BACHARACH, INC. - STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de niet-tegenstrijdige bepalingen in Bacharach De eventuele offerte van Inc. (de "Overeenkomst") is in alle opzichten van toepassing op alle verkoop en gebruik van een product, ("Product" of "Producten") en diensten ("Diensten") van Bacharach, Inc ("Verkoper") door de koper (de "Koper"), inclusief maar niet beperkt tot toekomstige vervangende Producten die door de Koper zijn gekocht. Als dit schrijven op enigerlei wijze verschilt van de algemene voorwaarden van de bestelling van de koper of als dit schrijven wordt opgevat als een aanvaarding of als een bevestiging die als een aanvaarding fungeert, dan is de aanvaarding van de verkoper UITDRUKKELIJK VOORWAARDELIJK GEGEVEN OP HET GEBIED VAN DE KOPER MET ALLE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN DIE VERSCHILLEN VAN OF AANVULLEND ZIJN AAN DIE DIE IN DE KOPER WORDEN VERMELD. Verder wordt dit schrijven beschouwd als een bezwaarschrift tegen dergelijke voorwaarden van de Koper. Als dit schrijven wordt opgevat als het aanbod, is aanvaarding hiervan UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERIN. Geen enkele aankooporder of enig ander aankoopinstrument van de Koper zal effectief zijn om de voorwaarden van deze Overeenkomst tegen te spreken, te wijzigen, te verwijderen of eraan toe te voegen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en aanvaard door de Verkoper. Deze overeenkomst vormt de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorstellen, mondeling, schriftelijk of elektronisch, en alle andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Offertes van verkoper zijn aanbiedingen die slechts volledig mogen worden aanvaard. De koper wordt geacht deze overeenkomst te aanvaarden bij het optreden van een van de volgende situaties: (i) aanvaarding door de koper van de offerte van de verkoper waaraan deze overeenkomst is gehecht; (ii) Levering door Koper van een bestelling voor Producten aan Verkoper (via inkooporder, verzendschema of enig ander communicatiemiddel): en / of (iii) Acceptatie door Koper van levering van of betaling voor de Producten, ongeacht de voorwaarden toegevoegd of verwijderd door Koper. Alle vragen die hieruit voortvloeien, zullen worden geïnterpreteerd en opgelost in overeenstemming met de Commercial Code of the Commonwealth of Pennsylvania, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. Alle acties die hieruit voortvloeien, zullen worden ingesteld in Allegheny County, PA. De koper stemt hierbij in met de jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Allegheny County en gaat ermee akkoord in actie te komen na schriftelijke kennisgeving daarvan. De Koper zal deze Overeenkomst niet van rechtswege, of in faillissement of anderszins aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke opvolgers, toegestane cessionarissen en verkrijgers. Het nalaten van de Verkoper om aan te dringen op strikte uitvoering van deze Overeenkomst of om een ​​verzuim af te dwingen bij het optreden van een enkele, herhaalde of voortdurende schending van een bepaalde voorwaarde of voorwaarde hiervan, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van de Verkoper om aan te dringen op strikte uitvoering van deze Overeenkomst of om een ​​verzuim af te dwingen met betrekking tot de schending van enige andere voorwaarde of voorwaarde of, op een later tijdstip of bij een daaropvolgende gebeurtenis, met betrekking tot die specifieke voorwaarde of voorwaarde. Als een van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen ineffectief zijn voor zover deze ongeldig is en zullen de niet-aangetaste bepalingen van deze overeenkomst onaangetast blijven en volledig van kracht blijven. .

2. WEDERVERKOOP VAN PRODUCTEN
Tenzij de koper partij is bij een distributieovereenkomst met de verkoper die de wederverkoop van producten door de koper regelt, mag de koper de producten die op grond hiervan zijn gekocht alleen doorverkopen onder voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de huidige standaard verkoopvoorwaarden van de verkoper (zoals vermeld op bacharach.wpengine.com), inclusief maar niet beperkt tot garantie en beperking van aansprakelijkheidsbepalingen. De Koper stemt ermee in de Verkoper te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims en rechtszaken, inclusief advocaatkosten, voor zover dergelijke claims en rechtszaken voortvloeien uit het feit dat de Koper dergelijke voorwaarden niet heeft opgenomen in een koper op afstand.

