Vilkår og betingelser for innkjøpsordre

1. Aksept av innkjøpsordre: Kjøper er ikke bundet av denne innkjøpsordren før selger utfører og returnerer bekreftelseskopi av denne innkjøpsordren til kjøper. Selger er bundet av denne innkjøpsordren og dens vilkår når den utfører og returnerer bekreftelseskopien, når den ellers indikerer at den har akseptert denne innkjøpsordren, når den leverer til kjøperen noen av varene som er bestilt her, eller når den gjengir for kjøper. noen av tjenestene som er bestilt her. Denne innkjøpsordren begrenser uttrykkelig aksept til vilkårene og vilkårene som er angitt her, og eventuelle tilleggsbetingelser eller andre vilkår eller betingelser som er foreslått av selger, avvises med mindre det uttrykkelig er godkjent skriftlig av kjøper. Ingen kontrakt skal eksistere bortsett fra avtalen og denne innkjøpsordren som utført som angitt ovenfor.

2. Endringer: Partene er enige om at denne innkjøpsordren, inkludert vilkårene og dokumentene som er vedlagt denne eller innlemmet her som referanse, inneholder den fullstendige og endelige kontrakten mellom kjøper og selger; at ingen avtale eller forståelse om å endre denne innkjøpsordren er bindende for kjøperen med mindre den er skriftlig og signert av kjøpers autoriserte representant. Alle spesifikasjoner, tegninger og data sendt til selger med denne innkjøpsordren eller referert til av denne innkjøpsordren er herved innlemmet her og utgjør en del av denne innkjøpsordren.

3. Endringer: Kjøper forbeholder seg retten til når som helst å gjøre skriftlige endringer i ett eller flere av følgende: (a) Spesifikasjoner, tegninger og data innarbeidet i denne innkjøpsordren; (b) forsendelses- eller pakningsmetoder; (c) leveringssted; (d) leveringstidspunkt; (e) leveringsmåte, og (f) mengder. Hvis en slik endring medfører en økning eller reduksjon i kostnaden for eller tiden som kreves for utførelsen av denne innkjøpsordren, har selger rett til å kreve en rettferdig justering av prisen i samsvar med opprinnelig pris. Eventuelle tilpasninger / forespørsler vil bli ledsaget av skriftlig bevis og er gjenstand for revisjon av kjøper. Ethvert krav om justering i henhold til denne artikkelen skal anses å fravikes med mindre det er hevdet innen tjue (20) dager fra datoen for mottakelse av selgeren av endringsordren; forutsatt imidlertid at kjøper, hvis den etter eget skjønn bestemmer at fakta rettferdiggjør slik handling, kan motta og handle etter ethvert slikt krav som er fremsatt når som helst før den endelige betalingen i henhold til denne innkjøpsordren. Ethvert krav fra selger om justering i henhold til denne artikkelen må godkjennes av kjøper skriftlig før selger fortsetter med den påkrevde justeringen. Prisøkninger er ikke bindende for kjøper med mindre det fremgår av en endring i avtalen undertegnet av kjøpers autoriserte representant.

4. Levering: Tid er avgjørende i utførelsen av denne innkjøpsordren, og hvis levering av varer ikke blir gjort i mengdene og til de angitte tidene, eller levering av tjenester ikke er fullført på de angitte tidspunktene, forbeholder kjøper seg retten uten ansvar, og i tillegg til dets andre rettigheter og rettsmidler, til å ta en eller flere av følgende handlinger: (a) direkte raskere ruting av varer (kostnaden for rask ruting skal betales av selger); (b) avslutte denne innkjøpsordren med varsel til selger om varer som ikke ble mottatt av kjøper eller tjenester som ikke ble levert på det tidspunktet varsel sendes til kjøper og for å kjøpe erstatningsartikler eller tjenester andre steder og belaste selger med tap påført; eller (c) i tilfelle levering av grunner som kan tilskrives selgeren skaper en lagerbeholdningssituasjon, skal kjøperen ha rett til å kreve straff til selgeren; straffen skal være to prosent (2%) av den del av kjøpesummen som skal betales for forsinkede varer for hver dag av forsinkelsen. Det totale beløpet for straffen under paragraf (c) skal ikke overstige tjue prosent (20%) av den totale kjøpesummen.

Selger er ansvarlig for transportkostnader, forsinkelser eller krav som skyldes selgers avvik fra kjøpers ruteanvisning. Selger skal ikke holdes ansvarlig for overskytende kostnader ved leveranser eller mislighold på grunn av årsaker utenfor hans kontroll og uten feil eller uaktsomhet; forutsatt at når selger har grunn til å tro at leveranser ikke vil bli utført som planlagt, vil kjøperen umiddelbart bli gitt en skriftlig melding om årsaken til den forventede forsinkelsen. Hvis selgers forsinkelse eller mislighold skyldes forsinkelse eller mislighold av en underleverandør, skal slik forsinkelse eller mislighold bare være unnskyldelig hvis det oppstod av årsaker utenfor kontrollen av både selger og underleverandør og uten feil eller uaktsomhet fra noen av dem og gjenstander som skal leveres eller tjenester som skal leveres var ikke tilgjengelige fra andre kilder i tilstrekkelig tid til å tillate selger å oppfylle den nødvendige leverings- eller ytelsesplanen.
Kjøper har ikke noe ansvar for betaling for varer levert til kjøper, som overstiger mengder spesifisert i denne innkjøpsordren og leveringsplanene. Slike varer skal avvises og returneres på selgers bekostning, inkludert transportavgifter begge veier. Kjøper kan ikke holdes ansvarlig for material- eller produksjonskostnader som Selger har pådratt seg over beløpet eller på forhånd den tiden som er nødvendig for å oppfylle Kjøpers leveringsplaner.

5. Leveringsinstruksjoner: Selger skal kun foreta leveranser i løpet av kjøpers normale arbeidstid og til kjøpers mottaksdokk på den aktuelle adressen som er oppført nedenfor, eller som på annen måte varslet av kjøper. (for skip fra leverandører). Dette kan omfatte internasjonale leveranser. Selgeren vil være pålagt å ha alle gjeldende lisenser.
Neutronics Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341

