Podmienky nákupu

1. Prijatie nákupnej objednávky: Kupujúci nie je viazaný touto nákupnou objednávkou, kým predávajúci nevykoná a vráti kupujúcemu kópiu potvrdenia tejto nákupnej objednávky. Predajca je viazaný touto nákupnou objednávkou a jej podmienkami a podmienkami, keď vykoná a vráti kópiu potvrdenia, keď inak vyjadrí svoj súhlas s touto nákupnou objednávkou, keď doručí kupujúcemu ktorúkoľvek z tu objednaných položiek alebo keď sa pre kupujúceho vydá. niektorú zo služieb objednaných v tomto dokumente. Táto nákupná objednávka výslovne obmedzuje prijatie na tu uvedené zmluvné podmienky a akékoľvek ďalšie alebo odlišné zmluvné podmienky ponúkané Predajcom sú odmietnuté, pokiaľ na to nie je výslovne výslovne písomne ​​udelený súhlas kupujúceho. Neexistuje žiadna zmluva okrem zmluvy a tejto nákupnej objednávky vykonanej tak, ako je uvedené vyššie.

2. Dodatky: Zmluvné strany sa dohodli, že táto nákupná objednávka vrátane obchodných podmienok spolu s akýmikoľvek dokumentmi, ktoré sú k nej pripojené alebo ktoré sú tu zahrnuté ako odkaz, obsahujú úplnú a konečnú zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim; že žiadna dohoda alebo porozumenie týkajúce sa úpravy tejto kúpnej objednávky nie sú pre kupujúceho záväzné, pokiaľ nie sú písomné a podpísané splnomocneným zástupcom kupujúceho. Všetky špecifikácie, výkresy a údaje predložené predajcovi s touto nákupnou objednávkou alebo na ktoré odkazuje táto nákupná objednávka, sú týmto začlenené do tohto dokumentu a tvoria súčasť tejto nákupnej objednávky.

3. Zmeny: Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať písomné zmeny v jednej alebo viacerých z nasledujúcich položiek: (a) technické údaje, výkresy a údaje obsiahnuté v tejto objednávke; b) spôsoby prepravy alebo balenia; c) miesto dodania; d) čas dodania; e) spôsob doručenia; a f) množstvá. Ak akákoľvek takáto zmena spôsobí zvýšenie alebo zníženie nákladov alebo času potrebného na vykonanie tejto nákupnej objednávky, Predávajúci je oprávnený požadovať spravodlivú úpravu ceny v súlade s pôvodnými cenami. Akékoľvek úpravy / požiadavky budú sprevádzané písomnými dôkazmi a budú predmetom auditu kupujúcim. Akýkoľvek nárok na úpravu podľa tohto článku sa považuje za vzdaný, pokiaľ nebude uplatnený do dvadsiatich (20) dní odo dňa prijatia objednávky zmeny predajcom; za predpokladu, že Kupujúci, ak sa na základe vlastného uváženia rozhodne, že skutočnosti oprávňujú takéto konanie, môže dostať a konať na základe akejkoľvek takejto žiadosti podanej kedykoľvek pred konečnou platbou podľa tejto nákupnej objednávky. Akýkoľvek nárok Predajcu na úpravu podľa tohto článku musí byť Kupujúcim písomne ​​schválený skôr, ako Predajca pristúpi k nárokovanej úprave. Zvýšenie ceny nebude pre kupujúceho záväzné, pokiaľ to nebude dokázané dodatkom k zmluve podpísaného oprávneným zástupcom kupujúceho.

4. Dodanie: Pri realizácii tejto objednávky je zásadný čas. Ak sa dodávka tovaru neuskutoční v množstve a v stanovených časoch alebo ak sa poskytovanie služieb nedokončí v uvedených časoch, kupujúci si vyhradzuje právo bez zodpovednosti a popri svojich ďalších právach a opravných prostriedkoch podniknúť ktorékoľvek alebo všetky z nasledujúcich krokov: (a) priame zrýchlené smerovanie položiek (náklady na rýchle smerovanie hradí Predajca); (b) ukončiť túto nákupnú objednávku oznámením predávajúcim, pokiaľ ide o položky, ktoré kupujúci nedostal, alebo služby, ktoré neboli poskytnuté v čase odoslania oznámenia kupujúcemu, a o zakúpení náhradných položiek alebo služieb inde a naúčtovať predajcovi všetky vzniknuté straty; alebo (c) v prípade, že dodávka z dôvodov, ktoré možno pripísať predajcovi, spôsobí vypredanie zásob, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho pokutu; pokuta bude dve percentá (2%) z časti kúpnej ceny splatnej za meškajúce veci za každý deň omeškania. Celková výška pokuty podľa písmena c) nepresiahne dvadsať percent (20%) z celkovej kúpnej ceny.

Predajca zodpovedá za prepravné poplatky, oneskorenia alebo reklamácie vyplývajúce z odchýlky Predajcu od smerovacích pokynov kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nadmerné náklady na dodávky alebo neplnenie z dôvodu spôsobeného mimo jeho kontrolu a bez jeho zavinenia alebo nedbanlivosti; za predpokladu, že ak má Predajca dôvod domnievať sa, že dodávky nebudú vykonané podľa plánu, bude Kupujúcemu okamžite zaslané písomné oznámenie s uvedením príčiny predpokladaného oneskorenia. Ak je oneskorenie alebo zlyhanie predajcu spôsobené oneskorením alebo zlyhaním subdodávateľa, bude takéto oneskorenie alebo zlyhanie ospravedlniteľné iba vtedy, ak vzniklo z príčin mimo kontroly predávajúceho aj subdodávateľa a bez zavinenia alebo nedbanlivosti ktoréhokoľvek z nich a predmety, ktoré sa majú zariadiť, alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť, nebolo možné získať z iných zdrojov v dostatočnom časovom predstihu, ktorý by Predajcovi umožnil splniť požadovaný harmonogram dodávok alebo výkonu.
Kupujúci nebude mať žiadnu zodpovednosť za platbu za položky dodané kupujúcemu, ktoré presahujú množstvá uvedené v tejto nákupnej objednávke a harmonogramoch dodávok. Takéto položky budú odmietnuté a vrátené na náklady Predajcu vrátane poplatkov za prepravu v oboch smeroch. Kupujúci nebude zodpovedný za akékoľvek materiálne alebo výrobné náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu nad rámec množstva alebo pred časom nevyhnutným na splnenie dodacích harmonogramov kupujúceho.

5. Pokyny na dodanie: Predávajúci uskutoční dodávky iba počas bežnej pracovnej doby kupujúceho a do prijímacieho doku kupujúceho na príslušnú adresu uvedenú nižšie alebo na inú informáciu kupujúceho. (pre loď od dodávateľov). To môže zahŕňať medzinárodné dodávky. Od predávajúceho by sa vyžadovalo, aby mal všetky príslušné licencie.
Neutronics Inc.
456 Krémová cesta
Exton, PA 19341

