Termeni și condiții pentru comanda de cumpărare

1. Acceptarea comenzii de cumpărare: Cumpărătorul nu va fi obligat prin acest ordin de cumpărare până când Vânzătorul nu execută și returnează cumpărătorului copia de confirmare a acestui ordin de cumpărare. Vânzătorul va fi obligat de această comandă de cumpărare și de termenii și condițiile acesteia atunci când execută și returnează copia de confirmare, când indică în alt mod acceptarea acestui ordin de cumpărare, când livrează cumpărătorului oricare dintre articolele comandate aici sau când predă pentru cumpărător oricare dintre serviciile comandate aici. Această comandă de cumpărare limitează în mod expres acceptarea la termenii și condițiile menționate aici și orice termeni sau condiții suplimentare sau diferite propuse de Vânzător sunt respinse, cu excepția cazului în care este aprobat în mod expres în scris de către Cumpărător. Niciun contract nu va exista, cu excepția Acordului și a prezentului ordin de cumpărare, astfel cum a fost executat conform prevederilor de mai sus.

2. Modificări: Părțile sunt de acord că acest ordin de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile împreună cu orice documente atașate la acesta sau încorporate aici prin referință conține contractul complet și final încheiat între Cumpărător și Vânzător; că niciun acord sau înțelegere pentru a modifica acest ordin de achiziție nu va fi obligatoriu pentru Cumpărător decât dacă este scris și semnat de reprezentantul autorizat al Cumpărătorului. Toate specificațiile, desenele și datele transmise Vânzătorului cu această comandă de achiziție sau la care se face referire prin acest ordin de cumpărare sunt încorporate aici și fac parte din acest ordin de cumpărare.

3. Modificări: Cumpărătorul își rezervă dreptul de a face în orice moment modificări scrise la oricare sau mai multe dintre următoarele: (a) Specificații, desene și date încorporate în această comandă de achiziție; (b) metodele de expediere sau ambalare; (c) locul livrării; (d) momentul livrării; (e) modalitatea de livrare; și (f) cantități. În cazul în care o astfel de modificare determină o creștere sau o scădere a costului sau a timpului necesar pentru executarea acestei Comenzi de vânzare, Vânzătorul va avea dreptul să solicite o ajustare echitabilă a prețului, în concordanță cu prețurile inițiale. Orice ajustări / solicitări vor fi însoțite de dovezi scrise și vor fi supuse auditului de către Cumpărător. Orice cerere de ajustare în temeiul prezentului articol se consideră renunțată, cu excepția cazului în care este confirmată în termen de douăzeci (20) de zile de la data primirii de către Vânzător a comenzii de modificare; cu condiția, totuși, că Cumpărătorul, în cazul în care decide, la propria sa discreție, că faptele justifică o astfel de acțiune, poate primi și acționa asupra oricărei astfel de cereri depuse în orice moment înainte de plata finală în temeiul prezentului ordin de cumpărare. Orice reclamație a Vânzătorului pentru ajustare în temeiul prezentului articol trebuie să fie aprobată în scris de Cumpărător înainte ca Vânzătorul să continue cu ajustarea revendicată. Creșterile de preț nu vor fi obligatorii pentru Cumpărător decât dacă se dovedește printr-o modificare a Acordului semnată de reprezentantul autorizat al Cumpărătorului.

4. Livrare: timpul este esențial în executarea acestei comenzi de achiziție și, dacă livrarea articolelor nu se face în cantitățile și la orele specificate, sau prestarea serviciilor nu este finalizată la orele specificate, Cumpărătorul își rezervă dreptul fără răspundere și, pe lângă celelalte drepturi și căi de atac, să întreprindă una sau toate acțiunile următoare: (a) rutarea directă accelerată a articolelor (costul rutării accelerate va fi plătit de Vânzător); (b) să înceteze această comandă de achiziție printr-o notificare către Vânzător cu privire la articolele care nu au fost primite de către Cumpărător sau servicii care nu au fost furnizate în momentul în care notificarea a fost trimisă Cumpărătorului și să cumpere articole sau servicii înlocuitoare în altă parte și să plătească Vânzătorului orice pierdere suferită; sau (c) în cazul în care livrarea din motive imputabile vânzătorului creează o situație de stoc, cumpărătorul va fi îndreptățit să solicite vânzătorului o penalitate; penalizarea va fi de două procente (2%) din partea din prețul de achiziție datorată pentru articolele întârziate pentru fiecare zi a întârzierii. Valoarea totală a penalității prevăzute la clauza (c) nu trebuie să depășească douăzeci la sută (20%) din prețul total de achiziție.

Vânzătorul va fi răspunzător pentru taxele de transport, întârzierile sau revendicările rezultate din abaterea Vânzătorului de la instrucțiunile de rutare ale Cumpărătorului. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru costurile excedentare ale livrărilor sau implicitelor cauze din afara controlului său și fără culpa sau neglijența acestuia; cu condiția, totuși, că atunci când Vânzătorul are motive să creadă că livrările nu vor fi efectuate conform programării, notificarea scrisă care să stabilească cauza întârzierii anticipate va fi dată imediat Cumpărătorului. În cazul în care întârzierea sau neplăcerea Vânzătorului este cauzată de întârzierea sau neplăcerea unui subcontractant, această întârziere sau neplată va fi scuzabilă numai dacă a apărut din cauze care nu pot fi controlate atât de Vânzător, cât și de subcontractant și fără vina sau neglijența vreunuia dintre ele și a articolele care urmează să fie furnizate sau serviciile care trebuie prestate nu au putut fi obținute din alte surse în timp suficient pentru a permite Vânzătorului să respecte programul de livrare sau de performanță solicitat.
Cumpărătorul nu va avea nicio răspundere pentru plata articolelor livrate cumpărătorului, care depășesc cantitățile specificate în această comandă de achiziție și în programele de livrare. Aceste articole vor fi supuse respingerii și returnării pe cheltuiala Vânzătorului, inclusiv taxele de transport în ambele sensuri. Cumpărătorul nu va fi răspunzător pentru niciun cost material sau de producție suportat de Vânzător peste suma sau înaintea timpului necesar pentru a respecta programele de livrare ale Cumpărătorului.

5. Instrucțiuni de livrare: Vânzătorul va efectua livrări numai în timpul programului normal de lucru al cumpărătorului și la stația de primire a cumpărătorului la adresa corespunzătoare enumerată mai jos, sau după cum este notificat altfel de cumpărător. (pentru navă de la furnizori). Aceasta poate include livrări internaționale. Vânzătorului i se va cere să dețină toate licențele aplicabile.
Neutronics Inc.
456 Cremery Way
Exton, PA 19341

