BACHARACH, INC. - STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. GENERAŁ
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz niesprzeczne postanowienia zawarte w Bacharach Ewentualna oferta cenowa Inc. („Umowa”) będzie pod każdym względem regulować wszelką sprzedaż i użytkowanie dowolnego produktu („Produkt” lub „Produkty”) i usług („Usługi”) od Bacharach, Inc („Sprzedawca”) przez kupującego („Kupujący”), w tym między innymi przyszłe produkty zamienne zakupione przez Kupującego. Jeśli niniejsze pismo różni się w jakikolwiek sposób od warunków zamówienia Kupującego lub jeśli niniejsze pismo jest interpretowane jako akceptacja lub potwierdzenie działające jako akceptacja, wówczas akceptacja Sprzedającego jest WYRAŹNIE UWARUNKOWANA NA ZGODĘ KUPUJĄCEGO NA WSZELKIE ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD LUB DODATKOWO OD TYCH ZAWARTYCH W PISEMIE KUPUJĄCEGO. Ponadto pismo to będzie uważane za zawiadomienie o sprzeciwie wobec takich warunków Kupującego. Jeśli pismo to będzie traktowane jako oferta, akceptacja niniejszej Umowy jest WYRAŹNIE OGRANICZONA DO ZASAD I WARUNKÓW ZAWARTYCH W TUTAJ. Żadne zamówienie zakupu ani inne instrumenty kupna Kupującego nie będą skuteczne w zaprzeczaniu, modyfikowaniu, usuwaniu lub dodawaniu do warunków niniejszej Umowy, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez Sprzedającego na piśmie. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie umowy między stronami i zastępuje wszelkie propozycje ustne, pisemne lub elektroniczne oraz wszelką inną komunikację między stronami dotyczącą przedmiotu niniejszej Umowy. Oferty sprzedającego są ofertami, które można zaakceptować tylko w całości. Uznaje się, że Kupujący akceptuje niniejszą Umowę w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji: (i) akceptacji przez Kupującego oferty Sprzedawcy, do której dołączona jest niniejsza Umowa; (ii) dostarczenie przez Kupującego zamówienia na Produkty do Sprzedawcy (za pośrednictwem zamówienia, harmonogramu wysyłki lub innych środków komunikacji): i / lub (iii) przyjęcie przez Kupującego dostawy lub płatności za Produkty, niezależnie od jakichkolwiek warunków dodane lub usunięte przez Kupującego. Wszystkie kwestie wynikające z niniejszej Umowy będą interpretowane i rozwiązywane zgodnie z Kodeksem handlowym stanu Pensylwania, bez względu na przepisy kolizyjne i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie działania wynikające z niniejszej Umowy będą wszczynane w hrabstwie Allegheny w Pensylwanii. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Allegheny i zgadza się wystąpić w akcji po pisemnym zawiadomieniu. Kupujący nie może scedować niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią z mocy prawa, upadłości lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść stron niniejszej Umowy i ich odpowiednich następców, dozwolonych cesjonariuszy i cesjonariuszy. Brak nalegania Sprzedawcy na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub wyegzekwowanie uchybienia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek pojedynczego, powtarzającego się lub ciągłego naruszenia jakiegokolwiek określonego warunku lub warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa Sprzedawcy do nalegania na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub w celu wyegzekwowania uchybienia w odniesieniu do naruszenia jakiegokolwiek innego warunku lub warunku lub w dowolnym późniejszym czasie lub w jakimkolwiek późniejszym przypadku, w odniesieniu do tego konkretnego warunku lub warunku. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, a nienaruszone postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełnej mocy. .

