införlivas härmed och ingår i denna inköpsorder.

21. Avstående: Köparens underlåtenhet att i något eller flera fall att fullgöra villkoren, förbunden eller villkoren i denna inköpsorder eller utöva någon rättighet enligt detta ska inte tolkas som ett avstående eller avståelse från den framtida uppfyllandet av sådana villkor, villkor eller villkor eller den framtida utövandet av sådan rättighet, men säljarens skyldighet med avseende på sådana framtida prestationer ska fortsätta i full kraft och effekt.

22. Uppdrag: Ingen av de belopp som förfaller eller förfaller eller något av det arbete som ska utföras enligt denna inköpsorder får tilldelas av säljaren och säljaren får inte heller lägga ut underleverantörer för färdigt eller väsentligen slutfört material som begärs av denna inköpsorder utan köparens tidigare skriftligt samtycke, vilket samtycke kan innehas av vilken anledning som helst enligt köparens eget gottfinnande.

23. Åtgärder: De åtgärder som föreskrivs här ska vara kumulativa och utöver alla andra eller ytterligare åtgärder som tillhandahålls genom lag eller eget kapital. Köparen har rätt att kvitta mot alla belopp som köparen betalar till säljaren enligt denna inköpsorder eller på annat sätt. I händelse av eventuella tvister som uppstår under denna inköpsorder, ska köparen och säljaren gå flitigt med den prestanda som krävs nedan i avvaktan på en sådan tvist. Om någon del av denna beställning är ogiltig eller inte kan verkställas, kommer de återstående delarna av denna beställning att förbli giltiga och verkställbara.
24. Tvistlösning: I händelse av en tvist mellan parterna som härrör från eller är relaterad till denna inköpsorder som enbart avser monetära skador eller förfallna pengar, är parterna överens om att ett möte ska hållas omgående med företrädare för varje part som har beslut - ge myndighet angående tvisten att i god tro försöka förhandla om en lösning av tvisten. Om parterna inte har lyckats förhandla fram en lösning av tvisten inom trettio (30) dagar efter ett sådant möte, ska parterna göra sitt bästa för att välja ett alternativt tvistlösningsförfarande ("ADR"), såsom skiljedom eller medling, för att lösa tvisten. Om parterna inte kan komma överens om en form av tvistlösning inom femton (15) dagar efter den trettio (30) dagars förhandlingsperioden, kan endera parten driva andra tillgängliga rättsmedel med sju (7) dagars skriftligt meddelande till den andra parten om sin avsikt att göra det. Om parterna kan komma överens om en form av tvistlösning, ska de fortsätta att genomföra den i god tro och i rätt tid. Om ADR inte resulterar i en lösning av tvisten efter en rimlig tidsperiod, kan endera parten driva andra tillgängliga rättsmedel med sju (7) dagars skriftligt varsel till den andra parten och ange dess avsedda handlingssätt.
25. Tillämplig lag: Denna inköpsorder ska regleras, tolkas och tolkas av och i enlighet med lagarna i Commonwealth of Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - STANDARDVILLKOR OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. ALLMÄN