6. Inspecție și acceptare: Plata se efectuează la 45 de zile de la data la care cumpărătorul primește o factură corectă sau data la care cumpărătorul primește articole conforme. Toate articolele achiziționate prin prezenta sunt supuse inspecției la destinația cumpărătorului, înainte sau după plată, la alegerea cumpărătorului. Plata pentru orice articol în temeiul prezentului ordin de cumpărare nu va constitui acceptarea acestuia. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge și refuza acceptarea articolelor care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile, specificațiile, desenele și datele sau garanțiile Vânzătorului (exprese sau implicite) sau care nu sunt conforme cu prezenta Comandă de achiziție (fie din cauza eșecului Vânzătorului de a săvârșite, Fapte ale lui Dumnezeu sau altele) sau care conțin alte defecte, latente sau evidente. Faptele lui Dumnezeu sunt orice cauză dincolo de controlul Cumpărătorului, care include incendii, inundații, alte probleme de mediu, greve și diferențe cu angajații. Cumpărătorul își păstrează dreptul de a respinge articolele cu defecte latente care nu sunt descoperite decât după acceptarea acestor articole, cu condiția ca respingerea să se facă într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea defectului.
Bunurile neacceptate vor fi returnate Vânzătorului pentru rambursare integrală sau credit sau înlocuire, la alegerea Cumpărătorului și a riscului și cheltuielilor Vânzătorului, inclusiv taxele de transport în ambele sensuri. Nu se va face nicio înlocuire a articolelor respinse, cu excepția cazului în care Cumpărătorul specifică în scris. În plus, Cumpărătorul poate solicita despăgubiri, inclusiv costuri de fabricație, deteriorări ale materialelor sau articolelor cauzate de box, cutie sau ambalare necorespunzătoare și pierderea profitului sau alte daune speciale suportate de Cumpărător. Acest drept se adaugă la orice alte căi de atac prevăzute de lege. Acceptarea totală sau parțială a articolelor nu va fi considerată o renunțare la dreptul Cumpărătorului de a respinge alte articole sau alte comenzi. Acceptarea oricăruia dintre articole nu obligă Cumpărătorul să accepte viitoare expedieri.

7. Ambalare, etichetare și containere: Nu pot fi facturate cumpărătorului taxe pentru ambalare sau containere, cu excepția cazului în care se specifică în acest ordin de achiziție. Vânzătorul va pregăti etichete pentru cutii și containere de transport care conțin astfel de informații, dacă există, după cum poate specifica Cumpărătorul. Vânzătorul va fi răspunzător pentru daunele aduse materialelor sau articolelor descrise aici, cauzate de box, cutie sau ambalare necorespunzătoare.

8. Garanțiile Vânzătorului: Vânzătorul garantează prin prezenta că articolele furnizate prin prezentul document nu vor avea defecte de material, manoperă și design, de calitate comercială și potrivite pentru scopurile Cumpărătorului și că vor respecta instrucțiunile, specificațiile, desenele și datele Cumpărătorului. Vânzătorul garantează în continuare că articolele furnizate prin prezentul document vor fi conforme cu toate declarațiile, afirmațiile, promisiunile, descrierile, eșantioanele sau modelele care stau la baza acestui ordin de cumpărare, Vânzătorul este de acord că aceste garanții vor supraviețui acceptării articolelor. Toate garanțiile de mai sus se vor adăuga la orice garanții de domeniu suplimentar acordate de Vânzător Cumpărătorului. Niciuna dintre garanțiile menționate și nici o altă garanție implicită sau expresă nu va fi considerată respinsă sau exclusă, cu excepția cazului în care se dovedește printr-o notificare de modificare a comenzii de cumpărare sau o revizuire emisă și semnată de reprezentantul autorizat al Cumpărătorului. În cazul unei încălcări a garanției, Cumpărătorul va avea dreptul la toate căile de atac în temeiul Codului comercial uniform sau al altor legi aplicabile care decurg din această încălcare.

9. Intercambiabilitate: toate articolele achiziționate în continuare (sau o parte din acesta) trebuie să fie complet interschimbabile cu articole similare (sau părți ale acestora) achiziționate anterior de la Vânzător de către Cumpărător sau clientul Cumpărătorului. În acest scop, toate proiectele, procesele sau procedurile utilizate de Vânzător pentru furnizarea de articole similare (sau părți ale acestora) vor fi utilizate anterior de Vânzător pentru furnizarea articolelor (sau părților acestora) achiziționate aici. Orice abatere la oricare dintre proiectele, procesele sau procedurile Vânzătorului necesită aprobarea scrisă prealabilă a Cumpărătorului. Vânzătorul va fi răspunzător pentru toate costurile cumpărătorului asociate cu descoperirea și modernizarea articolelor neintercambiabile (sau părți ale acestora) care rezultă din nerespectarea de către Vânzător a cerințelor prezentului articol.

10. Proprietatea cumpărătorului: cu excepția cazului în care se prevede altfel în această comandă de cumpărare sau se aprobă în scris, proprietatea fiecărei descrieri, inclusiv, dar fără a se limita la toate sculele, instrumentele, echipamentele și materialele furnizate sau puse la dispoziția vânzătorului, titlul căruia este în cumpărător și orice înlocuire a acestuia va fi și va rămâne proprietatea Cumpărătorului. O astfel de proprietate, alta decât materialul destinat să fie modificat, nu va fi modificată fără acordul scris al Cumpărătorului. O astfel de proprietate va fi clar marcată sau identificată în mod adecvat de către Vânzător ca „Proprietatea Neutronics, Inc.” și vor fi depozitate în condiții de siguranță separat și separat de proprietatea Vânzătorului. Vânzătorul nu va utiliza o astfel de proprietate decât pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în prezentul document sau autorizate în scris de către Cumpărător. O astfel de proprietate, aflată în posesia sau controlul Vânzătorului, va fi păstrată în stare bună și sigură, va fi păstrată pe riscul Vânzătorului și va fi asigurată de Vânzător, pe cheltuiala sa, într-o sumă egală cu costul de înlocuire cu pierderea plătibilă către Cumpărător. În măsura în care o astfel de proprietate nu este material consumat în executarea acestei Comenzi de achiziție, va fi supusă inspecției și eliminării de către Cumpărător, iar Cumpărătorul va avea dreptul de intrare în astfel de scopuri, fără nicio răspundere față de Vânzător. După cum este indicat de către Cumpărător, Vânzătorul va dezvălui locația unei astfel de proprietăți, o va pregăti pentru expediere și o va expedia Cumpărătorului în starea bună pe care a primit-o inițial Vânzătorul, cu excepția uzurii rezonabile.

11. Unelte speciale: termenul „unelte speciale”, astfel cum este utilizat în prezentul articol, se consideră că include toate jigurile, matrițele, corpurile, matrițele, modelele, uneltele speciale de tăiere, ecartamentele speciale, echipamentele speciale de testare, alte echipamente speciale și ajutoarele de fabricație, și desene și orice înlocuiri ale celor de mai sus, achiziționate sau fabricate sau utilizate în executarea prezentului ordin de cumpărare, care sunt de o natură atât de specializată încât, fără modificări sau modificări substanțiale, utilizarea lor este limitată la producerea articolelor sau părților acestora sau la performanță a serviciilor de tipul cerute de această comandă de cumpărare. Termenul nu include (a) articole de scule sau echipamente achiziționate până acum de Vânzător sau înlocuirea acestora, indiferent dacă este sau nu modificată sau adoptată pentru utilizare în executarea prezentului ordin de cumpărare, (b) scule mici consumabile, (c) generale sau mașini-unelte speciale sau articole de capital similare sau (d) unelte, al căror titlu se află în Cumpărător.
Vânzătorul este de acord că uneltele speciale vor fi păstrate și nu vor fi utilizate sau refăcute, cu excepția efectuării lucrărilor de mai jos sau conform autorizării scrise de către Cumpărător. În timp ce se află în posesia sau controlul Vânzătorului, Vânzătorul garantează că va menține instrumentele speciale în stare bună acoperite în totalitate de asigurare și le va înlocui atunci când sunt pierdute, distruse sau necesare pentru efectuarea lucrărilor de mai jos. La încetarea sau încetarea lucrărilor în conformitate cu această comandă de cumpărare pentru care este necesară sculatura specială, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului o listă a articolelor, pieselor sau serviciilor pentru fabricarea sau performanța cărora s-au utilizat sau au fost proiectate aceste scule speciale și o listă indicând unde se află fiecare articol al sculelor speciale și va transfera cumpărătorului titlul și posesia sculelor speciale [pentru o sumă egală cu costul amortizat inversat al acestuia] sau va dispune de acestea, după cum Cumpărătorul poate indica în scris. În plus, Cumpărătorul va avea dreptul de a intra în posesia oricărui instrument special în orice moment, titlu pe care Cumpărătorul îl achiziționează conform prezentului document, [la plata costului amortizat inversat al Vânzătorului], iar Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului dreptul de intrare în aceste scopuri, să fie exercitat de către Cumpărător fără nicio răspundere față de Vânzător.