2. ODSPRZEDAŻ PRODUKTÓW
O ile Kupujący nie jest stroną umowy dystrybucyjnej ze Sprzedawcą, która reguluje odsprzedaż Produktów Kupującego, Kupujący może odsprzedawać Produkty zakupione na mocy niniejszej Umowy jedynie na warunkach nie mniej korzystnych niż obecne Standardowe Warunki Sprzedaży Sprzedawcy (zamieszczone na bacharach.wpengine.com), w tym między innymi postanowienia dotyczące gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności. Kupujący zgadza się zabezpieczyć, zwolnić i bronić Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami i procesami sądowymi, w tym kosztami prawników, w zakresie, w jakim takie roszczenia i procesy sądowe wynikają z nieprzekazania przez Kupującego takich warunków kupującemu zdalnemu.

3. OPŁATY I PŁATNOŚCI
Kupujący zgadza się uiścić opłaty za Produkt („Opłata za Produkt”). Opłaty za usługi zostaną wyszczególnione oddzielnie w ofercie Sprzedawcy i na fakturze („Opłata za usługę” wraz z Opłatą za produkt, „Opłaty”). Wszystkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu kredytu w momencie wprowadzenia. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Warunki to trzydzieści (30) dni netto, minimalne zamówienie w wysokości 50 USD (250 USD w przypadku zamówień eksportowych) i będą to ceny obowiązujące w chwili, gdy Sprzedawca przyjmuje zamówienie Kupującego, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej . Minimalne zamówienie zostanie zniesione w przypadku zamówień wysyłanych do Użytkownika końcowego i wysyłanych za pośrednictwem następnego dnia lub drugiego dnia. Minimalne zamówienie nie zostanie uchylone w przypadku wysyłek poza kontynentalne Stany Zjednoczone. Opłata manipulacyjna w wysokości 7 USD zostanie doliczona do wszystkich zamówień, z wyjątkiem przesyłek wysyłanych za pośrednictwem rozliczeń stron trzecich w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych Ponieważ ceny Sprzedającego są oparte na kosztach i warunkach (w tym kursach wymiany) istniejących w momencie odbioru, ceny mogą wzrosnąć wraz ze zmianą tych warunków, np. Wzrostem cen materiałów i robocizny oraz wahaniami kursów walut. Opłaty nie obejmują żadnych kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych, w tym opłat za materiały niebezpieczne, takich jak odpowiednie cła, taryfy, podatki od wartości dodanej, podatki od sprzedaży, podatki od użytkowania lub inne opłaty pobierane przez jakikolwiek federalny, stanowy, miejski lub inny organ rządowy, który może być winien Kupującemu w wyniku niniejszej Umowy zakup Produktu i Usług lub inne opłaty, które mogą zostać nałożone na sprzedaż, odsprzedaż lub korzystanie z Produktów. Takie opłaty uiszczane przez Sprzedającego obciążają konto Kupującego. Wszelkie roszczenia o zwolnienie z takich opłat muszą być wyraźnie zaznaczone na pierwszej stronie zamówienia i zawierać wszystkie wymagane świadectwa zwolnienia. O ile nie określono inaczej na fakturze lub nie uzgodniono inaczej na piśmie przez strony, Opłaty będą podawane w dolarach amerykańskich i będą należne po otrzymaniu faktury przez Kupującego, bez prawa do potrąceń lub potrąceń. Sprzedawca może zażądać dokonania płatności za pobraniem lub za pośrednictwem nieodwołalnej akredytywy na rzecz Sprzedawcy i akceptowanej przez niego, ustanowionej na koszt Kupującego. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Sprzedający może zawiesić wszelkie przyszłe dostawy lub inne świadczenia w stosunku do Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności lub kar, a oprócz wszystkich innych kwot płatnych na podstawie niniejszej Umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu (1) uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Sprzedawcę w związku z wszelkimi działaniami podjętymi w celu wyegzekwowania windykacji lub zachowania i ochrony praw Sprzedającego wynikających z niniejszej Umowy, czy to w postępowaniu sądowym, czy w inny sposób, w tym między innymi rozsądnych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych i innych wydatków oraz (2) odsetek od wszelkich kwot niezapłaconych po 30 dni naliczane według niższej z (a) stawki 2% miesięcznie lub (b) najwyższej stawki dozwolonej przez prawo.