Dessa vanliga försäljningsvillkor och icke-motstridiga bestämmelser i Bacharach Inc: s offert, om något, ("avtalet") reglerar i alla avseenden all försäljning och användning av någon produkt, ("produkt" eller "produkter") och tjänster ("tjänster") från Bacharach, Inc. ("Säljare") av köparen ("köparen"), inklusive utan begränsning framtida ersättningsprodukter som köparen köpt. Om detta skrivande på något sätt skiljer sig från villkoren för köparens beställning eller om detta skrivande tolkas som ett godkännande eller som en bekräftelse som fungerar som ett godkännande, är säljarens godkännande UTTRYCKLIGT VILLKOR FÖR KÖPARENS SAMMANSTÄLLNING TILL NÅGRA VILLKOR OCH VILLKOR INNEHÅLLT HÄR DET ÄR ANDRA FRÅN ELLER YTTERLIGARE TILL DE INNEHÅLLNA I KÖPARENS SKRIVNING. Vidare ska detta skrift anses vara ett meddelande om invändning mot sådana köpvillkor. Om detta skrivande tolkas som erbjudandet är godkännande av detta UTTRYCKLIGT BEGRÄNSAT TILL VILLKOREN INOM HÄR. Ingen inköpsorder eller andra inköpsinstrument från köparen är effektiva för att motsäga, modifiera, radera från eller lägga till villkoren i detta avtal såvida det inte uttryckligen godkänts och accepteras av säljaren skriftligen. Detta avtal utgör det fullständiga och exklusiva uttalandet om avtalet mellan parterna och ersätter alla förslag, muntliga, skriftliga eller elektroniska och all annan kommunikation mellan parterna som rör ämnet för detta avtal. Säljarens offert är erbjudanden som endast kan accepteras i sin helhet. Köparen ska anses acceptera detta avtal om något av följande inträffar: (i) köparens godkännande av säljarens offert som detta avtal är knutet till; (ii) Köparens leverans av en beställning för Produkter till säljaren (via inköpsorder, fraktplan eller annat kommunikationsmedel): och / eller (iii) köparens godkännande av leverans av eller betalning för produkterna, oavsett villkor läggs till eller tas bort av köparen. Alla frågor som uppstår nedan ska tolkas och lösas i enlighet med den kommersiella koden för Commonwealth of Pennsylvania utan hänsyn till dess lagkonflikter och exkluderar FN: s konvention om internationell försäljning av varor. Alla åtgärder som här följer ska inledas i Allegheny County, PA. Köparen samtycker härmed till jurisdiktionen för statliga och federala domstolar som sitter i Allegheny County och samtycker till att delta i handling efter skriftligt meddelande om detta. Köparen får inte överlåta detta avtal till tredje part genom lagstiftning, i konkurs eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från säljaren. Detta avtal är bindande för och gynnar parterna härtill och deras respektive efterträdare, tillåtna uppdrag och förflyttare. Säljarens underlåtenhet att insistera på strikt genomförande av detta Avtal eller att genomdriva ett fallissemang vid inträffande av en enda, upprepad eller fortsatt kränkning av ett visst villkor eller villkor i detta, ska inte betraktas som ett avstående från Säljarens rätt att insistera på strikt utförande av detta avtal eller för att genomdriva en standard med avseende på överträdelse av andra villkor eller villkor, eller vid någon senare tidpunkt eller vid någon senare händelse, med avseende på det specifika villkoret. Om någon av bestämmelserna i detta avtal anses vara ogiltiga, olagliga eller oförenliga, ska sådan bestämmelse endast vara ineffektiv i den utsträckning en sådan ogiltighet är, och de opåverkade bestämmelserna i detta avtal ska inte påverkas och förbli i full kraft och effekt .