6. Inspeksjon og aksept: Betaling forfaller 45 dager etter den siste datoen da kjøper mottar en korrekt faktura eller datoen da kjøper mottar samsvarende varer. Alle varer som er kjøpt nedenfor er underlagt inspeksjon på kjøpers destinasjon enten før eller etter betaling etter kjøpers valg. Betaling for varer under denne innkjøpsordren skal ikke utgjøre aksept av dem. Kjøper forbeholder seg retten til å avvise og nekte aksept av varer som ikke er i samsvar med instruksjonene, spesifikasjonene, tegningene og dataene eller selgers garantier (uttrykkelig eller underforstått) eller som ikke samsvarer med denne innkjøpsordren (enten på grunn av selgers manglende evne til å utføre, Guds handlinger eller på annen måte), eller som inneholder andre feil, enten latente eller åpenbare. Guds handlinger er enhver årsak utenfor kjøperens kontroll, som inkluderer branner, flom, andre miljøspørsmål, streik og forskjeller med ansatte. Kjøper forbeholder seg retten til å avvise gjenstander med skjulte mangler som ikke blir oppdaget før etter aksept av slike gjenstander, forutsatt at slik avvisning gjøres innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget.
Varer som ikke aksepteres vil bli returnert til selger for full refusjon eller kreditt eller erstatning etter kjøpers valg og selgers risiko og kostnad, inkludert transportavgifter begge veier. Ingen erstatning av avviste gjenstander skal gjøres med mindre kjøperen spesifiserer det. I tillegg kan kjøper gjøre krav på skader, inkludert produksjonskostnader, materielle skader eller gjenstander forårsaket av feil boksing, kasse eller pakking, og tap av fortjeneste eller andre spesielle skader påført kjøper. En slik rett skal være i tillegg til andre rettsmidler som er gitt i loven. Aksept av hele eller deler av varene skal ikke anses å være et frafall av kjøpers rett til å avvise andre varer eller andre bestillinger. Aksept av noen av varene binder ikke kjøper til å godta fremtidige forsendelser.

7. Emballasje, merking og containere: Ingen gebyrer for pakking eller containere kan faktureres kjøperen med mindre det er spesifisert på forsiden av denne innkjøpsordren. Selger skal utarbeide etiketter for boksene og fraktcontainerne som inneholder slik informasjon, som noen, som Kjøper måtte spesifisere. Selger er ansvarlig for skade på materialer eller gjenstander som er beskrevet her, forårsaket av feil boksing, kasse eller pakking.

8. Selgerens garantier: Selger garanterer herved at varene som leveres nedenfor skal være fri for mangler i materiale, utførelse og design, av salgbar kvalitet og passer for kjøpers formål, og at de skal være i samsvar med kjøperens instruksjoner, spesifikasjoner, tegninger og data. Selger garanterer herved videre at varene som er gitt nedenfor, skal være i samsvar med alle representasjoner, bekreftelser, løfter, beskrivelser, eksempler eller modeller som ligger til grunn for denne innkjøpsordren. Selger godtar at disse garantiene skal overleve aksept av varene. Alle de ovennevnte garantiene skal være i tillegg til eventuelle garantier av ytterligere omfang gitt av selger til kjøper. Ingen av de nevnte garantiene og ingen andre underforståtte eller uttrykkelige garantier skal anses å være fraskrevet eller ekskludert med mindre det fremgår av en varsel om endring av kjøpsordre eller revisjon utstedt og signert av kjøpers autoriserte representant. I tilfelle brudd på garantien, skal kjøper ha rett til alle rettsmidler i henhold til Uniform Commercial Code eller annen gjeldende lov som oppstår som følge av et slikt brudd.

9. Utskiftbarhet: Alle varer som er kjøpt under (eller deler av dette) skal være helt utskiftbare med lignende varer (eller deler derav) kjøpt fra selger tidligere av kjøper eller kjøpers kunde. For dette formål skal alle design, prosesser eller prosedyrer som brukes av selger for å levere like varer (eller deler derav) tidligere brukes av selger for å levere varene (eller deler derav) kjøpt her. Ethvert avvik fra selgerens design, prosesser eller prosedyrer krever kjøpers skriftlige forhåndsgodkjenning. Selger er ansvarlig for alle kjøpers kostnader knyttet til oppdagelse og ettermontering av ikke-utskiftbare gjenstander (eller deler derav) som følge av selgers manglende overholdelse av kravene i denne artikkelen.

10. Kjøpers eiendom: Med mindre annet er angitt i denne innkjøpsordren eller skriftlig avtalt med, er eiendommen til alle beskrivelser inkludert, men ikke begrenset til, alt verktøy, verktøy, utstyr og materialer som er levert eller gjort tilgjengelig for selger, hvis tittel er i kjøper , og enhver erstatning av disse skal være og forbli kjøpers eiendom. Slik eiendom, annet enn materiale som er ment å modifiseres, skal ikke endres uten skriftlig samtykke fra kjøper. Slike eiendommer skal være tydelig merket eller på annen måte tilstrekkelig identifisert av selger som "Property of Neutronics, Inc." og skal lagres trygt separat og bortsett fra Selgers eiendom. Selger skal ikke bruke slik eiendom bortsett fra for å utføre arbeid nedenfor eller som skriftlig godkjent av kjøper. Slike eiendeler, mens de er i Selgers besittelse eller kontroll, skal holdes i trygg og god stand, skal holdes på Selgers risiko, og skal holdes forsikret av Selger, på sin bekostning, til et beløp som tilsvarer erstatningskostnaden med tap betalt til Kjøper. I den grad slik eiendom ikke er materiale som forbrukes under utførelsen av denne innkjøpsordren, skal den være gjenstand for inspeksjon og fjerning av kjøperen, og kjøperen skal ha rett til inngang for slike formål uten noe ansvar overfor selger. Etter kjøpens anvisning, skal selger opplyse om eiendommen ligger, klargjøre den for forsendelse og sende den til kjøperen i så god stand som den opprinnelig ble mottatt av selgeren, med unntak av rimelig slitasje.

11. Spesialverktøy: Uttrykket "spesialverktøy" som brukt i denne artikkel skal anses å omfatte alle jigger, matriser, inventar, former, mønstre, spesielle skjæreverktøy, spesielle målere, spesialtestutstyr, annet spesialutstyr og produksjonshjelpemidler, og tegninger og eventuelle erstatninger av det foregående, anskaffet eller produsert eller brukt i utførelsen av denne innkjøpsordren som er av en så spesiell art at uten vesentlig modifisering eller endring, deres bruk er begrenset til produksjon av varene eller deler derav eller ytelse av tjenestene av typen som kreves av denne innkjøpsordren. Begrepet inkluderer ikke (a) verktøy eller utstyr som hittil er anskaffet av selger, eller erstatning av disse, verken endret eller vedtatt for bruk i utførelsen av denne innkjøpsordren, (b) forbruksmateriell, (c) generelt eller spesielle maskinverktøy eller lignende kapitalposter, eller (d) verktøy, tittelen er i kjøperen.
Selger godtar at spesialverktøy skal beholdes og ikke brukes eller bearbeides bortsett fra for utførelse av arbeidet nedenfor eller som skriftlig godkjent av kjøper. Mens selgeren er i besittelse eller kontroll, garanterer selger at det vil holde spesialverktøyet i god stand fullt dekket av forsikring, og vil erstatte det når det er tapt, ødelagt eller nødvendig for å utføre arbeidet nedenfor. Ved opphør eller avslutning av arbeidet i henhold til denne innkjøpsordren som spesialverktøyet kreves for, skal selger gi kjøperen en liste over de gjenstandene, delene eller tjenestene for produksjon eller ytelse som slike spesialverktøy ble brukt eller designet og en liste som angir hvor hvert element i spesialverktøyet er plassert, og skal overføre eiendelen til og besittelsen av spesialverktøyet til kjøperen [for et beløp som tilsvarer de reverserte amortiserte kostnadene derav], eller avhende det slik kjøper kan skriftlig instruere. I tillegg skal kjøper ha rett til å ta i bruk ethvert spesialverktøy når som helst, tittel som kjøper kjøper under, [mot betaling av selgers reverserte amortiserte kostnad], og selger gir kjøper rett til inngang for slike formål som retten kan utøves av kjøper uten noe ansvar overfor selger.