6. Kontrola a prevzatie: Platba je splatná 45 dní po dátume, keď bude kupujúcemu doručená správna faktúra alebo neskôr, keď bude doručená zodpovedajúca položka. Všetky položky zakúpené podľa tejto dohody podliehajú kontrole v mieste určenia kupujúceho pred alebo po zaplatení podľa voľby kupujúceho. Platba za akékoľvek položky podľa tejto nákupnej objednávky neznamená prijatie. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť a odmietnuť prijatie položiek, ktoré nie sú v súlade s pokynmi, špecifikáciami, výkresmi a údajmi alebo zárukami predajcu (výslovnými alebo mlčky predpokladanými) alebo ktoré nie sú v súlade s touto objednávkou (či už z dôvodu zlyhania Božie skutky alebo iné) alebo ktoré obsahujú iné chyby, latentné alebo zjavné. Skutky Božie sú akejkoľvek príčiny mimo kontroly Kupujúceho, medzi ktoré patria požiare, povodne, iné environmentálne problémy, štrajky a rozdiely medzi zamestnancami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť veci so skrytými vadami, ktoré sa zistia až po prevzatí týchto vecí, za predpokladu, že k odmietnutiu dôjde v primeranej lehote po zistení vady.
Neprijatý tovar bude vrátený Predajcovi na účely vrátenia platby, dobropisu alebo výmeny podľa uváženia Kupujúceho a na jeho riziko a náklady, vrátane dopravných poplatkov v oboch smeroch. Odmietnuté položky sa nebudú nahrádzať, pokiaľ to kupujúci neurčí písomne. Kupujúci môže navyše požadovať náhradu škody, vrátane výrobných nákladov, poškodenia materiálov alebo predmetov spôsobených nesprávnym zabalením, zabalením alebo zabalením, ušlým ziskom alebo inými zvláštnymi škodami, ktoré kupujúcemu vzniknú. Toto právo je doplnkom všetkých ďalších opravných prostriedkov stanovených zákonom. Prijatie všetkých alebo všetkých častí položiek sa nebude považovať za vzdanie sa práva kupujúceho odmietnuť iné položky alebo iné objednávky. Prevzatie ktorejkoľvek z položiek nezaväzuje kupujúceho k prijatiu budúcich zásielok.

7. Balenie, označovanie a kontajnery: Kupujúcemu nemôžu byť účtované žiadne poplatky za balenie alebo kontajnery, pokiaľ to nie je uvedené v objednávke. Predávajúci pripraví štítky na škatule a prepravné kontajnery, ktoré obsahujú tieto informácie, ak existujú, ako môže určiť kupujúci. Predajca zodpovedá za škody na materiáloch alebo predmetoch opísaných v tomto dokumente, ktoré vzniknú nesprávnym zabalením, zabalením alebo zabalením.

8. Záruky predávajúceho: Predajca sa týmto zaručuje, že tu uvedené predmety nebudú mať chyby materiálu, vyhotovenia a dizajnu, predajnej kvality a vhodnosti pre účely kupujúceho a že budú v súlade s pokynmi, špecifikáciami, výkresmi a údajmi kupujúceho. Predajca týmto ďalej zaručuje, že položky poskytnuté nižšie budú v súlade so všetkými vyhláseniami, potvrdeniami, prísľubmi, popismi, vzorkami alebo modelmi tvoriacimi základ tejto objednávky. Predajca súhlasí s tým, že tieto záruky zostanú v platnosti aj po prijatí položiek. Všetky vyššie uvedené záruky budú doplnkom všetkých záruk dodatočného rozsahu poskytnutých Predajcom Kupujúcemu. Žiadna z uvedených záruk a žiadne ďalšie implicitné alebo výslovné záruky sa nebudú považovať za odmietnuté alebo vylúčené, pokiaľ to nebude preukázané oznámením o zmene alebo revízii nákupnej objednávky vydaným a podpísaným oprávneným zástupcom kupujúceho. V prípade porušenia záruky má Kupujúci nárok na všetky prostriedky nápravy podľa Jednotného obchodného zákonníka alebo iných platných právnych predpisov, ktoré z tohto porušenia vyplývajú.

9. Zameniteľnosť: Všetky položky zakúpené podľa tejto zmluvy (alebo ich časti) musia byť úplne zameniteľné s podobnými položkami (alebo ich časťami) zakúpenými od predávajúceho predtým kupujúcim alebo zákazníkom kupujúceho. Za týmto účelom musí predávajúci pri dodaní tu zakúpených predmetov (alebo ich častí) použiť všetky návrhy, procesy alebo postupy, ktoré Predávajúci použil pri dodávaní podobných predmetov (alebo ich častí) predtým. Akákoľvek odchýlka od ktoréhokoľvek z návrhov, procesov alebo postupov Predajcu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za všetky náklady kupujúceho spojené s objavením a dodatočnou výmenou nevymeniteľných predmetov (alebo ich častí), ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania požiadaviek tohto článku zo strany predávajúceho.

10. Majetok kupujúceho: Pokiaľ nie je v tejto nákupnej objednávke ustanovené alebo písomne ​​dohodnuté, vlastníctvo každého popisu vrátane (ale nielen) všetkých nástrojov, nástrojov, zariadení a materiálov vybavených alebo sprístupnených predávajúcemu, na ktoré má kupujúci nárok a akákoľvek ich náhrada bude a zostane majetkom kupujúceho. Takýto majetok, s výnimkou materiálov, ktoré majú byť zmenené, sa nebude meniť bez písomného súhlasu kupujúceho. Takýto majetok bude Predajca zreteľne označený alebo inak adekvátne označený ako „Majetok spoločnosti Neutronics, Inc.“ a budú bezpečne uložené osobitne a oddelene od majetku Predajcu. Predávajúci nepoužije tento majetok s výnimkou vykonania práce podľa tejto zmluvy alebo písomného oprávnenia kupujúceho. Takýto majetok, pokiaľ je vo vlastníctve alebo pod kontrolou predávajúceho, bude udržiavaný v bezpečnom a dobrom stave, bude držaný na riziko predávajúceho a bude na jeho náklady chránený predajcom v hodnote rovnajúcej sa náhradným nákladom so stratou splatnou Kupujúci. Pokiaľ tento majetok nie je materiálom spotrebovaným pri plnení tejto objednávky, bude predmetom kontroly a odstránenia kupujúcim a kupujúci má na tento účel právo vstupu bez akejkoľvek zodpovednosti voči predajcovi. Pokiaľ a podľa pokynov kupujúceho, predajca zverejní umiestnenie tohto majetku, pripraví ho na odoslanie a odošle ho kupujúcemu v takom dobrom stave, v akom ho pôvodne obdržal, s výnimkou primeraného opotrebenia.

11. Špeciálne nástroje: Pojem „špeciálne nástroje“ použitý v tomto článku zahŕňa všetky prípravky, lisovnice, upínacie prípravky, formy, vzory, špeciálne rezné nástroje, špeciálne kalibre, špeciálne testovacie zariadenia, ďalšie špeciálne vybavenie a výrobné pomôcky, a výkresy a všetky náhrady vyššie uvedeného, ​​získané alebo vyrobené alebo použité pri plnení tejto objednávky, ktoré sú takej špecializovanej povahy, že bez podstatných úprav alebo zmien je ich použitie obmedzené na výrobu predmetov alebo ich častí alebo na výkon služieb typu požadovaného v tejto objednávke. Pojem nezahŕňa (a) predmety alebo nástroje, ktoré predtým kúpil predávajúci, alebo ich výmeny, či už zmenené alebo nezmenené alebo prijaté na použitie pri vykonávaní tejto objednávky, (b) malé spotrebné nástroje, (c) všeobecné alebo špeciálne obrábacie stroje alebo podobné kapitálové položky alebo d) nástroje, ktorých názov je v Kupujúcom.
Predávajúci súhlasí s tým, že špeciálne nástroje budú uchované a nebudú použité alebo prepracované, s výnimkou vykonania práce podľa týchto pokynov alebo písomného oprávnenia kupujúceho. Pokiaľ je Predajca v držbe alebo pod kontrolou, zaručuje sa, že bude špeciálne náradie udržiavať v dobrom stave, plne kryté poistením a v prípade straty, zničenia alebo nevyhnutnosti na vykonanie práce podľa tohto zákona ich vymení. Po ukončení alebo ukončení prác podľa tejto nákupnej objednávky, pre ktoré sa vyžaduje špeciálne náradie, poskytne predávajúci kupujúcemu zoznam položiek, súčastí alebo služieb, na ktorých výrobu alebo výkon sa tieto špeciálne náradie použili alebo navrhli, a zoznam. s uvedením, kde sa nachádza každá položka špeciálneho náradia, a prevedie vlastníctvo a držbu špeciálneho náradia na kupujúceho [za sumu rovnajúcu sa spätne odpisovanej hodnote] alebo s ním naloží, ako to môže kupujúci písomne ​​nariadiť. Kupujúci má navyše právo kedykoľvek prevziať akékoľvek špeciálne nástroje, ktorých vlastníctvo podľa tejto zmluvy kupujúci získava [po zaplatení stornovanej amortizovanej ceny predávajúceho], a predávajúci poskytuje kupujúcemu právo vstupu na také účely, na ktoré môže právo uplatniť kupujúci bez akejkoľvek zodpovednosti voči predajcovi.

