Warunki zamówienia

1. Przyjęcie Zamówienia Zakupu: Kupujący nie jest związany niniejszym Zamówieniem Zakupu, dopóki Sprzedający nie wykona i zwróci Kupującemu kopię potwierdzenia niniejszego Zamówienia Zakupu. Sprzedający jest związany niniejszym Zamówieniem zakupu i jego warunkami, gdy wykonuje i zwraca kopię potwierdzenia, gdy w inny sposób wskazuje, że akceptuje niniejsze Zamówienie zakupu, gdy dostarcza Kupującemu którąkolwiek z zamówionych w nim pozycji lub gdy jest świadczone na rzecz Kupującego którejkolwiek z usług zamówionych w niniejszym dokumencie. Niniejsze Zamówienie wyraźnie ogranicza akceptację warunków określonych w niniejszym dokumencie, a wszelkie dodatkowe lub inne warunki zaproponowane przez Sprzedającego są odrzucane, chyba że Kupujący wyrazi na to wyraźną zgodę na piśmie. Żadna umowa nie będzie istniała poza Umową i niniejszym Zamówieniem, wykonanymi zgodnie z powyższym.

2. Zmiany: Strony zgadzają się, że niniejsze Zamówienie, w tym warunki wraz z wszelkimi dokumentami załączonymi do niego lub włączone do niego przez odniesienie, zawiera kompletną i ostateczną umowę między Kupującym a Sprzedającym; że żadne porozumienie lub porozumienie dotyczące modyfikacji niniejszego Zamówienia zakupu nie będzie wiążące dla Kupującego, chyba że zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego. Wszystkie specyfikacje, rysunki i dane przekazane Sprzedającemu wraz z niniejszym Zamówieniem lub wymienione w niniejszym Zamówieniu są niniejszym włączone do niniejszego Zamówienia i stanowią jego część.

3. Zmiany: Kupujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie pisemnych zmian w jednym lub kilku z poniższych: (a) Specyfikacje, rysunki i dane zawarte w niniejszym Zamówieniu; b) metody wysyłki lub pakowania; c) miejsce dostawy; d) czas dostawy; e) sposób dostawy; oraz f) ilości. Jeśli jakakolwiek taka zmiana spowoduje wzrost lub spadek kosztów lub czasu wymaganego do wykonania niniejszego Zamówienia Zakupu, Sprzedający będzie uprawniony do żądania słusznej korekty ceny zgodnej z pierwotną ceną. Wszelkie korekty/wnioski będą opatrzone pisemnymi dowodami i poddane kontroli przez Kupującego. Wszelkie roszczenia dotyczące korekty na podstawie niniejszego Artykułu będą uważane za odrzucone, chyba że zostaną zgłoszone w ciągu dwudziestu (20) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zlecenia zmiany; jednakże pod warunkiem, że Kupujący, jeśli zdecyduje według własnego uznania, że ​​fakty uzasadniają takie działanie, może otrzymać i podjąć działania na podstawie takiego roszczenia złożonego w dowolnym czasie przed dokonaniem ostatecznej płatności w ramach niniejszego Zamówienia. Wszelkie roszczenia Sprzedającego dotyczące korekty na podstawie niniejszego Artykułu muszą zostać zatwierdzone przez Kupującego na piśmie przed przystąpieniem Sprzedającego do żądanej korekty. Podwyżki cen nie będą wiążące dla Kupującego, o ile nie zostaną potwierdzone przez zmianę Umowy podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.

4. Dostawa: Czas ma kluczowe znaczenie dla realizacji niniejszego Zamówienia Zakupu, a jeśli dostawa towarów nie zostanie dokonana w określonych ilościach i terminach lub świadczenie usług nie zostanie zrealizowane w określonym terminie, Kupujący zastrzega sobie prawo bez odpowiedzialności, a oprócz innych praw i środków zaradczych, do podjęcia jednego lub wszystkich z następujących działań: (a) bezpośredniej przyspieszonej wysyłki przedmiotów (koszt przyspieszonej wysyłki pokrywa Sprzedający); (b) wypowiedzieć niniejsze Zamówienie zakupu za powiadomieniem Sprzedającego o przedmiotach, które nie zostały odebrane przez Kupującego lub usługach, które nie zostały wykonane w momencie wysłania zawiadomienia do Kupującego oraz dokonać zakupu zastępczych artykułów lub usług w innym miejscu oraz obciążyć Sprzedającego poniesionymi stratami; lub (c) w przypadku, gdy dostawa z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego spowoduje wyczerpanie zapasów, Kupujący ma prawo domagać się od Sprzedającego kary umownej; kara wynosi dwa procent (2%) części ceny zakupu należnej za opóźnione przedmioty za każdy dzień opóźnienia. Całkowita kwota kary zgodnie z punktem (c) nie może przekroczyć dwudziestu procent (20%) całkowitej ceny zakupu.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opłaty transportowe, opóźnienia lub roszczenia wynikające z odstępstwa Sprzedającego od instrukcji dotyczących trasy Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne koszty dostaw lub opóźnienia wynikające z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy lub niedbalstwa; pod warunkiem jednak, że gdy Sprzedający ma powody, by sądzić, że dostawy nie zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, Kupującemu zostanie niezwłocznie przekazane pisemne zawiadomienie określające przyczynę przewidywanego opóźnienia. Jeżeli opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę jest spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązania przez podwykonawcę, takie opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania będzie usprawiedliwione tylko wtedy, gdy wynika z przyczyn niezależnych zarówno od Sprzedawcy, jak i podwykonawcy i bez winy lub zaniedbania któregokolwiek z nich oraz elementy, które miały być dostarczone lub usługi, które miały być świadczone, nie były dostępne z innych źródeł w odpowiednim czasie, aby umożliwić Sprzedającemu dotrzymanie wymaganego harmonogramu dostaw lub wykonania.
Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę za przedmioty dostarczone Kupującemu, które przekraczają ilości określone w niniejszym Zamówieniu zakupu i harmonogramach dostaw. Takie pozycje podlegają odrzuceniu i zwrotowi na koszt Sprzedającego, wliczając w to koszty transportu w obie strony. Kupujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty materiałów lub produkcji poniesione przez Sprzedającego przekraczające kwotę lub przed czasem niezbędnym do dotrzymania harmonogramów dostaw Kupującego.

5. Instrukcje dostawy: Sprzedający będzie dokonywał dostaw wyłącznie w normalnych godzinach pracy Kupującego i do doku odbiorczego Kupującego pod odpowiednim adresem podanym poniżej lub w inny sposób zgłoszony przez Kupującego. (dla statku od dostawców). Może to obejmować dostawy międzynarodowe. Sprzedający musiałby posiadać wszystkie obowiązujące licencje.
Neutronics Inc.
456 Mleczarnia
Exton, PA 19341