12. Pressemeldinger: Selgeren godtar at ingen bekreftelse eller annen informasjon om denne bestillingen og varene eller tjenestene som tilbys nedenfor, vil bli offentliggjort av selgeren uten forutgående skriftlig samtykke fra kjøper.

13. Konfidensialitet, oppfinnelser: All informasjon som er gitt eller gjort tilgjengelig av kjøper til selger eller selgers ansatte eller underleverandører i forbindelse med varene eller tjenestene som dekkes av denne innkjøpsordren, skal behandles konfidensielt og skal ikke avsløres av selger, dens ansatte, og underleverandører til tredjepart, helt eller delvis uten kjøpers skriftlige forhåndsgodkjenning. Selger samtykker i å ikke gjøre krav på kjøper med hensyn til informasjon som selger skal ha gitt eller kan fremover videreformidle til kjøper i forbindelse med varene eller tjenestene dekket av denne innkjøpsordren. Selger godtar at alle design, tegninger, prosesser, materialkomposisjoner, spesifikasjoner, programvare, maskeringsverk eller annen teknisk informasjon laget eller levert av selger eller levert av kjøper i forbindelse med varene eller tjenestene dekket av denne innkjøpsordren, inkludert alle rettigheter til , skal være den eneste og eksklusive eiendommen til kjøperen, uten begrensninger, og selger skal beskytte den mot uautorisert utlevering til eller bruk av tredjepart.
Selger godtar at når det gjelder alle oppfinnelser og forbedringer i slike design, tegninger, prosesser, materialkomposisjoner, spesifikasjoner, programvare, maskeverk eller annen teknisk informasjon laget eller levert av selger i forbindelse med varene eller tjenestene dekket av denne innkjøpsordren, Selger vil umiddelbart identifisere og avsløre slike oppfinnelser eller forbedringer til kjøperen og utføre eller oppnå utførelsen av papirer og ta slike tiltak som kan være nødvendige for å fullføre eierskapet til oppfinnelsene eller forbedringene hos kjøperen eller som kan være nødvendig i anskaffelsen, vedlikeholdet, eller håndheving av kjøper av patent, varemerke, opphavsrett, forretningshemmelighet, maskeringsrett eller annen proprietær rett som gjelder oppfinnelsene eller forbedringene. Selger utnevner herved kjøper til selgers advokat til å utføre slike papirer eller ta slike handlinger. Konfidensialiteten og tildelingen av oppfinnelsesforpliktelsene i denne artikkelen skal overleve avslutning eller fullføring av denne innkjøpsordren.
Selger samtykker i å utelukkende produsere varene dekket av denne avtalen for kjøperen. Selgeren skal ikke selge noe som dekkes av denne avtalen direkte eller indirekte til noen av kjøpers kunder eller tredjepartsoperasjoner.

14. Skadesløsholdelse av immateriell eiendom: Selger godtar (a) å forsvare, skadesløsholde og holde uskyldig kjøper, dens etterfølgere og kunder mot alle krav, krav, tap, søksmål, erstatning, ansvar og utgifter (inkludert rimelige advokatsalær) som oppstår i enhver sak , krav eller handling for faktisk eller påstått direkte eller medvirkende overtredelse av eller tilskyndelse til krenkelse av ethvert amerikansk eller utenlandsk patent, varemerke, opphavsrett, maskeringsverk eller annen eiendomsrett på grunn av produksjon, bruk eller salg av varene eller tjenestene som dekkes av denne innkjøpsordren, inkludert brudd på grunn av overholdelse av spesifikasjoner gitt av kjøper, eller for faktisk eller påstått misbruk eller misbruk av en handelshemmelighet som direkte eller indirekte skyldes selgers handlinger, (b) å frafalle ethvert krav mot kjøper under Uniform Commercial Kode eller på annen måte, inkludert ethvert hold uskadelig eller lignende krav, på noen måte relatert til et krav hevdet mot selger eller kjøper for patent, handel avbryte, opphavsrett eller maskere arbeidsbrudd eller lignende, inkludert krav som oppstår i samsvar med spesifikasjoner gitt av kjøper, og (c) at kjøper skal ha en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, ugjenkallelig lisens til å bruke, selge og selge, reparere og har reparert, og rekonstruert og har rekonstruert varene som dekkes av denne innkjøpsordren. Selger tildeler kjøper all rett, tittel og interesse i og til alle varemerker, opphavsrett og maskerer arbeidsrettigheter i ethvert materiale som er opprettet for kjøper i forbindelse med denne innkjøpsordren. Forpliktelsene i denne artikkelen skal overleve opphør eller fullføring av denne innkjøpsordren.

15. Skadesløsholdelse: Selger godtar videre å skadesløse og holde kjøper uskadelig for ethvert tap, forpliktelser, skader, krav, krav, søksmål, handlinger, saksbehandling, subrogasjon og utgifter, inkludert rettskostnader og rimelige advokatutgifter, på noen måte relatert til denne innkjøpsordren, eller tjenestene som er utført eller varer levert under denne innkjøpsordren, med unntak av varer som er produsert helt i henhold til kjøpers spesifikasjoner, som kreves eller lages av enhver person, firma, forening eller selskap, inkludert ansatte, arbeidere, ansatte eller agenter fra selger og underleverandører som stammer fra en hvilken som helst årsak eller av hvilken som helst grunn. Selger godtar videre ved mottak av melding om å umiddelbart påta seg det fulle ansvaret for forsvaret av alle slike søksmål, handlinger eller saksforhold som kan bringes mot selger eller mot kjøper. I tilfelle kjøperens maskineri eller utstyr brukes av selgeren under utførelsen av arbeid som måtte være påkrevd i henhold til denne innkjøpsordren, skal slike maskiner eller utstyr anses å være under selgerens forvaring og kontroll i løpet av en slik periode av Selger.