12. Tlačové správy: Predávajúci súhlasí s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho nebudú zo strany predávajúceho zverejnené žiadne potvrdenia ani ďalšie informácie týkajúce sa tejto objednávky a tovarov alebo služieb poskytovaných nižšie.

13. Dôvernosť, vynálezy: Všetky informácie poskytnuté alebo sprístupnené kupujúcim predávajúcemu alebo jeho zamestnancom alebo subdodávateľom v súvislosti s položkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka, sa považujú za dôverné a predajca, jeho zamestnanci ich nezverejnia, a subdodávatelia akejkoľvek tretej strany, a to buď úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude voči kupujúcemu uplatňovať žiadny nárok, pokiaľ ide o akékoľvek informácie, ktoré predávajúci zverejní alebo ktoré môže ďalej zverejniť kupujúcemu v súvislosti s položkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka. Predávajúci súhlasí s tým, že všetky návrhy, výkresy, procesy, zloženie materiálu, technické parametre, softvér, masky alebo iné technické informácie vyrobené alebo poskytnuté Predávajúcim alebo poskytnuté Kupujúcim v súvislosti s položkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka, vrátane všetkých práv k nim. , bude výlučným a výlučným vlastníctvom kupujúceho bez akýchkoľvek obmedzení a predávajúci ich bude chrániť pred neoprávneným vyzradením alebo použitím treťou stranou.
Predávajúci súhlasí s tým, že pokiaľ ide o všetky vynálezy a vylepšenia týchto dizajnov, výkresov, procesov, skladieb materiálu, špecifikácií, softvéru, masiek alebo iných technických informácií, ktoré vyrobil alebo poskytol predávajúci v súvislosti s položkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka, Predávajúci bezodkladne identifikuje a zverejní tieto vynálezy alebo vylepšenia kupujúcemu a vykoná alebo získa vykonanie akýchkoľvek papierov a podnikne kroky potrebné na dokonalé vlastníctvo vynálezov alebo vylepšení kupujúceho alebo potrebné pri obstarávaní, údržbe, alebo presadzovanie akýchkoľvek patentov, ochranných známok, autorských práv, obchodných tajomstiev, masiek na pracovné práva alebo iných vlastníckych práv vzťahujúcich sa na vynálezy alebo vylepšenia kupujúcim. Predávajúci týmto menuje kupujúceho ako jeho zástupcu, ktorý v skutočnosti vykoná tieto dokumenty alebo podnikne príslušné kroky. Dôvernosť a postúpenie záväzkov vynálezu podľa tohto článku zostáva v platnosti aj po ukončení alebo dokončení tejto nákupnej objednávky.
Predávajúci sa zaväzuje, že pre kupujúceho bude výlučne vyrábať predmety, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva. Predávajúci nepredá žiadny predmet, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, priamo ani nepriamo žiadnemu zákazníkovi kupujúceho ani operáciám tretích strán.

14. Odškodnenie za duševné vlastníctvo: Predajca súhlasí (a) s tým, že bude kupujúceho, jeho nástupcov a zákazníkov brániť, odškodňovať a chrániť pred akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, stratami, žalobami, škodami, zodpovednosťou a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vzniknú z akejkoľvek žaloby. nárok alebo žaloba na skutočné alebo údajné priame alebo prispievajúce porušenie alebo podnecovanie k porušeniu akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, autorských práv, masiek alebo iných majetkových práv Spojených štátov alebo zahraničia z dôvodu výroby, použitia alebo predaja zahrnutých položiek alebo služieb touto nákupnou objednávkou, vrátane porušenia vyplývajúceho z dodržiavania špecifikácií poskytnutých kupujúcim, alebo z dôvodu skutočného alebo domnelého zneužitia alebo sprenevery obchodného tajomstva vyplývajúce priamo alebo nepriamo z konania predávajúceho, (b) vzdať sa akéhokoľvek nároku voči kupujúcemu v rámci Jednotného obchodného registra Zákonníka alebo iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek záruk za neškodnosť alebo podobných nárokov, akýmkoľvek spôsobom súvisiacich s nárokom uplatneným proti predajcovi alebo kupujúcemu na patent, obchod upozorňovať, porušovať autorské práva alebo maskovať pracovné práva a podobne, vrátane nárokov vyplývajúcich z dodržiavania špecifikácií poskytnutých kupujúcim, a (c) kupujúci musí mať celosvetovú, nevýhradnú, bezplatnú a neodvolateľnú licenciu na použitie, predaj a predaj, opraviť a nechať opraviť a zrekonštruovať a zrekonštruovať položky, na ktoré sa vzťahuje táto objednávka. Predávajúci udeľuje kupujúcemu všetky práva, tituly a záujmy a všetky ochranné známky, autorské práva a masky na pracovné práva na akýkoľvek materiál vytvorený pre kupujúceho v súvislosti s touto objednávkou. Záväzky tohto článku pretrvávajú aj po ukončení alebo dokončení tejto nákupnej objednávky.

15. Odškodnenie: Predajca ďalej súhlasí s tým, že odškodní a ochráni kupujúceho pred akýmikoľvek stratami, záväzkami, škodami, nárokmi, požiadavkami, žalobami, žalobami, konaniami, subrogáciou a výdavkami vrátane súdnych nákladov a primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s: táto nákupná objednávka alebo služby poskytované alebo položky dodávané na základe tejto nákupnej objednávky, s výnimkou položiek vyrobených výlučne podľa špecifikácií kupujúceho, ktoré si nárokuje alebo vyrába akákoľvek osoba, firma, združenie alebo spoločnosť, vrátane zamestnancov, pracovníkov, zamestnancov alebo agentov predávajúceho a jej subdodávateľov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny alebo z akéhokoľvek dôvodu. Predajca ďalej súhlasí s prijatím oznámenia, že okamžite prevezme plnú zodpovednosť za obranu všetkých a všetkých takýchto žalôb, žalôb alebo konaní, ktoré môžu byť vznesené proti Predávajúcemu alebo proti Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci použije stroj alebo zariadenie Kupujúceho pri výkone akejkoľvek práce, ktorá by mohla byť požadovaná na základe tejto Objednávky, bude sa toto strojové zariadenie alebo vybavenie považovať za výhradne v správe a pod kontrolu Predávajúceho počas doby jeho používania Predávajúci.

