BACHARACH, INC. - TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE STANDARD

1. GENERAL
Acești Termeni și condiții standard de vânzare și prevederile neconflictuale din Bacharach Cotația Inc., dacă există, („Acordul”) va reglementa din toate punctele de vedere toate vânzările și utilizarea oricărui produs, („Produs” sau „Produse”) și servicii („Servicii”) de la Bacharach, Inc („Vânzătorul”) de către cumpărător („Cumpărătorul”), inclusiv fără limitare Produsele de înlocuire viitoare cumpărate de Cumpărător. În cazul în care această scriere diferă în vreun fel de termenii și condițiile comenzii cumpărătorului sau dacă această scriere este interpretată ca o acceptare sau ca o confirmare care acționează ca o acceptare, atunci acceptarea Vânzătorului este FĂCUTĂ CONDIȚIONAL EXPRES LA ASENT CUMPĂRĂTORULUI LA ORICE TERMENI ȘI CONDIȚII CONȚINUTE AICI CARE SUNT DIFERITE DE SAU SUPLIMENTARE CU CELE CONȚINUTE ÎN SCRIEREA CUMPĂRĂTORULUI. În plus, acest scris va fi considerat o notificare de obiecție la acești termeni și condiții ale Cumpărătorului. În cazul în care această scriere este interpretată ca ofertă, acceptarea acesteia este LIMITATĂ EXPRESS LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONȚINUTE AICI. Nici o comandă de cumpărare sau orice alt instrument de cumpărare al Cumpărătorului nu va fi eficient pentru a contrazice, modifica, șterge sau adăuga la termenii prezentului Acord, cu excepția cazului în care Vânzătorul a acceptat și acceptat în scris în scris. Prezentul acord constituie declarația completă și exclusivă a acordului dintre părți și înlocuiește toate propunerile, orale, scrise sau electronice și orice alte comunicări între părți referitoare la obiectul prezentului acord. Ofertele vânzătorului sunt oferte care pot fi acceptate numai integral. Cumpărătorul va fi considerat că acceptă prezentul acord la apariția oricăreia dintre următoarele: (i) acceptarea cumpărătorului a cotației vânzătorului la care este atașat prezentul acord; (ii) Livrarea de către Cumpărător a unei comenzi pentru Produse către Vânzător (prin comandă de cumpărare, program de livrare sau orice alt mijloc de comunicare): și / sau (iii) Acceptarea de către Cumpărător a livrării sau plății Produselor, indiferent de orice condiții adăugat sau șters de către Cumpărător. Toate întrebările care apar aici vor fi interpretate și soluționate în conformitate cu Codul comercial al Commonwealth-ului Pennsylvania, fără a ține cont de prevederile sale privind conflictul de legi și cu excepția Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de bunuri. Toate acțiunile care apar în temeiul prezentului document vor fi instituite în județul Allegheny, PA. Cumpărătorul este de acord cu jurisdicția instanțelor de stat și a instanțelor federale care se află în județul Allegheny și este de acord să apară în acțiune în urma unei notificări scrise cu privire la aceasta. Cumpărătorul nu va atribui prezentul acord unei terțe părți prin aplicarea legii sau prin faliment sau altfel fără acordul prealabil scris al Vânzătorului. Prezentul acord va fi obligatoriu și va fi în folosul părților la prezentul acord și al succesorilor lor respectivi, al cesionarilor permiși și al cesionarilor. Eșecul vânzătorului de a insista asupra executării stricte a prezentului acord sau de a impune o neîndeplinire a obligațiilor la apariția oricărei încălcări unice, repetate sau continue a unui anumit termen sau condiție, nu va fi considerat o renunțare la dreptul vânzătorului de a insista asupra executării stricte prezentul Acord sau pentru a impune o implicire în ceea ce privește încălcarea oricărui alt termen sau condiție sau, în orice moment ulterior sau la orice apariție ulterioară, cu privire la acel termen sau condiție anume. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este considerată a fi invalidă, ilegală sau inaplicabilă, atunci o astfel de prevedere va fi ineficientă numai în măsura în care o astfel de invaliditate și dispozițiile neafectate ale prezentului Acord nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare și efect. .