4. WYSYŁKA; DOSTAWA; SIŁA WYŻSZA
Sposób wysyłki i przewoźnika wybiera Sprzedawca. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wysyłka i dostawa Produktów odbywać się będzie w placówce Sprzedawcy FCA (INCOTERMS 2010), po czym tytuł (z wyłączeniem prawa do oprogramowania wbudowanego) i ryzyko utraty przechodzą na Kupującego. Kupujący zobowiązuje się sprawdzić wszystkie produkty pod kątem dokumentów przewozowych oraz pod kątem uszkodzeń lub braków po otrzymaniu towarów w miejscu przeznaczenia. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, uszkodzenia w transporcie lub innych przyczyn widocznych podczas kontroli należy kierować do przewoźnika. Roszczenia dotyczące braków należy zgłaszać w ciągu trzydziestu (30) dni od ich otrzymania. Wszelkie opłaty za przesyłkę, ubezpieczenie lub podobne opłaty ponosi Kupujący. Według uznania Sprzedawcy Produkty mogą być wysyłane przed żądaną datą wysyłki lub w partiach. Wszystkie informacje o dostawie (w tym czas wysyłki) są przybliżone. Wyłącznym obowiązkiem Sprzedawcy jest dołożenie uzasadnionych starań handlowych w celu dotrzymania określonych terminów wysyłki. Kupujący wyraźnie zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnień w dostawie spowodowanych przez jakiekolwiek warunki związane z lub spowodowane przez brak przetwarzania lub niedokładne przetwarzanie informacji i / lub mechanizmów, które są wrażliwe na upływ czasu, a spór pracowniczy (np. strajk, spowolnienie lub lokaut), pożar, powódź, ustawa lub rozporządzenie rządu, zamieszki, niemożność uzyskania dostaw lub przestrzeni transportowej, awaria zakładu, awaria zasilania, opóźnienie lub przerwanie przewoźników, wypadki, zdarzenia losowe lub inne przyczyny poza kontrolą Sprzedawcy.

5. ANULOWANIE; BRAK DOSTAWY; ZWROTY
Niniejsza Umowa, w całości lub w części, nie może zostać anulowana ani odroczona przez Kupującego, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego i na warunkach, które zabezpieczą Sprzedającego przed stratą. Jeśli Kupujący anuluje całość lub część zamówienia na Produkty, Kupujący zapłaci Sprzedającemu wyższą z kwoty równej (i) 50% ceny za takie anulowane Produkty lub (ii) faktyczne i wynikowe szkody poniesione przez SPRZEDAWCĘ, w tym bez ograniczeń przewidywany zysk i wydatki Sprzedającego już poniesione przez Sprzedającego. Jeśli Kupujący odroczy dostawę, Kupujący zapłaci Sprzedającemu sumę (i) miesięcznych opłat równych 1.5% całkowitej ceny za Produkty podlegające takiemu odroczeniu, oraz (ii) uzasadnione opłaty za odroczenie, np. Czas bezczynności Sprzedawcy, koszty magazynowania itp. W przypadku zatwierdzenia żądania zwrotu, (i) wszelkie stosowne koszty pakowania, wysyłki i dostawy będą na koszt Kupującego oraz (ii) wszystkie zwroty muszą być wysłane z góry na koszt Kupującego. Żadne zwroty nie będą dokonywane do Sprzedawcy bez uprzedniego uzyskania numeru autoryzacji zwrotu materiału („RMA”). Numer RMA musi być umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu zwrotnym. Absolutnie żadne zwroty nie będą akceptowane ani uznawane bez uprzedniej zgody. Zwroty podlegają 20% opłacie za uzupełnienie zapasów. Kredyty będą przyznawane tylko za przedmioty, które zostaną uznane za kwalifikujące się do odsprzedaży przez Sprzedawcę, z wyłączeniem zwrotów gwarancyjnych.

