Algemene voorwaarden inkooporder

1. Aanvaarding van de inkooporder: de koper is niet aan deze inkooporder gebonden totdat de verkoper de bevestigingskopie van deze inkooporder heeft uitgevoerd en aan de koper heeft geretourneerd. De Verkoper is gebonden aan deze Inkooporder en zijn algemene voorwaarden wanneer hij de bevestigingskopie uitvoert en retourneert, wanneer hij anderszins aangeeft dat hij deze Aankooporder accepteert, wanneer hij een van de hierin bestelde artikelen aan de Koper levert of wanneer hij deze voor de Koper aflevert een van de hierin bestelde diensten. Deze inkooporder beperkt de acceptatie uitdrukkelijk tot de hierin vermelde voorwaarden en eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden die door de verkoper worden voorgesteld, worden afgewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de koper is ingestemd. Er zal geen contract bestaan, behalve voor de Overeenkomst en deze Inkooporder zoals uitgevoerd zoals hierboven bepaald.

2. Wijzigingen: De partijen komen overeen dat deze inkooporder, inclusief de algemene voorwaarden, samen met alle documenten die hieraan zijn gehecht of hierin door verwijzing zijn opgenomen, het volledige en definitieve contract tussen koper en verkoper bevat; dat geen enkele overeenkomst of afspraak om deze inkooporder te wijzigen bindend zal zijn voor de koper, tenzij schriftelijk en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de koper. Alle specificaties, tekeningen en gegevens die bij deze inkooporder aan de verkoper zijn verstrekt of waarnaar in deze inkooporder wordt verwezen, worden hierbij hierin opgenomen en maken deel uit van deze inkooporder.

3. Wijzigingen: de koper behoudt zich het recht voor om te allen tijde schriftelijke wijzigingen aan te brengen in een of meer van de volgende zaken: (a) specificaties, tekeningen en gegevens die zijn opgenomen in deze inkooporder; (b) methoden van verzending of verpakking; (c) plaats van levering; (d) tijdstip van levering; (e) wijze van levering; en (f) hoeveelheden. Als een dergelijke wijziging leidt tot een verhoging of verlaging van de kosten van of de tijd die nodig is voor de uitvoering van deze inkooporder, heeft de verkoper het recht om een ​​billijke aanpassing van de prijs te eisen die overeenkomt met de oorspronkelijke prijsstelling. Eventuele aanpassingen/verzoeken zullen vergezeld gaan van schriftelijk bewijs en onderworpen zijn aan controle door Koper. Elke claim voor aanpassing op grond van dit artikel wordt geacht te zijn afgewezen, tenzij ingediend binnen twintig (20) dagen vanaf de datum van ontvangst door de Verkoper van de wijzigingsopdracht; op voorwaarde echter dat de Koper, indien hij naar eigen goeddunken besluit dat de feiten een dergelijke actie rechtvaardigen, een dergelijke claim kan ontvangen en ernaar handelen op elk moment voorafgaand aan de definitieve betaling onder deze Aankooporder. Elke claim van de Verkoper voor aanpassing onder dit artikel moet door de Koper schriftelijk worden goedgekeurd voordat de Verkoper overgaat tot de geclaimde aanpassing. Prijsverhogingen zijn niet bindend voor Koper, tenzij blijkt uit een wijziging van de Overeenkomst ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Koper.

4. Levering: Tijd is van essentieel belang bij de uitvoering van deze inkooporder, en als de levering van artikelen niet in de hoeveelheden en op de gespecificeerde tijden plaatsvindt, of als de levering van diensten niet is voltooid op de gespecificeerde tijden, behoudt de koper zich het recht voor zonder aansprakelijkheid, en naast zijn andere rechten en rechtsmiddelen, om een ​​of alle van de volgende acties te ondernemen: (a) directe versnelde verzending van artikelen (de kosten van versnelde verzending worden betaald door de verkoper); (b) deze inkooporder beëindigen door kennisgeving aan de verkoper met betrekking tot artikelen die niet door de koper zijn ontvangen of diensten die niet zijn verleend op het moment dat de kennisgeving aan de koper wordt verzonden en om vervangende artikelen of diensten elders te kopen en de verkoper alle geleden verliezen in rekening te brengen; of (c) in het geval dat de levering om redenen die aan de verkoper zijn toe te rekenen een voorraad-out situatie creëert, heeft de koper het recht om een ​​boete te vorderen van de verkoper; de boete bedraagt ​​twee procent (2%) van het deel van de koopprijs dat verschuldigd is op de vertraagde artikelen voor elke dag vertraging. Het totale bedrag van de boete op grond van artikel (c) zal niet meer bedragen dan twintig procent (20%) van de totale koopprijs.