16. Poistenie: Ak sa táto objednávka vzťahuje na výkon práce pre kupujúceho, predávajúci súhlasí s tým, že odškodní a ochráni kupujúceho pred všetkou zodpovednosťou, nárokmi alebo požiadavkami na úrazy alebo škody na akejkoľvek osobe alebo majetku vyplývajúce z vykonania tejto objednávky. Predajca ďalej súhlasí s predložením osvedčenia dopravcu, ktoré preukazuje, že má adekvátne poistné krytie v nasledujúcich minimálnych výškach:
a) odškodnenie pracovníka; Zákonné limity pre štáty, v ktorých sa má práca vykonať.
(b) Celková všeobecná zodpovednosť vrátane zmluvnej zodpovednosti; Dokončené operácie / produkty; Široká forma majetkových škôd; a ochranná zodpovednosť dodávateľa, ak sa používajú subdodávatelia. Minimálne limity Zranenie osôb vrátane smrti a škôd na majetku 250,000 1,000,000 dolárov za každú udalosť, XNUMX XNUMX XNUMX dolárov spolu.
c) Zodpovednosť za automobily vrátane vozidiel vo vlastníctve, v prenájme a vo vlastníctve vozidiel, ktoré nie sú vo vlastníctve. Minimálne limity - Zranenie tela 250,000 500,000 dolárov za každú osobu, 250,000 XNUMX dolárov za každú udalosť a Poškodenie majetku XNUMX XNUMX dolárov za každú udalosť.
V uvedenom certifikáte musí byť uvedený názov poisťovateľa, číslo poistnej zmluvy, dátum expirácie, limity zodpovednosti a ustanovenie, ktoré poskytuje písomné oznámenie o zrušení zmluvy najmenej na desať (10) dní. Ak je predávajúci sebapoistiteľ, musí osvedčenie ministerstva práce a priemyslu štátu, v ktorom sa má uvedená práca vykonávať, predložiť priamo kupujúcemu. Dodržiavanie požiadaviek poistenia zo strany predávajúceho nijako neovplyvňuje odškodnenie predávajúceho za kupujúceho podľa článku 13 vyššie.

17. Storno pre nesplnenie záväzku: Kupujúci má právo zrušiť pre nesplnenie záväzku celú alebo časť nedoručenej časti tejto nákupnej objednávky, ak predávajúci neurobí primeraný pokrok smerom k dokončeniu nákupnej objednávky v stanovených časoch, pokiaľ to neurobí. dodávky uvedené v harmonograme dodávok, ak Predajca poruší ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy vrátane záruk Predajcu, ak Predávajúci urobí dohodu, rozšírenie alebo postúpenie v prospech veriteľov, ak sa Predajca zruší alebo inak prestane existovať alebo bude podnikať obvyklým spôsobom samozrejme alebo likviduje všetky alebo v podstate všetky svoje aktíva, ak sa Predajca dostane do platobnej neschopnosti alebo ak Predajca spravidla nesplatí svoje dlhy tak, ako sú splatné. Ak je táto nákupná objednávka štandardne zrušená, môže kupujúci požadovať od predávajúceho prevod vlastníckeho práva a dodanie kupujúcemu akékoľvek (a) dokončené položky ab) čiastočne dokončené položky a materiály, diely, nástroje, matrice, prípravky, upínacie prípravky, plány, výkresy, informácie a zmluvné práva, ktoré Predajca špeciálne vytvoril alebo získal pre ukončenú časť tejto Nákupnej objednávky. Predávajúci tiež chráni a zachováva majetok, o ktorý má kupujúci záujem. Práva a opravné prostriedky kupujúceho uvedené v tomto článku sú doplnkom a nie namiesto akýchkoľvek ďalších opravných prostriedkov, ktoré môže kupujúci mať na základe zákona alebo spravodlivosti alebo podľa iných článkov tejto kúpnej objednávky. Ak po zrušení podľa tohto článku zistí súd s príslušnou jurisdikciou alebo inak, že predávajúci nebol v omeškaní alebo že neplnenie je ospravedlniteľné, práva a povinnosti strán sú rovnaké, akoby výpoveď bola vydaná podľa článku 16 tohto zákona. Predtým, ako si kupujúci uplatní svoje právo na zrušenie v prípade zlyhania, môže sa rozhodnúť poskytnúť predajcovi príležitosť napraviť jeho zlyhanie. Ak sa Kupujúci rozhodne poskytnúť Predávajúcemu príležitosť na nápravu svojho zlyhania, poskytne mu najskôr písomné oznámenie o zlyhaní Predajcu. Predajca potom musí do desiatich (10) dní od prijatia oznámenia kupujúceho o zlyhaní písomne ​​uviesť poštovú pečiatku, ako má predávajúci v úmysle liečiť zlyhanie predávajúceho. Kupujúci vyhodnotí písomnú odpoveď Predajcu a určí, či má Predajcovi poskytnúť lehotu, v rámci ktorej môže Predávajúci napraviť svoje zlyhanie. Akékoľvek časové obdobie poskytnuté Predajcovi na vyliečenie zlyhania sa bude líšiť v závislosti od okolností, v ktorých k zlyhaniu došlo.

18. Ukončenie pre pohodlie: Kupujúci môže ukončiť výkon prác podľa tejto objednávky úplne alebo z času na čas čiastočne písomným oznámením o ukončení, na základe čoho Predajca zastaví prácu v deň a v rozsahu uvedenom v oznámení a ukončí všetky objednávky a subdodávky v rozsahu, v akom súvisia s ukončenou prácou. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o množstve použiteľnej práce a materiálu, ktoré je k dispozícii alebo je zakúpené pred ukončením, a o najpriaznivejších dispozíciách, ktoré z nich môže predajca urobiť, bude dodržiavať pokyny kupujúceho týkajúce sa prevodu a dispozície vlastníckeho práva k takémuto dielu a materiál. Predajca do 60 dní od prijatia oznámenia o ukončení podá všetky svoje žiadosti o platbu, ako sú uvedené v tejto časti 16, vyplývajúce z takéhoto ukončenia. Kupujúci bude mať právo skontrolovať tieto reklamácie v akomkoľvek primeranom čase alebo časoch kontrolou a auditom záznamov, zariadení, práce alebo materiálov predávajúceho týkajúcich sa tejto objednávky. Kupujúci zaplatí predávajúcemu bez duplikácie cenu objednávky za hotové dielo akceptované kupujúcim a náklady predávajúceho na rozpracované práce a suroviny priraditeľné k ukončenému dielu na základe akéhokoľvek auditu, ktorý môže kupujúci vykonať, a všeobecne prijatých účtovných zásad, avšak menej (a) hodnota alebo cena (podľa toho, ktorá hodnota je vyššia) akýchkoľvek položiek, ktoré predávajúci použil alebo predal bez súhlasu kupujúceho; (b) dohodnutá hodnota všetkých položiek, ktoré Predávajúci použil alebo predal so súhlasom Kupujúceho; a (c) náklady na akékoľvek chybné, poškodené alebo zničené dielo alebo materiál. Kupujúci neuskutoční žiadne platby za dokončené práce, rozpracované práce alebo suroviny vyrobené alebo obstarané predajcom v hodnote vyššej ako súhrnná cena uvedená v tejto nákupnej objednávke, znížená o platby inak vykonané alebo ktoré majú byť vykonané, a budú vykonané úpravy, ktoré znížia platby podľa tejto zmluvy. aby náklady na nedokončenú výrobu a suroviny pomerným spôsobom odrážali všetky uvedené straty na celej objednávke, keby bola dokončená. Platba uskutočnená podľa tohto článku predstavuje jedinú zodpovednosť kupujúceho v prípade ukončenia tejto objednávky podľa tohto článku. Pokiaľ nie je v tejto nákupnej objednávke ustanovené inak, ustanovenia tohto článku sa nepoužijú na akékoľvek zrušenie zo strany kupujúceho pre zlyhanie zo strany predávajúceho alebo z iného dôvodu povoleného zákonom alebo na základe tejto nákupnej objednávky. Pokiaľ nie je v článku 15 ustanovené inak, ustanovenia tohto článku sa nepoužijú na akékoľvek zrušenie zo strany kupujúceho pre neplnenie zo strany predávajúceho. Predávajúci v žiadnom prípade nebude mať nárok na predbežné zisky alebo na zvláštne alebo následné škody podľa tejto nákupnej objednávky.