6. GWARANCJA; WYŁĄCZENIA GWARANCJI
Gwarancja. O ile Kupujący i Sprzedający nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że posiada i przekaże zbywalny tytuł do Produktów (z wyłączeniem ewentualnego oprogramowania wbudowanego) sprzedawanego na mocy niniejszej Umowy oraz że wszystkie nowe Produkty będą wolne od wad fabrycznych i zainstalowany materiał na Okres Gwarancji mający zastosowanie do Produktu, jak określono w instrukcji Produktu, począwszy od dostawy do przewoźnika w celu pierwszej sprzedaży („Gwarancja”). Jeśli Kupujący nie jest użytkownikiem końcowym Produktów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć je każdemu bezpośredniemu nabywcy
(„Nabywca zdalny”) ograniczona gwarancja i zrzeczenie się odpowiedzialności dla nabywców końcowych (zdalnych) wydane przez Sprzedawcę. Oprócz naprawy lub wymiany wadliwej części Produktu zgodnie z niniejszą ograniczoną Gwarancją określoną w niniejszym dokumencie, jeśli wymagana jest naprawa lub instalacja na miejscu przez Sprzedawcę lub osobę przez niego wyznaczoną, co jest wyłącznie ustalone przez Sprzedawcę, wówczas usługi związane z Gwarancją oraz uzasadnione koszty podróży i życia będą być dostarczane Kupującemu bez dodatkowych opłat.
Gwarancja na usługi. W przypadku Usług świadczonych przez Sprzedawcę Sprzedawca gwarantuje, że będą one miały profesjonalną jakość. Jeśli jakikolwiek brak spełnienia warunków gwarancji Usługi, dla konkretnej wcześniej wykonanej Usługi, pojawi się w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni po zakończeniu Usług, Sprzedawca ponownie wykona Usługi, na które taka awaria ma bezpośredni wpływ, o ile będzie to możliwe do naprawienia. jedyny wydatek. JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE KUPUJĄCEGO ZA WADLIWE USŁUGI BĘDĄ OGRANICZONE DO KOSZTU WYKONANIA TAKICH USŁUG. ABY OTRZYMAĆ NINIEJSZE ŚRODKI ZARADCZE, KUPUJĄCY MUSI POWIADOMIĆ SPRZEDAJĄCEGO NA PIŚMIE O WSZELKICH ROSZCZONYCH BRAKACH W CIĄGU Trzydziestu (30) DNI OD WYKONANIA USŁUG. ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU WADLIWYCH USŁUG SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE KUPUJĄCEMU NA PODSTAWIE PRAWA LUB W KAPITALE WŁASNYM.
Zastrzeżenia. WYRAŹNE GWARANCJE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ SEKCJI ZASTĘPUJĄ SPRZEDAWCA I JEGO ODPOWIEDNI PARTNERZY I DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄCE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WARUNKI LUB OŚWIADCZENIA (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTNE LUB PISEMNE) W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU , W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU (czy SPRZEDAWCA MIAŁ POWÓD, BY WIEDZIEĆ, ZALECANO LUB NIE WARTO WIEDZIEĆ O TAKIM INNYM CELU) ZARZĄDZAJĄCE PRZEZ PRAWO, Z POWODU NIESTANDARDOWEGO LUB STOSOWANIA W HANDLU, CZY SPOSOBU OBSŁUGI LUB WYKONANIA.