De Verkoper is aansprakelijk voor transportkosten, vertragingen of claims die voortvloeien uit de afwijking van de Verkoper van de route-instructies van de Koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor extra kosten van leveringen of gebreken als gevolg van oorzaken buiten zijn controle en buiten zijn schuld of nalatigheid; op voorwaarde echter dat wanneer de Verkoper reden heeft om aan te nemen dat de leveringen niet zullen worden uitgevoerd zoals gepland, de Koper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de oorzaak van de verwachte vertraging. Indien de vertraging of het verzuim van de Verkoper wordt veroorzaakt door de vertraging of het verzuim van een onderaannemer, is een dergelijke vertraging of het verzuim alleen verschoonbaar als het voortkwam uit oorzaken buiten de controle van zowel de Verkoper als de onderaannemer en zonder de schuld of nalatigheid van een van hen en de te leveren artikelen of te verlenen diensten niet tijdig uit andere bronnen konden worden verkregen om de Verkoper in staat te stellen aan het vereiste leverings- of prestatieschema te voldoen.
De koper is niet aansprakelijk voor betaling voor artikelen die aan de koper zijn geleverd en die de hoeveelheden overschrijden die zijn gespecificeerd in deze inkooporder en leveringsschema's. Dergelijke artikelen kunnen worden geweigerd en geretourneerd op kosten van de Verkoper, inclusief transportkosten in beide richtingen. De Koper is niet aansprakelijk voor materiaal- of productiekosten die door de Verkoper worden gemaakt boven het bedrag of de tijd die nodig is om aan de leveringsschema's van de Koper te voldoen.

5. Leveringsinstructies: de verkoper zal alleen leveren tijdens de normale kantooruren van de koper en aan het ontvangstdok van de koper op het juiste adres dat hieronder wordt vermeld, of zoals anderszins door de koper is meegedeeld. (voor schip van leveranciers). Dit kunnen internationale leveringen zijn. De Verkoper moet over alle toepasselijke licenties beschikken.
Van Neutronics Inc.
Melkweg 456
Exton, PA 19341

6. Inspectie en acceptatie: betaling is verschuldigd 45 dagen na de laatste van de datum waarop de koper een correcte factuur ontvangt of de datum waarop de koper conforme artikelen ontvangt. Alle artikelen die hieronder worden gekocht, zijn onderworpen aan inspectie op de bestemming van de koper, hetzij vóór of na betaling, naar keuze van de koper. Betaling voor artikelen onder deze Inkooporder houdt geen aanvaarding daarvan in. De Koper behoudt zich het recht voor om de acceptatie van artikelen te weigeren en te weigeren die niet in overeenstemming zijn met de instructies, specificaties, tekeningen en gegevens of de garanties van de Verkoper (expliciet of impliciet) of die niet in overeenstemming zijn met deze Inkooporder (hetzij als gevolg van het falen van de Verkoper om uitvoeren, overmacht of anderszins), of die andere gebreken bevatten, latent of duidelijk aanwezig. Overmacht is elke oorzaak buiten de macht van de koper, waaronder branden, overstromingen, andere milieukwesties, stakingen en meningsverschillen met werknemers. Koper behoudt zich het recht voor om zaken met verborgen gebreken die pas na acceptatie van dergelijke zaken worden ontdekt, af te keuren, mits deze afkeuring binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek plaatsvindt.
Niet geaccepteerde goederen worden teruggestuurd naar de Verkoper voor volledige terugbetaling of krediet of vervanging naar keuze van de Koper en voor risico en kosten van de Verkoper, inclusief transportkosten in beide richtingen. Afgekeurde artikelen worden niet vervangen, tenzij dit schriftelijk door de Koper is aangegeven. Daarnaast kan de koper een claim indienen voor schade, inclusief fabricagekosten, schade aan materialen of artikelen veroorzaakt door onjuist in dozen doen, kratten of verpakken, en winstderving of andere speciale schade opgelopen door de koper. Dit recht is een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet. Aanvaarding van alle of een deel van de artikelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van de koper om andere artikelen of andere bestellingen te weigeren. Aanvaarding van een van de artikelen bindt de Koper niet om toekomstige zendingen te accepteren.