2. ÅTERFÖRSÄLJNING AV PRODUKTER
Såvida inte köparen är part i ett distributionsavtal med säljaren som reglerar köparens återförsäljning av produkter får köparen endast sälja produkter som köpts nedan på villkor som inte är mindre gynnsamma än säljarens nuvarande standardvillkor för försäljning (som publiceras på bacharach.wpengine.com), inklusive utan begränsning garanti och begränsning av ansvarsbestämmelser. Köparen samtycker till att ersätta, hålla skadelös och försvara Säljaren från och mot alla anspråk och stämningar, inklusive advokatavgifter, i den utsträckning sådana fordringar och stämningar härrör från köparens underlåtenhet att inkludera sådana villkor för en fjärrköpare.

3. AVGIFTER OCH BETALNING
Köparen samtycker till att betala avgifterna för produkten (”produktavgiften”). Avgifter för tjänster ska specificeras separat på säljarens offert och faktura (”serviceavgiften”, tillsammans med produktavgiften, ”avgifterna”). Alla beställningar är föremål för kreditgodkännande vid tidpunkten för inträde. Om inte annat skriftligen överenskommits av parterna är villkoren netto trettio (30) dagar, minsta beställning på $ 50 ($ 250 för exportorder), och ska vara de priser som gäller vid den tidpunkt då säljaren accepterar köparens beställning, förutom enligt vad som anges nedan . Minimibeställning kommer att avstå från att beställningar skickas till slutanvändaren och skickas via nästa dag Air eller Second Day Air. Minimibeställningen kommer inte att avstå från sändningar utanför det kontinentala USA. En hanteringsavgift på 7 USD tillkommer alla beställningar utom för leveranser som skickas via tredje parts fakturering inom det kontinentala USA Eftersom säljarens priser är baserade på kostnader och villkor (inklusive valutakurser) som gällde vid tidpunkten för acceptans, kan priserna höjas när dessa villkor förändras, t.ex. höjning av material- och arbetskraftspriser och valutakursförändringar. Avgifter är exklusive alla frakt- och hanteringsavgifter, inklusive avgifter för farligt material, som lämpliga tullar, tariffer, mervärdesskatt, moms, användningsskatter eller avgifter som tas ut av federala, statliga, kommunala eller andra myndigheter som kan betalas av köparen som ett resultat av detta avtal, köp av produkten och tjänsterna eller andra avgifter som kan komma att läggas på försäljning, återförsäljning eller användning av produkterna. Sådana avgifter som betalas av säljaren ska vara för köparens konto. Varje anspråk på undantag från sådana avgifter måste tydligt anges på beställningens sida och åtföljas av alla nödvändiga undantagsintyg. Om inte annat specifikt anges på en faktura eller på annat sätt överenskommits skriftligen av parterna, ska avgifterna vara i amerikanska dollar och betalas efter köparens mottagande av fakturan, utan rätt till avdrag eller kvittning. Säljaren kan kräva att betalning görs COD eller via oåterkallelig kreditbrev till förmån för och acceptabel för Säljaren, upprättad på köparens bekostnad. Om betalning inte sker vid förfallodag kan Säljaren avbryta all framtida leverans eller annan prestation med avseende på Köparen utan ansvar eller påföljd, och utöver alla andra belopp som ska betalas nedan, ska Köparen betala till Säljaren (1) de rimliga kostnaderna och kostnaderna som uppstått av Säljaren i samband med alla åtgärder som vidtagits för att genomdriva insamling eller för att bevara och skydda Säljarens rättigheter enligt detta, antingen genom rättsliga förfaranden eller på annat sätt, inklusive utan begränsning rimliga advokatavgifter, rättegångskostnader och andra kostnader och (2) ränta på alla belopp som inte har betalats efter 30 dagar debiteras till den lägsta av (a) avgiften på 2% per månad eller (b) den högsta tillåtna enligt lag.

4. FRAKT; LEVERANS; KRAFTMAJUR
Leveransmetoden och transportören ska väljas av säljaren. Såvida inte annat avtalats skriftligen av parterna, ska leverans och leverans av Produkterna vara FCA-säljarens anläggning (INCOTERMS 2010) varefter äganderätten (exklusive rätt till eventuell inbäddad programvara) och risk för förlust överförs till köparen. Köparen samtycker till att inspektera alla produkter mot fraktpapper och för skador eller brist vid mottagande av varor på destinationen. Varje anspråk på förlust, skada under transport eller andra orsaker som syns vid inspektion ska göras med transportören. Krav på brist måste göras inom trettio (30) dagar från mottagandet. Alla leveranser, försäkringar eller liknande avgifter bärs av köparen. På säljarens val kan produkter skickas före det begärda leveransdatumet eller i delbetalningar. All leveransinformation (inklusive leveranstid) är ungefärlig. Säljarens enda ansvar är att använda rimliga kommersiella ansträngningar för att uppfylla angivna leveransdatum. Köparen fritar uttryckligen säljaren från ansvar för förlust eller skada till följd av leveransfel eller förseningar i leveransen orsakad av villkor relaterade till, eller orsakade av, underlåtenhet att bearbeta eller felaktig behandling av tidskänslig information och / eller mekanismer, en arbetskonflikt (t.ex. strejk, avmattning eller lockout), brand, översvämning, statlig handling eller reglering, upplopp, oförmåga att få leveranser eller leveransutrymme, anläggningsnedbrott, strömavbrott, fördröjning eller avbrott av transportörer, olyckor, handlingar från Gud eller andra orsaker utanför säljarens kontroll.