12. Comunicate de presă: Vânzătorul este de acord că nici o confirmare sau alte informații referitoare la această comandă și bunurile sau serviciile furnizate prin prezenta nu vor fi făcute publice de către Vânzător fără acordul prealabil scris al cumpărătorului.

13. Confidențialitate, invenții: Toate informațiile furnizate sau puse la dispoziție de către Cumpărător Vânzătorului sau angajaților Vânzătorului sau subcontractanților în legătură cu articolele sau serviciile acoperite de acest Ordin de achiziție vor fi tratate ca fiind confidențiale și nu vor fi dezvăluite de Vânzător, angajații săi, și subcontractanți către orice terță parte, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al Cumpărătorului. Vânzătorul este de acord să nu afirme vreo reclamație împotriva Cumpărătorului cu privire la orice informații pe care Vânzătorul le-a dezvăluit sau le poate dezvălui ulterior Cumpărătorului în legătură cu articolele sau serviciile acoperite de această comandă de achiziție. Vânzătorul este de acord că toate proiectele, desenele, procesele, compozițiile de material, specificațiile, software-ul, lucrările de mască sau alte informații tehnice realizate sau furnizate de Vânzător sau furnizate de Cumpărător în legătură cu articolele sau serviciile acoperite de această comandă de achiziție, inclusiv toate drepturile asupra acestora , va fi proprietatea unică și exclusivă a Cumpărătorului, fără orice restricție, iar Vânzătorul o va proteja împotriva divulgării neautorizate sau utilizării de către orice terță parte.
Vânzătorul este de acord că, în ceea ce privește toate invențiile și îmbunătățirile în astfel de modele, desene, procese, compoziții de materiale, specificații, software, lucrări de mască sau alte informații tehnice realizate sau furnizate de Vânzător în legătură cu articolele sau serviciile acoperite de această comandă de achiziție, Vânzătorul va identifica și dezvălui cu promptitudine astfel de invenții sau îmbunătățiri către Cumpărător și va executa sau va obține executarea oricăror documente și va întreprinde acțiunile necesare pentru a deține proprietatea perfectă a invențiilor sau îmbunătățirilor în Cumpărător sau care pot fi necesare în achiziții, întreținere, sau aplicarea de către Cumpărător a oricărui brevet, marcă comercială, drept de autor, secret comercial, drept de lucru cu masca sau alt drept de proprietate referitor la invenții sau îmbunătățiri. Vânzătorul numește cumpărătorul drept avocat al vânzătorului pentru a executa astfel de documente sau a lua astfel de acțiuni. Confidențialitatea și atribuirea obligațiilor de invenție din prezentul articol vor supraviețui încetării sau finalizării acestui ordin de cumpărare.
Vânzătorul este de acord să producă exclusiv articolelor acoperite de prezentul Acord pentru Cumpărător. Vânzătorul nu va vinde niciun articol acoperit de prezentul Acord direct sau indirect oricăruia dintre clienții Cumpărătorului sau oricărei operațiuni terțe.

14. Despăgubire pentru proprietatea intelectuală: Vânzătorul este de acord (a) să apere, să despăgubească și să mențină inofensiv Cumpărătorul, succesorii și clienții săi împotriva oricărei cereri, cereri, pierderi, procese, daune, răspundere și cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocatului) care decurg din orice proces. , reclamație sau acțiune pentru încălcarea directă sau presupusă, directă sau contribuțională sau motivarea încălcării, a oricărui brevet, marcă comercială, drept de autor, lucrare cu mască sau alt drept de proprietate din Statele Unite sau din străinătate din cauza fabricării, utilizării sau vânzării articolelor sau serviciilor acoperite prin această comandă de cumpărare, inclusiv încălcarea rezultată din conformitatea cu specificațiile furnizate de cumpărător, sau pentru utilizarea abuzivă reală sau presupusă sau deturnare a unui secret comercial rezultat direct sau indirect din acțiunile vânzătorului, (b) să renunțe la orice pretenție împotriva cumpărătorului în temeiul Uniform Comercial Cod sau altfel, inclusiv orice reclamație inofensivă sau reclamație similară, în orice mod legată de o reclamație afirmată împotriva Vânzătorului sau Cumpărătorului pentru brevet, trad încălcarea drepturilor de muncă emark, drepturi de autor sau mască sau altele asemenea, inclusiv reclamațiile care decurg din respectarea specificațiilor furnizate de cumpărător și (c) că cumpărătorul va avea o licență mondială, neexclusivă, fără drepturi de autor, irevocabilă de a utiliza, vinde și vinde, reparați și reparați și reconstruiți și reconstruiți articolele acoperite de această comandă de cumpărare. Vânzătorul atribuie Cumpărătorului toate drepturile, titlurile și interesele pentru toate mărcile comerciale, drepturile de autor și drepturile de lucru pentru masca în orice material creat pentru Cumpărător în legătură cu această comandă de achiziție. Obligațiile prezentului articol vor supraviețui încetării sau finalizării prezentului ordin de cumpărare.

15. Despăgubire: Vânzătorul este de asemenea de acord să despăgubească și să mențină cumpărătorul inofensiv pentru orice pierderi, răspunderi, daune, creanțe, cereri, procese, acțiuni, proceduri, subrogări și cheltuieli, inclusiv cheltuieli de judecată și onorarii rezonabile ale avocaților, legate în orice mod de această comandă de achiziție sau serviciile prestate sau articolele livrate în temeiul acestei comenzi de achiziție, cu excepția articolelor fabricate în totalitate conform specificațiilor cumpărătorului, care sunt revendicate sau făcute de orice persoană, firmă, asociație sau corporație, inclusiv angajați, lucrători, servitori sau agenți ai vânzătorului și subcontractanții săi care decurg din orice cauză sau din orice motiv. Vânzătorul este de asemenea de acord cu primirea notificării să își asume prompt întreaga răspundere pentru apărarea oricăror astfel de procese, acțiuni sau proceduri care pot fi intentate împotriva Vânzătorului sau împotriva Cumpărătorului. În cazul în care Vânzătorul folosește mașinile sau echipamentele Cumpărătorului pentru efectuarea oricărei lucrări care ar putea fi solicitate în temeiul prezentului Ordin de cumpărare, aceste mașini sau echipamente vor fi considerate ca fiind sub exclusiva custodie și control ale Vânzătorului în perioada utilizării de către Vânzător.