6. Kontrola i odbiór: Płatność należy uregulować 45 dni od późniejszej daty otrzymania przez Kupującego prawidłowej faktury lub daty otrzymania przez Kupującego przedmiotów zgodnych. Wszystkie przedmioty zakupione w ramach niniejszej Umowy podlegają kontroli w miejscu przeznaczenia Kupującego przed lub po dokonaniu płatności, według uznania Kupującego. Płatność za jakiekolwiek pozycje w ramach niniejszego Zamówienia nie stanowi jego akceptacji. Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia i odmowy przyjęcia produktów, które nie są zgodne z instrukcjami, specyfikacjami, rysunkami i danymi lub gwarancjami Sprzedającego (wyraźnymi lub dorozumianymi) lub które nie są zgodne z niniejszym Zamówieniem (czy to z powodu niewykonania przez Sprzedającego działania, działania siły wyższej lub w inny sposób), lub które zawierają inne wady, ukryte lub oczywiste. Siły wyższe to każda przyczyna pozostająca poza kontrolą Kupującego, w tym pożary, powodzie, inne problemy środowiskowe, strajki i różnice z pracownikami. Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia towarów z ukrytymi wadami, które nie zostaną wykryte do czasu ich przyjęcia, pod warunkiem, że takie odrzucenie nastąpi w rozsądnym terminie po wykryciu wady.
Towary, które nie zostaną zaakceptowane, zostaną zwrócone Sprzedającemu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy, kredytu lub wymiany według uznania Kupującego oraz na ryzyko i koszt Sprzedającego, w tym opłaty za transport w obie strony. Nie dokonuje się wymiany odrzuconych elementów, chyba że Kupujący określi to na piśmie. Ponadto Kupujący może złożyć roszczenie o odszkodowanie, w tym o koszty produkcji, uszkodzenie materiałów lub artykułów spowodowane niewłaściwym pakowaniem w skrzynie lub pakowanie oraz utratę zysków lub inne szczególne szkody poniesione przez Kupującego. Takie prawo jest uzupełnieniem wszelkich innych środków prawnych przewidzianych przez prawo. Przyjęcie całości lub części towarów nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa Kupującego do odrzucenia innych towarów lub innych zamówień. Przyjęcie któregokolwiek z przedmiotów nie zobowiązuje Kupującego do przyjęcia przyszłych przesyłek.

7. Pakowanie, etykietowanie i pojemniki: Kupujący nie może być obciążany żadnymi opłatami za opakowanie lub pojemniki, chyba że zostało to określone na pierwszej stronie niniejszego Zamówienia. Sprzedający przygotuje etykiety na pudełka i pojemniki wysyłkowe zawierające takie informacje, jeśli takie istnieją, jakie Kupujący określi. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia materiałów lub artykułów opisanych w niniejszym dokumencie spowodowane niewłaściwym pakowaniem, umieszczaniem w skrzyniach lub pakowaniem.

8. Gwarancje Sprzedającego: Sprzedający niniejszym gwarantuje, że przedmioty dostarczone na podstawie niniejszej Umowy będą wolne od wad materiałowych, wykonawczych i projektowych, o jakości handlowej i nadające się do celów Kupującego oraz że będą zgodne z instrukcjami, specyfikacjami, rysunkami i danymi Kupującego. Sprzedawca niniejszym gwarantuje ponadto, że przedmioty dostarczone na podstawie niniejszej Umowy będą zgodne ze wszystkimi oświadczeniami, deklaracjami, obietnicami, opisami, próbkami lub modelami stanowiącymi podstawę niniejszego Zamówienia Zakupu, Sprzedawca zgadza się, że te gwarancje będą obowiązywać po przyjęciu przedmiotów. Wszystkie powyższe gwarancje stanowią uzupełnienie wszelkich gwarancji o dodatkowym zakresie udzielonych Kupującemu przez Sprzedającego. Żadna z wymienionych gwarancji ani żadne inne gwarancje dorozumiane lub wyraźne nie będą uważane za wyłączone lub wyłączone, chyba że jest to udokumentowane zawiadomieniem o zmianie zamówienia zakupu lub rewizji wydanym i podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego. W przypadku naruszenia gwarancji Kupującemu przysługują wszelkie środki prawne wynikające z jednolitego kodeksu handlowego lub innego obowiązującego prawa wynikające z takiego naruszenia.

9. Zamienność: Wszystkie przedmioty zakupione w ramach niniejszej Umowy (lub jej część) muszą być całkowicie zamienne z podobnymi przedmiotami (lub ich częściami) zakupionymi od Sprzedawcy wcześniej przez Kupującego lub klienta Kupującego. W tym celu wszystkie projekty, procesy lub procedury stosowane wcześniej przez Sprzedawcę przy dostarczaniu podobnych przedmiotów (lub ich części) mają być wykorzystane przez Sprzedawcę przy dostarczaniu przedmiotów (lub ich części) zakupionych w niniejszym dokumencie. Wszelkie odstępstwa od któregokolwiek z projektów, procesów lub procedur Sprzedającego wymagają uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty Kupującego związane z odkryciem i modernizacją przedmiotów niewymienialnych (lub ich części) wynikających z nieprzestrzegania przez Sprzedającego wymogów niniejszego Artykułu.

10. Własność Kupującego: O ile niniejsze Zamówienie zakupu lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, własność każdego opisu, w tym między innymi wszystkich narzędzi, narzędzi, wyposażenia i materiałów dostarczonych lub udostępnionych Sprzedającemu, do których tytuł własności należy do Kupującego , a wszelkie ich wymiany są i pozostają własnością Kupującego. Taka własność, inna niż materiał przeznaczony do modyfikacji, nie może być modyfikowana bez pisemnej zgody Kupującego. Taka własność powinna być wyraźnie oznaczona lub w inny sposób odpowiednio zidentyfikowana przez Sprzedającego jako „Własność Neutronics, Inc.” i będą bezpiecznie przechowywane oddzielnie i poza własnością Sprzedającego. Sprzedający nie będzie korzystał z takiej własności, z wyjątkiem wykonywania prac na podstawie niniejszej Umowy lub na podstawie pisemnego upoważnienia Kupującego. Takie mienie, znajdujące się w posiadaniu lub pod kontrolą Sprzedającego, będzie przechowywane w bezpiecznym i dobrym stanie, będzie przechowywane na ryzyko Sprzedającego i będzie ubezpieczone przez Sprzedającego na jego koszt w wysokości równej kosztowi odtworzenia ze stratą płatną na rzecz Sprzedającego. Kupujący. W zakresie, w jakim taka własność nie jest materiałem zużytym podczas realizacji niniejszego Zamówienia zakupu, podlega ona kontroli i usunięciu przez Kupującego, a Kupujący będzie miał prawo do wjazdu w takich celach bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sprzedającego. Zgodnie z poleceniem Kupującego, Sprzedający ujawni lokalizację takiego mienia, przygotuje go do wysyłki i wyśle ​​do Kupującego w tak dobrym stanie, w jakim został pierwotnie otrzymany przez Sprzedającego, z wyjątkiem uzasadnionego zużycia.

11. Oprzyrządowanie specjalne: Termin „oprzyrządowanie specjalne” użyty w niniejszym artykule obejmuje wszelkie przyrządy, matryce, uchwyty, formy, wzory, specjalne narzędzia tnące, specjalne mierniki, specjalny sprzęt testowy, inny specjalny sprzęt i pomoce produkcyjne, oraz rysunki i wszelkie zamienniki powyższych, nabyte lub wyprodukowane lub wykorzystane w realizacji niniejszego Zamówienia, które mają tak specjalistyczny charakter, że bez istotnych modyfikacji lub zmian ich użycie jest ograniczone do produkcji przedmiotów lub ich części lub wykonania usług w rodzaju wymaganych niniejszym Zamówieniem. Termin ten nie obejmuje (a) elementów narzędzi lub sprzętu nabytych dotychczas przez Sprzedawcę lub ich wymiany, niezależnie od tego, czy zostały zmienione lub zaadoptowane do użytku w ramach realizacji niniejszego Zamówienia, (b) małych narzędzi eksploatacyjnych, (c) ogólnych lub specjalne obrabiarki lub podobne dobra inwestycyjne lub (d) oprzyrządowanie, do których tytuł własności należy do Kupującego.
Sprzedający zgadza się, że specjalne oprzyrządowanie zostanie zachowane i nie będzie używane ani przerabiane, z wyjątkiem wykonywania prac w ramach niniejszej Umowy lub na podstawie pisemnego upoważnienia Kupującego. Będąc w posiadaniu lub pod kontrolą Sprzedającego, Sprzedający gwarantuje, że utrzyma oprzyrządowanie specjalne w dobrym stanie, w pełni objęte ubezpieczeniem i wymieni je w przypadku zgubienia, zniszczenia lub konieczności wykonania prac objętych niniejszą Umową. Po zaprzestaniu lub zakończeniu prac w ramach niniejszego Zamówienia, do których wymagane jest specjalne oprzyrządowanie, Sprzedający dostarczy Kupującemu listę przedmiotów, części lub usług, do produkcji lub wykonania, których takie specjalne oprzyrządowanie zostało użyte lub zaprojektowane, oraz wykaz wskazując, gdzie znajduje się każdy element oprzyrządowania specjalnego, oraz przeniesie prawo własności i posiadanie oprzyrządowania specjalnego na Kupującego [na kwotę równą odwróconemu zamortyzowanemu kosztowi tego oprzyrządowania] lub rozporządza nim zgodnie z pisemnym poleceniem Kupującego. Ponadto Kupujący ma prawo w dowolnym momencie objąć w posiadanie wszelkie specjalne oprzyrządowanie, tytuł, do którego Kupujący nabywa na mocy niniejszej Umowy, [po zapłaceniu odwróconych zamortyzowanych kosztów Sprzedającego], a Sprzedający udziela Kupującemu prawa do wejścia w takich celach, które to prawo może być wykonywane przez Kupującego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Sprzedającego.