5. ANNULLERING; FEL ATT TA LEVERANS; ÅTERVÄNDER
Detta avtal, helt eller delvis, kan inte annulleras eller skjutas upp av köparen förutom med säljarens skriftliga förhandsgodkännande och på villkor som skadar säljaren mot förlust. Om köparen annullerar en hel eller en del av en beställning för produkter ska köparen betala säljaren det högsta beloppet som motsvarar (i) 50% av priset för sådana annullerade produkter, eller (ii) de faktiska och följdskador som SÄLJAREN uppstår, inklusive utan begränsning Säljarens förväntade vinst och kostnader som Säljaren redan har haft. Om köparen skjuter upp leveransen ska köparen betala säljaren summan av (i) månadsavgifter motsvarande 1.5% av det totala priset för produkterna som är föremål för sådan uppskjutning, och (ii) rimliga uppskjutningsavgifter, t.ex. säljarens inaktivitetstid, lagerkostnad etc. I händelse av godkännande av en returförfrågan kommer (i) alla tillämpliga förpacknings-, leverans- och leveranskostnader att ske på köparens bekostnad och (ii) alla returer måste levereras förutbetalda frakt på köparens bekostnad. Inga returer ska göras till säljaren utan att först erhålla ett godkännandenummer för returmaterial (“RMA”). RMA-numret måste visas tydligt på returförpackningen. Absolut inga returer kommer att accepteras eller krediteras utan detta föregående godkännande. Returavgifter är föremål för en 20% återupplagringsavgift. Krediter ges endast för föremål som är fastslagna för återförsäljning av Säljaren, exklusive garantireturer.

6. GARANTI; GARANTIFRASKRIVNINGAR
Produktgaranti. Såvida inget annat skriftligt överenskommits av köparen och säljaren, garanterar säljaren köparen att den innehar och kommer att överlåta marknadsmässig äganderätt till produkterna (exklusive eventuell inbyggd programvara) som säljs nedan och att alla nya produkter ska vara fria från fabriksfel och installerat material för garantiperioden som gäller för produkten enligt beskrivningen i produkthandboken som börjar vid leverans till transportören för den första försäljningen (”garantin”). Om köparen inte är slutanvändaren av de produkter som säljs nedan godkänner köparen att tillhandahålla alla omedelbara köpare
(”Fjärrköpare”) den begränsade garantin och ansvarsfriskrivningen för slutköpare (fjärrköpare) som utfärdats av säljaren. Förutom reparation eller utbyte av en defekt produktdel enligt denna begränsade garanti som anges häri, om reparation eller installation på plats av säljaren eller dess mottagare krävs, som endast bestäms av säljaren, ska garantirelaterade tjänster och rimliga rese- och levnadskostnader tillhandahålls utan extra kostnad till köparen.
Tjänstegaranti. För tjänster som tillhandahålls av säljaren garanterar säljaren att tjänsterna kommer att vara av arbetskvalitet. Om något misslyckande med att uppfylla servicegarantin för den specifika tjänsten som tidigare utförts uppträder inom nittio (90) dagar efter det att tjänsterna har slutförts, ska säljaren återigen utföra, om det går att bota, de tjänster som påverkas direkt av sådant fel, vid dess ensam kostnad. KÖPARENS ENDA ÅTGÄRD FÖR DEFEKTIVA TJÄNSTER SOM BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR ATT UTFÖRA SÅDAN TJÄNSTER. FÖR ATT FÅ DENNA ÅTGÄRDEN MÅSTE KÖPAREN SÄLJARE, SKRIFTLIGT, FÖR NÅGON ANSVARAD MISSLIGHET INNAN TREDJE (30) DAGAR FÖR FÖRTECKNING AV TJÄNSTERNA. ÅTGÄRDEN FÖR DEFEKTIVA TJÄNSTER ÄR EXKLUSIV OCH I TILLSTÅND AV ALLA ANDRA ÅTGÄRDER TILLGÄNGLIGA TILLGÄNGLIGA FÖR KÖPARE I LAGAR ELLER EGET KAPITAL.
Ansvarsfriskrivningar. DE UTTRYCKLIGA GARANTIERNA I DETTA AVSNITT ÄR I TILLSTÅND OCH SÄLJARE OCH DESS RESPEKTIVA FÖRETAGARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER NÅGON OCH ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, ELLER UTFÖRANDE (UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ORALT ELLER SKRIFTLIGT FÖR FEL INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BETINGELSER FÖR TITEL, INTRÄDELSE, SÄLJBARHET, ELLER FITNESS ELLER MÖJLIGHET FÖR NÅGOT SYFTE (OCH SÄLJARE HAR SKÄL ATT VETA, ÄR NÅGEN ANVÄND ELLER ÄR NÅGON ANVÄND , OCH ANSVARAS FÖR ATT KOMMA PÅ LAG, PÅ SKÄL FÖR ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING I HANDELEN, ELLER PÅ HANDLING OCH PRESTANDA.