2. REVÂNZAREA PRODUSELOR
Cu excepția cazului în care Cumpărătorul este parte la un acord de distribuție cu Vânzătorul care guvernează revânzarea de produse de către Cumpărător, Cumpărătorul poate revinde numai Produsele achiziționate în conformitate cu termenii și condițiile nu mai puțin favorabile decât Termenii și condițiile standard de vânzare actuale ale Vânzătorului (așa cum sunt postate pe bacharach.wpengine.com), incluzând fără limitare garanția și limitarea dispozițiilor de răspundere. Cumpărătorul este de acord să despăgubească, să mențină inofensiv și să apere Vânzătorul de și împotriva oricăror revendicări și procese, inclusiv onorariile avocaților, în măsura în care aceste creanțe și procese rezultă din eșecul Cumpărătorului de a include astfel de termeni și condiții unui cumpărător îndepărtat.

3. TAXE ȘI PLATĂ
Cumpărătorul este de acord să plătească taxele pentru Produs („Taxa pentru produs”). Taxele pentru servicii vor fi detaliate separat pe factura și factura vânzătorului („Taxa de serviciu”, împreună cu Taxa pentru produs, „Taxele”). Toate comenzile sunt supuse aprobării creditului în momentul intrării. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris, Termenii sunt net treizeci (30) de zile, o comandă minimă de 50 USD (250 USD pentru comenzile de export) și vor fi acele prețuri în vigoare în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda cumpărătorului, cu excepția celor prevăzute mai jos. . Comanda minimă va fi anulată pentru livrarea comenzilor expediate către Utilizatorul final și expediate prin Air Next Day sau Air Second Day. Nu se va renunța la comanda minimă pentru expedițiile în afara Statelor Unite continentale. O taxă de manipulare de 7 USD va fi adăugată la toate comenzile, cu excepția livrărilor trimise prin facturare terță parte în SUA continentală Deoarece prețurile vânzătorului se bazează pe costuri și condiții (inclusiv cursuri de schimb) existente în momentul acceptării, prețurile pot crește pe măsură ce aceste condiții se schimbă, de exemplu creșterea prețului materialelor și a forței de muncă și a fluctuațiilor cursului de schimb. Taxele nu includ toate taxele de expediere și manipulare, inclusiv taxele pentru materiale periculoase ca taxe, tarife, taxe pe valoarea adăugată, taxe de vânzare, taxe de utilizare sau impozite percepute de orice autoritate federală, de stat, municipală sau de altă natură, care ar putea fi datorate de Cumpărător ca urmare a acestui Acord, achiziționarea Produsului și Serviciilor sau alte taxe care pot fi impuse la vânzarea, revânzarea sau utilizarea Produselor. Aceste taxe plătite de Vânzător vor fi pentru contul Cumpărătorului. Orice cerere de scutire de astfel de taxe trebuie să fie clar desemnată în fața comenzii și însoțită de toate certificatele de scutire necesare. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod specific pe o factură sau se convine în alt mod în scris de către părți, Taxele vor fi exprimate în dolari SUA și sunt datorate la primirea facturii de către Cumpărător, fără drept la deduceri sau compensări. Vânzătorul poate solicita efectuarea plății COD sau printr-o scrisoare de credit irevocabilă în favoarea și acceptabilă pentru Vânzător, stabilită pe cheltuiala Cumpărătorului. În cazul în care plata nu este efectuată la scadență, Vânzătorul poate suspenda toate livrările viitoare sau alte performanțe cu privire la Cumpărător fără răspundere sau penalizare și, în plus față de toate celelalte sume plătibile în temeiul prezentului, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului (1) costurile și cheltuielile rezonabile suportate de către Vânzător în legătură cu toate acțiunile întreprinse pentru a impune încasarea sau pentru a păstra și proteja drepturile Vânzătorului de mai jos, fie prin proceduri legale sau altfel, inclusiv fără limitare onorarii rezonabile ale avocaților, cheltuieli de judecată și alte cheltuieli și (2) dobânzi pentru toate sumele neplătite după 30 de zile percepute la cea mai mică dintre (a) rata de 2% pe lună sau (b) cea mai mare rată permisă de lege.