16. Forsikring: Hvis denne innkjøpsordren dekker arbeidets ytelse for kjøperen, godtar selgeren å skadesløse og beskytte kjøperen mot alt ansvar, krav eller krav om skader eller skader på noen person eller eiendom som vokser ut av utførelsen av denne innkjøpsordren. Selger godtar videre å fremlegge et forsikringsselskapsbevis som viser at selger har tilstrekkelig forsikringsdekning i følgende minimumsbeløp:
(a) arbeidstagerstatning; Lovbestemte grenser for tilstand (er) der arbeidet skal utføres.
(b) omfattende generell ansvar, inkludert kontraktsansvar; Fullførte operasjoner / produkter; Bred form skade på eiendom; og entreprenørens beskyttelsesansvar, hvis det brukes underleverandører. Minimumsgrenser Personskade, inkludert død og skader på eiendom $ 250,000 hver forekomst, samlet $ 1,000,000.
(c) Bilansvar, inkludert egne, leide og ikke-eide biler. Minimumsgrenser - kroppsskade $ 250,000 500,000 hver person, $ 250,000 XNUMX hver forekomst og skade på eiendom $ XNUMX XNUMX hver forekomst.
Nevnte sertifikat må angi navnet på forsikringsselskapet, polisenummer, utløpsdato, ansvarsgrenser og en bestemmelse som gir minst ti (10) dagers skriftlig varsel om kansellering. Hvis selger er selvforsikringsselskap, må sertifikatet fra arbeids- og industridepartementet i staten der arbeidskraften skal utføres leveres av en slik avdeling direkte til kjøperen. Selgers overholdelse av forsikringskrav påvirker ikke på noen måte Selgers skadesløsholdelse av Kjøper i henhold til artikkel 13 ovenfor.

17. Kansellering for mislighold: Kjøper har rett til å kansellere hele eller deler av den ikke-leverte delen av denne innkjøpsordren for mislighold hvis selger ikke gjør rimelige fremskritt mot fullføring av innkjøpsordren til de angitte tidene, hvis selgeren ikke gjør leveranser som spesifisert i leveringsplanen, hvis Selger bryter med noen av vilkårene i dette inkludert garantier fra Selger, hvis Selger gjør en ordning, utvidelse eller oppdrag til fordel for kreditorer, hvis Selger oppløser eller på annen måte opphører å eksistere eller driver virksomhet på vanlig måte selvfølgelig, eller avvikler alle eller vesentlige eiendeler, hvis selger blir insolvent eller hvis selger generelt ikke betaler gjeld etter hvert som de forfaller. Hvis denne innkjøpsordren blir kansellert som standard, kan kjøper kreve at selger overfører tittel og leverer til kjøper, alle (a) ferdige gjenstander, og (b) delvis utfylte varer og materialer, deler, verktøy, matriser, jigger, inventar, planer, tegninger, informasjon og kontraktsrettigheter som selger har spesifikt produsert eller ervervet for den avsluttede delen av denne innkjøpsordren. Selger skal også beskytte og bevare eiendom i sin besittelse som kjøper har interesse i. Kjøperens rettigheter og rettsmidler beskrevet i denne artikkelen kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, andre rettsmidler som kjøper kan ha i lov eller egenkapital eller i henhold til andre artikler i denne innkjøpsordren. Hvis det etter kansellering i henhold til denne artikkel blir bestemt av en domstol med kompetent jurisdiksjon, eller på annen måte, at selgeren ikke var misligholdt, eller at misligholdet var unnskyldelig, skal partenes rettigheter og plikter være de samme som om oppsigelsen var utstedt i henhold til artikkel 16. Før kjøper utøver sin rett til å kansellere for mislighold, kan kjøper velge å gi selger en mulighet til å kurere selgers mislighold. Hvis Kjøper velger å gi Selger en mulighet til å kurere misligholdet, skal Kjøper først gi Selger skriftlig varsel om Selgers mislighold. Selger må deretter skissere skriftlig poststemplet innen ti (10) dager etter mottatt kjøpers varsel om mislighold, hvordan selger har til hensikt å kurere selgers mislighold. Kjøper skal evaluere Selgers skriftlige svar og avgjøre om Selger skal gi en periode innen hvilken Selger kan kurere misligholdet. En hvilken som helst periode gitt til selger for å kurere en mislighold, vil variere, avhengig av omstendighetene rundt misligholdet.

18. Oppsigelse for bekvemmelighet: Kjøper kan avslutte utførelsen av arbeidet under denne innkjøpsordren helt eller fra tid til annen delvis ved skriftlig varsel om oppsigelse, hvorpå selger vil stoppe arbeidet på datoen og i den grad det er spesifisert i varselet og avslutte alt ordrer og underentrepriser i den grad de er relatert til det avsluttede arbeidet. Selger vil straks informere kjøperen om mengder av gjeldende arbeid og materiale som er tilgjengelig eller kjøpt før oppsigelse, og den mest gunstige disposisjon som selger kan gjøre av dette, selger vil overholde kjøperens instruksjoner om overføring og disposisjon av eiendomsrett til besittelse av slikt arbeid og materiale. Innen 60 dager etter mottak av en slik oppsigelse, vil selger sende inn alle sine krav om betaling som spesifisert i denne seksjon 16 som følge av en slik oppsigelse. Kjøper vil ha rett til å sjekke slike krav når som helst og når som helst ved å inspisere og revidere selgerens opptegnelser, fasiliteter, arbeid eller materialer knyttet til denne innkjøpsordren. Kjøper betaler selger uten duplisering innkjøpsordresummen for ferdigarbeid som er akseptert av kjøper og kostnadene for selger av arbeid i prosess og råvarer som er tildelt det avsluttede arbeidet, basert på enhver revisjon som kjøper kan gjennomføre og allment aksepterte regnskapsprinsipper, dog mindre (a) verdien eller kostnaden (avhengig av hvilken som er høyest) av gjenstander som brukes eller selges av selger uten kjøpers samtykke; (b) avtalt verdi av gjenstander som brukes eller selges av selger med kjøpers samtykke; og (c) kostnadene ved mangelfullt, ødelagt eller ødelagt arbeid eller materiale. Kjøper vil ikke foreta betalinger for ferdig arbeid, arbeid i prosess eller råvarer produsert eller anskaffet av selger utover den samlede prisen som er spesifisert i denne innkjøpsordren, med fradrag av betalinger som ellers er utført eller skal utføres, og justeringer skal gjøres redusere betalingen nedenfor for kostnad for arbeid i prosess og råmateriale for å reflektere på pro rata-basis ethvert angitt tap på hele innkjøpsordren dersom den var fullført. Betaling utført i henhold til denne artikkelen utgjør kjøpers eneste ansvar i tilfelle denne innkjøpsordren avsluttes i henhold til denne artikkelen. Med mindre annet er angitt i denne innkjøpsordren, vil bestemmelsene i denne artikkelen ikke gjelde for kansellering fra kjøper for mislighold av selger eller for andre årsaker tillatt i henhold til lov eller under denne innkjøpsordren. Med mindre annet er angitt i artikkel 15, gjelder ikke bestemmelsene i denne artikkelen kansellering fra kjøper for mislighold fra selger. Under ingen omstendigheter skal selger ha krav på forventet fortjeneste eller til spesielle skader eller følgeskader i henhold til denne innkjøpsordren.