7. Verpakking, etikettering en containers: Er mogen geen kosten voor verpakking of containers aan de koper in rekening worden gebracht, tenzij anders vermeld op de voorkant van deze inkooporder. De Verkoper zal etiketten maken voor de dozen en verzendcontainers die dergelijke informatie bevatten, indien aanwezig, zoals de Koper kan specificeren. De verkoper is aansprakelijk voor schade aan materialen of artikelen die hierin worden beschreven, veroorzaakt door onjuist inpakken, kisten of verpakking.

8. Garanties van de verkoper: de verkoper garandeert hierbij dat de hieronder geleverde artikelen vrij zijn van defecten in materiaal, vakmanschap en ontwerp, van handelskwaliteit en geschikt zijn voor de doeleinden van de koper en dat ze in overeenstemming zullen zijn met de instructies, specificaties, tekeningen en gegevens van de koper. De Verkoper garandeert hierbij verder dat de artikelen die hieronder worden geleverd, zullen voldoen aan alle verklaringen, bevestigingen, beloften, beschrijvingen, monsters of modellen die de basis vormen van deze Kooporder. De Verkoper stemt ermee in dat deze garanties ook na aanvaarding van de artikelen van kracht blijven. Alle voorgaande garanties zijn een aanvulling op eventuele aanvullende garanties die door de Verkoper aan de Koper worden gegeven. Geen van de genoemde garanties en geen andere impliciete of uitdrukkelijke garanties worden geacht te zijn afgewezen of uitgesloten, tenzij dit blijkt uit een wijzigingsbericht of herziening van de inkooporder, uitgegeven en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de Koper. In het geval van een inbreuk op de garantie heeft de Koper recht op alle rechtsmiddelen onder de Uniform Commercial Code of andere toepasselijke wetgeving die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk.

9. Uitwisselbaarheid: Alle artikelen die hieronder (of een deel hiervan) zijn gekocht, moeten volledig uitwisselbaar zijn met soortgelijke artikelen (of delen daarvan) die eerder door de koper of de klant van de koper bij de verkoper zijn gekocht. Hiertoe dienen alle ontwerpen, processen of procedures die door de Verkoper zijn gebruikt bij het leveren van soortgelijke artikelen (of delen daarvan) eerder door de Verkoper te worden gebruikt bij het leveren van de artikelen (of delen daarvan) die hierin zijn gekocht. Elke afwijking van een van de ontwerpen, processen of procedures van de Verkoper vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Koper. De Verkoper is aansprakelijk voor alle kosten van de Koper in verband met de ontdekking en aanpassing van niet-uitwisselbare artikelen (of delen daarvan) als gevolg van het niet naleven van de vereisten van dit Artikel door de Verkoper.