3. KOSTEN EN BETALING
De koper stemt ermee in de vergoedingen voor het product te betalen (de "productvergoeding"). Vergoedingen voor services worden afzonderlijk gespecificeerd op de offerte en factuur van de Verkoper (de "Servicevergoeding", samen met de Productvergoeding, de "Vergoedingen"). Alle bestellingen zijn onderhevig aan kredietgoedkeuring op het moment van binnenkomst. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, zijn de voorwaarden netto dertig (30) dagen, een minimale bestelling van $ 50 ($ 250 voor exportbestellingen), en zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de verkoper de bestelling van de koper accepteert, behalve zoals hieronder bepaald. . Er wordt afgezien van de minimale bestelling voor bestellingen die naar de eindgebruiker worden verzonden en via Next Day Air of Second Day Air worden verzonden. Er wordt geen afstand gedaan van de minimale bestelling voor zendingen buiten de continentale Verenigde Staten. Aan alle bestellingen worden $ 7 administratiekosten in rekening gebracht, behalve voor zendingen die via externe facturering binnen de continentale VS worden verzonden Aangezien de prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op kosten en voorwaarden (inclusief wisselkoersen) die bestonden op het moment van acceptatie, zijn prijzen onderhevig aan stijgingen naarmate die voorwaarden veranderen, bijvoorbeeld prijsstijgingen van materialen en arbeid en wisselkoersschommelingen. Vergoedingen zijn exclusief alle verzend- en administratiekosten, inclusief kosten voor gevaarlijke materialen zoals toepasselijke rechten, tarieven, belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, gebruiksbelastingen of aanslagen die worden geheven door een federale, staats-, gemeentelijke of andere overheidsinstantie die mogelijk verschuldigd is door de Koper als gevolg van deze overeenkomst, de aankoop van het product en de diensten, of andere kosten die kunnen worden opgelegd bij de verkoop, wederverkoop of het gebruik van de producten. Dergelijke kosten die door de verkoper worden betaald, zijn voor de rekening van de koper. Elke vordering tot vrijstelling van dergelijke kosten moet duidelijk op de bestelling worden vermeld en vergezeld gaan van alle vereiste ontheffingscertificaten. Tenzij specifiek bepaald op een factuur of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen, zijn de vergoedingen in Amerikaanse dollars en zijn ze verschuldigd bij ontvangst van de factuur door de koper, zonder recht op aftrek of verrekening. De verkoper kan eisen dat de betaling onder rembours of via een onherroepelijk kredietbrief geschiedt ten gunste van en aanvaardbaar voor de verkoper, vastgesteld op kosten van de koper. Als de betaling niet op de vervaldatum wordt uitgevoerd, kan de verkoper alle toekomstige leveringen of andere prestaties met betrekking tot de koper opschorten zonder aansprakelijkheid of boete en, naast alle andere bedragen die hieronder verschuldigd zijn, zal de koper aan de verkoper betalen (1) de redelijke kosten en uitgaven door de Verkoper in verband met alle maatregelen die zijn genomen om incasso af te dwingen of om de rechten van de Verkoper hieronder te behouden en te beschermen, hetzij door gerechtelijke procedures of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, gerechtskosten en andere uitgaven en (2) rente over alle bedragen die daarna niet zijn betaald 30 dagen in rekening gebracht tegen het laagste tarief van (a) het tarief van 2% per maand of (b) het hoogste wettelijk toegestane tarief.

4. VERZENDING; LEVERING; FORCE MAJURE
De wijze van verzending en vervoerder wordt door de verkoper gekozen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, is de verzending en levering van de Producten de faciliteit van FCA Verkoper (INCOTERMS 2010), waarna de titel (met uitzondering van de eigendomsrechten op eventuele embedded software) en het risico van verlies wordt overgedragen aan de Koper. De koper stemt ermee in om alle producten te inspecteren op verzendingspapieren en op schade of tekortkomingen bij ontvangst van de goederen op de bestemming. Elke claim voor verlies, transportschade of andere oorzaak die bij inspectie zichtbaar is, moet bij de vervoerder worden ingediend. Claims voor een tekort moeten binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Alle kosten voor verzending, verzekering of soortgelijke kosten zijn voor rekening van de koper. Naar keuze van de Verkoper kunnen Producten vóór de gevraagde verzenddatum of in termijnen worden verzonden. Alle bezorginformatie (inclusief tijd voor verzending) is bij benadering. De enige verantwoordelijkheid van de verkoper is om redelijke commerciële inspanningen te leveren om de gespecificeerde verzenddatums te halen. De Koper ontslaat de Verkoper uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een niet-levering of vertragingen in de levering veroorzaakt door omstandigheden die verband houden met of veroorzaakt zijn door het niet of onjuist verwerken van tijdgevoelige informatie en / of mechanismen, een arbeidsconflict (bijv. staking, vertraging of uitsluiting), brand, overstroming, overheidshandeling of -regulering, oproer, onvermogen om voorraden of verzendruimte te krijgen, fabrieksuitval, stroomstoring, vertraging of onderbreking van vervoerders, ongevallen, overmacht of andere oorzaken buiten de controle van de verkoper.