19. Overholdelse av gjeldende lover: Selger godtar at den i utførelsen av denne innkjøpsordren vil overholde alle gjeldende lover, statuer, regler, forskrifter eller ordrer fra USAs regjering eller av enhver stat eller politisk underavdeling derav. Uten å begrense allmenheten til det foregående, godtar selgeren at for å bli godkjent for betaling må den inneholde følgende uttalelse på alle fakturaer:
"Selger representerer at den med hensyn til produksjon av varene som dekkes av denne fakturaen, har overholdt alle bestemmelsene i Fair Labor Standards Act of 1938, med endringer."

20. Executive Orders: Selger godtar at representasjonene og bestemmelsene som kreves av Executive Order 11246, som endret av Executive Order 11375 (Like Opportunity), Executive Order 11625 (Minority Business Enterprises), Executive Order 11701 (Affirmative Action for Disabled Veterans and Veterans of Vietnam Era), og Executive Order 11758 (Employment of the Handicapped) blir herved innlemmet i og gjort til en del av denne innkjøpsordren.

21. Avkall: Kjøpers unnlatelse av å insistere i noen eller flere tilfeller på oppfyllelsen av noen av vilkårene, paktene eller vilkårene i denne innkjøpsordren eller å utøve noen rett i henhold til dette, skal ikke tolkes som et frafall eller avkall på den fremtidige oppfyllelsen av slike vilkår, pakter eller betingelser eller den fremtidige utøvelsen av en slik rett, men forpliktelsen til selgeren med hensyn til slike fremtidige forestillinger skal fortsette i full kraft og effekt.

22. Overdragelse: Ingen av beløpene som forfaller eller forfaller, eller noe av arbeidet som skal utføres i henhold til denne innkjøpsordren, skal tildeles av selgeren, og heller ikke selger skal underleverandere for ferdig eller vesentlig utfylt materiale som er påkrevd av denne innkjøpsordren uten kjøpers forutgående skriftlig samtykke, hvilket samtykke kan holdes tilbake av en eller annen grunn etter kjøpers skjønn.

23. Rettsmidler: Rettsmidler som er angitt her, skal være kumulative og i tillegg til andre eller andre rettsmidler som er gitt ved lov eller egenkapital. Kjøper har rett til å motregne beløp som kjøper betaler til selger under denne innkjøpsordren eller på annen måte. I tilfelle tvister som oppstår i henhold til denne innkjøpsordren, skal kjøper og selger gå flittig ut med ytelsen som kreves i påvente av en løsning på en slik tvist. Hvis noen deler av denne innkjøpsordren er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de resterende delene av denne innkjøpsordren forbli gyldige og håndhevbare.
24. Tvisteløsning: I tilfelle en tvist mellom partene som oppstår på grunn av eller er relatert til denne innkjøpsordren som utelukkende gjelder monetære skader eller skyldige penger, er partene enige om at et møte skal holdes raskt deltatt av representanter for hver part som har avgjørelse - å gi myndighet angående tvisten til i god tro å forsøke å forhandle om en løsning på tvisten. Hvis partiene innen tretti (30) dager etter et slikt møte ikke har lyktes i å forhandle om en løsning på tvisten, skal partene gjøre sitt ytterste for å velge en alternativ tvisteløsningsprosedyre ("ADR"), for eksempel en voldgift eller mekling, for å løse tvisten. Hvis partene ikke er i stand til å bli enige om en form for ADR innen femten (15) dager etter den tretti (30) dagers forhandlingsperiode, kan en av partene forfølge andre tilgjengelige rettsmidler med syv (7) dagers skriftlig varsel til den andre parten om sin intensjon om å gjøre det. Hvis partene er i stand til å bli enige om en form for ADR, skal de forfølge gjennomføringen av den i god tro og i tide. I tilfelle ADR ikke resulterer i en løsning av tvisten etter en rimelig periode, kan en av partene forfølge andre tilgjengelige rettsmidler med syv (7) dagers skriftlig varsel til den andre parten og spesifisere den tiltenkte handlingen.
25. Gjeldende lov: Denne innkjøpsordren skal styres, tolkes og tolkes av og i samsvar med lovene i Commonwealth of Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - STANDARDBETINGELSER OG SALGSBETINGELSER

1. GENERELL
Disse vanlige salgsbetingelsene og de ikke-motstridende bestemmelsene i Bacharach Inc.s tilbud, hvis noen, ("avtalen") skal i all henseende regulere alt salg og bruk av et produkt, ("produkt" eller "produkter") og tjenester ("tjenester") fra Bacharach, Inc. (“Selger”) av kjøperen (“Kjøper”), inkludert uten begrensning fremtidige erstatningsprodukter kjøpt av Kjøper. Hvis denne skrivingen på en eller annen måte skiller seg fra vilkårene for kjøperens ordre, eller hvis denne skrivingen tolkes som en aksept eller som en bekreftelse som fungerer som en aksept, er selgers aksept uttrykkelig LAGET BETINGET PÅ KJØPERS SAMTYKK TIL ALLE VILKÅR OG BETINGELSER INNEHOLDET HER DET ER FORSKJELLIG FRA ELLER TILLEGG TIL DE INNEHOLDENDE I KJØPERS SKRIVNING. Videre skal denne skrivingen anses som varsel om innsigelse mot slike vilkår og betingelser for kjøper. Hvis denne skrivingen tolkes som tilbudet, er aksept av dette UTTRYKKLIG BEGRENSET TIL BETINGELSENE OG BETINGELSENE INNEHOLDT HER. Ingen innkjøpsordre eller andre innkjøpsinstrumenter fra Kjøper skal være effektive for å motsi, modifisere, slette fra eller legge til vilkårene i denne Avtalen med mindre det er uttrykkelig avtalt og akseptert av Selger skriftlig. Denne avtalen utgjør den fullstendige og eksklusive erklæringen om avtalen mellom partene og erstatter alle forslag, muntlige, skriftlige eller elektroniske, og all annen kommunikasjon mellom partene som gjelder gjenstanden for denne avtalen. Selgers tilbud er tilbud som bare kan aksepteres i sin helhet. Kjøper skal anses å akseptere denne avtalen når noe av det følgende forekommer: (i) Kjøpers aksept av selgers tilbud som denne avtalen er knyttet til; (ii) Kjøpers levering av en ordre for produkter til selger (via innkjøpsordre, fraktplan eller andre kommunikasjonsmåter): og / eller (iii) kjøpers aksept av levering eller betaling for produktene, uavhengig av vilkår lagt til eller slettet av kjøper. Alle spørsmål som oppstår nedenfor skal tolkes og løses i samsvar med den kommersielle koden for Commonwealth of Pennsylvania uten hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser og unntatt FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer. Alle handlinger som oppstår nedenfor skal iverksettes i Allegheny County, PA. Kjøper samtykker herved til jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler som sitter i Allegheny County og godtar å møte i handling etter skriftlig varsel om dette. Kjøper skal ikke overføre denne avtalen til noen tredjepart ved lov eller ved konkurs eller på annen måte uten forutgående skriftlig samtykke fra selger. Denne avtalen skal være bindende for og til fordel for partene her og deres respektive etterfølgere, tillatte tildelinger og overførere. Selgers unnlatelse av å insistere på streng oppfyllelse av denne avtalen eller å håndheve mislighold ved forekomst av en enkelt, gjentatt eller vedvarende brudd på en bestemt betegnelse eller betingelse, skal ikke betraktes som et frafall av selgers rett til å insistere på streng oppfyllelse av denne avtalen eller for å håndheve en mislighold med hensyn til brudd på andre vilkår eller betingelser, eller når som helst senere eller når som helst senere, med hensyn til den bestemte betegnelsen eller tilstanden. Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen anses å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal slik bestemmelse bare være ineffektiv i den grad det er ugyldig, og de upåvirkede bestemmelsene i denne avtalen skal være uhindret og forbli i full kraft og virkning .