16. Asigurare: În cazul în care această comandă de achiziție acoperă performanța forței de muncă pentru cumpărător, Vânzătorul este de acord să despăgubească și să protejeze cumpărătorul împotriva oricărei răspunderi, revendicări sau cereri de vătămare sau daune aduse oricărei persoane sau bunuri care rezultă din executarea acestei comenzi de cumpărare. Vânzătorul este de asemenea de acord să furnizeze un certificat de transportator de asigurări care să arate că Vânzătorul are acoperire de asigurare adecvată în următoarele sume minime:
(a) Compensarea muncitorului; Limite statutare pentru starea (statele) în care urmează să fie executată lucrarea.
(b) Răspundere generală cuprinzătoare, inclusiv răspunderea contractuală; Operațiuni / Produse finalizate; Daune imobiliare de formă largă; și răspunderea de protecție a antreprenorului, dacă se utilizează subcontractanți. Limite minime Vătămări corporale, inclusiv deces și daune materiale 250,000 USD fiecare eveniment, 1,000,000 USD total.
(c) Răspunderea automobilelor, inclusiv vehiculele deținute, închiriate și neutilizate. Limite minime - Vătămări corporale 250,000 USD fiecare persoană, 500,000 USD fiecare apariție și daune materiale 250,000 USD fiecare apariție.
Certificatul menționat trebuie să conțină numele asigurătorului, numărul poliței, data expirării, limitele de răspundere și o prevedere care să prevadă cel puțin zece (10) zile o notificare scrisă de anulare. În cazul în care Vânzătorul este autoasigurator, Certificatul Departamentului Muncii și Industriei din statul în care munca respectivă urmează să fie efectuată trebuie să fie furnizat de către acest Departament direct Cumpărătorului. Respectarea de către Vânzător a cerințelor de asigurare nu afectează în niciun fel despăgubirea de către Vânzător a Cumpărătorului în conformitate cu articolul 13 de mai sus.

17. Anulare pentru neîndeplinire a obligațiilor: Cumpărătorul va avea dreptul de a anula pentru neexecutare toate sau o parte a porțiunii nedivise a acestui ordin de cumpărare în cazul în care Vânzătorul nu realizează progrese rezonabile către finalizarea comenzii de cumpărare la orele specificate, dacă Vânzătorul nu face livrările specificate în programul de livrare, în cazul în care Vânzătorul încalcă oricare dintre condițiile din prezentul regulament, inclusiv garanțiile Vânzătorului, dacă Vânzătorul face un aranjament, prelungire sau cesiune în beneficiul creditorilor, în cazul în care Vânzătorul dizolvă sau într-un alt mod încetează să mai existe sau își desfășoară activitatea în mod obișnuit desigur sau lichidează toate sau practic toate activele sale, în cazul în care Vânzătorul devine insolvabil sau dacă Vânzătorul nu își plătește, în general, datoriile pe măsură ce devin scadente. În cazul în care această comandă de achiziție este anulată în mod implicit, Cumpărătorul poate solicita Vânzătorului să transfere titlul și să livreze Cumpărătorului orice (a) articole completate și (b) articole completate parțial și materiale, piese, scule, matrițe, jiguri, corpuri de iluminat, planuri, desenele, informațiile și drepturile contractuale pe care Vânzătorul le-a produs sau le-a dobândit în mod specific pentru partea reziliată a acestei Comenzi de cumpărare. Vânzătorul trebuie să protejeze și să păstreze proprietățile aflate în posesia sa în care cumpărătorul are un interes. Drepturile și remediile cumpărătorului prevăzute în prezentul articol se adaugă și nu în locul oricăror alte remedii pe care cumpărătorul le poate avea în drept sau echitate sau în conformitate cu alte articole ale acestui ordin de cumpărare. În cazul în care, după anularea în temeiul prezentului articol, se stabilește de către o instanță de jurisdicție competentă sau altfel, că Vânzătorul nu a fost în incapacitate de plată sau că lipsa a fost scuzabilă, drepturile și obligațiile părților vor fi aceleași ca și în cazul în care rezilierea a fost emisă în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament. Înainte ca Cumpărătorul să-și exercite dreptul de anulare pentru neplată, Cumpărătorul poate alege să ofere Vânzătorului o oportunitate de a vindeca neplătirea Vânzătorului. În cazul în care Cumpărătorul alege să ofere Vânzătorului o oportunitate de a-și vindeca prestabilitatea, Cumpărătorul va furniza mai întâi Vânzătorului o notificare scrisă cu privire la neplătirea acestuia. Vânzătorul trebuie să sublinieze apoi într-un scris ștampilă poștală în termen de zece (10) zile de la primirea notificării de neîndeplinire a obligațiilor de către Cumpărător, despre cum intenționează Vânzătorul să remedieze neîndeplinirea obligațiilor de la Vânzător. Cumpărătorul va evalua răspunsul scris al Vânzătorului și va stabili dacă îi va acorda Vânzătorului o perioadă de timp în care Vânzătorul să-și poată vindeca prestabilitatea. Orice perioadă de timp acordată Vânzătorului pentru a remedia o neplată va varia, în funcție de circumstanțele din jurul neplăcerii.

18. Încetarea pentru comoditate: Cumpărătorul poate rezilia executarea lucrărilor în temeiul prezentului ordin de cumpărare în totalitate sau din când în când, în parte, printr-o notificare scrisă de reziliere, după care Vânzătorul va opri lucrările la data și în măsura specificate în aviz și va încheia toate comenzile și subcontractele în măsura în care acestea se referă la lucrarea încheiată. Vânzătorul va informa cu promptitudine Cumpărătorul cu privire la cantitățile de lucrări și materiale aplicabile la îndemână sau achiziționate înainte de terminare și la cea mai favorabilă dispoziție pe care Vânzătorul o poate face, Vânzătorul va respecta instrucțiunile Cumpărătorului cu privire la transferul și dispunerea dreptului de proprietate asupra posesiei unei astfel de lucrări și material. În termen de 60 de zile de la primirea unei astfel de notificări de reziliere, Vânzătorul va depune toate cererile sale de plată, conform specificațiilor din această secțiune 16, care rezultă din rezilierea respectivă. Cumpărătorul va avea dreptul de a verifica astfel de reclamații în orice moment sau momente rezonabile prin inspectarea și auditul înregistrărilor, facilităților, lucrărilor sau materialelor Vânzătorului legate de această comandă de achiziție. Cumpărătorul va plăti Vânzătorului fără duplicare prețul comenzii de achiziție pentru lucrările terminate acceptate de Cumpărător și costul pentru Vânzător al lucrărilor în curs și a materiilor prime alocabile lucrării terminate, pe baza oricărui audit pe care Cumpărătorul îl poate efectua și a principiilor contabile general acceptate, totuși mai puțin (a) valoarea sau costul (care este cel mai mare) al oricăror articole utilizate sau vândute de Vânzător fără consimțământul Cumpărătorului; (b) valoarea convenită a oricăror articole utilizate sau vândute de Vânzător cu acordul Cumpărătorului; și (c) costul oricărei lucrări sau materiale defecte, deteriorate sau distruse. Cumpărătorul nu va efectua plăți pentru lucrări terminate, lucrări în curs sau materii prime fabricate sau achiziționate de Vânzător peste prețul agregat specificat în această comandă de achiziție, mai puține plăți efectuate sau care urmează să fie efectuate în alt mod, iar ajustările vor fi efectuate reducând plățile din prezenta pentru costul lucrării în proces și al materiei prime pentru a reflecta proporțional orice pierdere indicată pe întregul ordin de achiziție dacă ar fi fost finalizată. Plata efectuată în temeiul acestui articol constituie singura răspundere a cumpărătorului în cazul în care această comandă de achiziție este încetată în conformitate cu prezentul articol. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acest ordin de cumpărare, prevederile prezentului articol nu se vor aplica oricărei anulări de către Cumpărător pentru neplată a Vânzătorului sau pentru orice altă cauză permisă de lege sau în temeiul acestui Ordin de cumpărare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolul 15, prevederile prezentului articol nu se vor aplica oricăror anulări ale cumpărătorului în caz de neplată a vânzătorului. În niciun caz Vânzătorul nu va avea dreptul la profituri anticipate sau la daune speciale sau consecințe în temeiul prezentului ordin de cumpărare.