4. TRANSPORT; LIVRARE; FORȚA MAJORĂ
Vânzătorul va selecta metoda de transport și de transport. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către părți, expedierea și livrarea Produselor vor fi facilitatea Vânzătorului FCA (INCOTERMS 2010), după care titlul (cu excepția titlului pentru orice software încorporat) și riscul de pierdere sunt transferate Cumpărătorului. Cumpărătorul este de acord să inspecteze toate produsele împotriva hârtiei de expediere și pentru daune sau lipsă la primirea mărfurilor la destinație. Orice cerere de pierdere, deteriorare în tranzit sau orice altă cauză vizibilă la inspecție trebuie să fie făcută de către transportator. Cererile de lipsă trebuie făcute în termen de treizeci (30) de zile de la primire. Toate taxele de expediere, de asigurare sau similare vor fi suportate de Cumpărător. La opțiunea Vânzătorului, Produsele pot fi expediate înainte de data de livrare solicitată sau în rate. Toate informațiile de livrare (inclusiv timpul pentru expediere) sunt aproximative. Responsabilitatea exclusivă a vânzătorului este de a depune eforturi comerciale rezonabile pentru a respecta datele de livrare specificate. Cumpărătorul scutește în mod expres Vânzătorul de orice răspundere pentru orice pierdere sau daună rezultată dintr-o nereușită de livrare sau întârzieri în livrare cauzate de orice condiții legate sau cauzate de eșecul procesării sau prelucrării inexacte a informațiilor și / sau mecanismelor sensibile la timp, a conflict de muncă (de ex. grevă, încetinire sau blocare), incendiu, inundații, acte sau reglementări guvernamentale, revoltă, incapacitate de a obține provizii sau spațiu de transport, defecțiune a instalației, întreruperea alimentării, întârzierea sau întreruperea transportatorilor, accidente, acte ale lui Dumnezeu sau alte cauze dincolo de controlul Vânzătorului.

5. ANULARE; IMPLICAREA LIVRĂRII; SE INTOARCE
Acest Acord, în totalitate sau parțial, nu poate fi anulat sau amânat de către Cumpărător decât cu acordul prealabil scris al Vânzătorului și în condiții care îl vor despăgubi pe Vânzător împotriva pierderii. În cazul în care Cumpărătorul anulează total sau parțial o comandă pentru Produse, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o sumă mai mare dintr-o sumă egală cu (i) 50% din prețul pentru astfel de Produse anulate sau (ii) daunele reale și consecutive suferite de VÂNZĂTOR, inclusiv fără limitare profitul anticipat al Vânzătorului și cheltuielile deja suportate de Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul amână livrarea, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de (i) taxe lunare egale cu 1.5% din prețul total pentru Produsele supuse unei astfel de amânări și (ii) taxe de amânare rezonabile, de exemplu, timpul de inactivitate al Vânzătorului, cheltuielile de depozitare etc. În cazul aprobării unei cereri de returnare, (i) orice costuri de ambalare, expediere și livrare aplicabile vor fi pe cheltuiala Cumpărătorului și (ii) toate returnările trebuie să fie expediate de marfă preplătite pe cheltuiala Cumpărătorului. Nu se vor face returnări către Vânzător fără a obține mai întâi un număr de autorizare a materialului de returnare („RMA”). Numărul RMA trebuie să fie afișat în mod vizibil pe ambalajul de returnare. Absolut nu vor fi acceptate sau creditate returnări fără această aprobare prealabilă. Returnările sunt supuse unei taxe de repopulare de 20%. Creditele vor fi acordate numai pentru articolele care sunt considerate eligibile pentru revânzare de către Vânzător, cu excepția returnărilor de garanție.