7. GARANTIUTSLUTNINGAR; AVHJÄLPA
Garantiundantag och villkor. Säljarens garanti gäller inte för produkter, inklusive utan begränsning komponenter, delar och material som (a) inte tillverkas av säljaren som omfattas av tredjepartsgarantier, om någon, av deras respektive tillverkare, inklusive utan begränsning batterier och andra slitartiklar ; (b) är förbrukningsbara eller förbrukningsbara delar, inklusive utan begränsning batterier, säkringar, filter och glödlampor; (c) har utsatts för: (i) drift som överstiger rekommenderad kapacitet, (ii) otillräcklig elkraft, luftkonditionering eller fuktighetsreglering, (iii) olycka eller katastrof, inklusive utan begränsning, brand, översvämning, vatten , vind och blixtar, (iv) försummelse, inklusive utan begränsning, kraftövergångar, (v) missbruk eller missbruk, (vi) underlåtenhet att följa säljarens senaste publicerade bruksanvisning, (vii) obehörig modifiering, installation eller reparation av andra än auktoriserade representanter för säljaren, eller (viii) användning för andra ändamål än som anges i dokumentationen eller senaste publicerade bruksanvisningen; eller (d) lagras, installeras, underhålls eller drivs inte korrekt under normala förhållanden och i enlighet med säljarens rekommendationer. Säljarens garanti häri är ogiltig och har ingen effekt om defekten har uppstått på grund av skador som uppstår på produkten efter leverans eller är relaterad till användning av obehörig hårdvara, programvara eller annan utrustning. Köparen medger att om köparen ersätter de sensorer som levereras av säljaren med sensorer som produceras av en annan tillverkare, upphävs alla säljarens garantier till köparen och fjärrköparen och köparen kommer att ta allt ansvar för skada, skada eller förlust som köparen och / eller Fjärrköpare till följd av denna obehöriga ändring. Säljarens garanti inkluderar inte: rutinunderhåll, inklusive utan begränsning justeringar, rengöring, kalibreringar, åtdragning av lösa muttrar och bultar; utför tjänster kopplade till omlokalisering av produkten eller tillägg eller borttagning av gränssnitt, tillbehör, tillbehör eller andra enheter; reparation av skador på grund av annat än normalt slitage; elektriska arbeten utanför produkten; något underhåll av gränssnitt, tillbehör, tillbehör eller andra enheter som inte tillhandahålls av säljaren; och eventuella problem som härrör från en tjänst som inte stöds.
Avhjälpa. Köparens enda och exklusiva åtgärd, och säljarens enda skyldighet för brott mot garantin för produkterna nedan, ska vara, efter säljarens eget gottfinnande, att antingen (a) reparera eller ersätta den defekta produkten som misslyckas inom garantiperioden på säljarens bekostnad med nya eller renoverade delar, eller (b) returnera en sådan defekt Produkt som inte uppfylls inom garantiperioden till säljaren och återbetala en rättvis del av avgiften för den defekta produkten till köparen. Köparen erkänner och samtycker till att säljarens rätt att återbetala köparavgiften inte ska minskas eller begränsas på något sätt eller av någon anledning. Tillhandahållandet av ovanstående åtgärd ska vara villkorat av anmälan och underbyggnad som kan krävas av säljaren att sådan produkt har lagrats, installerats, underhållits och drivits i enlighet med säljarens rekommendationer. Om inte annat anges av säljaren, ska alla sådana defekta produkter returneras till säljarens lager eller till någon annan plats, som säljaren väljer, allt på säljarens bekostnad, förutsatt att köparen följer alla säljarens anvisningar för förpackning och frakt. Syftet med den här åtgärden är att rätta till eventuella brister eller att återbetala de betalda avgifterna. Köparen erkänner att en sådan exklusiv åtgärd är en väsentlig term i det fynd som representeras av detta avtal och att en sådan åtgärd, med hänsyn till den ersättning som betalas till säljaren, fungerar som en fullständig tillfredsställelse för köparen för alla krav relaterade till detta. Med hänsyn till det föregående erkänner köparen att om en domstol med behörig jurisdiktion eller en skiljepanel avgör denna exklusiva åtgärd inte ger köparen förmånen av dess förhandlingsavtal eller att en sådan exklusiv åtgärd misslyckas av någon anledning, då ett sådant beslut med avseende på sådant exklusivt botemedel eller sådant misslyckande med sådant exklusivt botemedel ska inte påverka eller modifiera på något sätt någon begränsning eller uteslutning av garantier, och alla sådana begränsningar och undantag ska fortsätta i full kraft och effekt. Alla garantianspråk på produkter eller programvara mot säljaren måste föras inom tillämplig garantiperiod. Föremål som repareras eller byts ut under garantin garanteras endast under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Säljarens rättigheter och rättsmedel enligt detta avtal ska vara kumulativa och utöver alla andra rättigheter eller rättsmedel som tillhandahålls enligt lag eller eget kapital. Köparen erkänner att om köparen bryter mot detta avtal skulle skador på säljaren vara svåra att fastställa och därför kan säljaren söka rättvis befrielse, inklusive men inte begränsat till, föreläggande, vilket är ett tillägg till andra åtgärder som finns tillgängliga enligt lag eller i eget kapital.