5. ANNULERING; GEEN LEVERING; GEEFT TERUG
Deze overeenkomst kan, geheel of gedeeltelijk, niet worden geannuleerd of uitgesteld door de koper, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en onder voorwaarden die de verkoper vrijwaren van verlies. Als de Koper een bestelling voor Producten geheel of gedeeltelijk annuleert, zal de Koper de Verkoper het hoogste bedrag betalen dat gelijk is aan (i) 50% van de prijs voor dergelijke geannuleerde Producten, of (ii) de werkelijke schade en gevolgschade opgelopen door VERKOPER, inclusief zonder beperking de verwachte winst en uitgaven van de Verkoper die reeds door de Verkoper zijn gemaakt. Als de koper de levering uitstelt, moet de koper aan de verkoper de som betalen van (i) maandelijkse kosten gelijk aan 1.5% van de totale prijs voor de producten die onderhevig zijn aan dergelijk uitstel, en (ii) redelijke uitstelkosten, bijv. De inactiviteit van de verkoper, opslagkosten, enz. In het geval van goedkeuring van een retouraanvraag, (i) alle van toepassing zijnde verpakkings-, verzend- en leveringskosten zijn voor rekening van de koper en (ii) alle retourzendingen moeten franco worden verzonden op kosten van de koper. Er mogen geen retourzendingen naar de verkoper worden gedaan zonder eerst een autorisatienummer voor retourzending ("RMA") te hebben verkregen. Het RMA-nummer moet duidelijk op de retourverpakking worden vermeld. Er worden absoluut geen retourzendingen geaccepteerd of gecrediteerd zonder deze voorafgaande goedkeuring. Retourzendingen zijn onderhevig aan een toeslag van 20% voor het opnieuw bevoorraden. Er worden alleen credits gegeven voor items waarvan is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor wederverkoop door de verkoper, met uitzondering van teruggaven onder garantie.

6. GARANTIE; AFWIJZINGEN VAN GARANTIE
Product garantie. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Koper en Verkoper, garandeert Verkoper aan Koper dat hij de verhandelbare titel bezit en zal overdragen aan de Producten (met uitzondering van eventuele embedded software, indien van toepassing) die hieronder worden verkocht en dat alle nieuwe Producten vrij zullen zijn van gebrekkig fabrieksvakmanschap en geïnstalleerd materiaal voor de garantieperiode die van toepassing is op het product, zoals uiteengezet in de producthandleiding, die begint bij levering aan de vervoerder voor de eerste verkoop (de "garantie"). Als de Koper niet de eindgebruiker is van de Producten die hieronder worden verkocht, stemt de Koper ermee in om aan elke directe koper te verstrekken
("Koper op afstand") de beperkte garantie en disclaimer voor (externe) kopers voor eindgebruik uitgegeven door de verkoper. Naast de reparatie of vervanging van een defect productonderdeel overeenkomstig deze beperkte garantie die hierin wordt gespecificeerd, als reparatie of installatie ter plaatse door de verkoper of zijn aangewezen persoon vereist is, zoals uitsluitend bepaald door de verkoper, dan zijn aan de garantie gerelateerde services en redelijke reis- en verblijfkosten. worden zonder extra kosten aan de Koper verstrekt.
Servicegarantie. Voor Diensten die door de Verkoper worden geleverd, garandeert de Verkoper dat de Diensten van professionele kwaliteit zullen zijn. Als binnen negentig (90) dagen nadat de Services zijn voltooid, binnen negentig (30) dagen nadat de Services zijn voltooid, niet wordt voldaan aan de Servicegarantie voor de eerder uitgevoerde Service, zal de Verkoper, indien herstelbaar, de Services die rechtstreeks door een dergelijke storing zijn getroffen, opnieuw uitvoeren op zijn eigen locatie. enige kosten. DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KOPER VOOR GEBREKKIGE SERVICES IS BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN HET HERVORMEN VAN DERGELIJKE SERVICES. OM DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID TE ONTVANGEN, MOET DE KOPER DE VERKOPER, SCHRIFTELIJK, BINNEN DERTIG (XNUMX) DAGEN NA VOLTOOIING VAN DE DIENSTEN OP DE HOOGTE VAN EEN GEVRAAGD GEBREK. DE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE SERVICES IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN DIE ANDERS BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DE KOPER OP WET OF IN EIGEN VERMOGEN.
Vrijwaringen. DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE IN DEZE SECTIE ZIJN VERVANGEN, EN VERKOPER EN HAAR RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK) AF MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF , MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF EIGENDOMSVOORWAARDEN, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL (OF DE VERKOPER EEN REDEN HEEFT OM TE WETEN, OF EEN ANDER DOCUMENT IS GEADVISEERD, OF EEN ANDER DOEL IS) , OF HET WET, ALS GEVOLG VAN AANGEPAST OF GEBRUIK IN DE HANDEL, OF DOOR DE HANDEL OF UITVOERING.

7. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE; REMEDIE
Garantie-uitsluitingen en voorwaarden. De garantie van de verkoper is niet van toepassing op producten, inclusief maar niet beperkt tot componenten, onderdelen en materialen die (a) niet door de verkoper zijn vervaardigd en die worden gedekt door garanties van derden, indien van toepassing, van hun respectievelijke fabrikanten, inclusief maar niet beperkt tot batterijen en andere slijtageartikelen ; (b) vervangings- of verbruiksonderdelen zijn, inclusief maar niet beperkt tot batterijen, zekeringen, filters en gloeilampen; (c) zijn onderworpen aan: (i) werking boven de aanbevolen capaciteit, (ii) onvoldoende elektrisch vermogen, airconditioning of vochtigheidscontrole, (iii) ongeval of ramp, inclusief maar niet beperkt tot, brand, overstroming, water , wind en bliksem, (iv) verwaarlozing, inclusief maar niet beperkt tot stroomstoten, (v) misbruik of misbruik, (vi) het niet opvolgen van de meest recent gepubliceerde bedieningsinstructies van de Verkoper, (vii) ongeautoriseerde wijziging, installatie of reparatie door andere personen dan geautoriseerde vertegenwoordigers van de Verkoper, of (viii) gebruik voor andere doeleinden dan gespecificeerd in de documentatie of de meest recent gepubliceerde bedieningsinstructies; of (d) niet correct zijn opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden of gebruikt onder normale omstandigheden en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Verkoper. De hierin vermelde garantie van de verkoper is ongeldig en heeft geen effect als het defect is ontstaan ​​door schade die is opgetreden aan het product na levering of verband houdt met het gebruik van niet-geautoriseerde hardware, software of andere apparatuur. De koper erkent dat als de koper de door de verkoper geleverde sensoren vervangt door sensoren die door een andere fabrikant zijn geproduceerd, alle garanties van de verkoper jegens de koper en de koper op afstand komen te vervallen en de koper alle aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade, letsel of verlies geleden door de koper en / of Koper op afstand die voortvloeit uit deze ongeoorloofde wijziging. De garantie van de verkoper omvat niet: routineonderhoud, inclusief maar niet beperkt tot aanpassingen, reiniging, kalibraties, het aandraaien van losse moeren en bouten; het uitvoeren van diensten in verband met verplaatsing van het Product of het toevoegen of verwijderen van interfaces, accessoires, hulpstukken of andere apparaten; herstel van schade door andere dan normale slijtage; elektrische werkzaamheden buiten het product; elk onderhoud van interfaces, accessoires, hulpstukken of andere apparaten die niet door de verkoper zijn geleverd; en eventuele problemen die het gevolg zijn van een niet-ondersteunde service.
Remedie. Het enige en exclusieve verhaal van de koper, en de enige verplichting van de verkoper voor schending van de garantie voor producten hieronder, is, naar keuze van de verkoper, naar eigen goeddunken, ofwel (a) het defecte product dat binnen de garantieperiode niet werkt te repareren of te vervangen op kosten van de verkoper met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of (b) een dergelijk defect Product dat niet binnen de Garantieperiode defect is, aan de Verkoper retourneren en aan Koper een billijk deel van de Vergoeding voor het defecte product terugbetalen. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat het recht van de verkoper om de kosten van de koper terug te betalen op geen enkele manier of om welke reden dan ook zal worden verminderd of beperkt. De voorziening van de bovengenoemde remedie is afhankelijk van de kennisgeving en onderbouwing, zoals vereist door de Verkoper, dat een dergelijk Product is opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de Verkoper. Tenzij anders aangegeven door de verkoper, zullen al dergelijke defecte producten worden geretourneerd naar het magazijn van de verkoper of naar een andere locatie, naar keuze van de verkoper, alles op kosten van de verkoper, op voorwaarde dat de koper voldoet aan alle instructies van de verkoper voor verpakking en verzending. Het doel van deze vermelde remedie is om eventuele defecten te corrigeren of om de betaalde vergoedingen terug te betalen. De Koper erkent dat een dergelijke exclusieve remedie een essentiële term is in de overeenkomst die wordt vertegenwoordigd door deze Overeenkomst en dat een dergelijke remedie, gezien de vergoeding die aan de Verkoper is betaald, zal werken als een volledige tevredenheid van de Koper voor alle claims die daarmee verband houden. Met het oog op het voorgaande erkent de Koper dat in het geval een bevoegde rechtbank of een arbitragepanel oordeelt, dit exclusieve rechtsmiddel de Koper niet het voordeel van zijn overeenkomst geeft of dat een dergelijk exclusief rechtsmiddel om welke reden dan ook mislukt, een dergelijke uitspraak met betrekking tot een dergelijke exclusieve remedie of een dergelijke mislukking van een dergelijke exclusieve remedie zal op geen enkele manier enige beperking of uitsluiting van garanties beïnvloeden of wijzigen, en al deze beperkingen en uitsluitingen zullen volledig van kracht blijven. Alle garantieclaims voor producten of software tegen de verkoper moeten binnen de toepasselijke garantieperiode worden ingediend. Voor onderdelen die onder garantie zijn gerepareerd of vervangen, wordt alleen garantie verleend voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. De rechten en rechtsmiddelen van de Verkoper onder deze Overeenkomst zijn cumulatief en vormen een aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen waarin de wet of billijkheid voorziet. De koper erkent dat als de koper deze overeenkomst schendt, de schade voor de verkoper moeilijk vast te stellen is en daarom kan de verkoper een billijke oplossing zoeken, inclusief maar niet beperkt tot een gerechtelijk bevel, naast enige andere rechtsmiddelen die bij wet of in billijkheid beschikbaar zijn.

