BacharachSpoločnosť Inc. udržuje tento web („web“) pre vaše informácie, vzdelanie a komunikáciu. Neváhajte a prehliadajte tieto stránky. Môžete si stiahnuť materiál zobrazený na stránke pre nekomerčné, osobné použitie iba za predpokladu, že si tiež ponecháte všetky autorské práva a ďalšie oznámenia o vlastníctve obsiahnuté v materiáloch. Nesmiete však distribuovať, upravovať, prenášať, opätovne používať, opätovne zverejňovať alebo používať obsah stránky na verejné alebo komerčné účely vrátane textu, obrázkov, zvuku a videa bez BacharachPísomné povolenie spoločnosti Inc. Váš prístup na stránku a jej používanie podlieha tiež nasledujúcim podmienkam („Podmienky“) a všetkým príslušným zákonom. Prístupom na stránky a ich prehliadaním prijímate bez obmedzenia alebo výhrady zmluvné podmienky a beriete na vedomie, že akékoľvek ďalšie dohody medzi vami a Bacharach, Inc. sú nahradené a nemajú žiadnu silu ani účinok.

Mali by ste predpokladať, že všetko, čo na Stránke vidíte alebo čítate, je chránené autorskými právami, pokiaľ nie je uvedené inak a nemožno ich použiť, pokiaľ to nie je uvedené v týchto Podmienkach alebo v texte na Stránke bez písomného súhlasu Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. nezaručuje ani neprehlasuje, že vaše použitie materiálov zobrazených na tejto stránke neporuší práva tretích strán, ktoré nevlastnia ani s nimi nie sú nijako spojené. Bacharach, Inc ..

Zatiaľ čo Bacharach, Inc. vynakladá primerané úsilie na to, aby na web zahrnula presné a aktuálne informácie, Bacharach, Inc. neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o jeho presnosť. Bacharach, Inc. nepreberá zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu stránky.

Vaše použitie a prehliadanie na tejto stránke je na vaše riziko. Ani jedno Bacharach, Inc. ani žiadna iná strana podieľajúca sa na vytváraní, produkcii alebo dodávaní Stránky nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame alebo represívne škody vzniknuté v dôsledku vášho prístupu na stránku alebo jej používania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného vám všetko na Stránke je poskytované „TAK, AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉHO ALEBO IMPLIKOVANÉHO, VRÁTANE, ALE NIE, OBMEDZENÉHO, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NIE PORUŠENIE PRÁV. Upozorňujeme, že niektoré jurisdikcie nemusia umožniť vylúčenie implicitných záruk, takže niektoré z vyššie uvedených vylúčení sa vás nemusia týkať. Skontrolujte miestne zákony, či neobsahujú obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa vylúčenia implicitných záruk. Bacharach, Inc. tiež nepreberá zodpovednosť a nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo vírusy, ktoré môžu infikovať vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok z dôvodu vášho prístupu na stránky, ich používania alebo ich prehľadávania alebo sťahovania súborov. akékoľvek materiály, dáta, text, obrázky, video alebo audio zo stránok.

Akákoľvek komunikácia alebo materiál, ktorý na stránku prenesiete elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, komentárov, návrhov alebo podobne, je a nebude s nimi zaobchádzané ako s dôvernými a nechránenými. Všetko, čo vysielate alebo zverejňujete, môže byť použité Bacharach, Inc. alebo jej pridružených spoločností na akékoľvek účely, okrem iného vrátane reprodukcie, zverejnenia, prenosu, publikovania, vysielania a zverejňovania. Ďalej Bacharach, Inc., môže slobodne používať akékoľvek nápady, koncepty, know-how alebo techniky obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú posielate na web, na akékoľvek účely, okrem iného vrátane vývoja, výroby a marketingu produktov s využitím týchto informácií.

Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na tejto stránke sú buď majetkom, alebo sú použité so súhlasom spoločnosti, Bacharach, Inc .. Používanie týchto obrázkov vami alebo kýmkoľvek iným, ktorým ste dali povolenie, je zakázané, pokiaľ to výslovne nepovoľujú tieto obchodné podmienky alebo osobitné povolenie poskytnuté kdekoľvek na tejto stránke. Akékoľvek neoprávnené použitie obrázkov môže byť v rozpore s autorskými právami, zákonmi o ochranných známkach, zákonmi o ochrane súkromia a publicite a komunikačnými predpismi a zákonmi.

Ochranné známky, logá a servisné značky (súhrnne „ochranné známky“) zobrazené na stránke sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti. Bacharach a ďalšie. Nič obsiahnuté na tomto serveri by sa nemalo vykladať tak, že implicitne, estoppelom alebo inak udeľuje akúkoľvek licenciu alebo právo na použitie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na tomto serveri bez písomného súhlasu Bacharach alebo taká tretia strana, ktorá môže vlastniť Ochranné známky zobrazené na Stránke. Vaše zneužitie ochranných známok zobrazených na webových stránkach alebo iného obsahu na webových stránkach, s výnimkou prípadov uvedených v týchto obchodných podmienkach, je prísne zakázané. Tiež sa vám to radí Bacharach, Inc. bude agresívne presadzovať svoje práva na duševné vlastníctvo v maximálnom rozsahu stanovenom zákonom vrátane domáhania sa trestného stíhania.

Bacharach, Inc. nekontrolovala všetky stránky prepojené s týmto serverom a nezodpovedá za obsah akýchkoľvek stránok mimo servera alebo akýchkoľvek iných serverov prepojených s týmto serverom. Váš odkaz na akékoľvek iné stránky mimo servera alebo na iné stránky je na vaše vlastné riziko.

Hoci Bacharach, Inc. môže na webových stránkach čas od času monitorovať alebo kontrolovať diskusie, rozhovory, zverejňovanie príspevkov, prenosy, vývesky a podobne, Bacharach„Inc. nie je povinná tak činiť a nepreberá žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť vyplývajúcu z obsahu týchto lokalít ani za akékoľvek chyby, ohováranie, urážku na cti, ohováranie, opomenutie, klamstvo, obscénnosť, pornografiu, vulgárne výrazy, nebezpečenstvo alebo nepresnosť, ktoré obsahuje v akýchkoľvek informáciách v rámci týchto umiestnení na Stránke. Zakazuje sa vysielať alebo vysielať akýkoľvek nezákonný, výhražný, urážlivý, hanlivý, obscénny, škandálny, zápalový, pornografický alebo vulgárny materiál alebo akýkoľvek materiál, ktorý by mohol predstavovať alebo podnecovať konanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, viesť k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo inak porušiť akýkoľvek zákon. Bacharach, Inc. bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo so súdnym príkazom, ktorý žiada alebo vydá príkaz Bacharach, Inc. zverejniť identitu kohokoľvek, kto zverejní akékoľvek také informácie alebo materiály.

Softvér z tejto stránky ďalej podlieha vývozným kontrolám USA. Žiadny softvér z tejto stránky sa nesmie sťahovať ani vyvážať (i) na (alebo do štátnych príslušníkov alebo osôb s bydliskom na tom) Kuba, Irak, Líbya, Severná Kórea, Irán, Sýria alebo do iných krajín, na ktoré USA uvalili embargo na tovar; alebo (ii) ktokoľvek na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov amerického ministerstva financií alebo v tabuľke zamietacích príkazov amerického obchodného ministerstva. Stiahnutím alebo používaním softvéru vyhlasujete a zaručujete, že sa nenachádzate v krajine, pod kontrolou nad ňou ani nie ste jej štátnym príslušníkom alebo rezidentom.

Bacharach, Inc. môže kedykoľvek tieto Obchodné podmienky revidovať aktualizáciou tohto príspevku. Ste viazaní akýmikoľvek takýmito revíziami, a preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste si skontrolovali aktuálne platné zmluvné podmienky, ku ktorým ste viazaní.

Späť na začiatok