19. Dodržiavanie platných zákonov: Predajca súhlasí s tým, že pri plnení tejto objednávky bude dodržiavať všetky príslušné zákony, sochy, pravidlá, nariadenia alebo príkazy vlády Spojených štátov alebo ktoréhokoľvek z ich štátnych alebo politických oddielov. Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného predávajúci súhlasí s tým, že aby mohol byť schválený na platbu, musí na všetkých faktúrach obsahovať nasledujúce vyhlásenie:
„Predajca prehlasuje, že pokiaľ ide o výrobu položiek uvedených v tejto faktúre, je v úplnom súlade so všetkými ustanoveniami zákona o spravodlivých pracovných normách z roku 1938 v platnom znení.“

20. Výkonné objednávky: Predajca súhlasí s tým, že vyhlásenia a ustanovenia požadované výkonnou objednávkou 11246 v znení výkonnej objednávky 11375 (rovnaká príležitosť), výkonnej objednávky 11625 (menšinové obchodné podniky), výkonnej objednávky 11701 (potvrdzujúca akcia pre zdravotne postihnutých veteránov a veteránov éra Vietnamu) a vykonávacie nariadenie 11758 (Zamestnanie zdravotne postihnutých) sú týmto začlenené do tejto nákupnej objednávky a sú jej súčasťou.

21. Zrieknutie sa zodpovednosti: Ak Kupujúci nebude v jednom alebo viacerých prípadoch trvať na splnení niektorej z podmienok, dohovorov alebo podmienok tejto kúpnej objednávky alebo neuplatní akékoľvek právo z tejto zmluvy, nebude sa to považovať za vzdanie sa alebo vzdanie sa budúce plnenie akýchkoľvek takýchto podmienok, dohovorov alebo podmienok alebo budúce uplatnenie tohto práva, avšak povinnosť Predajcu v súvislosti s týmito budúcimi výkonmi bude pokračovať v plnej platnosti a účinnosti.

22. Postúpenie: Žiadna z čiastok splatných alebo splatných, ani žiadna z prác, ktoré sa majú vykonať podľa tejto nákupnej objednávky, nebudú predajcom pridelené ani nebude predávajúci uzatvárať subdodávateľské zmluvy na vyplnené alebo podstatne dokončené materiály požadované touto nákupnou objednávkou bez predchádzajúceho kupujúceho písomný súhlas, ktorého súhlas je možné z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť na základe výhradného uváženia kupujúceho.

23. Opravné prostriedky: Opravné prostriedky ustanovené v tomto dokumente budú kumulatívne a navyše k akýmkoľvek ďalším alebo ďalším opravným prostriedkom stanoveným zákonom alebo spravodlivosťou. Kupujúci má právo započítať všetky sumy splatné kupujúcim predávajúcemu na základe tejto objednávky alebo inak. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto nákupnej objednávky budú Kupujúci a Predávajúci usilovne pokračovať v plnení požadovanom nižšie, a to až do vyriešenia takéhoto sporu. Ak je ktorákoľvek časť tejto objednávky neplatná alebo nevymáhateľná, zostávajúce časti tejto objednávky zostávajú platné a vykonateľné.
24. Riešenie sporov: V prípade sporu medzi stranami, ktorý vyplynie z tejto kúpnej objednávky alebo s ním súvisí a ktorý sa týka iba peňažných škôd alebo splatných peňazí, sa strany dohodli, že sa bezodkladne zúčastnia stretnutia zástupcov každej strany, ktorá má rozhodnutie - orgán rozhodujúci v spore, pokúsiť sa v dobrej viere rokovať o vyriešení sporu. Ak strany do tridsiatich (30) dní po takomto stretnutí neuspejú pri rokovaní o vyriešení sporu, strany vyvinú maximálne úsilie na výber postupu alternatívneho riešenia sporov („ARS“), ako je arbitráž alebo mediácia, na vyriešenie sporu. Ak sa zmluvné strany nedokážu dohodnúť na forme alternatívneho riešenia sporu do pätnástich (15) dní po tridsaťdňovej (30) dennej rokovacej lehote, môže ktorákoľvek zo strán požiadať o ďalšie dostupné prostriedky nápravy v lehote sedem (7) dní od písomného oznámenia druhej zmluvnej strane o svojom zámer tak urobiť. Ak sa zmluvné strany dokážu dohodnúť na forme ADR, usilujú sa o jej implementáciu v dobrej viere a včas. V prípade, že ADR nebude mať za následok vyriešenie sporu po uplynutí primeranej doby, môže ktorákoľvek zo strán požiadať o ďalšie dostupné prostriedky nápravy v lehote siedmich (7) dní od písomného oznámenia druhej strane s uvedením zamýšľaného postupu.
25. Rozhodné právo: Táto objednávka sa bude riadiť, interpretovať a vykladať v súlade so zákonmi Pensylvánskeho spoločenstva.

BACHARACH, INC. - ŠTANDARDNÉ PODMIENKY PREDAJA

1. GENERAL
Tieto štandardné obchodné podmienky a nekonfliktné ustanovenia v Bacharach Prípadná cenová ponuka spoločnosti Inc. („Zmluva“) bude vo všetkých ohľadoch upravovať všetok predaj a použitie ktoréhokoľvek produktu („Produkt“ alebo „Produkty“) a služieb („Služby“) od spoločnosti Bacharach, Inc („Predajca“) kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), okrem iného vrátane budúcich náhradných produktov zakúpených kupujúcim. Ak sa tento text akýmkoľvek spôsobom líši od obchodných podmienok objednávky kupujúceho alebo ak sa tento text chápe ako prijatie alebo potvrdenie, ktoré slúži ako akceptácia, potom je akceptovanie predajcu VÝSLOVNE PODMIENENÉ PODĽA ODPOVEDE KUPUJÚCEHO NA AKÉKOĽVEK PODMIENKY OBSAHENÉ TU KTORÉ SA ODLIŠUJÚ ALEBO DODATOČNE OD TÝCH, KTORÉ OBSAHUJÚ V PÍSME KUPUJÚCEHO. Ďalej sa tento text bude považovať za oznámenie námietky proti takýmto podmienkam kupujúceho. Ak sa tento text považuje za ponuku, jeho prijatie sa VÝSLOVNE OBMEDZUJE NA PODMIENKY OBSAHENÉ TU. Žiadna objednávka ani žiadne iné nákupné nástroje kupujúceho nebudú účinné v rozpore, upravovaní, mazaní alebo pridávaní k podmienkam tejto zmluvy, pokiaľ to predajca výslovne neodsúhlasí a písomne ​​neprijme. Táto dohoda predstavuje úplné a výlučné vyhlásenie dohody medzi stranami a nahrádza všetky návrhy, ústne, písomné alebo elektronické a všetku ostatnú komunikáciu medzi stranami, ktorá sa týka predmetu tejto dohody. Cenové ponuky predajcu sú ponuky, ktoré možno prijať iba v plnej výške. Za kupujúceho sa považuje, že prijíma túto dohodu, ak nastane niektorý z týchto stavov: (i) kupujúci prijme ponuku predávajúceho, ku ktorej je pripojená táto zmluva; (ii) Dodanie objednávky Produktov Kupujúcim Predávajúcemu (prostredníctvom nákupnej objednávky, harmonogramu prepravy alebo akýchkoľvek iných komunikačných prostriedkov): a / alebo (iii) akceptácia Kupujúcim doručenia alebo platby za Produkty, bez ohľadu na akékoľvek podmienky. pridané alebo odstránené kupujúcim. Všetky otázky, ktoré z toho vzniknú, sa budú vykladať a riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom Pensylvánskeho spoločenstva bez ohľadu na jeho kolízne normy a s vylúčením Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru. Všetky kroky, ktoré z toho vzniknú, sa začnú v okrese Allegheny, PA. Kupujúci týmto dáva súhlas s jurisdikciou štátnych a federálnych súdov zasadajúcich v okrese Allegheny a súhlasí s účasťou v konaní na základe písomného oznámenia. Kupujúci nepostúpi túto dohodu na tretiu stranu na základe zákona alebo v konkurze alebo inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Táto dohoda je záväzná a účinná v prospech strán tejto dohody a ich príslušných nástupcov, povolených postupníkov a nadobúdateľov. Ak predávajúci nebude trvať na prísnom plnení tejto dohody alebo nebude presadzovať neplnenie záväzkov v prípade, že dôjde k jednému, opakovanému alebo pokračujúcemu porušeniu konkrétnych podmienok alebo podmienok tejto zmluvy, nebude sa to považovať za vzdanie sa práva predávajúceho trvať na prísnom plnení tejto Dohody alebo vynútiť neplnenie s ohľadom na porušenie ktorejkoľvek inej podmienky alebo podmienky, alebo kedykoľvek neskôr alebo pri akomkoľvek nasledujúcom výskyte, s ohľadom na túto konkrétnu podmienku alebo podmienku. Ak sa bude považovať ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, potom bude toto ustanovenie neúčinné iba do tej miery, v ktorej bude neplatná, a nedotknuté ustanovenia tejto dohody budú nedotknuté a zostanú v plnej platnosti a účinnosti. .