12. Komunikaty prasowe: Sprzedający zgadza się, że żadne potwierdzenie ani inne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz towarów lub usług dostarczonych w ramach niniejszej Umowy nie zostaną podane do wiadomości publicznej przez Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

13. Poufność, Wynalazki: Wszelkie informacje dostarczone lub udostępnione przez Kupującego Sprzedającemu lub pracownikom lub podwykonawcom Sprzedającego w związku z przedmiotami lub usługami objętymi niniejszym Zamówieniem będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane przez Sprzedającego, jego pracowników, oraz podwykonawcom jakiejkolwiek stronie trzeciej w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń wobec Kupującego w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które Sprzedający ujawnił lub może później ujawnić Kupującemu w związku z przedmiotami lub usługami objętymi niniejszym Zamówieniem. Sprzedający zgadza się, że wszystkie projekty, rysunki, procesy, kompozycje materiałów, specyfikacje, oprogramowanie, maski lub inne informacje techniczne wykonane lub dostarczone przez Sprzedającego lub dostarczone przez Kupującego w związku z przedmiotami lub usługami objętymi niniejszym Zamówieniem, w tym wszelkie prawa do nich , stanowią jedyną i wyłączną własność Kupującego, wolną od jakichkolwiek ograniczeń, a Sprzedający chroni ją przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.
Sprzedający zgadza się, że w odniesieniu do wszystkich wynalazków i ulepszeń takich projektów, rysunków, procesów, kompozycji materiałów, specyfikacji, oprogramowania, prac maskujących lub innych informacji technicznych wykonanych lub dostarczonych przez Sprzedającego w związku z przedmiotami lub usługami objętymi niniejszym Zamówieniem, Sprzedający bezzwłocznie zidentyfikuje i ujawni takie wynalazki lub ulepszenia Kupującemu oraz wykona lub uzyska wykonanie wszelkich dokumentów i podejmie takie działania, jakie mogą być konieczne do doskonalenia własności wynalazków lub ulepszeń Kupującego lub jakie mogą być konieczne w zakresie zaopatrzenia, konserwacji, lub egzekwowanie przez Kupującego jakiegokolwiek patentu, znaku towarowego, praw autorskich, tajemnicy handlowej, prawa do maskowania lub innego prawa własności odnoszących się do wynalazków lub ulepszeń. Sprzedający niniejszym wyznacza Kupującego jako pełnomocnika Sprzedającego do wykonywania takich dokumentów lub podejmowania takich działań. Obowiązki dotyczące poufności i cesji wynalazków zawarte w niniejszym artykule pozostają w mocy po rozwiązaniu lub zakończeniu niniejszego Zamówienia.
Sprzedający zobowiązuje się do wytwarzania przedmiotów objętych niniejszą Umową wyłącznie dla Kupującego. Sprzedający nie będzie sprzedawał żadnego przedmiotu objętego niniejszą Umową bezpośrednio ani pośrednio żadnemu z klientów Kupującego ani żadnej działalności osób trzecich.

14. Odszkodowanie z tytułu własności intelektualnej: Sprzedający zgadza się (a) bronić Kupującego, jego następców prawnych i klientów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, pozwami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) i chronić je przed wszelkimi roszczeniami, roszczeniami, stratami, pozwami, odszkodowaniami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) , roszczenia lub powództwa dotyczące faktycznego lub domniemanego bezpośredniego lub przyczynkowego naruszenia lub nakłaniania do naruszenia jakiegokolwiek patentu amerykańskiego lub zagranicznego, znaku towarowego, praw autorskich, pracy z maskami lub innego prawa własności w związku z produkcją, użytkowaniem lub sprzedażą przedmiotów lub usług objętych przez niniejsze Zamówienie, w tym naruszenie wynikające ze zgodności ze specyfikacjami dostarczonymi przez Kupującego lub z rzeczywistego lub domniemanego nadużycia lub przywłaszczenia tajemnicy handlowej wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z działań Sprzedawcy, (b) zrzeczenia się wszelkich roszczeń wobec Kupującego w ramach Jednolitej Umowy Handlowej Kodeksu lub w inny sposób, w tym wszelkie roszczenia nieszkodliwe lub podobne, w jakikolwiek sposób związane z roszczeniem dochodzonym przeciwko Sprzedawcy lub Kupującemu z tytułu patentu, handlu naruszenie praw autorskich, praw autorskich lub maskowania utworu itp., w tym roszczenia wynikające ze zgodności ze specyfikacjami dostarczonymi przez Kupującego, oraz (c) że Kupujący posiada ogólnoświatową, niewyłączną, wolną od opłat, nieodwołalną licencję na używanie, sprzedawanie i sprzedawanie, naprawiły i dokonały naprawy oraz zrekonstruowały i zrekonstruowały elementy objęte niniejszym Zamówieniem. Sprzedający przenosi na Kupującego wszelkie prawa, tytuły i udziały do ​​wszystkich znaków towarowych, praw autorskich i praw do masek we wszelkich materiałach stworzonych dla Kupującego w związku z niniejszym Zamówieniem. Zobowiązania wynikające z niniejszego artykułu pozostają w mocy po rozwiązaniu lub zrealizowaniu niniejszego Zamówienia.

15. Odszkodowanie: Sprzedający ponadto zobowiązuje się zwolnić Kupującego z odpowiedzialności za wszelkie straty, zobowiązania, szkody, roszczenia, żądania, pozwy, pozwy, postępowania, subrogacje i wydatki, w tym koszty sądowe i uzasadnione honoraria adwokackie, związane w jakikolwiek sposób z niniejsze Zamówienie lub usługi świadczone lub przedmioty dostarczone w ramach niniejszego Zamówienia, z wyjątkiem przedmiotów wyprodukowanych w całości według specyfikacji Kupującego, które są zgłaszane lub wykonane przez dowolną osobę, firmę, stowarzyszenie lub korporację, w tym pracowników, pracowników, podwładnych lub agentów Sprzedawcy oraz jej podwykonawcom, powstałym z jakiejkolwiek przyczyny lub z jakiegokolwiek powodu. Sprzedający ponadto zgadza się, po otrzymaniu powiadomienia, na niezwłoczne przejęcie pełnej odpowiedzialności za obronę wszelkich takich pozwów, powództw lub postępowań, które mogą być wszczęte przeciwko Sprzedającemu lub Kupującemu. W przypadku, gdy maszyna lub sprzęt Kupującego jest używany przez Sprzedającego do wykonywania jakichkolwiek prac, które mogą być wymagane na podstawie niniejszego Zamówienia, takie maszyny lub sprzęt będą uważane za będące pod wyłączną pieczą i kontrolą Sprzedającego w okresie takiego użytkowania przez Sprzedawca.