2. VIDESALG AV PRODUKTER
Med mindre kjøper er part i en distribusjonsavtale med selger som regulerer kjøpers videresalg av produkter, kan kjøper bare videreselge produkter som er kjøpt i henhold til vilkår og betingelser som ikke er mindre gunstige enn selgers nåværende standard vilkår og betingelser for salg (som lagt ut på bacharach.wpengine.com), inkludert garanti og begrensning av ansvarsbestemmelser. Kjøper samtykker i å skadesløse, holde uskadelig og forsvare Selger fra og mot alle krav og søksmål, inkludert advokatsalær, i den grad slike krav og søksmål oppstår som følge av Kjøpers manglende innføring av slike vilkår og betingelser til en ekstern kjøper.

3. AVGIFTER OG BETALING
Kjøper samtykker i å betale gebyrene for produktet (“produktavgiften”). Gebyrer for tjenester skal spesifiseres separat på selgers tilbud og faktura ("servicegebyret", sammen med produktavgiften, "avgiftene"). Alle bestillinger er underlagt kredittgodkjenning på tidspunktet for oppføringen. Med mindre annet er avtalt skriftlig av partene, er vilkårene netto tretti (30) dager, minimumsbestilling på $ 50 ($ 250 for eksportordrer), og skal være de prisene som gjelder på det tidspunkt selgeren godtar kjøpers bestilling, med unntak av det som er angitt nedenfor . Minimumsbestilling fravikes for bestillinger som sendes til sluttbrukeren og sendes via Next Day Air eller Second Day Air. Minimumsbestillingen vil ikke fravikes for forsendelser utenfor det kontinentale USA. Et ekspedisjonsgebyr på $ 7 legges til alle bestillinger unntatt forsendelser sendt via tredjepartsfakturering i det kontinentale USA Ettersom selgerens priser er basert på kostnader og betingelser (inkludert valutakurser) som eksisterte på tidspunktet for aksept, kan prisene øke når disse forholdene endres, f.eks. Prisøkning på materialer og arbeidskraft og svingninger i valutakursen. Gebyrer er eksklusive alle forsendelses- og håndteringskostnader, inkludert avgifter for farlig materiale, som passende avgifter, tariffer, merverdiavgift, merverdiavgift, bruksavgift eller avgifter pålagt av føderal, statlig, kommunal eller annen myndighet som kan være skyldig av kjøper som et resultat av denne avtalen, kjøp av produktet og tjenestene, eller andre kostnader som kan pålegges salg, videresalg eller bruk av produktene. Slike kostnader betalt av selger skal være for kjøpers konto. Ethvert krav om fritak fra slike avgifter må tydelig angis på forsiden av ordren og ledsages av alle nødvendige fritakssertifikater. Med mindre annet er spesifisert på en faktura eller på annen måte blitt avtalt skriftlig av partene, skal gebyrene være i amerikanske dollar og forfaller ved kjøpers mottakelse av fakturaen, uten rett til fradrag eller motregning. Selger kan kreve at betaling skjer COD eller via ugjenkallelig kredittbrev til fordel for, og akseptabel for, Selger, etablert på kjøpers bekostning. Hvis betaling ikke utføres når forfall, kan selger stanse all fremtidig levering eller annen ytelse med hensyn til kjøper uten ansvar eller straff, og i tillegg til alle andre beløp som skal betales nedenfor, skal kjøper betale til selger (1) de rimelige kostnadene og utgiftene som påløper av Selger i forbindelse med alle tiltak som er gjort for å håndheve innkreving eller for å bevare og beskytte Selgerens rettigheter, enten ved rettslige prosedyrer eller på annen måte, inkludert uten begrensning rimelige advokatutgifter, rettskostnader og andre utgifter og (2) renter på alle beløp ubetalt etter 30 dager belastes med det laveste av (a) satsen på 2% per måned eller (b) den høyeste satsen tillatt i loven.

4. FORSENDELSE; LEVERANSE; FORCE MAJURE
Metoden for forsendelse og transportør skal velges av selger. Med mindre annet er avtalt skriftlig av partene, skal levering og levering av produktene være FCA Selgers anlegg (INCOTERMS 2010) hvorpå tittelen (unntatt tittelen til eventuell innebygd programvare) og risikoen for tap overføres til kjøperen. Kjøper samtykker i å inspisere alle produkter mot fraktpapir og for skader eller mangel ved mottak av varer på destinasjonen. Ethvert krav om tap, skade under transport eller annen årsak som er synlig ved inspeksjon, skal fremsettes med transportøren. Krav på mangel må gjøres innen tretti (30) dager etter mottakelse. Alle forsendelses-, forsikrings- eller lignende avgifter skal bæres av kjøper. Etter selgerens valg kan produktene sendes i forkant av den forespurte forsendelsesdatoen eller i avdrag. All leveringsinformasjon (inkludert leveringstid) er omtrentlig. Selgers eneste ansvar er å bruke rimelig kommersiell innsats for å oppfylle angitte forsendelsesdatoer. Kjøper fritar selger eksplisitt fra ethvert ansvar for tap eller skade som følge av manglende levering eller forsinkelser i levering forårsaket av forhold relatert til eller forårsaket av manglende behandling eller unøyaktig behandling av tidssensitiv informasjon og / eller mekanismer, en arbeidskonflikt (f.eks. streik, nedbremsing eller sperring), brann, flom, myndighetshandling eller regulering, opprør, manglende evne til å skaffe forsyninger eller fraktplass, havari av anlegg, strømbrudd, forsinkelse eller avbrudd av transportører, ulykker, handlinger fra Gud eller andre årsaker utenfor selgers kontroll.