19. Respectarea legilor aplicabile: Vânzătorul este de acord că, în executarea prezentului ordin de cumpărare, va respecta toate legile, statuile, regulile, regulamentele sau ordinele aplicabile ale guvernului Statelor Unite sau ale oricărui stat sau subdiviziune politică a acestuia. Fără a limita generalitatea celor de mai sus, Vânzătorul este de acord că, pentru a fi aprobat pentru plată, trebuie să includă pe toate facturile următoarea declarație:
"Vânzătorul declară că, în ceea ce privește producția articolelor acoperite de această factură, a respectat pe deplin toate prevederile Legii privind standardele de muncă echitabile din 1938, astfel cum a fost modificată."

20. Comenzi executive: Vânzătorul este de acord că declarațiile și prevederile cerute de Ordinul executiv 11246, astfel cum a fost modificat prin Ordinul executiv 11375 (Egalitate de șanse), Ordinul executiv 11625 (întreprinderi comerciale minoritare), Ordinul executiv 11701 (Acțiune afirmativă pentru veteranii cu dizabilități și veteranii din Era Vietnamului) și Ordinul executiv 11758 (Angajarea persoanelor cu handicap) sunt încorporate în prezentul ordin de cumpărare și fac parte din acesta.

21. Renunțare: eșecul cumpărătorului de a insista, în oricare sau mai multe cazuri, asupra îndeplinirii oricăruia dintre termenii, legămintele sau condițiile prezentului ordin de cumpărare sau de a exercita orice drept prezentat de acesta, nu va fi interpretat ca o renunțare sau renunțare la îndeplinirea viitoare a oricăror astfel de termeni, convenții sau condiții sau exercitarea viitoare a unui astfel de drept, dar obligația Vânzătorului cu privire la astfel de performanțe viitoare va continua în vigoare și în vigoare.

22. Cesiune: Niciuna dintre sumele datorate sau care urmează să fie datorate și niciuna dintre lucrările care urmează a fi efectuate în temeiul prezentului ordin de cumpărare nu vor fi atribuite de către Vânzător și nici Vânzătorul nu va subcontracta materialele completate sau completate în mod substanțial solicitate prin acest ordin de cumpărare fără acordul prealabil al cumpărătorului. consimțământul scris, care consimțământul poate fi reținut din orice motiv, la discreția exclusivă a Cumpărătorului.

23. Remedii: Remediile prevăzute în prezentul document trebuie să fie cumulative și în plus față de orice alte sau alte remedii prevăzute de lege sau de echitate. Cumpărătorul va avea dreptul să compenseze orice sumă plătibilă de către Cumpărător Vânzătorului în temeiul prezentului ordin de cumpărare sau altfel. În cazul oricăror litigii apărute în temeiul acestei comenzi de cumpărare, Cumpărătorul și Vânzătorul vor proceda cu sârguință la performanțele solicitate în prezent, în așteptarea soluționării oricărui astfel de litigiu. În cazul în care o parte din acest ordin de cumpărare este invalidă sau neexecutabilă, porțiunile rămase din acest ordin de cumpărare vor rămâne valabile și aplicabile.
24. Soluționarea litigiilor: în cazul unui litigiu între părți care rezultă din sau în legătură cu acest ordin de achiziție, care se referă doar la daune bănești sau bani datorate, părțile convin că o reuniune va avea loc imediat, la care vor participa reprezentanții fiecărei părți care au luat o decizie. -autorizarea autorității cu privire la litigiu să încerce cu bună credință să negocieze o soluționare a litigiului. Dacă în termen de treizeci (30) de zile de la o astfel de întâlnire părțile nu au reușit să negocieze o soluționare a litigiului, părțile vor depune toate eforturile pentru a selecta o procedură alternativă de soluționare a litigiilor („ADR”), cum ar fi un arbitraj sau o mediere, pentru a rezolva disputa. În cazul în care părțile nu sunt în măsură să convină asupra unei forme de SAL în termen de cincisprezece (15) zile de la perioada de negociere de treizeci (30) de zile, atunci oricare dintre părți poate urmări alte remedii disponibile cu o notificare scrisă de șapte (7) zile către cealaltă parte intenția de a face acest lucru. În cazul în care părțile sunt capabile să convină asupra unei forme de SAL, vor continua implementarea acesteia cu bună-credință și în timp util. În cazul în care ADR nu are ca rezultat o soluționare a litigiului după o perioadă de timp rezonabilă, atunci oricare dintre părți poate urmări alte căi de atac disponibile cu o notificare scrisă de șapte (7) zile către cealaltă parte, specificând cursul de acțiune prevăzut.
25. Legea aplicabilă: Acest ordin de cumpărare va fi guvernat, interpretat și interpretat de, și în conformitate cu legile Commonwealth-ului din Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - TERMENI ȘI CONDIȚII DE VÂNZARE STANDARD

1. GENERAL
Acești Termeni și condiții standard de vânzare și prevederile neconflictuale din Bacharach Cotația Inc., dacă există, („Acordul”) va reglementa din toate punctele de vedere toate vânzările și utilizarea oricărui produs, („Produs” sau „Produse”) și servicii („Servicii”) de la Bacharach, Inc („Vânzătorul”) de către cumpărător („Cumpărătorul”), inclusiv fără limitare Produsele de înlocuire viitoare cumpărate de Cumpărător. În cazul în care această scriere diferă în vreun fel de termenii și condițiile comenzii cumpărătorului sau dacă această scriere este interpretată ca o acceptare sau ca o confirmare care acționează ca o acceptare, atunci acceptarea Vânzătorului este FĂCUTĂ CONDIȚIONAL EXPRES LA ASENT CUMPĂRĂTORULUI LA ORICE TERMENI ȘI CONDIȚII CONȚINUTE AICI CARE SUNT DIFERITE DE SAU SUPLIMENTARE CU CELE CONȚINUTE ÎN SCRIEREA CUMPĂRĂTORULUI. În plus, acest scris va fi considerat o notificare de obiecție la acești termeni și condiții ale Cumpărătorului. În cazul în care această scriere este interpretată ca ofertă, acceptarea acesteia este LIMITATĂ EXPRESS LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONȚINUTE AICI. Nici o comandă de cumpărare sau orice alt instrument de cumpărare al Cumpărătorului nu va fi eficient pentru a contrazice, modifica, șterge sau adăuga la termenii prezentului Acord, cu excepția cazului în care Vânzătorul a acceptat și acceptat în scris în scris. Prezentul acord constituie declarația completă și exclusivă a acordului dintre părți și înlocuiește toate propunerile, orale, scrise sau electronice și orice alte comunicări între părți referitoare la obiectul prezentului acord. Ofertele vânzătorului sunt oferte care pot fi acceptate numai integral. Cumpărătorul va fi considerat că acceptă prezentul acord la apariția oricăreia dintre următoarele: (i) acceptarea cumpărătorului a cotației vânzătorului la care este atașat prezentul acord; (ii) Livrarea de către Cumpărător a unei comenzi pentru Produse către Vânzător (prin comandă de cumpărare, program de livrare sau orice alt mijloc de comunicare): și / sau (iii) Acceptarea de către Cumpărător a livrării sau plății Produselor, indiferent de orice condiții adăugat sau șters de către Cumpărător. Toate întrebările care apar aici vor fi interpretate și soluționate în conformitate cu Codul comercial al Commonwealth-ului Pennsylvania, fără a ține cont de prevederile sale privind conflictul de legi și cu excepția Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de bunuri. Toate acțiunile care apar în temeiul prezentului document vor fi instituite în județul Allegheny, PA. Cumpărătorul este de acord cu jurisdicția instanțelor de stat și a instanțelor federale care se află în județul Allegheny și este de acord să apară în acțiune în urma unei notificări scrise cu privire la aceasta. Cumpărătorul nu va atribui prezentul acord unei terțe părți prin aplicarea legii sau prin faliment sau altfel fără acordul prealabil scris al Vânzătorului. Prezentul acord va fi obligatoriu și va fi în folosul părților la prezentul acord și al succesorilor lor respectivi, al cesionarilor permiși și al cesionarilor. Eșecul vânzătorului de a insista asupra executării stricte a prezentului acord sau de a impune o neîndeplinire a obligațiilor la apariția oricărei încălcări unice, repetate sau continue a unui anumit termen sau condiție, nu va fi considerat o renunțare la dreptul vânzătorului de a insista asupra executării stricte prezentul Acord sau pentru a impune o implicire în ceea ce privește încălcarea oricărui alt termen sau condiție sau, în orice moment ulterior sau la orice apariție ulterioară, cu privire la acel termen sau condiție anume. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Acord este considerată a fi invalidă, ilegală sau inaplicabilă, atunci o astfel de prevedere va fi ineficientă numai în măsura în care o astfel de invaliditate și dispozițiile neafectate ale prezentului Acord nu vor fi afectate și vor rămâne în vigoare și efect. .