16. Ubezpieczenie: Jeżeli niniejsze Zamówienie zakupu obejmuje wykonanie pracy na rzecz Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się zabezpieczyć Kupującego przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami z tytułu obrażeń lub szkód wyrządzonych jakiejkolwiek osobie lub mieniu wynikającemu z wykonania niniejszego Zamówienia zakupu. Sprzedający ponadto zgadza się dostarczyć Certyfikat Przewoźnika Ubezpieczeniowego wykazujący, że Sprzedający posiada odpowiednią ochronę ubezpieczeniową w następujących minimalnych kwotach:
(a) odszkodowanie pracownicze; Ograniczenia ustawowe dla stanów, w których praca ma być wykonywana.
(b) Całkowita odpowiedzialność ogólna, w tym odpowiedzialność umowna; Ukończone operacje/produkty; Uszkodzenie mienia w szerokiej formie; oraz Odpowiedzialność Ochronna Wykonawcy, jeśli korzysta się z podwykonawców. Minimalne limity Obrażenia ciała, w tym śmierć i szkody majątkowe 250,000 1,000,000 USD za każde zdarzenie, łącznie XNUMX XNUMX XNUMX USD.
(c) Odpowiedzialność samochodowa, w tym pojazdy własne, wynajmowane i niebędące własnością. Minimalne limity — obrażenia ciała 250,000 500,000 USD na osobę, 250,000 XNUMX USD za każde zdarzenie i uszkodzenie mienia XNUMX XNUMX USD za każde zdarzenie.
Wspomniane zaświadczenie musi zawierać nazwę ubezpieczyciela, numer polisy, datę wygaśnięcia, limity odpowiedzialności oraz zapis przewidujący co najmniej dziesięć (10) dni pisemnego wypowiedzenia. Jeżeli Sprzedający jest samoubezpieczycielem, Certyfikat Departamentu Pracy i przemysłu stanu, w którym ta praca ma być wykonywana, musi być dostarczony przez ten Departament bezpośrednio Kupującemu. Spełnienie przez Sprzedającego wymogów ubezpieczeniowych w żaden sposób nie wpływa na odszkodowanie Sprzedającego dla Kupującego zgodnie z Artykułem 13 powyżej.

17. Anulowanie z powodu zwłoki: Kupujący ma prawo do anulowania z powodu zwłoki całości lub dowolnej części niedostarczonej części niniejszego Zamówienia Zakupu, jeśli Sprzedający nie dokona rozsądnego postępu w kierunku realizacji Zamówienia Zakupu w określonych terminach, jeśli Sprzedający nie dokona dostaw określonych w harmonogramie dostaw, jeżeli Sprzedający naruszy którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, w tym gwarancje Sprzedającego, jeżeli Sprzedający dokona uzgodnienia, przedłużenia lub cesji na rzecz wierzycieli, jeżeli Sprzedający rozwiąże lub w inny sposób przestanie istnieć lub będzie prowadzić działalność w zwykłym trybie oczywiście lub likwiduje całość lub zasadniczo całość swoich aktywów, jeśli Sprzedający stanie się niewypłacalny lub jeśli Sprzedający ogólnie nie spłaci swoich długów w terminie ich wymagalności. Jeśli niniejsze Zamówienie zakupu zostanie anulowane z powodu niewykonania zobowiązania, Kupujący może zażądać od Sprzedającego przeniesienia tytułu własności i dostarczenia Kupującemu wszelkich (a) ukończonych przedmiotów oraz (b) częściowo ukończonych przedmiotów i materiałów, części, narzędzi, matryc, przyrządów, osprzętu, planów, rysunki, informacje i prawa wynikające z umów, które Sprzedający specjalnie wyprodukował lub nabył w ramach zakończonej części niniejszego Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się również do ochrony i zachowania majątku będącego w jego posiadaniu, w którym Kupujący ma interes. Prawa i środki prawne Kupującego określone w niniejszym artykule stanowią uzupełnienie i nie zastępują wszelkich innych środków prawnych przysługujących Kupującemu na mocy prawa lub słuszności lub na podstawie innych artykułów niniejszego Zamówienia. Jeżeli po anulowaniu zgodnie z niniejszym artykułem zostanie stwierdzone przez sąd właściwej jurysdykcji lub w inny sposób, że Sprzedający nie popełnił zwłoki lub że zwłoka była usprawiedliwiona, prawa i obowiązki stron będą takie same, jak gdyby wypowiedzenie zostało wydane zgodnie z art. 16 niniejszego dokumentu. Przed skorzystaniem przez Kupującego ze swojego prawa do anulowania z tytułu niewykonania zobowiązania, Kupujący może zdecydować się na zapewnienie Sprzedającemu możliwości naprawienia uchybienia Sprzedającemu. Jeśli Kupujący zdecyduje się dać Sprzedającemu możliwość naprawienia swojego niewykonania zobowiązania, Kupujący najpierw dostarczy Sprzedającemu pisemne zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania przez Sprzedającego. Sprzedający musi następnie opisać w formie pisemnej ze stemplem pocztowym w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania zawiadomienia Kupującego o niewykonaniu zobowiązania, w jaki sposób Sprzedający zamierza naprawić naruszenie przez Sprzedającego. Kupujący oceni pisemną odpowiedź Sprzedającego i określi, czy przyznać Sprzedającemu okres czasu, w którym Sprzedający może naprawić swoje niewykonanie zobowiązania. Każdy okres przyznany Sprzedającemu na naprawienie uchybienia będzie różny, w zależności od okoliczności towarzyszących uchybieniu.

18. Wypowiedzenie dla wygody: Kupujący może zakończyć wykonywanie prac w ramach niniejszego Zamówienia zakupu w całości lub od czasu do czasu w części za pisemnym wypowiedzeniem, po czym Sprzedający przerwie prace w dniu i w zakresie określonym w zawiadomieniu oraz zakończy wszystkie zlecenia i podwykonawstwo w zakresie, w jakim dotyczą zakończonej pracy. Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o ilościach prac i materiałów dostępnych lub zakupionych przed wypowiedzeniem oraz o najkorzystniejszej dyspozycji, jaką Sprzedający może jej dokonać, Sprzedający zastosuje się do instrukcji Kupującego dotyczących przeniesienia i rozporządzania tytułem do posiadania takich prac oraz materiał. W ciągu 60 dni od otrzymania takiego zawiadomienia o wypowiedzeniu, Sprzedający przedstawi wszystkie swoje roszczenia o zapłatę, jak określono w niniejszym paragrafie 16, wynikające z takiego wypowiedzenia. Kupujący będzie miał prawo do sprawdzenia takich roszczeń w dowolnym rozsądnym czasie lub czasie poprzez inspekcję i audyt dokumentacji, obiektów, pracy lub materiałów Sprzedającego związanych z niniejszym Zamówieniem. Kupujący zapłaci Sprzedającemu bez powielania cenę Zamówienia zakupu za ukończoną pracę zaakceptowaną przez Kupującego oraz koszt dla Sprzedającego prac w toku i surowców przypisanych do zakończonej pracy, na podstawie dowolnego audytu, jaki Kupujący może przeprowadzić i ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, pomniejszonych jednak (a) wartość lub koszt (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) jakichkolwiek przedmiotów używanych lub sprzedawanych przez Sprzedającego bez zgody Kupującego; (b) uzgodnioną wartość wszelkich przedmiotów używanych lub sprzedawanych przez Sprzedającego za zgodą Kupującego; oraz (c) koszt wszelkich wadliwych, uszkodzonych lub zniszczonych prac lub materiałów. Kupujący nie dokona żadnych płatności za ukończoną pracę, pracę w toku lub surowiec wyprodukowany lub zakupiony przez Sprzedawcę powyżej łącznej ceny określonej w niniejszym Zamówieniu zakupu, pomniejszonej o płatności dokonane lub mające zostać dokonane w inny sposób, a także dokonywane są korekty zmniejszające płatności wynikające z niniejszego Zamówienia aby koszty pracy w toku i surowców odzwierciedlały proporcjonalnie wszelkie wskazane straty w całym Zamówieniu Zakupu, gdyby zostały zrealizowane. Płatność dokonana na podstawie niniejszego artykułu stanowi jedyną odpowiedzialność Kupującego w przypadku rozwiązania niniejszego Zamówienia zgodnie z niniejszym artykułem. O ile niniejsze Zamówienie zakupu nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do jakiegokolwiek anulowania przez Kupującego z powodu niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę lub z jakiejkolwiek innej przyczyny dozwolonej przez prawo lub na mocy niniejszego Zamówienia zakupu. O ile nie przewidziano inaczej w Artykule 15, postanowienia niniejszego Artykułu nie będą miały zastosowania do jakiegokolwiek anulowania przez Kupującego z powodu zwłoki Sprzedającego. W żadnym wypadku Sprzedający nie jest uprawniony do przewidywanych zysków ani do szkód specjalnych lub wynikowych na podstawie niniejszego Zamówienia.