5. KANSELLERING; MÅL TIL Å TA LEVERING; RETURER
Denne avtalen, helt eller delvis, kan ikke kanselleres eller utsettes av kjøperen uten med selgers skriftlige forhåndsgodkjenning og på vilkår som skadesløsgjør selger mot tap. Hvis kjøper kansellerer hele eller deler av en bestilling på produkter, skal kjøper betale det største beløpet til selgeren (i) 50% av prisen for slike kansellerte produkter, eller (ii) de faktiske og følgeskader som SELGER har pådratt seg, inkludert uten begrensning Selgers forventede fortjeneste og utgifter som selgeren allerede har pådratt seg. Hvis kjøper utsetter levering, skal kjøper betale selger summen av (i) månedlige avgifter som tilsvarer 1.5% av totalprisen for produktene som er utsatt for slik utsettelse, og (ii) rimelige utsettelsesgebyrer, f.eks. Selgers inaktiv tid, lagerutgifter osv. I tilfelle godkjenning av en returanmodning, vil (i) eventuelle gjeldende pakking-, frakt- og leveringskostnader være for kjøpers regning, og (ii) alle returer må sendes frakt på forhånd for kjøpers regning. Ingen retur skal sendes til selger uten først å få et autorisasjonsnummer for returmateriell (“RMA”). RMA-nummeret må vises tydelig på returemballasjen. Absolutt ingen retur vil bli akseptert eller kreditert uten denne forhåndsgodkjenningen. Retur er underlagt en påfyllingsavgift på 20%. Kreditt gis kun for varer som er bestemt for salg av selger, unntatt garantiretur.

6. GARANTI; GARANTIFRASKRIVELSER
Produktgaranti. Med mindre annet er avtalt gjensidig av kjøper og selger skriftlig, garanterer selger overfor kjøperen at den har og vil overføre markedsføringsrett til produktene (unntatt eventuell innebygd programvare som selges nedenfor) og at alle nye produkter skal være fri for mangelfull utførelse og installert materiale for garantiperioden som gjelder for produktet som beskrevet i produktmanualen som begynner ved levering til transportøren for første salg ("garantien"). Hvis kjøper ikke er sluttbruker av produktene som selges nedenfor, godtar kjøper å levere til enhver umiddelbar kjøper
(“Ekstern kjøper”) den begrensede garantien og ansvarsfraskrivelsen til sluttbrukere (eksterne) kjøpere utstedt av selger. I tillegg til reparasjon eller erstatning av en defekt produktdel i henhold til denne begrensede garantien spesifisert her, hvis reparasjon eller installasjon på stedet av selger eller dennes mottaker er nødvendig, som bare bestemt av selger, skal garantirelaterte tjenester og rimelige reise- og oppholdsutgifter bli gitt uten ekstra kostnad til kjøperen.
Tjenestegaranti. For tjenester levert av selger, garanterer selger at tjenestene vil være av arbeidskraftig kvalitet. Hvis manglende oppfyllelse av tjenestegarantien, for den spesifikke tjenesten som tidligere ble utført, vises innen nitti (90) dager etter at tjenestene er fullført, skal selgeren igjen utføre de tjenestene som er direkte berørt av en slik feil, hvis det er mulig å kurere, eneste utgift. KJØPERS ENESTE RETTSMIDDEL FOR DEFEKT TJENESTER SKAL BEGRENSES TIL KOSTNADEN FOR Å REPORERE SULKE TJENESTER. FOR Å MOTTAGE DENNE RETTSMIDDELEN, MÅ KJØPER MELDES SELGER, SKRIFTLIG, OM KRAVT Mangel i løpet av tretti (30) DAGER FOR FULLFØRING AV TJENESTENE. RETTSMIDLEN FOR DEFEKTTJENESTER ER EKSKLUSIV OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTSMIDLER som ellers er tilgjengelig for kjøper i lov eller i egenkapital.
Ansvarsfraskrivelse. DEN UTTRYKKELIGE GARANTIEN I DENNE AVSNITTEN ER I LIGGING TIL, OG SELGER OG DENNE MENSLIGE ANSVARLIGE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER ALLE OG ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, ELLER REPRESENTASJONER (UTTRYKKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG PRODUKTET ELLER MOTTALT , INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGER, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TITEL, INNBRYTNING, SALGSMERKELIGHET, ELLER EGNETHET ELLER EGENSKAPER FOR ETT FORMÅL (HVIS ELLER IKKE SELGER HAR GRUNN Å VITE, HAR ANTALT ANVENDT ELLER , HVIS DET PÅSTÅTT Å OPPLEIE I henhold til LOV, PÅ GRUNNEN FOR TILPASSET ELLER BRUK I HANDELEN, ELLER PÅ RETNINGSHANDLING ELLER YTELSE.