2. REVÂNZAREA PRODUSELOR
Cu excepția cazului în care Cumpărătorul este parte la un acord de distribuție cu Vânzătorul care guvernează revânzarea de produse de către Cumpărător, Cumpărătorul poate revinde numai Produsele achiziționate în conformitate cu termenii și condițiile nu mai puțin favorabile decât Termenii și condițiile standard de vânzare actuale ale Vânzătorului (așa cum sunt postate pe bacharach.wpengine.com), incluzând fără limitare garanția și limitarea dispozițiilor de răspundere. Cumpărătorul este de acord să despăgubească, să mențină inofensiv și să apere Vânzătorul de și împotriva oricăror revendicări și procese, inclusiv onorariile avocaților, în măsura în care aceste creanțe și procese rezultă din eșecul Cumpărătorului de a include astfel de termeni și condiții unui cumpărător îndepărtat.

3. TAXE ȘI PLATĂ
Cumpărătorul este de acord să plătească taxele pentru Produs („Taxa pentru produs”). Taxele pentru servicii vor fi detaliate separat pe factura și factura vânzătorului („Taxa de serviciu”, împreună cu Taxa pentru produs, „Taxele”). Toate comenzile sunt supuse aprobării creditului în momentul intrării. Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris, Termenii sunt net treizeci (30) de zile, o comandă minimă de 50 USD (250 USD pentru comenzile de export) și vor fi acele prețuri în vigoare în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda cumpărătorului, cu excepția celor prevăzute mai jos. . Comanda minimă va fi anulată pentru livrarea comenzilor expediate către Utilizatorul final și expediate prin Air Next Day sau Air Second Day. Nu se va renunța la comanda minimă pentru expedițiile în afara Statelor Unite continentale. O taxă de manipulare de 7 USD va fi adăugată la toate comenzile, cu excepția livrărilor trimise prin facturare terță parte în SUA continentală Deoarece prețurile vânzătorului se bazează pe costuri și condiții (inclusiv cursuri de schimb) existente în momentul acceptării, prețurile pot crește pe măsură ce aceste condiții se schimbă, de exemplu creșterea prețului materialelor și a forței de muncă și a fluctuațiilor cursului de schimb. Taxele nu includ toate taxele de expediere și manipulare, inclusiv taxele pentru materiale periculoase ca taxe, tarife, taxe pe valoarea adăugată, taxe de vânzare, taxe de utilizare sau impozite percepute de orice autoritate federală, de stat, municipală sau de altă natură, care ar putea fi datorate de Cumpărător ca urmare a acestui Acord, achiziționarea Produsului și Serviciilor sau alte taxe care pot fi impuse la vânzarea, revânzarea sau utilizarea Produselor. Aceste taxe plătite de Vânzător vor fi pentru contul Cumpărătorului. Orice cerere de scutire de astfel de taxe trebuie să fie clar desemnată în fața comenzii și însoțită de toate certificatele de scutire necesare. Cu excepția cazului în care se stipulează în mod specific pe o factură sau se convine în alt mod în scris de către părți, Taxele vor fi exprimate în dolari SUA și sunt datorate la primirea facturii de către Cumpărător, fără drept la deduceri sau compensări. Vânzătorul poate solicita efectuarea plății COD sau printr-o scrisoare de credit irevocabilă în favoarea și acceptabilă pentru Vânzător, stabilită pe cheltuiala Cumpărătorului. În cazul în care plata nu este efectuată la scadență, Vânzătorul poate suspenda toate livrările viitoare sau alte performanțe cu privire la Cumpărător fără răspundere sau penalizare și, în plus față de toate celelalte sume plătibile în temeiul prezentului, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului (1) costurile și cheltuielile rezonabile suportate de către Vânzător în legătură cu toate acțiunile întreprinse pentru a impune încasarea sau pentru a păstra și proteja drepturile Vânzătorului de mai jos, fie prin proceduri legale sau altfel, inclusiv fără limitare onorarii rezonabile ale avocaților, cheltuieli de judecată și alte cheltuieli și (2) dobânzi pentru toate sumele neplătite după 30 de zile percepute la cea mai mică dintre (a) rata de 2% pe lună sau (b) cea mai mare rată permisă de lege.

4. TRANSPORT; LIVRARE; FORȚA MAJORĂ
Vânzătorul va selecta metoda de transport și de transport. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către părți, expedierea și livrarea Produselor vor fi facilitatea Vânzătorului FCA (INCOTERMS 2010), după care titlul (cu excepția titlului pentru orice software încorporat) și riscul de pierdere sunt transferate Cumpărătorului. Cumpărătorul este de acord să inspecteze toate produsele împotriva hârtiei de expediere și pentru daune sau lipsă la primirea mărfurilor la destinație. Orice cerere de pierdere, deteriorare în tranzit sau orice altă cauză vizibilă la inspecție trebuie să fie făcută de către transportator. Cererile de lipsă trebuie făcute în termen de treizeci (30) de zile de la primire. Toate taxele de expediere, de asigurare sau similare vor fi suportate de Cumpărător. La opțiunea Vânzătorului, Produsele pot fi expediate înainte de data de livrare solicitată sau în rate. Toate informațiile de livrare (inclusiv timpul pentru expediere) sunt aproximative. Responsabilitatea exclusivă a vânzătorului este de a depune eforturi comerciale rezonabile pentru a respecta datele de livrare specificate. Cumpărătorul scutește în mod expres Vânzătorul de orice răspundere pentru orice pierdere sau daună rezultată dintr-o nereușită de livrare sau întârzieri în livrare cauzate de orice condiții legate sau cauzate de eșecul procesării sau prelucrării inexacte a informațiilor și / sau mecanismelor sensibile la timp, a conflict de muncă (de ex. grevă, încetinire sau blocare), incendiu, inundații, acte sau reglementări guvernamentale, revoltă, incapacitate de a obține provizii sau spațiu de transport, defecțiune a instalației, întreruperea alimentării, întârzierea sau întreruperea transportatorilor, accidente, acte ale lui Dumnezeu sau alte cauze dincolo de controlul Vânzătorului.