10. Eigendom van de koper: Tenzij anders bepaald in deze inkooporder of schriftelijk overeengekomen, eigendom van elke beschrijving, inclusief maar niet beperkt tot alle gereedschappen, gereedschappen, uitrusting en materialen die aan de verkoper zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld, waarvan de eigendom bij de koper berust. , en elke vervanging daarvan is en blijft eigendom van Koper. Dergelijke eigendommen, anders dan materiaal dat bedoeld is om te worden gewijzigd, mogen niet worden gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van de Koper. Dergelijke eigendommen zullen duidelijk worden gemarkeerd of anderszins adequaat worden geïdentificeerd door de Verkoper als "Eigendom van Neutronics, Inc." en zullen veilig gescheiden en apart van het eigendom van de Verkoper worden opgeslagen. De Verkoper zal dergelijke eigendommen niet gebruiken, behalve voor de uitvoering van werkzaamheden hieronder of zoals schriftelijk geautoriseerd door de Koper. Dergelijke eigendommen, terwijl deze in het bezit of de controle van de Verkoper zijn, zullen in veilige en goede staat worden bewaard, worden gehouden op risico van de Verkoper en zullen door de Verkoper op zijn kosten verzekerd worden gehouden voor een bedrag dat gelijk is aan de vervangingskosten met verlies te betalen aan Koper. Voor zover dergelijke eigendommen geen materiaal zijn dat wordt verbruikt bij de uitvoering van deze Inkooporder, zal deze worden onderworpen aan inspectie en verwijdering door de Koper, en heeft de Koper het recht van toegang voor dergelijke doeleinden zonder enige aansprakelijkheid jegens de Verkoper. Op aanwijzing van de koper zal de verkoper de locatie van dergelijke eigendommen bekendmaken, deze gereedmaken voor verzending en naar de koper verzenden in een zo goede staat als oorspronkelijk door de verkoper ontvangen, met uitzondering van redelijke slijtage.

11. Speciaal gereedschap: De term "speciaal gereedschap" zoals gebruikt in dit artikel wordt geacht alle mallen, matrijzen, klemmen, mallen, patronen, speciale snijgereedschappen, speciale meters, speciale testapparatuur, andere speciale apparatuur en fabricagehulpmiddelen te omvatten, en tekeningen en alle vervangingen van het voorgaande, verworven of vervaardigd of gebruikt bij de uitvoering van deze inkooporder die van een zodanige gespecialiseerde aard zijn dat zonder substantiële wijziging of wijziging, het gebruik ervan beperkt is tot de productie van de items of delen daarvan of prestaties van de diensten van het type vereist door deze Inkooporder. De term omvat niet (a) gereedschappen of apparatuur die eerder door de Verkoper zijn aangeschaft, of vervanging daarvan, al dan niet gewijzigd of aangenomen voor gebruik bij de uitvoering van deze Inkooporder, (b) kleine verbruiksgereedschappen, (c) algemene of speciale werktuigmachines of soortgelijke kapitaalgoederen, of (d) gereedschap waarvan de eigendom bij Koper berust.
De verkoper stemt ermee in dat speciaal gereedschap zal worden behouden en niet zal worden gebruikt of herwerkt, behalve voor de uitvoering van werkzaamheden hieronder of zoals schriftelijk geautoriseerd door de koper. Terwijl het in het bezit of de controle van de Verkoper is, garandeert de Verkoper dat hij het speciale gereedschap in goede staat zal houden, volledig gedekt door een verzekering, en het zal vervangen wanneer het verloren gaat, vernietigd wordt of nodig is voor de uitvoering van het werk hieronder. Bij stopzetting of beëindiging van het werk onder deze inkooporder waarvoor speciaal gereedschap is vereist, zal de verkoper de koper een lijst verstrekken van de items, onderdelen of diensten voor de fabricage of uitvoering waarvan dergelijk speciaal gereedschap is gebruikt of ontworpen en een lijst waarbij wordt aangegeven waar elk onderdeel van het speciale gereedschap zich bevindt, en zal de eigendom van en het bezit van het speciale gereedschap aan de koper overdragen [voor een bedrag dat gelijk is aan de teruggenomen afgeschreven kostprijs daarvan], of erover beschikken zoals de koper schriftelijk kan aangeven. Bovendien heeft de koper het recht om te allen tijde bezit te nemen van speciaal gereedschap, de titel die de koper op grond hiervan verwerft, [tegen betaling van de teruggenomen afgeschreven kostprijs van de verkoper], en de verkoper verleent de koper het recht van deelname voor dergelijke doeleinden, welk recht kan door de koper worden uitgeoefend zonder enige aansprakelijkheid jegens de verkoper.