2. PREDAJ VÝROBKOV
Pokiaľ nie je kupujúci zmluvnou stranou distribučnej dohody s predávajúcim, ktorou sa riadi ďalší predaj výrobkov kupujúcim, môže kupujúci ďalej kupovať výrobky zakúpené podľa týchto podmienok iba za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako súčasné štandardné predajné podmienky predajcu (zverejnené dňa bacharach.wpengine.com), okrem iného vrátane záruky a ustanovení o zodpovednosti. Kupujúci súhlasí s tým, že odškodní, ochráni a bude chrániť predávajúceho pred a proti všetkým nárokom a súdnym sporom vrátane poplatkov za právne zastúpenie, a to v rozsahu, v akom tieto nároky a súdne spory vyplývajú z toho, že kupujúci nezahrnul tieto zmluvné podmienky pre vzdialeného kupujúceho.

3. POPLATKY A PLATBA
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť poplatky za produkt („poplatok za produkt“). Poplatky za služby sa uvedú osobitne na cenovej ponuke a faktúre Predajcu („Poplatok za službu“ spolu s poplatkom za produkt, „Poplatky“). Všetky objednávky podliehajú schváleniu kreditu v čase zadania. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne ​​nedohodnú inak, Podmienky sú netto tridsať (30) dní, minimálna objednávka 50 USD (250 USD pre exportné objednávky), a budú to ceny platné v čase, keď Predávajúci prijme objednávku Kupujúceho, pokiaľ nie je uvedené nižšie . Od minimálnych objednávok sa upustí v prípade objednávok zaslaných koncovému používateľovi a odoslaných prostredníctvom služby nasledujúci deň alebo druhý deň. Pri zásielkach mimo kontinentálnych Spojených štátov sa minimálna objednávka nebude vzdávať. Ku všetkým objednávkam bude pridaný manipulačný poplatok 7 dolárov, s výnimkou zásielok odoslaných prostredníctvom fakturácie treťou stranou v rámci kontinentálneho USA Pretože ceny predajcu sú založené na nákladoch a podmienkach (vrátane výmenných kurzov), ktoré existujú v čase prijatia, ceny sa môžu zvyšovať pri zmene týchto podmienok, napr. Zvyšovanie cien materiálov a pracovných síl a kolísanie výmenných kurzov. Poplatky nezahŕňajú všetky poplatky za prepravu a manipuláciu, vrátane poplatkov za nebezpečný materiál, ako sú príslušné clá, tarify, dane z pridanej hodnoty, dane z obratu, dane z používania alebo odhady vyberané federálnymi, štátnymi, obecnými alebo inými vládnymi orgánmi, ktoré môžu byť dlžné kupujúcemu. v dôsledku tejto dohody nákup produktu a služieb alebo iné poplatky, ktoré môžu byť účtované za predaj, ďalší predaj alebo použitie produktov. Takéto poplatky zaplatené predávajúcim budú pripísané na účet kupujúceho. Akýkoľvek nárok na oslobodenie od týchto poplatkov musí byť zreteľne uvedený v objednávke a sprevádzaný všetkými požadovanými osvedčeniami o oslobodení. Pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak alebo nie je stranami písomne ​​dohodnuté inak, poplatky budú v amerických dolároch a sú splatné po obdržaní faktúry kupujúcim bez nároku na odpočet alebo započítanie. Predajca môže požadovať, aby bola platba vykonaná na dobierku alebo prostredníctvom neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho a je pre neho prijateľná, a to na náklady kupujúceho. Ak sa platba neuskutoční v stanovenom termíne, môže predávajúci pozastaviť všetky budúce dodávky alebo iné plnenia vo vzťahu ku kupujúcemu bez zodpovednosti alebo pokuty a okrem všetkých ďalších súm splatných podľa tejto zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu (1) primerané náklady a výdavky, ktoré mu vzniknú Predávajúci v súvislosti so všetkými krokmi podniknutými na zabezpečenie vymáhania alebo na ochranu a ochranu práv Predávajúceho podľa týchto právnych predpisov, či už súdnymi konaniami alebo inak, vrátane, bez obmedzenia, primeraných poplatkov za právne zastúpenie, súdnych nákladov a ďalších výdavkov a (2) úrokov zo všetkých nezaplatených súm po 30 dní účtovaných s nižšou z týchto sadzieb: (a) sadzba 2% mesačne alebo (b) najvyššia sadzba povolená zákonom.

4. DOPRAVA; DORUČENIE; VEĽKÁ SILA
Spôsob zásielky a dopravca vyberie Predávajúci. Pokiaľ sa strany písomne ​​nedohodnú inak, preprava a dodanie Produktov bude v prevádzke Predajcu FCA (INCOTERMS 2010), potom dôjde k prechodu titulu (s výnimkou titulu pre akýkoľvek zabudovaný softvér) a rizika straty na Kupujúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru v mieste určenia skontroluje všetky výrobky podľa prepravných dokladov a poškodenia alebo nedostatku. Každý nárok na stratu, poškodenie pri preprave alebo inú príčinu viditeľnú pri kontrole sa musí uplatniť u dopravcu. Nároky na nedostatok je potrebné uplatniť do tridsiatich (30) dní od prijatia. Všetky náklady na dopravu, poistenie alebo podobné náklady nesie kupujúci. Podľa rozhodnutia predávajúceho môžu byť produkty odoslané pred požadovaným dátumom odoslania alebo na splátky. Všetky informácie o doručení (vrátane času na odoslanie) sú približné. Výhradnou zodpovednosťou predajcu je vynaložiť primerané obchodné úsilie na splnenie stanovených termínov dodávky. Kupujúci výslovne zbavuje Predávajúceho zodpovednosti za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v dôsledku nedodania alebo oneskorenia dodávky v dôsledku akýchkoľvek podmienok súvisiacich so spracovaním alebo nepresným spracovaním časovo citlivých informácií a / alebo mechanizmov, alebo pracovný spor (napr. štrajk, spomalenie alebo výluka), požiar, povodeň, vládny akt alebo nariadenie, nepokoje, neschopnosť získať zásoby alebo prepravný priestor, porucha elektrárne, výpadok prúdu, oneskorenie alebo prerušenie dopravy, nehody, Božie činy alebo iné príčiny mimo kontroly predajcu.