19. Zgodność z obowiązującymi przepisami: Sprzedający zgadza się, że podczas realizacji niniejszego Zamówienia będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw, zasad, przepisów lub zarządzeń rządu Stanów Zjednoczonych lub dowolnego stanu lub jednostki podrzędnej. Nie ograniczając ogólności powyższego, Sprzedający zgadza się, że w celu uzyskania zgody na płatność musi na wszystkich fakturach zamieścić następujące oświadczenie:
„Sprzedawca oświadcza, że ​​w odniesieniu do produkcji przedmiotów objętych niniejszą fakturą w pełni przestrzegał wszystkich postanowień Ustawy o Uczciwych Normach Pracy z 1938 r., z późniejszymi zmianami.”

20. Zarządzenia wykonawcze: Sprzedawca zgadza się, że oświadczenia i postanowienia wymagane Zarządzeniem wykonawczym 11246, zmienionym Zarządzeniem wykonawczym 11375 (Równe szanse), Zarządzeniem wykonawczym 11625 (Przedsiębiorstwa mniejszościowe), Zarządzeniem wykonawczym 11701 (Akcja afirmatywna na rzecz niepełnosprawnych weteranów i weteranów z epoce wietnamskiej) oraz Zarządzenie 11758 (Zatrudnienie Osób Niepełnosprawnych) zostają niniejszym włączone do niniejszego Zamówienia i stanowią jego część.

21. Zrzeczenie się: Brak domagania się przez Kupującego w jednym lub kilku przypadkach wykonania któregokolwiek z warunków, postanowień lub warunków niniejszego Zamówienia zakupu lub nieskorzystania z jakiegokolwiek prawa z niego wynikającego nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub zrzeczenie się przyszłe wykonanie jakichkolwiek takich warunków, przymierzy lub warunków lub przyszłe wykonanie takiego prawa, ale zobowiązanie Sprzedającego w odniesieniu do takich przyszłych świadczeń będzie nadal w pełni obowiązywać.

22. Cesja: Żadna z kwot należnych lub należnych, ani żadna z prac, które mają zostać wykonane w ramach niniejszego Zamówienia zakupu, nie zostanie przypisana przez Sprzedawcę, ani podwykonawstwo Sprzedawcy na ukończone lub zasadniczo ukończone materiały wymagane w niniejszym Zamówieniu zakupu bez uprzedniego pisemna zgoda, która to zgoda może zostać cofnięta z dowolnego powodu według wyłącznego uznania Kupującego.

23. Środki zaradcze: Środki zaradcze przewidziane w niniejszym dokumencie będą skumulowane i stanowią uzupełnienie wszelkich innych lub dalszych środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub słuszność. Kupujący ma prawo do potrącenia z wszelkich kwot należnych Sprzedającemu przez Kupującego na podstawie niniejszego Zamówienia zakupu lub w inny sposób. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Zamówienia Zakupu, Kupujący i Sprzedający będą postępować z należytą starannością w celu wykonania wymaganego w niniejszym Zamówieniu w oczekiwaniu na rozwiązanie takiego sporu. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Zamówienia zakupu jest nieważna lub niewykonalna, pozostałe części niniejszego Zamówienia zakupu pozostają ważne i wykonalne.
24. Rozstrzyganie sporów: W przypadku sporu między stronami wynikającego lub związanego z niniejszym Zamówieniem, który dotyczy wyłącznie odszkodowania pieniężnego lub należnych pieniędzy, strony uzgadniają, że spotkanie odbędzie się niezwłocznie z udziałem przedstawicieli każdej ze stron podejmujących decyzję -podejmowanie organu w sprawie sporu do podjęcia próby w dobrej wierze negocjowania rozwiązania sporu. Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni po takim spotkaniu stronom nie uda się wynegocjować rozwiązania sporu, strony dołożą wszelkich starań, aby wybrać alternatywną procedurę rozstrzygania sporów („ADR”), taką jak arbitraż lub mediacja, aby rozwiązać spór. Jeżeli strony nie są w stanie uzgodnić formy ADR w ciągu piętnastu (15) dni po trzydziestodniowym (30) okresie negocjacji, wówczas każda ze stron może skorzystać z innych dostępnych środków prawnych po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony o swoich siedmiu (7) dniach. zamiar to zrobić. Jeżeli strony są w stanie uzgodnić formę ADR, będą dążyć do jej realizacji w dobrej wierze i terminowo. W przypadku, gdy ADR nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu po rozsądnym terminie, każda ze stron może skorzystać z innych dostępnych środków prawnych po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony z siedmioma (7) dniami, określając zamierzony sposób działania.
25. Obowiązujące prawo: Niniejsze Zamówienie będzie regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Pensylwania.