12. Persberichten: De Verkoper stemt ermee in dat geen enkele bevestiging of andere informatie met betrekking tot deze bestelling en de goederen of diensten die hieronder worden geleverd door de Verkoper openbaar zal worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.

13. Vertrouwelijkheid, uitvindingen: alle informatie die door de koper aan de verkoper of aan de werknemers of onderaannemers van de verkoper wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld in verband met de artikelen of diensten die onder deze inkooporder vallen, wordt als vertrouwelijk behandeld en mag niet worden bekendgemaakt door de verkoper, zijn werknemers, en onderaannemers geheel of gedeeltelijk aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. De Verkoper stemt ermee in geen enkele claim tegen de Koper in te dienen met betrekking tot informatie die de Verkoper zal hebben bekendgemaakt of hierna aan de Koper zal bekendmaken in verband met de artikelen of diensten die onder deze Aankooporder vallen. De verkoper stemt ermee in dat alle ontwerpen, tekeningen, processen, samenstellingen van materiaal, specificaties, software, maskerwerken of andere technische informatie die door de verkoper zijn gemaakt of geleverd of door de koper zijn verstrekt in verband met de artikelen of diensten die onder deze inkooporder vallen, inclusief alle rechten daarop , is het enige en exclusieve eigendom van de koper, vrij van enige beperking, en de verkoper zal deze beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking aan of gebruik door een derde partij.
De Verkoper stemt ermee in dat, met betrekking tot alle uitvindingen en verbeteringen in dergelijke ontwerpen, tekeningen, processen, samenstellingen van materiaal, specificaties, software, maskerwerken of andere technische informatie die door de Verkoper is gemaakt of verstrekt in verband met de artikelen of diensten die onder deze Aankooporder vallen, De Verkoper zal dergelijke uitvindingen of verbeteringen onmiddellijk identificeren en bekendmaken aan de Koper en de uitvoering van alle documenten uitvoeren of verkrijgen en de nodige acties ondernemen om het eigendom van de uitvindingen of verbeteringen bij de Koper te perfectioneren of zoals nodig kan zijn bij de aanschaf, het onderhoud, of handhaving door de Koper van enig patent, handelsmerk, auteursrecht, handelsgeheim, maskerwerkrecht of ander eigendomsrecht met betrekking tot de uitvindingen of verbeteringen. De Verkoper benoemt hierbij de Koper als de feitelijke gevolmachtigde van de Verkoper om dergelijke documenten op te stellen of dergelijke acties te ondernemen. De vertrouwelijkheid en toewijzing van uitvindingsverplichtingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of voltooiing van deze inkooporder.
De Verkoper stemt ermee in de artikelen die onder deze Overeenkomst vallen uitsluitend voor de Koper te vervaardigen. De Verkoper zal geen enkel item dat onder deze Overeenkomst valt, direct of indirect verkopen aan een van de klanten van de Koper of aan activiteiten van derden.

14. Vrijwaring van intellectueel eigendom: de verkoper stemt ermee in (a) de koper, zijn opvolgers en klanten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, eisen, verliezen, rechtszaken, schade, aansprakelijkheid en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit een rechtszaak , claim of actie voor daadwerkelijke of vermeende directe of medeplichtige inbreuk op of aansporing tot inbreuk op een Amerikaans of buitenlands octrooi, handelsmerk, auteursrecht, maskerwerk of ander eigendomsrecht als gevolg van de vervaardiging, het gebruik of de verkoop van de artikelen of diensten die worden gedekt door deze Aankooporder, met inbegrip van inbreuk die voortvloeit uit de naleving van specificaties die door de Koper zijn verstrekt, of voor feitelijk of vermeend misbruik of verduistering van een handelsgeheim dat direct of indirect voortvloeit uit de acties van de Verkoper, (b) afstand doen van enige claim tegen de Koper krachtens de Uniform Commercial Code of anderszins, inclusief enige vrijwaringsclaim of soortgelijke claim, op enigerlei wijze gerelateerd aan een claim tegen Verkoper of Koper voor octrooi, handels emark, copyright of maskeerwerkrechtschending en dergelijke, inclusief claims die voortvloeien uit de naleving van specificaties die door de koper zijn verstrekt, en (c) dat de koper een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke licentie zal hebben om te gebruiken, te verkopen en te laten verkopen, de items die onder deze inkooporder vallen, repareren en laten repareren, en reconstrueren en hebben gereconstrueerd. De Verkoper wijst alle rechten, titels en belangen in en op alle handelsmerken, auteursrechten en maskerwerkrechten toe aan de Koper in materiaal dat voor de Koper is gemaakt in verband met deze Inkooporder. De verplichtingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of voltooiing van deze inkooporder.