7. GARANTIUTSLUTNINGER; MIDDEL
Garanti unntak og betingelser. Selgers garanti gjelder ikke for produkter, inkludert uten begrensning komponenter, deler og materialer som (a) ikke er produsert av selger, og som er dekket av tredjepartsgarantier, hvis noen, fra deres respektive produsenter, inkludert uten begrensning batterier og andre slitasjeartikler. ; (b) er deler eller forbruksvarer, inkludert uten begrensning batterier, sikringer, filtre og pærer; (c) har blitt utsatt for: (i) drift over anbefalt kapasitet, (ii) utilstrekkelig elektrisk kraft, klimaanlegg eller fuktighetskontroll, (iii) ulykke eller katastrofe, inkludert uten begrensning, brann, flom, vann , vind og lyn, (iv) forsømmelse, inkludert uten begrensning, strømforsyninger, (v) misbruk eller misbruk, (vi) kjøperens manglende overholdelse av selgers siste publiserte driftsinstruksjoner, (vii) uautorisert modifisering, installasjon eller reparasjon av andre enn autoriserte representanter for selger, eller (viii) bruk til andre formål enn som spesifisert i dokumentasjonen eller den siste publiserte bruksanvisningen; eller (d) ikke lagres, installeres, vedlikeholdes eller brukes riktig under normale forhold og i samsvar med Selgers anbefalinger. Selgers garanti heri er ugyldig og har ingen virkning hvis mangelen har oppstått som følge av skader som oppstår på produktet etter levering eller er relatert til bruk av uautorisert maskinvare, programvare eller annet utstyr. Kjøper erkjenner at hvis kjøper erstatter sensorene som er levert av selger med sensorer produsert av en annen produsent, vil alle selgerens garantier overfor kjøper og ekstern kjøper bli annullert, og kjøper vil påta seg alt ansvar for eventuelle skader, skader eller tap lider av kjøper og / eller ekstern kjøper som følge av denne uautoriserte modifikasjonen. Selgers garanti inkluderer ikke: rutinemessig vedlikehold, inkludert uten begrensning justeringer, rengjøring, kalibreringer, stramming av løse muttere og bolter; utføre tjenester knyttet til flytting av produktet eller legge til eller fjerne grensesnitt, tilbehør, vedlegg eller andre enheter; reparasjon av skader på grunn av annet enn vanlig slitasje; elektrisk arbeid utenfor produktet; alt vedlikehold av grensesnitt, tilbehør, tilbehør eller andre enheter som ikke er levert av selger; og eventuelle problemer som skyldes en ikke-støttet tjeneste.
Middel. Kjøpers eneste og eksklusive middel, og selgers eneste forpliktelse for brudd på garantien for produktene nedenfor, skal være, etter selgers valg, etter eget skjønn, enten (a) å reparere eller erstatte det defekte produktet som mislykkes innen garantiperioden på selgers bekostning ved å bruke nye eller pussede deler, eller (b) returnere et defekt produkt som mislykkes innen garantiperioden til selgeren og tilbakebetale en rimelig del av avgiften for det defekte produktet til kjøperen. Kjøper erkjenner og samtykker i at Selgers rett til å refundere kjøpers gebyr ikke skal reduseres eller begrenses på noen måte eller av noen grunn. Bestemmelsen av ovennevnte middel vil være betinget av melding og underbyggelse som kreves av selger om at slikt produkt er lagret, installert, vedlikeholdt og drevet i samsvar med selgers anbefalinger. Med mindre annet er bestemt av selger, skal alle slike defekte produkter returneres til selgerens lager eller til et annet sted, som selgeren skal velge, alt på selgers bekostning, forutsatt at kjøperen overholder alle selgers anvisninger for emballasje og forsendelse. Formålet med dette oppgitte middelet er å rette opp eventuelle mangler eller å refundere betalte gebyrer. Kjøper erkjenner at et slikt eksklusivt middel er et vesentlig begrep i forhandlingen som er representert ved denne avtalen, og at et slikt middel skal, med tanke på vederlaget som betales til selger, fungere som en full tilfredsstillelse for kjøperen for alle krav knyttet til det. I ytterligere syn på det foregående erkjenner kjøper at i tilfelle en domstol med kompetent jurisdiksjon eller et voldgiftspanel bestemmer dette eksklusive rettsmidlet ikke gir kjøperen fordelene av det gode tilbudet, eller at slikt eksklusivt middel mislykkes av en eller annen grunn, så en slik avgjørelse med hensyn til et slikt eksklusivt middel eller en slik svikt i et sådant eksklusivt middel skal ikke påvirke eller modifisere på noen måte noen begrensning eller utelukkelse av garantier, og alle slike begrensninger og unntak skal fortsette i full kraft og virkning. Alle garantikrav for produkter eller programvare mot selger må bringes innenfor den gjeldende garantiperioden. Varer som er reparert eller erstattet under garantien, er bare garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden. Selgerens rettigheter og rettsmidler i henhold til denne avtalen skal være kumulative og i tillegg til andre rettigheter eller rettsmidler gitt av lov eller egenkapital. Kjøper erkjenner at hvis kjøper bryter denne avtalen, ville skader på selger være vanskelige å fastslå, og derfor kan selger søke rettferdig lindring, inkludert men ikke begrenset til, påbud, som er i tillegg til eventuelle andre rettsmidler som er tilgjengelige ved lov eller i egenkapital.

8. EKSPORTOVERENSSTEMMELSE
Kjøper erkjenner at produktene er produkter fra De forente stater og at eksport, bruk, overføring, videresalg eller annen overføring av produktene er underlagt lovene og forskriftene i USA. Kjøper samtykker i at den ikke skal ta, eksportere, videresalg eller overføre noe produkt til noe annet land eller enhet i strid med slike lover og regler.

9. BEGRENSNING AV ANSVAR; TID FOR KRAV; SKADELØSNING
Kjøper samtykker i at Selger ikke er ansvarlig for TILFELDIG, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FOLKENDE ELLER ANDRE LIKNELIGE SKADER, inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste eller inntekt, skade for tap av bruk av Produktene, skade på eiendom, krav fra tredjeparter, inkludert personskade eller død på grunn av bruk av produktene eller manglende selger til å advare mot eller instruere om farene ved produktene eller sikker og riktig bruk av produktene, uansett om selger har blitt informert om potensialet for slike skader. Selgers totale ansvar herav fra noen som helst årsak (unntatt ansvar fra personskade forårsaket av Selgers uaktsomhet), enten som følge av kontrakt, garanti, erstatning (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar, produktansvar eller annen teori om ansvar, vil være begrenset til mindre av kjøpers faktiske skader eller prisen som er betalt til selger for produktene som er gjenstand for kjøpers krav. Alle krav mot selger må innbringes innen ett år etter at søksmålet oppstår, og kjøper frafaller uttrykkelig lenger foreldelsesfristen. Kjøper skal forsvare, skadesløsholde og holde selger og dets offiserer, styremedlemmer, agenter, representanter, ansatte, leverandører og tilknyttede selskaper uskadelige for alle summer, krav, kostnader, plikter, søksmål, handlinger, tap, skader, advokatsalær, forpliktelser , forpliktelser og panterett som følge av (i) Kjøpers kjøp, bruk, besittelse, eierskap, drift, tilstand, videresalg, overføring, eksport, transport eller avhending av Produktet, (ii) Kjøpers brudd eller påstått brudd på noen utenlandsk, føderal , statlige, fylkeskommunale eller lokale lover eller forskrifter, inkludert uten begrensning, lovene og forskriftene som regulerer produktsikkerhet og arbeidspraksis, (iii) Kjøpers uaktsomme handlinger eller unnlatelser av handling som forårsaker skade, skade eller tap for kunder av Selgers produkter, og ( iv) Kjøpers brudd på denne avtalen

10. SIKKERHETSINTERESSE
For å sikre kjøpers plikt til å betale for produktene, autoriserer kjøper herved selger når som helst og fra tid til annen til å utføre og / eller arkivere, i samsvar med lovene i enhver jurisdiksjon, med eller uten kjøpers underskrift, alle Uniform Kommersiell kode eller andre gjeldende finansierings- eller fortsettelseserklæringer eller andre dokumenter som selger kan anse som nødvendige eller ønskelige for å fullføre sin sikkerhetsinteresse i produktene. Kjøper autoriserer selger til å utføre slik dokumentasjon på vegne av kjøper som kjøpers advokat faktisk, som selger kan utføre som faktisk advokat for kjøper.

Tilbake til toppen