BACHARACH, INC. - STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. GENERAŁ
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz niesprzeczne postanowienia zawarte w Bacharach Ewentualna oferta cenowa Inc. („Umowa”) będzie pod każdym względem regulować wszelką sprzedaż i użytkowanie dowolnego produktu („Produkt” lub „Produkty”) i usług („Usługi”) od BacharachInc („Sprzedawca”) przez kupującego („Kupujący”), w tym między innymi przyszłe produkty zamienne zakupione przez Kupującego. Jeśli niniejsze pismo różni się w jakikolwiek sposób od warunków zamówienia Kupującego lub jeśli niniejsze pismo jest interpretowane jako akceptacja lub potwierdzenie działające jako akceptacja, wówczas akceptacja Sprzedającego jest WYRAŹNIE UWARUNKOWANA NA ZGODĘ KUPUJĄCEGO NA WSZELKIE ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD LUB DODATKOWO OD TYCH ZAWARTYCH W PISEMIE KUPUJĄCEGO. Ponadto pismo to będzie uważane za zawiadomienie o sprzeciwie wobec takich warunków Kupującego. Jeśli pismo to będzie traktowane jako oferta, akceptacja niniejszej Umowy jest WYRAŹNIE OGRANICZONA DO ZASAD I WARUNKÓW ZAWARTYCH W TUTAJ. Żadne zamówienie zakupu ani inne instrumenty kupna Kupującego nie będą skuteczne w zaprzeczaniu, modyfikowaniu, usuwaniu lub dodawaniu do warunków niniejszej Umowy, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione i zaakceptowane przez Sprzedającego na piśmie. Niniejsza Umowa stanowi pełne i wyłączne oświadczenie umowy między stronami i zastępuje wszelkie propozycje ustne, pisemne lub elektroniczne oraz wszelką inną komunikację między stronami dotyczącą przedmiotu niniejszej Umowy. Oferty sprzedającego są ofertami, które można zaakceptować tylko w całości. Uznaje się, że Kupujący akceptuje niniejszą Umowę w przypadku zaistnienia jednej z następujących sytuacji: (i) akceptacji przez Kupującego oferty Sprzedawcy, do której dołączona jest niniejsza Umowa; (ii) dostarczenie przez Kupującego zamówienia na Produkty do Sprzedawcy (za pośrednictwem zamówienia, harmonogramu wysyłki lub innych środków komunikacji): i / lub (iii) przyjęcie przez Kupującego dostawy lub płatności za Produkty, niezależnie od jakichkolwiek warunków dodane lub usunięte przez Kupującego. Wszystkie kwestie wynikające z niniejszej Umowy będą interpretowane i rozwiązywane zgodnie z Kodeksem handlowym stanu Pensylwania, bez względu na przepisy kolizyjne i z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie działania wynikające z niniejszej Umowy będą wszczynane w hrabstwie Allegheny w Pensylwanii. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Allegheny i zgadza się wystąpić w akcji po pisemnym zawiadomieniu. Kupujący nie może scedować niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią z mocy prawa, upadłości lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego. Niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje na korzyść stron niniejszej Umowy i ich odpowiednich następców, dozwolonych cesjonariuszy i cesjonariuszy. Brak nalegania Sprzedawcy na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub wyegzekwowanie uchybienia w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek pojedynczego, powtarzającego się lub ciągłego naruszenia jakiegokolwiek określonego warunku lub warunku niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się prawa Sprzedawcy do nalegania na ścisłe wykonanie niniejszej Umowy lub w celu wyegzekwowania uchybienia w odniesieniu do naruszenia jakiegokolwiek innego warunku lub warunku lub w dowolnym późniejszym czasie lub w jakimkolwiek późniejszym przypadku, w odniesieniu do tego konkretnego warunku lub warunku. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie nieskuteczne tylko w zakresie takiej nieważności, a nienaruszone postanowienia niniejszej Umowy pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełnej mocy. .

2. ODSPRZEDAŻ PRODUKTÓW
O ile Kupujący nie jest stroną umowy dystrybucyjnej ze Sprzedawcą, która reguluje odsprzedaż Produktów Kupującego, Kupujący może odsprzedawać Produkty zakupione na mocy niniejszej Umowy jedynie na warunkach nie mniej korzystnych niż obecne Standardowe Warunki Sprzedaży Sprzedawcy (zamieszczone na bacharach.wpengine.com), w tym między innymi postanowienia dotyczące gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności. Kupujący zgadza się zabezpieczyć, zwolnić i bronić Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami i procesami sądowymi, w tym kosztami prawników, w zakresie, w jakim takie roszczenia i procesy sądowe wynikają z nieprzekazania przez Kupującego takich warunków kupującemu zdalnemu.

3. OPŁATY I PŁATNOŚCI
Kupujący zgadza się uiścić opłaty za Produkt („Opłata za Produkt”). Opłaty za usługi zostaną wyszczególnione oddzielnie w ofercie Sprzedawcy i na fakturze („Opłata za usługę” wraz z Opłatą za produkt, „Opłaty”). Wszystkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu kredytu w momencie wprowadzenia. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Warunki to trzydzieści (30) dni netto, minimalne zamówienie w wysokości 50 USD (250 USD w przypadku zamówień eksportowych) i będą to ceny obowiązujące w chwili, gdy Sprzedawca przyjmuje zamówienie Kupującego, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej . Minimalne zamówienie zostanie zniesione w przypadku zamówień wysyłanych do Użytkownika końcowego i wysyłanych za pośrednictwem następnego dnia lub drugiego dnia. Minimalne zamówienie nie zostanie uchylone w przypadku wysyłek poza kontynentalne Stany Zjednoczone. Opłata manipulacyjna w wysokości 7 USD zostanie doliczona do wszystkich zamówień, z wyjątkiem przesyłek wysyłanych za pośrednictwem rozliczeń stron trzecich w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych Ponieważ ceny Sprzedającego są oparte na kosztach i warunkach (w tym kursach wymiany) istniejących w momencie odbioru, ceny mogą wzrosnąć wraz ze zmianą tych warunków, np. Wzrostem cen materiałów i robocizny oraz wahaniami kursów walut. Opłaty nie obejmują żadnych kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych, w tym opłat za materiały niebezpieczne, takich jak odpowiednie cła, taryfy, podatki od wartości dodanej, podatki od sprzedaży, podatki od użytkowania lub inne opłaty pobierane przez jakikolwiek federalny, stanowy, miejski lub inny organ rządowy, który może być winien Kupującemu w wyniku niniejszej Umowy zakup Produktu i Usług lub inne opłaty, które mogą zostać nałożone na sprzedaż, odsprzedaż lub korzystanie z Produktów. Takie opłaty uiszczane przez Sprzedającego obciążają konto Kupującego. Wszelkie roszczenia o zwolnienie z takich opłat muszą być wyraźnie zaznaczone na pierwszej stronie zamówienia i zawierać wszystkie wymagane świadectwa zwolnienia. O ile nie określono inaczej na fakturze lub nie uzgodniono inaczej na piśmie przez strony, Opłaty będą podawane w dolarach amerykańskich i będą należne po otrzymaniu faktury przez Kupującego, bez prawa do potrąceń lub potrąceń. Sprzedawca może zażądać dokonania płatności za pobraniem lub za pośrednictwem nieodwołalnej akredytywy na rzecz Sprzedawcy i akceptowanej przez niego, ustanowionej na koszt Kupującego. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, Sprzedający może zawiesić wszelkie przyszłe dostawy lub inne świadczenia w stosunku do Kupującego bez ponoszenia odpowiedzialności lub kar, a oprócz wszystkich innych kwot płatnych na podstawie niniejszej Umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu (1) uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Sprzedawcę w związku z wszelkimi działaniami podjętymi w celu wyegzekwowania windykacji lub zachowania i ochrony praw Sprzedającego wynikających z niniejszej Umowy, czy to w postępowaniu sądowym, czy w inny sposób, w tym między innymi rozsądnych kosztów obsługi prawnej, kosztów sądowych i innych wydatków oraz (2) odsetek od wszelkich kwot niezapłaconych po 30 dni naliczane według niższej z (a) stawki 2% miesięcznie lub (b) najwyższej stawki dozwolonej przez prawo.

4. WYSYŁKA; DOSTAWA; SIŁA WYŻSZA
Sposób wysyłki i przewoźnika wybiera Sprzedawca. O ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wysyłka i dostawa Produktów odbywać się będzie w placówce Sprzedawcy FCA (INCOTERMS 2010), po czym tytuł (z wyłączeniem prawa do oprogramowania wbudowanego) i ryzyko utraty przechodzą na Kupującego. Kupujący zobowiązuje się sprawdzić wszystkie produkty pod kątem dokumentów przewozowych oraz pod kątem uszkodzeń lub braków po otrzymaniu towarów w miejscu przeznaczenia. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, uszkodzenia w transporcie lub innych przyczyn widocznych podczas kontroli należy kierować do przewoźnika. Roszczenia dotyczące braków należy zgłaszać w ciągu trzydziestu (30) dni od ich otrzymania. Wszelkie opłaty za przesyłkę, ubezpieczenie lub podobne opłaty ponosi Kupujący. Według uznania Sprzedawcy Produkty mogą być wysyłane przed żądaną datą wysyłki lub w partiach. Wszystkie informacje o dostawie (w tym czas wysyłki) są przybliżone. Wyłącznym obowiązkiem Sprzedawcy jest dołożenie uzasadnionych starań handlowych w celu dotrzymania określonych terminów wysyłki. Kupujący wyraźnie zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnień w dostawie spowodowanych przez jakiekolwiek warunki związane z lub spowodowane przez brak przetwarzania lub niedokładne przetwarzanie informacji i / lub mechanizmów, które są wrażliwe na upływ czasu, a spór pracowniczy (np. strajk, spowolnienie lub lokaut), pożar, powódź, ustawa lub rozporządzenie rządu, zamieszki, niemożność uzyskania dostaw lub przestrzeni transportowej, awaria zakładu, awaria zasilania, opóźnienie lub przerwanie przewoźników, wypadki, zdarzenia losowe lub inne przyczyny poza kontrolą Sprzedawcy.