6. GARANȚIE; DECLARAȚII DE GARANȚIE
Garantia produsului. Cu excepția cazului în care se cumpără altfel în scris de către Cumpărător și Vânzător în scris, Vânzătorul garantează Cumpărătorului că deține și va transmite titlul comercializabil Produselor (cu excepția oricărui software încorporat, dacă există) vândute în conformitate cu prezentul articol și că toate Produsele noi nu vor fi fabricate defectuos din fabrică și materialul instalat pentru perioada de garanție aplicabilă pentru produs, așa cum este stabilit în manualul produsului, începând cu livrarea către transportator pentru prima vânzare („garanția”). În cazul în care Cumpărătorul nu este utilizatorul final al Produselor vândute în prezenta, Cumpărătorul este de acord să furnizeze oricărui cumpărător imediat
(„Cumpărător la distanță”) Garanția limitată și declinarea responsabilității pentru cumpărătorii finali (de la distanță) emise de Vânzător. În plus față de repararea sau înlocuirea unei piese de produs defecte în conformitate cu această garanție limitată specificată aici, dacă este necesară repararea sau instalarea la fața locului de către Vânzător sau de către reprezentantul acestuia, așa cum este determinat exclusiv de Vânzător, atunci serviciile legate de garanție și cheltuielile rezonabile de călătorie și de viață să fie furnizate gratuit Cumpărătorului.
Servicii de garanție. Pentru Serviciile furnizate de Vânzător, Vânzătorul garantează că Serviciile vor fi de calitate lucrătoare. În cazul în care orice neîndeplinire a garanției Serviciului, pentru Serviciul specific prestat anterior, apare în termen de nouăzeci (90) de zile de la finalizarea Serviciilor, Vânzătorul va efectua din nou, dacă poate fi vindecat, acele Servicii direct afectate de o astfel de defecțiune, la cheltuială unică. SOLICITATEA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU SERVICIILE DEFECTE VA FI LIMITATĂ LA COSTUL REPERFORMĂRII ASUPRA SERVICIILOR. Pentru a primi acest remediu, CUMPĂRĂTORUL TREBUIE SĂ NOTifice VÂNZĂTORULUI, ÎN SCRIERE, DE ORICARE DEFICIENȚĂ RECLAMATĂ ÎN TREITUI (30) ZILE DE FINALIZARE A SERVICIILOR. REMEDIUL PENTRU SERVICIILE DEFECTIVE ESTE EXCLUSIV ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE ALTE REMEDIURI DISPONIBILE ALTOR CUMPĂRĂTORULUI ÎN LEGE SAU ÎN ACTIVITATE.
Declinări de responsabilitate. GARANȚIILE EXPRESE SETATE ÎN ACEASTA SECȚIUNE SE APLICĂ ȘI VÂNZĂTORULUI ȘI AFILIATII ȘI RESPECTATIVII SAI FURNIZORI RENUNȚĂ ORICE ȘI TOATE ALTE GARANȚII, CONDIȚII SAU REPREZENTĂRI (EXPRESE SAU IMPLICITE, ORALE SAU SCRISE) CU RESPECT PENTRU PRODUS SAU , INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE ORICE ȘI TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE TITLU, NON-ÎNCĂLCARE, VANZABILITATE, ADEVĂRITATE SAU ADECVABILITATE PENTRU ORICE SCOP (VÂNZĂTORUL ȘI DACĂ ESTE AVIZAT, SAU SE CONVINE, SAU ESTE ALTURĂ) , FIE A SE PRETINSA SA APARĂ DIN LEGE, DIN MOTIVUL CUSTOMULUI SAU AL UTILIZĂRII ÎN COMERȚ, SAU PE CURS DE DISCIPLARE SAU PERFORMANȚĂ.