15. Vrijwaring: Verkoper stemt er verder mee in de Koper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, claims, eisen, rechtszaken, procedures, procedures, subrogatie en onkosten, inclusief gerechtskosten en redelijke advocatenhonoraria, die op enigerlei wijze verband houden met deze Inkooporder, of de diensten die zijn uitgevoerd of artikelen die zijn geleverd onder deze Inkooporder, met uitzondering van artikelen die volledig zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Koper, die worden geclaimd of gemaakt door een persoon, firma, vereniging of bedrijf, inclusief werknemers, arbeiders, bedienden of agenten van de Verkoper en zijn onderaannemers die voortkomen uit welke oorzaak of om welke reden dan ook. De Verkoper stemt er verder mee in na ontvangst van de kennisgeving onmiddellijk de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de verdediging van alle dergelijke rechtszaken, acties of procedures die tegen de Verkoper of tegen de Koper kunnen worden ingesteld. In het geval dat de machine of uitrusting van de koper door de verkoper wordt gebruikt bij de uitvoering van enig werk dat vereist zou kunnen zijn in het kader van deze aankooporder, worden dergelijke machines of uitrustingen beschouwd als zijnde onder de exclusieve bewaring en controle van de verkoper gedurende de periode van dergelijk gebruik door Verkoper.

16. Verzekering: Als deze inkooporder de uitvoering van arbeid voor de koper dekt, stemt de verkoper ermee in de koper te vrijwaren en te beschermen tegen alle aansprakelijkheid, claims of eisen voor letsel of schade aan personen of eigendommen die voortkomen uit de uitvoering van deze inkooporder. De Verkoper stemt er verder mee in een Verzekeringscertificaat te verstrekken waaruit blijkt dat de Verkoper voldoende verzekeringsdekking heeft voor de volgende minimumbedragen:
(a) werknemersvergoeding; Wettelijke grenswaarden voor de staat(en) waarin het werk moet worden uitgevoerd.
(b) Uitgebreide algemene aansprakelijkheid, inclusief contractuele aansprakelijkheid; Voltooide bewerkingen/producten; Brede vorm materiële schade; en de beschermende aansprakelijkheid van de aannemer, indien onderaannemers worden gebruikt. Minimumlimieten Persoonlijk letsel, inclusief overlijden en materiële schade $ 250,000 per gebeurtenis, in totaal $ 1,000,000.
(c) Autoaansprakelijkheid, inclusief voertuigen in eigendom, gehuurde en niet-eigendom. Minimumlimieten - Lichamelijk letsel $ 250,000 per persoon, $ 500,000 per gebeurtenis en materiële schade $ 250,000 per gebeurtenis.
Dit Certificaat moet de naam van de verzekeraar, het polisnummer, de vervaldatum, de aansprakelijkheidslimieten en een bepaling bevatten die voorziet in een schriftelijke opzeggingstermijn van ten minste tien (10) dagen. Indien de Verkoper een eigen verzekeraar is, moet het Certificaat van het Ministerie van Arbeid en Industrie van de Staat waarin de genoemde arbeid moet worden uitgevoerd, door dit Ministerie rechtstreeks aan de Koper worden verstrekt. Naleving door de Verkoper van verzekeringsvereisten heeft op geen enkele manier invloed op de vrijwaring van de Verkoper van de Koper op grond van artikel 13 hierboven.