8. EXPORTÖVERENSSTÄMMELSE
Köparen erkänner att produkterna är produkter från USA och att export, användning, överföring, återförsäljning eller annan överföring av produkterna regleras av lagar och förordningar i USA. Köparen samtycker till att den inte får ta, exportera, sälja vidare eller överföra någon produkt till något annat land eller enhet i strid med sådana lagar och regler.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING; TID FÖR KRAV; SKADEERSÄTTNING
Köparen samtycker till att säljaren inte är ansvarig för HÄNDELIGA, SPECIAL, INDIREKTA ELLER FÖLJANDE ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller intäkter, skada för förlust av användning av Produkterna, skada på egendom, fordringar från tredje part, inklusive personskada eller dödsfall på grund av användningen av produkterna eller säljarens underlåtenhet att varna eller instruera om farorna med produkterna eller säker och korrekt användning av produkterna, oavsett om säljaren har informerats om potentialen för sådana skadestånd. Säljarens totala ansvar enligt alla orsaker (utom ansvar för personskada orsakad av säljarens oaktsamhet), oavsett om det härrör från kontrakt, garanti, skadestånd (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar, produktansvar eller någon annan teori om ansvar, kommer att begränsas till mindre av köparens faktiska skador eller det pris som betalats till säljaren för de produkter som är föremål för köparens anspråk. Alla anspråk mot säljaren måste göras inom ett år efter det att orsaken har uppstått, och köparen avstår uttryckligen från längre begränsningar. Köparen ska försvara, skada och hålla säljaren och dess tjänstemän, styrelseledamöter, ombud, representanter, anställda, leverantörer och dotterbolag oskadliga från alla belopp, fordringar, kostnader, tullar, handlingar, förluster, skador, juridiska avgifter, skyldigheter , skulder och panterätter som härrör från (i) köparens köp, användning, innehav, ägande, drift, skick, återförsäljning, överföring, transport, transport eller bortskaffande av produkten, (ii) köparens överträdelse eller påstådda överträdelse av någon utländsk, federal , statliga, lokala eller lokala lagar eller förordningar, inklusive utan begränsning, lagar och förordningar som reglerar produktsäkerhet och arbetsmetoder, (iii) köparens oaktsamma handlingar eller försummelser att agera som orsakar skada, skada eller förlust för kunder av säljarens produkter, och ( iv) Köparens överträdelse av detta avtal

10. SÄKERHETSINTERESSER
För att säkerställa köparens skyldighet att betala för produkterna, godkänner köparen härmed säljaren när som helst, och då och då, att utföra och / eller arkivera, i enlighet med lagarna i alla jurisdiktioner, med eller utan köparens underskrift, alla enhetliga Kommersiell kod eller andra tillämpliga finansierings- eller fortsättningsuttalanden eller andra dokument som Säljaren kan anse som nödvändiga eller önskvärda för att fullgöra sitt säkerhetsintresse i Produkterna. Köparen bemyndigar säljaren att utföra all sådan dokumentation på köparens vägnar som köparens advokat, som säljaren kan utföra som faktiskt advokat för köparen.

Tillbaka till toppen