7. EXCLUDERI DE GARANȚIE; REMEDIU
Excluderi și condiții de garanție. Garanția Vânzătorului nu se aplică Produselor, inclusiv, fără limitare, componentele, piesele și materialele care (a) nu sunt fabricate de Vânzător și care sunt acoperite de garanții terțe, dacă există, ale producătorilor respectivi, inclusiv fără limitare bateriile și alte articole de uzură. ; (b) sunt piese consumabile sau consumabile, inclusiv fără limitare bateriile, siguranțele, filtrele și becurile; (c) au fost supuși: (i) funcționării care depășesc capacitatea recomandată, (ii) energie electrică inadecvată, aer condiționat sau control al umidității, (iii) accident sau dezastru, inclusiv fără limitare, incendiu, inundații, apă , vânt și fulgere, (iv) neglijare, inclusiv fără limitare, tranzitorii de putere, (v) abuz sau utilizare necorespunzătoare, (vi) nerespectarea de către Cumpărător a celor mai recente instrucțiuni de operare publicate de Vânzător, (vii) modificări, instalări sau reparații neautorizate de către alte persoane decât reprezentanții autorizați ai Vânzătorului sau (viii) utilizați în alte scopuri decât cele specificate în documentație sau în cele mai recente instrucțiuni de operare publicate; sau (d) nu sunt stocate, instalate, întreținute sau operate în mod corespunzător în condiții normale și în conformitate cu recomandările Vânzătorului. Garanția Vânzătorului din prezentul document va fi nulă și nu va avea niciun efect în cazul în care defectul a apărut ca urmare a daunelor produse Produsului ulterior livrării sau este legat de utilizarea hardware-ului, software-ului sau altor echipamente neautorizate. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care Cumpărătorul înlocuiește senzorii furnizați de Vânzător cu senzori produși de o altă fabrică, atunci toate garanțiile Vânzătorului către Cumpărător și către Cumpărătorul la Distanță vor fi anulate și Cumpărătorul își va asuma orice răspundere pentru orice daune, vătămări sau pierderi suferite de Cumpărător și / sau Cumpărător la distanță care rezultă din această modificare neautorizată. Garanția vânzătorului nu include: întreținerea de rutină, inclusiv ajustări fără limitare, curățarea, calibrarea, strângerea piulițelor și șuruburilor libere; prestarea serviciilor legate de relocarea produsului sau adăugarea sau eliminarea interfețelor, accesoriilor, atașamentelor sau a altor dispozitive; repararea daunelor cauzate de alte uzuri decât cele normale; lucrări electrice externe Produsului; orice întreținere a interfețelor, accesoriilor, atașamentelor sau a altor dispozitive care nu sunt furnizate de Vânzător; și orice probleme care rezultă dintr-un serviciu neacceptat.
Remediu. Remediul unic și exclusiv al cumpărătorului și singura obligație a vânzătorului pentru încălcarea garanției pentru produsele de mai jos, vor fi, la opțiunea Vânzătorului, la propria sa discreție, fie (a) repara sau înlocui produsul defect care eșuează în perioada de garanție pe cheltuiala vânzătorului, utilizând piese noi sau recondiționate sau (b) returnează Vânzătorului un Produs defect care nu reușește în Perioada de garanție și rambursează Cumpărătorului o parte echitabilă din Taxă pentru produsul defect. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că dreptul vânzătorului de a restitui comisionul cumpărătorului nu va fi diminuat sau restricționat în niciun fel sau din niciun motiv. Furnizarea remedierii de mai sus va fi condiționată de notificarea și confirmarea, după cum poate fi cerut de Vânzător, că un astfel de Produs a fost depozitat, instalat, întreținut și operat în conformitate cu recomandările Vânzătorului. Cu excepția cazului în care Vânzătorul indică altfel, toate aceste Produse defecte vor fi returnate la depozitul Vânzătorului sau în orice altă locație, după cum va alege Vânzătorul, pe cheltuiala Vânzătorului, cu condiția ca Cumpărătorul să respecte toate instrucțiunile Vânzătorului pentru ambalare și expediere. Scopul acestui remediu declarat este de a corecta orice defecte sau de a rambursa Taxele plătite. Cumpărătorul recunoaște că o astfel de remediere exclusivă este un termen esențial în afacerea reprezentată de prezentul acord și că o astfel de remediere, având în vedere contravaloarea plătită Vânzătorului, va funcționa ca o satisfacție deplină pentru Cumpărător pentru orice pretenții legate de aceasta. Având în vedere cele de mai sus, Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care o instanță de jurisdicție competentă sau un comitet de arbitraj se pronunță, acest remediu exclusiv nu îi oferă Cumpărătorului avantajul afacerii sale sau că un astfel de remediu exclusiv eșuează din orice motiv, atunci orice astfel de hotărâre în ceea ce privește un astfel de remediu exclusiv sau orice astfel de eșec al unui astfel de remediu exclusiv nu va afecta sau modifica în niciun fel orice limitare sau excludere a garanțiilor și toate aceste limitări și excluderi vor continua în deplină forță și efect. Toate cererile de garanție pentru Produse sau Software împotriva Vânzătorului trebuie aduse în perioada de garanție aplicabilă. Articolele reparate sau înlocuite în garanție sunt garantate numai pentru restul perioadei de garanție inițiale. Drepturile și remediile vânzătorului în temeiul prezentului acord vor fi cumulative și în plus față de orice alte drepturi sau remedii prevăzute de lege sau de echitate. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care Cumpărătorul încalcă prezentul Acord, daunele aduse Vânzătorului ar fi dificil de determinat și, prin urmare, Vânzătorul poate solicita o remediere echitabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubiri, care se adaugă la orice alte remedii disponibile în condițiile legii sau în echitate.