5. ZRUŠENIE; NEDOSTATOK DODÁVKY; NÁVRATNOSTI
Túto dohodu, vcelku alebo sčasti, nemôže kupujúci zrušiť ani odložiť, pokiaľ na to nie je vopred vydaný písomný súhlas predajcu a za podmienok, ktoré predávajúceho odškodnia za stratu. Ak Kupujúci zruší celú alebo časť objednávky Produktov, zaplatí Predávajúcemu vyššiu z čiastky rovnajúcej sa (i) 50% ceny za takto zrušené Produkty alebo (ii) skutočných a následných škôd, ktoré vzniknú PREDÁVAJÚCIM, vrátane bez obmedzenia predpokladaného zisku a výdavkov Predajcu, ktoré mu už boli vynaložené. Ak Kupujúci odloží dodávku, zaplatí Kupujúcemu Predajcovi sumu (i) mesačných poplatkov rovnajúcich sa 1.5% z celkovej ceny Produktov podliehajúcich takémuto odkladu a (ii) primeraných poplatkov za odklad, napr. Doba nečinnosti Predajcu, náklady na skladovanie atď. V prípade schválenia žiadosti o vrátenie budú (i) všetky príslušné náklady na balenie, prepravu a doručenie hradené kupujúcim a (ii) všetky vrátené položky musia byť zaslané s nákladom predplatené na náklady kupujúceho. Bez predchádzajúceho získania autorizačného čísla pre vrátený materiál („RMA“) sa Predávajúci nebude môcť vrátiť. Číslo RMA musí byť zreteľne uvedené na vratnom obale. Bez tohto predchádzajúceho súhlasu nebudú akceptované ani pripísané žiadne výnosy. Na vrátenie tovaru sa vzťahuje 20% poplatok za doplnenie zásob. Kredity sa poskytnú iba za položky, u ktorých predajca zistí, že majú oprávnenie na ďalší predaj, s výnimkou vrátenia záruky.

6. ZÁRUKA; Zrieknutie sa záruky
Záruka na výrobok. Pokiaľ sa Kupujúci a Predajca vzájomne písomne ​​nedohodnú inak, Predávajúci Kupujúcemu zaručuje, že vlastní a postúpi obchodný titul k Produktom (s výnimkou prípadného zabudovaného softvéru), ktoré sa tu predávajú, a že všetky nové Produkty nebudú obsahovať vadné výrobné spracovanie a nainštalovaný materiál pre záručné obdobie platné pre produkt, ako je uvedené v príručke k produktu, počínajúc doručením dopravcovi pri prvom predaji („záruka“). Ak Kupujúci nie je konečným užívateľom Produktov predávaných podľa tejto Zmluvy, zaväzuje sa poskytnúť ich každému bezprostrednému kupujúcemu
(„Vzdialený kupujúci“) Obmedzená záruka a zrieknutie sa zodpovednosti pre koncových (vzdialených) kupujúcich vydané Predajcom. Okrem opravy alebo výmeny chybného dielu produktu v súlade s touto obmedzenou zárukou uvedenou v tomto dokumente, ak je vyžadovaná oprava alebo inštalácia na mieste predajcom alebo ním určeným zástupcom, tak, ako to určí výhradne predajca, budú platiť služby spojené so zárukou a primerané cestovné a životné náklady. kupujúcemu poskytnuté bez ďalších poplatkov.
Záruka na služby. V prípade Služieb poskytovaných Predajcom sa Predajca zaručuje, že Služby budú mať remeselnú kvalitu. Ak sa do deväťdesiatich (90) dní po dokončení Služieb vyskytne akékoľvek nesplnenie záruky na Službu, ktorá sa týka skôr vykonanej konkrétnej Služby, bude Predajca opäť vykonávať tie Služby, ktoré sú priamo ovplyvnené takýmto zlyhaním, ak je možné ich vyliečiť. jediný náklad. ČINNÁ NÁPRAVA ODPADU ZA KAŽDÉ SLUŽBY SA OBMEDZUJE NA NÁKLADY NA REPERFORMOVANIE TÝCHTO SLUŽIEB. KUPUJÚCI, ABY ZÍSKAL TOTO NÁPRAVU, MUSÍ KUPUJÚCI OZNAMOVAŤ PREDAJCU PREDAJCU AKEJKOĽVEK NÁROKOVEJ NEDOSTATKU DO 30 TRIED (XNUMX) DNÍ OD DOKONČENIA SLUŽIEB. NÁHRADA ZA VADNÉ SLUŽBY JE VÝHRADNÁ A NAJMENU VŠETKÝCH OSTATNÝCH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV INAK, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII KÚPIŤ ZÁKONOM ALEBO VLASTNÝM KAPITÁLOM.
Zrieknutie sa zodpovednosti. VÝSLOVNÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TEJTO SEKCII SÚ VO VECI, A PREDAJCÍCH A JEHO PRÍSLUŠNÝCH SPOLOČNOSTÍ A DODÁVATEĽOV SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOLI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH ZÁRUK, PODMIENOK ALEBO VYHLÁSENÍ (TÝKAJÚCICH SA TÝCHTO VÝROBKOV ALEBO IM IMPLIKOVANÝCH, ALEBO SÚČASTNÝCH ALEBO PÍSOMNÝCH), KTORÝCH SA TÝKAJÚ , VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA AKÉKOĽVEK A VŠETKÝCH PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TITULU, NEPLATENIA, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK ÚČEL (ČI NECHÁME VEDIEŤ, ČI BY MOHLO BYŤ VIAC, ALEBO INÉ INFORMÁCIE), , PRI KTOROM SA DÁVA PRÁVNOSŤ, Z DÔVODU COLNÉHO ALEBO POUŽÍVANIA V OBCHODE, ALEBO KURZOM OBCHODOVANIA ALEBO VÝKONU.