7. WYŁĄCZENIA GWARANCJI; ZARADZIĆ
Wyłączenia i warunki gwarancji. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje Produktów, w tym między innymi komponentów, części i materiałów, które (a) nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i które są objęte gwarancjami stron trzecich, jeśli takie istnieją, ich odpowiednich producentów, w tym między innymi baterii i innych elementów zużywających się ; b) są częściami podlegającymi zużyciu lub ulegającymi zużyciu, w tym między innymi bateriami, bezpiecznikami, filtrami i żarówkami; c) zostały poddane: (i) działaniu powyżej zalecanej wydajności, (ii) nieodpowiedniej mocy elektrycznej, klimatyzacji lub kontroli wilgotności, (iii) wypadku lub katastrofie, w tym między innymi pożarem, powodzią, wodą , wiatr i wyładowania atmosferyczne, (iv) zaniedbanie, w tym między innymi stany nieustalone, (v) nadużycie lub niewłaściwe użycie, (vi) nieprzestrzeganie przez Kupującego najnowszych opublikowanych instrukcji obsługi Sprzedawcy, (vii) nieautoryzowana modyfikacja, instalacja lub naprawa przez osoby inne niż upoważnieni przedstawiciele Sprzedawcy lub (viii) używanie do celów innych niż określone w dokumentacji lub ostatnio opublikowanej instrukcji obsługi; lub (d) nie są prawidłowo przechowywane, instalowane, konserwowane lub obsługiwane w normalnych warunkach i zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy. Niniejsza gwarancja Sprzedawcy jest nieważna i nieskuteczna, jeśli wada powstała w wyniku uszkodzenia Produktu po dostawie lub jest związana z użyciem nieautoryzowanego sprzętu, oprogramowania lub innego sprzętu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący wymieni czujniki dostarczone przez Sprzedawcę na czujniki wyprodukowane przez innego producenta, wówczas wszystkie Gwarancje Sprzedawcy udzielone Kupującemu i Zdalnemu Kupującemu zostaną unieważnione, a Kupujący przejmie wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody, obrażenia lub straty poniesione przez Kupującego oraz / lub Nabywca zdalny wynikający z tej nieautoryzowanej modyfikacji. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje: rutynowej konserwacji, w tym między innymi regulacji, czyszczenia, kalibracji, dokręcania luźnych nakrętek i śrub; wykonywanie usług związanych z przeniesieniem Produktu lub dodaniem lub usunięciem interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń; naprawa uszkodzeń wynikających z innego niż normalne zużycie; prace elektryczne na zewnątrz Produktu; jakiejkolwiek konserwacji interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń niedostarczonych przez Sprzedawcę; oraz wszelkie problemy wynikające z nieobsługiwanej usługi.
Zaradzić. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Kupującego i jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy w przypadku naruszenia Gwarancji na Produkty na mocy niniejszej Umowy jest, według uznania Sprzedawcy, (a) naprawa lub wymiana wadliwego Produktu, który ulegnie awarii w Okresie Gwarancji na koszt Sprzedawcy przy użyciu części nowe lub odnowione lub (b) zwrócić Sprzedawcy taki wadliwy Produkt, który ulegnie awarii w Okresie Gwarancji i zwrócić Kupującemu odpowiednią część Opłaty za wadliwy produkt. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawo Sprzedawcy do zwrotu opłaty Kupującemu nie zostanie zmniejszone ani ograniczone w żaden sposób ani z jakiegokolwiek powodu. Realizacja powyższego środka jest uzależniona od powiadomienia i uzasadnienia, jakiego może wymagać Sprzedawca, że ​​taki Produkt był przechowywany, instalowany, konserwowany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy. O ile Sprzedający nie zaleci inaczej, wszystkie takie wadliwe Produkty zostaną zwrócone do magazynu Sprzedającego lub do innego miejsca, które Sprzedawca wybierze, na koszt Sprzedającego, pod warunkiem, że Kupujący zastosuje się do wszystkich wskazówek Sprzedawcy dotyczących pakowania i wysyłki. Celem tego określonego środka zaradczego jest naprawa wszelkich usterek lub zwrot uiszczonych opłat. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że takie wyłączne zadośćuczynienie jest kluczowym warunkiem w umowie reprezentowanej w niniejszej Umowie i że takie zadośćuczynienie, biorąc pod uwagę wynagrodzenie zapłacone Sprzedającemu, będzie działało jako pełne zadośćuczynienie Kupującemu za wszelkie roszczenia z nim związane. W związku z powyższym Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji lub organu arbitrażowego, to wyłączne zadośćuczynienie nie daje Kupującemu korzyści z jego umowy lub że takie wyłączne zadośćuczynienie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, wówczas każde takie orzeczenie w odniesieniu do takiego wyłącznego zadośćuczynienia lub jakiekolwiek takie niepowodzenie takiego wyłącznego zadośćuczynienia nie wpłynie ani nie zmieni w żaden sposób żadnego ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, a wszystkie takie ograniczenia i wyłączenia będą nadal obowiązywać w pełnej mocy. Wszystkie roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów lub Oprogramowania wobec Sprzedawcy muszą być wnoszone w odpowiednim Okresie Gwarancji. Elementy naprawione lub wymienione w ramach gwarancji są objęte gwarancją tylko przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Prawa i środki zaradcze Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy będą kumulowane i będą stanowić uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub zasady słuszności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący naruszy niniejszą Umowę, odszkodowanie sprzedającemu będzie trudne do ustalenia, w związku z czym Sprzedawca może dochodzić słusznego zadośćuczynienia, w tym między innymi nakazu sądowego, który stanowi dodatek do wszelkich innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

8. ZGODNOŚĆ Z EKSPORTEM
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty są produktami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i że eksport, użytkowanie, przesyłanie, odsprzedaż lub inne przekazywanie Produktów podlegają prawu i przepisom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kupujący zgadza się, że nie będzie przyjmować, eksportować, odsprzedawać ani przesyłać żadnego Produktu do żadnego innego kraju lub podmiotu z naruszeniem takich praw i przepisów.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; CZAS NA ROSZCZENIA; ODSZKODOWANIE
Kupujący zgadza się, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, szkody z tytułu utraty użytkowania Produktów, szkody majątkowe, roszczenia osób trzecich, w tym obrażenia ciała lub śmierć w wyniku korzystania z Produktów lub brak odpowiedniego ostrzeżenia lub poinstruowania przez Sprzedawcę przed niebezpieczeństwami związanymi z Produktami lub bezpiecznym i właściwym użytkowaniem Produktów, niezależnie od tego, czy Sprzedawca został poinformowany o możliwości takiego odszkodowanie. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny (z wyjątkiem odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy), czy to wynikająca z umowy, gwarancji, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, będzie ograniczona do pomniejszone o rzeczywiste szkody Kupującego lub cenę zapłaconą Sprzedającemu za Produkty, które są przedmiotem roszczenia Kupującego. Wszelkie roszczenia przeciwko Sprzedawcy muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania podstawy roszczenia, a Kupujący wyraźnie zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień. Kupujący będzie bronić, zabezpieczać i utrzymywać Sprzedającego i jego funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, pracowników, dostawców i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi sumami, roszczeniami, kosztami, cłami, procesami, działaniami, stratami, odszkodowaniami, opłatami prawnymi, zobowiązaniami , zobowiązań i zastawów wynikających z (i) zakupu, użytkowania, posiadania, własności, eksploatacji, stanu, odsprzedaży, transferu, eksportu, transportu lub zbycia Produktu przez Kupującego, (ii) naruszenia przez Kupującego lub domniemanego naruszenia jakichkolwiek zagranicznych, federalnych , stanowe, powiatowe lub lokalne przepisy lub regulacje, w tym między innymi przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i praktyk pracy, (iii) zaniedbania lub zaniechania Kupującego w celu spowodowania obrażeń, uszkodzenia lub straty klientów Produktów Sprzedawcy oraz ( iv) naruszenie przez Kupującego niniejszej Umowy

10. INTERES BEZPIECZEŃSTWA
Aby zabezpieczyć zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Produkty, Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę w dowolnym czasie i od czasu do czasu do wykonywania i / lub składania, zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji, z podpisem Kupującego lub bez niego, Kodeks handlowy lub inne mające zastosowanie oświadczenia dotyczące finansowania lub kontynuacji lub inne dokumenty, które Sprzedawca może uznać za konieczne lub pożądane w celu udoskonalenia swoich zabezpieczeń w produktach. Kupujący upoważnia Sprzedającego do sporządzenia takiej dokumentacji w imieniu Kupującego jako pełnomocnik Kupującego, którą Sprzedawca może wykonać jako pełnomocnictwo Kupującego.

Powrót do góry