Bacharach, Inc. utrzymuje tę witrynę („Witryna”) w celu uzyskania informacji, edukacji i komunikacji. Zachęcamy do przeglądania Witryny. Możesz pobierać materiały wyświetlane w Witrynie wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności zawartych w materiałach. Nie możesz jednak rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować ani wykorzystywać zawartości Witryny do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, obrazów, audio i wideo bez Bacharach, Inc., za pisemną zgodą. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega również następującym warunkom („Warunki”) oraz wszystkim obowiązującym przepisom. Uzyskując dostęp do Witryny i przeglądając ją, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, Regulamin i potwierdzasz, że wszelkie inne umowy między Tobą a Bacharach, Inc. zostały zastąpione i nie mają mocy ani skutków.

Powinieneś założyć, że wszystko, co widzisz lub czytasz w Witrynie, jest chronione prawem autorskim, chyba że zaznaczono inaczej i nie może być używane z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach i warunkach lub w tekście na Witrynie bez pisemnej zgody Bacharach, Inc .. Bacharach, Inc. nie gwarantuje ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie naruszy praw osób trzecich, które nie są własnością ani nie są z nią powiązane Bacharach, Inc ..

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i 4 zdjęcia) potrzebne do Bacharach, Inc. dokłada wszelkich starań, aby w Witrynie zamieszczać dokładne i aktualne informacje, Bacharach, Inc. nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Bacharach, Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny.

Korzystanie z Witryny i przeglądanie jej odbywa się na własne ryzyko. Ani Bacharach, Inc. ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej. Bez ograniczania powyższego, wszystko w Witrynie jest dostarczane „TAKIE, JAKIE JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIEOGRANICZONYCH NARUSZENIE. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych może być niedozwolone, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania. Sprawdź lokalne przepisy pod kątem wszelkich ograniczeń lub ograniczeń dotyczących wyłączenia dorozumianych gwarancji. Bacharach, Inc. nie przyjmuje również żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem w niej lub pobieraniem wszelkie materiały, dane, tekst, obrazy, wideo lub audio z Witryny.

Wszelkie komunikaty lub materiały, które przesyłasz do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., Są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub publikujesz, może zostać wykorzystane przez Bacharach, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w dowolnym celu, w tym między innymi powielanie, ujawnianie, transmisja, publikacja, nadawanie i wysyłanie. Ponadto, Bacharach, Inc. może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w jakiejkolwiek komunikacji wysyłanej do Witryny w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w opracowywaniu, wytwarzaniu i marketingu produktów z wykorzystaniem takich informacji.

Obrazy osób lub miejsc wyświetlane w Witrynie są własnością lub są wykorzystywane za zgodą, Bacharach, Inc .. Wykorzystywanie tych obrazów przez Ciebie lub kogokolwiek innego upoważnionego przez Ciebie jest zabronione, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub na podstawie specjalnego zezwolenia udzielonego w innym miejscu w Witrynie. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie obrazów może naruszać prawa autorskie, prawa dotyczące znaków towarowych, prawa dotyczące prywatności i reklamy oraz przepisy i statuty dotyczące komunikacji.

Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie „Znaki towarowe”) wyświetlane w Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bacharach i inni. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku Towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody Bacharach lub taka osoba trzecia, która może być właścicielem znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie. Twoje niewłaściwe wykorzystanie Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie lub jakiejkolwiek innej treści w Witrynie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach, jest surowo zabronione. Tobie również to doradza Bacharach, Inc. będzie agresywnie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa, w tym dochodząc do postępowania karnego.

Bacharach, Inc. nie dokonała przeglądu wszystkich witryn połączonych z Witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych stron zewnętrznych ani żadnych innych witryn połączonych z Witryną. Łączenie z innymi stronami zewnętrznymi lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko.

Chociaż Bacharach, Inc. może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, transmisje, tablice ogłoszeń i tym podobne w Witrynie, Bacharach, Inc. nie jest do tego zobowiązana i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści takich lokalizacji ani za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, pomówienia, pomówienia, przeoczenia, fałsz, nieprzyzwoitość, pornografię, wulgaryzmy, niebezpieczeństwa lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w takich lokalizacjach w Witrynie. Zabrania się publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych lub jakichkolwiek materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uznane za przestępstwo, powodując odpowiedzialność cywilną, lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawo. Bacharach, Inc. będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazami sądowymi, które żądają lub nakazują Bacharach, Inc. do ujawnienia tożsamości wszystkich osób publikujących takie informacje lub materiały.

Oprogramowanie z tej witryny podlega ponadto amerykańskim przepisom eksportowym. Żadne oprogramowanie z tej Witryny nie może być pobierane ani eksportowane (i) do (lub do obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii ani żadnego innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary; lub (ii) kogokolwiek na liście Specjalnie Wyznaczonych Obywateli Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych lub w Tabeli Odmów Zamówienia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Pobierając lub korzystając z oprogramowania, oświadczasz i gwarantujesz, że nie znajdujesz się, nie jesteś pod kontrolą, obywatelem ani rezydentem takiego kraju ani nie znajdujesz się na żadnej takiej liście.

Bacharach, Inc. może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki, aktualizując ten wpis. Jesteś związany takimi zmianami i dlatego powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami i postanowieniami, którymi jesteś związany.

Powrót do góry