8. CONFORMITATE LA EXPORT
Cumpărătorul recunoaște că Produsele sunt produse din Statele Unite ale Americii și că exportul, utilizarea, transmiterea, revânzarea sau alt transfer al Produselor sunt reglementate de legile și reglementările din Statele Unite ale Americii. Cumpărătorul este de acord că nu va prelua, exporta, revinde sau transmite niciun produs către nicio altă țară sau entitate, încălcând astfel de legi și reglementări.

9. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII; TIMP PENTRU REVENDICĂRI; INDEMNIFICARE
Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECUȚIONALE SAU ALTE SIMILARE, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului sau a veniturilor, daune pentru pierderea utilizării Produselor, daune materiale, pretenții ale unor terți, inclusiv vătămare corporală sau deces din cauza utilizării Produselor sau eșecul Vânzătorului de a avertiza sau de a instrui în mod adecvat împotriva pericolelor Produselor sau utilizarea sigură și corectă a Produselor, indiferent dacă Vânzătorul a fost sau nu informat despre potențialul pentru astfel de produse daune. Răspunderea totală a vânzătorului în temeiul oricărei cauze (cu excepția răspunderii pentru vătămarea corporală cauzată de neglijența vânzătorului), indiferent dacă rezultă din contract, garanție, delict (inclusiv neglijență), răspundere strictă, răspundere pentru produse sau orice altă teorie a răspunderii, va fi limitată la mai mică dintre daunele reale ale Cumpărătorului sau prețul plătit Vânzătorului pentru Produsele care fac obiectul revendicării Cumpărătorului. Toate reclamațiile împotriva Vânzătorului trebuie formulate în termen de un an de la apariția cauzei acțiunii, iar Cumpărătorul renunță în mod expres la orice prescripție mai lungă. Cumpărătorul va apăra, despăgubi și menține Vânzătorul și ofițerii, directorii, agenții, reprezentanții, angajații, furnizorii și afiliații acestuia inofensivi de orice sumă, creanță, cost, taxe, proceduri, acțiuni, pierderi, daune, taxe legale, obligații , datorii și drepturi de proprietate care decurg din (i) cumpărarea, utilizarea, deținerea, deținerea, deținerea, funcționarea, starea, revânzarea, transferul, exportul, transportul sau eliminarea produsului de către Cumpărător, (ii) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărui stat, , legi sau reglementări de stat, județene sau locale, inclusiv fără limitare, legile și reglementările care reglementează siguranța produselor și practicile de muncă, (iii) actele neglijente ale Cumpărătorului sau omisiunile de a acționa care cauzează vătămări, daune sau pierderi clienților Produselor Vânzătorului și ( iv) Încălcarea de către Cumpărător a prezentului Contract

10. INTERESUL DE SECURITATE
Pentru a asigura obligația Cumpărătorului de a plăti pentru Produse, Cumpărătorul autorizează Vânzătorul în orice moment și, din când în când, să execute și / sau să depună, în conformitate cu legile din orice jurisdicție, cu sau fără semnătura Cumpărătorului, toate uniformele Codul comercial sau alte declarații de finanțare sau continuare aplicabile sau alte documente pe care Vânzătorul le poate considera necesare sau de dorit pentru a-și perfecționa interesul de securitate în Produse. Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să execute orice astfel de documentație în numele Cumpărătorului ca avocat al cumpărătorului, pe care Vânzătorul îl poate executa ca avocat al cumpărătorului.

Inapoi sus