5. ANULARE; IMPLICAREA LIVRĂRII; SE INTOARCE
Acest Acord, în totalitate sau parțial, nu poate fi anulat sau amânat de către Cumpărător decât cu acordul prealabil scris al Vânzătorului și în condiții care îl vor despăgubi pe Vânzător împotriva pierderii. În cazul în care Cumpărătorul anulează total sau parțial o comandă pentru Produse, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o sumă mai mare dintr-o sumă egală cu (i) 50% din prețul pentru astfel de Produse anulate sau (ii) daunele reale și consecutive suferite de VÂNZĂTOR, inclusiv fără limitare profitul anticipat al Vânzătorului și cheltuielile deja suportate de Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul amână livrarea, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de (i) taxe lunare egale cu 1.5% din prețul total pentru Produsele supuse unei astfel de amânări și (ii) taxe de amânare rezonabile, de exemplu, timpul de inactivitate al Vânzătorului, cheltuielile de depozitare etc. În cazul aprobării unei cereri de returnare, (i) orice costuri de ambalare, expediere și livrare aplicabile vor fi pe cheltuiala Cumpărătorului și (ii) toate returnările trebuie să fie expediate de marfă preplătite pe cheltuiala Cumpărătorului. Nu se vor face returnări către Vânzător fără a obține mai întâi un număr de autorizare a materialului de returnare („RMA”). Numărul RMA trebuie să fie afișat în mod vizibil pe ambalajul de returnare. Absolut nu vor fi acceptate sau creditate returnări fără această aprobare prealabilă. Returnările sunt supuse unei taxe de repopulare de 20%. Creditele vor fi acordate numai pentru articolele care sunt considerate eligibile pentru revânzare de către Vânzător, cu excepția returnărilor de garanție.

6. GARANȚIE; DECLARAȚII DE GARANȚIE
Garantia produsului. Cu excepția cazului în care se cumpără altfel în scris de către Cumpărător și Vânzător în scris, Vânzătorul garantează Cumpărătorului că deține și va transmite titlul comercializabil Produselor (cu excepția oricărui software încorporat, dacă există) vândute în conformitate cu prezentul articol și că toate Produsele noi nu vor fi fabricate defectuos din fabrică și materialul instalat pentru perioada de garanție aplicabilă pentru produs, așa cum este stabilit în manualul produsului, începând cu livrarea către transportator pentru prima vânzare („garanția”). În cazul în care Cumpărătorul nu este utilizatorul final al Produselor vândute în prezenta, Cumpărătorul este de acord să furnizeze oricărui cumpărător imediat
(„Cumpărător la distanță”) Garanția limitată și declinarea responsabilității pentru cumpărătorii finali (de la distanță) emise de Vânzător. În plus față de repararea sau înlocuirea unei piese de produs defecte în conformitate cu această garanție limitată specificată aici, dacă este necesară repararea sau instalarea la fața locului de către Vânzător sau de către reprezentantul acestuia, așa cum este determinat exclusiv de Vânzător, atunci serviciile legate de garanție și cheltuielile rezonabile de călătorie și de viață să fie furnizate gratuit Cumpărătorului.
Servicii de garanție. Pentru Serviciile furnizate de Vânzător, Vânzătorul garantează că Serviciile vor fi de calitate lucrătoare. În cazul în care orice neîndeplinire a garanției Serviciului, pentru Serviciul specific prestat anterior, apare în termen de nouăzeci (90) de zile de la finalizarea Serviciilor, Vânzătorul va efectua din nou, dacă poate fi vindecat, acele Servicii direct afectate de o astfel de defecțiune, la cheltuială unică. SOLICITATEA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU SERVICIILE DEFECTE VA FI LIMITATĂ LA COSTUL REPERFORMĂRII ASUPRA SERVICIILOR. Pentru a primi acest remediu, CUMPĂRĂTORUL TREBUIE SĂ NOTifice VÂNZĂTORULUI, ÎN SCRIERE, DE ORICARE DEFICIENȚĂ RECLAMATĂ ÎN TREITUI (30) ZILE DE FINALIZARE A SERVICIILOR. REMEDIUL PENTRU SERVICIILE DEFECTIVE ESTE EXCLUSIV ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE ALTE REMEDIURI DISPONIBILE ALTOR CUMPĂRĂTORULUI ÎN LEGE SAU ÎN ACTIVITATE.
Declinări de responsabilitate. GARANȚIILE EXPRESE SETATE ÎN ACEASTA SECȚIUNE SE APLICĂ ȘI VÂNZĂTORULUI ȘI AFILIATII ȘI RESPECTATIVII SAI FURNIZORI RENUNȚĂ ORICE ȘI TOATE ALTE GARANȚII, CONDIȚII SAU REPREZENTĂRI (EXPRESE SAU IMPLICITE, ORALE SAU SCRISE) CU RESPECT PENTRU PRODUS SAU , INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE ORICE ȘI TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE TITLU, NON-ÎNCĂLCARE, VANZABILITATE, ADEVĂRITATE SAU ADECVABILITATE PENTRU ORICE SCOP (VÂNZĂTORUL ȘI DACĂ ESTE AVIZAT, SAU SE CONVINE, SAU ESTE ALTURĂ) , FIE A SE PRETINSA SA APARĂ DIN LEGE, DIN MOTIVUL CUSTOMULUI SAU AL UTILIZĂRII ÎN COMERȚ, SAU PE CURS DE DISCIPLARE SAU PERFORMANȚĂ.