7. VYLÚČENIE ZÁRUKY; NÁPRAVA
Vylúčenia a podmienky záruky. Záruka predávajúceho sa nevzťahuje na produkty, vrátane, ale bez obmedzenia, na komponenty, súčasti a materiály, ktoré (a) nie sú vyrobené predajcom, na ktoré sa vzťahujú záruky tretích strán, ak existujú, príslušných výrobcov, okrem iného vrátane batérií a iných vecí podliehajúcich opotrebeniu. ; b) sú spotrebné alebo spotrebné diely, vrátane, bez obmedzenia, batérií, poistiek, filtrov a žiaroviek; c) boli podrobené: i) prevádzke presahujúcej odporúčanú kapacitu, ii) neprimeranému napájaniu, klimatizácii alebo regulácii vlhkosti, iii) nehode alebo katastrofe, okrem iného aj požiaru, povodni, vode , vietor a blesky, (iv) zanedbávanie, okrem iného aj prechodné napájanie, (v) zneužitie alebo zneužitie, (vi) nedodržanie posledných publikovaných prevádzkových pokynov predávajúceho, (vii) neoprávnená úprava, inštalácia alebo oprava osobami inými ako oprávnenými zástupcami Predajcu alebo (viii) používajú na iné účely, ako sú uvedené v dokumentácii alebo v najaktuálnejších publikovaných prevádzkových pokynoch; alebo (d) nie sú správne skladované, inštalované, udržiavané alebo prevádzkované za normálnych podmienok a v súlade s odporúčaniami predajcu. Záruka predávajúceho uvedená v tomto dokumente bude neplatná a nebude mať žiadny účinok, ak chyba vznikla z dôvodu poškodenia produktu po dodaní alebo v súvislosti s použitím neoprávneného hardvéru, softvéru alebo iného vybavenia. Kupujúci berie na vedomie, že ak kupujúci nahradí snímače dodané predávajúcim snímačmi vyrobenými inou spoločnosťou, budú všetky záruky predávajúceho pre kupujúceho a pre vzdialeného kupujúceho neplatné a kupujúci prevezme všetku zodpovednosť za prípadné škody, úrazy alebo straty, ktoré kupujúci utrpí a / alebo Vzdialený nákupca vyplývajúci z tejto neoprávnenej úpravy. Záruka predajcu nezahŕňa: bežnú údržbu, okrem iného vrátane úprav, čistenia, kalibrácií, dotiahnutia uvoľnených matíc a skrutiek; vykonávanie služieb spojených s premiestnením Produktu alebo pridaním alebo odstránením rozhraní, príslušenstva, príloh alebo iných zariadení; oprava poškodenia v dôsledku iného ako bežného opotrebenia; elektrické práce mimo výrobku; akákoľvek údržba rozhraní, príslušenstva, príloh alebo iných zariadení, ktoré neposkytuje predávajúci; a akékoľvek problémy vyplývajúce z nepodporovanej služby.
Náprava. Výhradným a výlučným prostriedkom nápravy kupujúceho a jedinou povinnosťou predávajúceho za porušenie záruky na výrobky uvedené nižšie je podľa jeho uváženia podľa vlastného uváženia buď (a) opraviť alebo vymeniť chybný výrobok, ktorý zlyhá v záručnej dobe, na náklady predávajúceho pomocou nové alebo renovované diely, alebo (b) vrátiť chybný Produkt, ktorý zlyhá v Záručnej dobe, Predajcovi a vrátiť Kupujúcemu primeranú časť Poplatku za chybný produkt. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že právo predávajúceho na vrátenie poplatku kupujúceho nebude nijakým spôsobom a z žiadneho dôvodu znížené alebo obmedzené. Poskytnutie vyššie uvedeného opravného prostriedku bude podmienené oznámením a odôvodnením, ktoré môže Predajca požadovať, aby bol tento Produkt uskladnený, nainštalovaný, udržiavaný a prevádzkovaný v súlade s odporúčaniami Predajcu. Pokiaľ nie je Predajcom nariadené inak, všetky tieto chybné Výrobky sa vrátia do skladu Predajcu alebo na iné iné miesto, ktoré určí Predajca, a to všetko na náklady Predajcu, za predpokladu, že Kupujúci dodrží všetky pokyny Predajcu týkajúce sa balenia a prepravy. Účelom tohto uvedeného nápravného opatrenia je oprava prípadných závad alebo vrátenie zaplatených poplatkov. Kupujúci berie na vedomie, že takýto výlučný prostriedok nápravy je základným pojmom pri výhodnej cene, ktorú predstavuje táto zmluva, a že tento prostriedok nápravy bude vzhľadom na protihodnotu zaplatenú predávajúcemu slúžiť ako úplné zadosťučinenie kupujúcemu za všetky a všetky nároky s tým spojené. Na základe vyššie uvedených skutočností kupujúci uznáva, že v prípade, že súd s príslušnou jurisdikciou alebo rozhodcovský tribunál rozhodne, tento výlučný prostriedok nápravy neposkytne kupujúcemu výhodu jeho výhodnej ceny alebo že takýto výlučný prostriedok nápravy z nejakého dôvodu zlyhá, potom akékoľvek takéto rozhodnutie pokiaľ ide o taký výlučný opravný prostriedok alebo akékoľvek zlyhanie takého výlučného opravného prostriedku, nebude to mať žiadny vplyv na nijaké obmedzenie alebo vylúčenie záruk ani ich nijako nezmení a všetky tieto obmedzenia a vylúčenia budú naďalej platné a účinné. Všetky záručné nároky na produkty alebo softvér voči predajcovi musia byť uplatnené v rámci príslušnej záručnej doby. Na položky opravené alebo vymenené v rámci záruky sa poskytuje záruka iba na zvyšok pôvodnej záručnej doby. Práva a opravné prostriedky predávajúceho podľa tejto dohody sú kumulatívne a popri akýchkoľvek ďalších právach a opravných prostriedkoch stanovených zákonom alebo spravodlivým zaobchádzaním. Kupujúci berie na vedomie, že ak kupujúci poruší túto dohodu, bude ťažké určiť náhradu škody predajcovi, a preto môže predávajúci požadovať spravodlivú nápravu, okrem iného aj súdnu nápravu, ktorá je doplnkom akýchkoľvek ďalších nápravných opatrení dostupných podľa zákona alebo spravodlivosti.

8. SÚLAD S VÝVOZOM
Kupujúci berie na vedomie, že Produkty sú produktmi Spojených štátov amerických a že vývoz, použitie, prenos, ďalší predaj alebo iný prevod Produktov sa riadi zákonmi a inými právnymi predpismi Spojených štátov amerických. Kupujúci súhlasí s tým, že v rozpore s takýmito zákonmi a nariadeniami nebude brať, vyvážať, ďalej predávať ani prenášať žiadny Produkt do inej krajiny alebo subjektu.

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI; ČAS NA ZARIADENIA; ODŠKODNENIE
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci nenesie zodpovednosť za NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ALEBO ĎALŠIE PODOBNÉ ŠKODY, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku alebo výnosov, škody za stratu používania produktov, škody na majetku, nárokov tretích strán, vrátane zranenie alebo smrť v dôsledku používania Produktov alebo zlyhania Predajcu v adekvátnom varovaní alebo poučení o nebezpečenstvách Produktov alebo o bezpečnom a správnom použití Produktov, bez ohľadu na to, či bol Predajca informovaný o možnosti takýchto Produktov alebo nie. škody. Celková zodpovednosť predávajúceho podľa tohto zákona z akejkoľvek príčiny (okrem zodpovednosti za úrazy spôsobené nedbalosťou predávajúceho), či už vyplývajúca zo zmluvy, záruky, deliktu (vrátane nedbalosti), objektívnej zodpovednosti, zodpovednosti za výrobky alebo z akejkoľvek inej teórie zodpovednosti, bude obmedzená na menšia zo skutočných škôd kupujúceho alebo ceny zaplatenej predajcovi za výrobky, ktoré sú predmetom reklamácie kupujúceho. Všetky nároky voči Predajcovi musia byť vznesené do jedného roka po vzniku príčiny a Kupujúci sa výslovne vzdáva akejkoľvek ďalšej premlčacej doby. Kupujúci bude chrániť, odškodňovať a udržiavať Predávajúceho a jeho úradníkov, riaditeľov, agentov, zástupcov, zamestnancov, dodávateľov a pridružených spoločností neškodných voči akejkoľvek sume, nárokom, nákladom, povinnostiam, žalobám, žalobám, stratám, škodám, právnym poplatkom, povinnostiam , záväzky a záložné práva vyplývajúce z (i) nákupu, používania, držby, vlastníctva, prevádzky, stavu, opätovného predaja, prevodu, vývozu, prepravy alebo zneškodnenia produktu kupujúcim, (ii) porušenia alebo domnelého porušenia akýchkoľvek zahraničných, federálnych , štátne, krajské alebo miestne zákony alebo nariadenia, vrátane, bez obmedzenia, zákonov a predpisov upravujúcich bezpečnosť výrobkov a pracovné postupy, (iii) nedbanlivé konanie alebo opomenutie kupujúceho, ktoré môže spôsobiť zranenie, poškodenie alebo stratu zákazníkom výrobkov predávajúceho, a ( iv) Porušenie tejto dohody kupujúcim

10. BEZPEČNOSTNÝ ZÁUJEM
Aby sa zabezpečila povinnosť kupujúceho platiť za produkty, kupujúci týmto oprávňuje predávajúceho kedykoľvek a z času na čas vykonať a / alebo uložiť v súlade so zákonmi akejkoľvek jurisdikcie všetky podpisy alebo podpisy kupujúceho v súlade s právnymi predpismi akejkoľvek jurisdikcie. Obchodný zákonník alebo iné príslušné vyhlásenia o financovaní alebo pokračovaní alebo iné dokumenty, ktoré Predajca môže považovať za potrebné alebo želateľné na zdokonalenie svojho bezpečnostného záujmu na Produktoch. Kupujúci splnomocňuje Predajcu, aby v mene Kupujúceho vykonal akúkoľvek takúto dokumentáciu ako jeho skutočný právny zástupca, ktorý môže Predajca vykonať ako jeho právny zástupca.

Späť na začiatok