8. NALEVING VAN DE EXPORT
De koper erkent dat de producten producten zijn van de Verenigde Staten van Amerika en dat de export, het gebruik, de verzending, de wederverkoop of andere overdracht van de producten wordt beheerst door de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika. De Koper stemt ermee in dat hij geen Product zal meenemen, exporteren, doorverkopen of verzenden naar een ander land of entiteit in strijd met dergelijke wetten en voorschriften.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; TIJD VOOR CLAIMS; VRIJWARING
Koper gaat ermee akkoord dat Verkoper niet aansprakelijk is voor INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst of inkomsten, schade door verlies van gebruik van de Producten, schade aan eigendommen, claims van derden, inclusief persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van de Producten of het nalaten van de Verkoper om adequaat te waarschuwen voor of instructies te geven over de gevaren van de Producten of het veilige en juiste gebruik van de Producten, ongeacht of de Verkoper op de hoogte is gesteld van het potentieel voor dergelijke producten. schade. De totale aansprakelijkheid van de Verkoper hieronder door welke oorzaak dan ook (behalve aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper), ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of enige andere aansprakelijkheidstheorie, is beperkt tot de minus de werkelijke schade van de Koper of de prijs die aan de Verkoper is betaald voor de Producten waarop de vordering van de Koper betrekking heeft. Alle claims tegen de verkoper moeten worden ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, en de koper ziet uitdrukkelijk af van elke langere verjaringstermijn. De koper zal de verkoper en zijn functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle bedragen, claims, kosten, plichten, rechtszaken, acties, verliezen, schadevergoedingen, juridische kosten, verplichtingen , aansprakelijkheden en pandrechten die voortvloeien uit (i) de aankoop, het gebruik, het bezit, het eigendom, de werking, de staat, de wederverkoop, de overdracht, de export, het transport of de verwijdering van het product door de koper, (ii) de schending of vermeende schending van enige buitenlandse, federale , staats-, provinciale of lokale wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid en arbeidspraktijken, (iii) nalatige handelingen of nalatigheden van de Koper die letsel, schade of verlies veroorzaken bij klanten van de Producten van de Verkoper, en ( iv) Schending van deze overeenkomst door de koper

10. VEILIGHEIDSBELANG
Om de verplichting van de Koper om voor de Producten te betalen te verzekeren, machtigt de Koper de Verkoper hierbij te allen tijde en van tijd tot tijd om alle Uniformen uit te voeren en / of in te dienen, in overeenstemming met de wetten van elke jurisdictie, met of zonder de handtekening van de Koper. Handelswetboek of andere toepasselijke financierings- of vervolgingsverklaringen of andere documenten die de Verkoper nodig of wenselijk acht om zijn veiligheidsbelang in de Producten te vervolmaken. De Koper machtigt de Verkoper om dergelijke documentatie namens de Koper uit te voeren als de feitelijke advocaat van de Koper, die de Verkoper mag uitvoeren als de feitelijke advocaat voor de Koper.

Terug naar boven