7. EXCLUDERI DE GARANȚIE; REMEDIU
Excluderi și condiții de garanție. Garanția Vânzătorului nu se aplică Produselor, inclusiv, fără limitare, componentele, piesele și materialele care (a) nu sunt fabricate de Vânzător și care sunt acoperite de garanții terțe, dacă există, ale producătorilor respectivi, inclusiv fără limitare bateriile și alte articole de uzură. ; (b) sunt piese consumabile sau consumabile, inclusiv fără limitare bateriile, siguranțele, filtrele și becurile; (c) au fost supuși: (i) funcționării care depășesc capacitatea recomandată, (ii) energie electrică inadecvată, aer condiționat sau control al umidității, (iii) accident sau dezastru, inclusiv fără limitare, incendiu, inundații, apă , vânt și fulgere, (iv) neglijare, inclusiv fără limitare, tranzitorii de putere, (v) abuz sau utilizare necorespunzătoare, (vi) nerespectarea de către Cumpărător a celor mai recente instrucțiuni de operare publicate de Vânzător, (vii) modificări, instalări sau reparații neautorizate de către alte persoane decât reprezentanții autorizați ai Vânzătorului sau (viii) utilizați în alte scopuri decât cele specificate în documentație sau în cele mai recente instrucțiuni de operare publicate; sau (d) nu sunt stocate, instalate, întreținute sau operate în mod corespunzător în condiții normale și în conformitate cu recomandările Vânzătorului. Garanția Vânzătorului din prezentul document va fi nulă și nu va avea niciun efect în cazul în care defectul a apărut ca urmare a daunelor produse Produsului ulterior livrării sau este legat de utilizarea hardware-ului, software-ului sau altor echipamente neautorizate. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care Cumpărătorul înlocuiește senzorii furnizați de Vânzător cu senzori produși de o altă fabrică, atunci toate garanțiile Vânzătorului către Cumpărător și către Cumpărătorul la Distanță vor fi anulate și Cumpărătorul își va asuma orice răspundere pentru orice daune, vătămări sau pierderi suferite de Cumpărător și / sau Cumpărător la distanță care rezultă din această modificare neautorizată. Garanția vânzătorului nu include: întreținerea de rutină, inclusiv ajustări fără limitare, curățarea, calibrarea, strângerea piulițelor și șuruburilor libere; prestarea serviciilor legate de relocarea produsului sau adăugarea sau eliminarea interfețelor, accesoriilor, atașamentelor sau a altor dispozitive; repararea daunelor cauzate de alte uzuri decât cele normale; lucrări electrice externe Produsului; orice întreținere a interfețelor, accesoriilor, atașamentelor sau a altor dispozitive care nu sunt furnizate de Vânzător; și orice probleme care rezultă dintr-un serviciu neacceptat.
Remediu. Remediul unic și exclusiv al cumpărătorului și singura obligație a vânzătorului pentru încălcarea garanției pentru produsele de mai jos, vor fi, la opțiunea Vânzătorului, la propria sa discreție, fie (a) repara sau înlocui produsul defect care eșuează în perioada de garanție pe cheltuiala vânzătorului, utilizând piese noi sau recondiționate sau (b) returnează Vânzătorului un Produs defect care nu reușește în Perioada de garanție și rambursează Cumpărătorului o parte echitabilă din Taxă pentru produsul defect. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că dreptul vânzătorului de a restitui comisionul cumpărătorului nu va fi diminuat sau restricționat în niciun fel sau din niciun motiv. Furnizarea remedierii de mai sus va fi condiționată de notificarea și confirmarea, după cum poate fi cerut de Vânzător, că un astfel de Produs a fost depozitat, instalat, întreținut și operat în conformitate cu recomandările Vânzătorului. Cu excepția cazului în care Vânzătorul indică altfel, toate aceste Produse defecte vor fi returnate la depozitul Vânzătorului sau în orice altă locație, după cum va alege Vânzătorul, pe cheltuiala Vânzătorului, cu condiția ca Cumpărătorul să respecte toate instrucțiunile Vânzătorului pentru ambalare și expediere. Scopul acestui remediu declarat este de a corecta orice defecte sau de a rambursa Taxele plătite. Cumpărătorul recunoaște că o astfel de remediere exclusivă este un termen esențial în afacerea reprezentată de prezentul acord și că o astfel de remediere, având în vedere contravaloarea plătită Vânzătorului, va funcționa ca o satisfacție deplină pentru Cumpărător pentru orice pretenții legate de aceasta. Având în vedere cele de mai sus, Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care o instanță de jurisdicție competentă sau un comitet de arbitraj se pronunță, acest remediu exclusiv nu îi oferă Cumpărătorului avantajul afacerii sale sau că un astfel de remediu exclusiv eșuează din orice motiv, atunci orice astfel de hotărâre în ceea ce privește un astfel de remediu exclusiv sau orice astfel de eșec al unui astfel de remediu exclusiv nu va afecta sau modifica în niciun fel orice limitare sau excludere a garanțiilor și toate aceste limitări și excluderi vor continua în deplină forță și efect. Toate cererile de garanție pentru Produse sau Software împotriva Vânzătorului trebuie aduse în perioada de garanție aplicabilă. Articolele reparate sau înlocuite în garanție sunt garantate numai pentru restul perioadei de garanție inițiale. Drepturile și remediile vânzătorului în temeiul prezentului acord vor fi cumulative și în plus față de orice alte drepturi sau remedii prevăzute de lege sau de echitate. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care Cumpărătorul încalcă prezentul Acord, daunele aduse Vânzătorului ar fi dificil de determinat și, prin urmare, Vânzătorul poate solicita o remediere echitabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubiri, care se adaugă la orice alte remedii disponibile în condițiile legii sau în echitate.

8. CONFORMITATE LA EXPORT
Cumpărătorul recunoaște că Produsele sunt produse din Statele Unite ale Americii și că exportul, utilizarea, transmiterea, revânzarea sau alt transfer al Produselor sunt reglementate de legile și reglementările din Statele Unite ale Americii. Cumpărătorul este de acord că nu va prelua, exporta, revinde sau transmite niciun produs către nicio altă țară sau entitate, încălcând astfel de legi și reglementări.

9. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII; TIMP PENTRU REVENDICĂRI; INDEMNIFICARE
Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECUȚIONALE SAU ALTE SIMILARE, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului sau a veniturilor, daune pentru pierderea utilizării Produselor, daune materiale, pretenții ale unor terți, inclusiv vătămare corporală sau deces din cauza utilizării Produselor sau eșecul Vânzătorului de a avertiza sau de a instrui în mod adecvat împotriva pericolelor Produselor sau utilizarea sigură și corectă a Produselor, indiferent dacă Vânzătorul a fost sau nu informat despre potențialul pentru astfel de produse daune. Răspunderea totală a vânzătorului în temeiul oricărei cauze (cu excepția răspunderii pentru vătămarea corporală cauzată de neglijența vânzătorului), indiferent dacă rezultă din contract, garanție, delict (inclusiv neglijență), răspundere strictă, răspundere pentru produse sau orice altă teorie a răspunderii, va fi limitată la mai mică dintre daunele reale ale Cumpărătorului sau prețul plătit Vânzătorului pentru Produsele care fac obiectul revendicării Cumpărătorului. Toate reclamațiile împotriva Vânzătorului trebuie formulate în termen de un an de la apariția cauzei acțiunii, iar Cumpărătorul renunță în mod expres la orice prescripție mai lungă. Cumpărătorul va apăra, despăgubi și menține Vânzătorul și ofițerii, directorii, agenții, reprezentanții, angajații, furnizorii și afiliații acestuia inofensivi de orice sumă, creanță, cost, taxe, proceduri, acțiuni, pierderi, daune, taxe legale, obligații , datorii și drepturi de proprietate care decurg din (i) cumpărarea, utilizarea, deținerea, deținerea, deținerea, funcționarea, starea, revânzarea, transferul, exportul, transportul sau eliminarea produsului de către Cumpărător, (ii) încălcarea sau presupusa încălcare a oricărui stat, , legi sau reglementări de stat, județene sau locale, inclusiv fără limitare, legile și reglementările care reglementează siguranța produselor și practicile de muncă, (iii) actele neglijente ale Cumpărătorului sau omisiunile de a acționa care cauzează vătămări, daune sau pierderi clienților Produselor Vânzătorului și ( iv) Încălcarea de către Cumpărător a prezentului Contract

10. INTERESUL DE SECURITATE
Pentru a asigura obligația Cumpărătorului de a plăti pentru Produse, Cumpărătorul autorizează Vânzătorul în orice moment și, din când în când, să execute și / sau să depună, în conformitate cu legile din orice jurisdicție, cu sau fără semnătura Cumpărătorului, toate uniformele Codul comercial sau alte declarații de finanțare sau continuare aplicabile sau alte documente pe care Vânzătorul le poate considera necesare sau de dorit pentru a-și perfecționa interesul de securitate în Produse. Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să execute orice astfel de documentație în numele Cumpărătorului ca avocat al cumpărătorului, pe care Vânzătorul îl poate executa ca avocat al cumpărătorului.

Inapoi sus