5. ANULOWANIE; BRAK DOSTAWY; ZWROTY
Niniejsza Umowa, w całości lub w części, nie może zostać anulowana ani odroczona przez Kupującego, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego i na warunkach, które zabezpieczą Sprzedającego przed stratą. Jeśli Kupujący anuluje całość lub część zamówienia na Produkty, Kupujący zapłaci Sprzedającemu wyższą z kwoty równej (i) 50% ceny za takie anulowane Produkty lub (ii) faktyczne i wynikowe szkody poniesione przez SPRZEDAWCĘ, w tym bez ograniczeń przewidywany zysk i wydatki Sprzedającego już poniesione przez Sprzedającego. Jeśli Kupujący odroczy dostawę, Kupujący zapłaci Sprzedającemu sumę (i) miesięcznych opłat równych 1.5% całkowitej ceny za Produkty podlegające takiemu odroczeniu, oraz (ii) uzasadnione opłaty za odroczenie, np. Czas bezczynności Sprzedawcy, koszty magazynowania itp. W przypadku zatwierdzenia żądania zwrotu, (i) wszelkie stosowne koszty pakowania, wysyłki i dostawy będą na koszt Kupującego oraz (ii) wszystkie zwroty muszą być wysłane z góry na koszt Kupującego. Żadne zwroty nie będą dokonywane do Sprzedawcy bez uprzedniego uzyskania numeru autoryzacji zwrotu materiału („RMA”). Numer RMA musi być umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu zwrotnym. Absolutnie żadne zwroty nie będą akceptowane ani uznawane bez uprzedniej zgody. Zwroty podlegają 20% opłacie za uzupełnienie zapasów. Kredyty będą przyznawane tylko za przedmioty, które zostaną uznane za kwalifikujące się do odsprzedaży przez Sprzedawcę, z wyłączeniem zwrotów gwarancyjnych.

6. GWARANCJA; WYŁĄCZENIA GWARANCJI
Gwarancja. O ile Kupujący i Sprzedający nie uzgodnią inaczej na piśmie, Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że posiada i przekaże zbywalny tytuł do Produktów (z wyłączeniem ewentualnego oprogramowania wbudowanego) sprzedawanego na mocy niniejszej Umowy oraz że wszystkie nowe Produkty będą wolne od wad fabrycznych i zainstalowany materiał na Okres Gwarancji mający zastosowanie do Produktu, jak określono w instrukcji Produktu, począwszy od dostawy do przewoźnika w celu pierwszej sprzedaży („Gwarancja”). Jeśli Kupujący nie jest użytkownikiem końcowym Produktów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy, Kupujący zobowiązuje się dostarczyć je każdemu bezpośredniemu nabywcy
(„Nabywca zdalny”) ograniczona gwarancja i zrzeczenie się odpowiedzialności dla nabywców końcowych (zdalnych) wydane przez Sprzedawcę. Oprócz naprawy lub wymiany wadliwej części Produktu zgodnie z niniejszą ograniczoną Gwarancją określoną w niniejszym dokumencie, jeśli wymagana jest naprawa lub instalacja na miejscu przez Sprzedawcę lub osobę przez niego wyznaczoną, co jest wyłącznie ustalone przez Sprzedawcę, wówczas usługi związane z Gwarancją oraz uzasadnione koszty podróży i życia będą być dostarczane Kupującemu bez dodatkowych opłat.
Gwarancja na usługi. W przypadku Usług świadczonych przez Sprzedawcę Sprzedawca gwarantuje, że będą one miały profesjonalną jakość. Jeśli jakikolwiek brak spełnienia warunków gwarancji Usługi, dla konkretnej wcześniej wykonanej Usługi, pojawi się w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni po zakończeniu Usług, Sprzedawca ponownie wykona Usługi, na które taka awaria ma bezpośredni wpływ, o ile będzie to możliwe do naprawienia. jedyny wydatek. JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE KUPUJĄCEGO ZA WADLIWE USŁUGI BĘDĄ OGRANICZONE DO KOSZTU WYKONANIA TAKICH USŁUG. ABY OTRZYMAĆ NINIEJSZE ŚRODKI ZARADCZE, KUPUJĄCY MUSI POWIADOMIĆ SPRZEDAJĄCEGO NA PIŚMIE O WSZELKICH ROSZCZONYCH BRAKACH W CIĄGU Trzydziestu (30) DNI OD WYKONANIA USŁUG. ŚRODKI ZARADCZE W PRZYPADKU WADLIWYCH USŁUG SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE ŚRODKI ZARADCZE DOSTĘPNE KUPUJĄCEMU NA PODSTAWIE PRAWA LUB W KAPITALE WŁASNYM.
Zastrzeżenia. WYRAŹNE GWARANCJE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ SEKCJI ZASTĘPUJĄ SPRZEDAWCA I JEGO ODPOWIEDNI PARTNERZY I DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄCE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WARUNKI LUB OŚWIADCZENIA (WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTNE LUB PISEMNE) W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU , W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO DOWOLNEGO CELU (czy SPRZEDAWCA MIAŁ POWÓD, BY WIEDZIEĆ, ZALECANO LUB NIE WARTO WIEDZIEĆ O TAKIM INNYM CELU) ZARZĄDZAJĄCE PRZEZ PRAWO, Z POWODU NIESTANDARDOWEGO LUB STOSOWANIA W HANDLU, CZY SPOSOBU OBSŁUGI LUB WYKONANIA.

7. WYŁĄCZENIA GWARANCJI; ZARADZIĆ
Wyłączenia i warunki gwarancji. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje Produktów, w tym między innymi komponentów, części i materiałów, które (a) nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i które są objęte gwarancjami stron trzecich, jeśli takie istnieją, ich odpowiednich producentów, w tym między innymi baterii i innych elementów zużywających się ; b) są częściami podlegającymi zużyciu lub ulegającymi zużyciu, w tym między innymi bateriami, bezpiecznikami, filtrami i żarówkami; c) zostały poddane: (i) działaniu powyżej zalecanej wydajności, (ii) nieodpowiedniej mocy elektrycznej, klimatyzacji lub kontroli wilgotności, (iii) wypadku lub katastrofie, w tym między innymi pożarem, powodzią, wodą , wiatr i wyładowania atmosferyczne, (iv) zaniedbanie, w tym między innymi stany nieustalone, (v) nadużycie lub niewłaściwe użycie, (vi) nieprzestrzeganie przez Kupującego najnowszych opublikowanych instrukcji obsługi Sprzedawcy, (vii) nieautoryzowana modyfikacja, instalacja lub naprawa przez osoby inne niż upoważnieni przedstawiciele Sprzedawcy lub (viii) używanie do celów innych niż określone w dokumentacji lub ostatnio opublikowanej instrukcji obsługi; lub (d) nie są prawidłowo przechowywane, instalowane, konserwowane lub obsługiwane w normalnych warunkach i zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy. Niniejsza gwarancja Sprzedawcy jest nieważna i nieskuteczna, jeśli wada powstała w wyniku uszkodzenia Produktu po dostawie lub jest związana z użyciem nieautoryzowanego sprzętu, oprogramowania lub innego sprzętu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący wymieni czujniki dostarczone przez Sprzedawcę na czujniki wyprodukowane przez innego producenta, wówczas wszystkie Gwarancje Sprzedawcy udzielone Kupującemu i Zdalnemu Kupującemu zostaną unieważnione, a Kupujący przejmie wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody, obrażenia lub straty poniesione przez Kupującego oraz / lub Nabywca zdalny wynikający z tej nieautoryzowanej modyfikacji. Gwarancja Sprzedawcy nie obejmuje: rutynowej konserwacji, w tym między innymi regulacji, czyszczenia, kalibracji, dokręcania luźnych nakrętek i śrub; wykonywanie usług związanych z przeniesieniem Produktu lub dodaniem lub usunięciem interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń; naprawa uszkodzeń wynikających z innego niż normalne zużycie; prace elektryczne na zewnątrz Produktu; jakiejkolwiek konserwacji interfejsów, akcesoriów, załączników lub innych urządzeń niedostarczonych przez Sprzedawcę; oraz wszelkie problemy wynikające z nieobsługiwanej usługi.
Zaradzić. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Kupującego i jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy w przypadku naruszenia Gwarancji na Produkty na mocy niniejszej Umowy jest, według uznania Sprzedawcy, (a) naprawa lub wymiana wadliwego Produktu, który ulegnie awarii w Okresie Gwarancji na koszt Sprzedawcy przy użyciu części nowe lub odnowione lub (b) zwrócić Sprzedawcy taki wadliwy Produkt, który ulegnie awarii w Okresie Gwarancji i zwrócić Kupującemu odpowiednią część Opłaty za wadliwy produkt. Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawo Sprzedawcy do zwrotu opłaty Kupującemu nie zostanie zmniejszone ani ograniczone w żaden sposób ani z jakiegokolwiek powodu. Realizacja powyższego środka jest uzależniona od powiadomienia i uzasadnienia, jakiego może wymagać Sprzedawca, że ​​taki Produkt był przechowywany, instalowany, konserwowany i obsługiwany zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy. O ile Sprzedający nie zaleci inaczej, wszystkie takie wadliwe Produkty zostaną zwrócone do magazynu Sprzedającego lub do innego miejsca, które Sprzedawca wybierze, na koszt Sprzedającego, pod warunkiem, że Kupujący zastosuje się do wszystkich wskazówek Sprzedawcy dotyczących pakowania i wysyłki. Celem tego określonego środka zaradczego jest naprawa wszelkich usterek lub zwrot uiszczonych opłat. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że takie wyłączne zadośćuczynienie jest kluczowym warunkiem w umowie reprezentowanej w niniejszej Umowie i że takie zadośćuczynienie, biorąc pod uwagę wynagrodzenie zapłacone Sprzedającemu, będzie działało jako pełne zadośćuczynienie Kupującemu za wszelkie roszczenia z nim związane. W związku z powyższym Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji lub organu arbitrażowego, to wyłączne zadośćuczynienie nie daje Kupującemu korzyści z jego umowy lub że takie wyłączne zadośćuczynienie nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, wówczas każde takie orzeczenie w odniesieniu do takiego wyłącznego zadośćuczynienia lub jakiekolwiek takie niepowodzenie takiego wyłącznego zadośćuczynienia nie wpłynie ani nie zmieni w żaden sposób żadnego ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, a wszystkie takie ograniczenia i wyłączenia będą nadal obowiązywać w pełnej mocy. Wszystkie roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów lub Oprogramowania wobec Sprzedawcy muszą być wnoszone w odpowiednim Okresie Gwarancji. Elementy naprawione lub wymienione w ramach gwarancji są objęte gwarancją tylko przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego. Prawa i środki zaradcze Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy będą kumulowane i będą stanowić uzupełnienie wszelkich innych praw i środków zaradczych przewidzianych przez prawo lub zasady słuszności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli Kupujący naruszy niniejszą Umowę, odszkodowanie sprzedającemu będzie trudne do ustalenia, w związku z czym Sprzedawca może dochodzić słusznego zadośćuczynienia, w tym między innymi nakazu sądowego, który stanowi dodatek do wszelkich innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

8. ZGODNOŚĆ Z EKSPORTEM
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty są produktami ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i że eksport, użytkowanie, przesyłanie, odsprzedaż lub inne przekazywanie Produktów podlegają prawu i przepisom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Kupujący zgadza się, że nie będzie przyjmować, eksportować, odsprzedawać ani przesyłać żadnego Produktu do żadnego innego kraju lub podmiotu z naruszeniem takich praw i przepisów.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; CZAS NA ROSZCZENIA; ODSZKODOWANIE
Kupujący zgadza się, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE LUB INNE PODOBNE SZKODY, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, szkody z tytułu utraty użytkowania Produktów, szkody majątkowe, roszczenia osób trzecich, w tym obrażenia ciała lub śmierć w wyniku korzystania z Produktów lub brak odpowiedniego ostrzeżenia lub poinstruowania przez Sprzedawcę przed niebezpieczeństwami związanymi z Produktami lub bezpiecznym i właściwym użytkowaniem Produktów, niezależnie od tego, czy Sprzedawca został poinformowany o możliwości takiego odszkodowanie. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny (z wyjątkiem odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem Sprzedawcy), czy to wynikająca z umowy, gwarancji, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, odpowiedzialności za produkt lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności, będzie ograniczona do pomniejszone o rzeczywiste szkody Kupującego lub cenę zapłaconą Sprzedającemu za Produkty, które są przedmiotem roszczenia Kupującego. Wszelkie roszczenia przeciwko Sprzedawcy muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania podstawy roszczenia, a Kupujący wyraźnie zrzeka się wszelkich dłuższych przedawnień. Kupujący będzie bronić, zabezpieczać i utrzymywać Sprzedającego i jego funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, przedstawicieli, pracowników, dostawców i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi sumami, roszczeniami, kosztami, cłami, procesami, działaniami, stratami, odszkodowaniami, opłatami prawnymi, zobowiązaniami , zobowiązań i zastawów wynikających z (i) zakupu, użytkowania, posiadania, własności, eksploatacji, stanu, odsprzedaży, transferu, eksportu, transportu lub zbycia Produktu przez Kupującego, (ii) naruszenia przez Kupującego lub domniemanego naruszenia jakichkolwiek zagranicznych, federalnych , stanowe, powiatowe lub lokalne przepisy lub regulacje, w tym między innymi przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa produktów i praktyk pracy, (iii) zaniedbania lub zaniechania Kupującego w celu spowodowania obrażeń, uszkodzenia lub straty klientów Produktów Sprzedawcy oraz ( iv) naruszenie przez Kupującego niniejszej Umowy

10. INTERES BEZPIECZEŃSTWA
Aby zabezpieczyć zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Produkty, Kupujący niniejszym upoważnia Sprzedawcę w dowolnym czasie i od czasu do czasu do wykonywania i / lub składania, zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji, z podpisem Kupującego lub bez niego, Kodeks handlowy lub inne mające zastosowanie oświadczenia dotyczące finansowania lub kontynuacji lub inne dokumenty, które Sprzedawca może uznać za konieczne lub pożądane w celu udoskonalenia swoich zabezpieczeń w produktach. Kupujący upoważnia Sprzedającego do sporządzenia takiej dokumentacji w imieniu Kupującego jako pełnomocnik Kupującego, którą Sprzedawca może wykonać jako pełnomocnictwo Kupującego.

Powrót do góry