17. Annulering wegens wanbetaling: de koper heeft het recht om het niet-geleverde deel van deze inkooporder geheel of gedeeltelijk te annuleren als de verkoper er niet in slaagt om redelijke vooruitgang te boeken in de richting van de voltooiing van de inkooporder op de gespecificeerde tijdstippen, als de verkoper geen leveringen zoals gespecificeerd in het leveringsschema, als de Verkoper een van de voorwaarden hiervan schendt, inclusief garanties van de Verkoper, als de Verkoper een regeling, verlenging of toewijzing treft ten gunste van schuldeisers, als de Verkoper ontbindt of anderszins ophoudt te bestaan ​​of zaken doet in de normale natuurlijk, of liquideert alle of vrijwel al zijn activa, als de Verkoper insolvent wordt of als de Verkoper in het algemeen zijn schulden niet betaalt wanneer deze opeisbaar worden. Als deze inkooporder wegens wanbetaling wordt geannuleerd, kan de koper van de verkoper verlangen dat hij de eigendom overdraagt ​​en aan de koper levert, alle (a) voltooide items en (b) gedeeltelijk voltooide items en materialen, onderdelen, gereedschappen, matrijzen, mallen, bevestigingen, plannen, tekeningen, informatie en contractrechten die de Verkoper specifiek heeft geproduceerd of verworven voor het beëindigde deel van deze Inkooporder. Verkoper zal tevens eigendommen in zijn bezit waarin Koper een belang heeft, beschermen en behouden. De rechten en rechtsmiddelen van de Koper zoals uiteengezet in dit Artikel zijn een aanvulling op, en geen vervanging van, enige andere rechtsmiddelen die de Koper kan hebben in de wet of het eigen vermogen of krachtens andere artikelen van deze Inkooporder. Indien na opzegging op grond van dit artikel door een bevoegde rechtbank of anderszins wordt vastgesteld dat de Verkoper niet in verzuim was, of dat het verzuim verschoonbaar was, zijn de rechten en verplichtingen van de partijen hetzelfde als wanneer de opzegging is uitgevaardigd op grond van artikel 16 hiervan. Voordat de koper zijn recht om te annuleren wegens verzuim uitoefent, kan de koper ervoor kiezen om de verkoper een kans te geven om het verzuim van de verkoper te herstellen. Indien Koper ervoor kiest om Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn verzuim te herstellen, dient Koper Verkoper eerst schriftelijk in kennis te stellen van het verzuim van Verkoper. De Verkoper moet dan binnen tien (10) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling van de Koper in een poststempel schriftelijk aangeven hoe de Verkoper voornemens is de Verkoper te herstellen. De Koper zal de schriftelijke reactie van de Verkoper evalueren en bepalen of de Verkoper een termijn moet worden gegund waarbinnen de Verkoper zijn verzuim kan herstellen. Elke termijn die aan de Verkoper wordt toegekend om een ​​verzuim te herstellen, is afhankelijk van de omstandigheden rond het verzuim.

18. Beëindiging voor gemak: de koper kan de uitvoering van werkzaamheden onder deze inkooporder geheel of van tijd tot tijd gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging, waarna de verkoper de werkzaamheden zal staken op de datum en voor zover gespecificeerd in de kennisgeving en alle opdrachten en onderaannemingen voor zover deze betrekking hebben op de beëindigde werkzaamheden. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk op de hoogte stellen van de hoeveelheden van het toepasselijke werk en materiaal dat voorhanden of gekocht is voorafgaand aan de beëindiging en de gunstigste beschikking die de Verkoper daarover kan maken, de Verkoper zal de instructies van de Koper naleven met betrekking tot de overdracht en beschikking van het eigendom van dergelijk werk en materiaal. Binnen 60 dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving van beëindiging, dient de Verkoper al zijn vorderingen tot betaling in zoals gespecificeerd in dit artikel 16 als gevolg van een dergelijke beëindiging. De Koper heeft het recht om dergelijke claims op elk redelijk tijdstip of redelijke tijden te controleren door de administratie, faciliteiten, werkzaamheden of materialen van de Verkoper met betrekking tot deze Inkooporder te inspecteren en te controleren. De Koper zal de Verkoper zonder verdubbeling de prijs van de Kooporder betalen voor voltooid werk dat door de Koper is aanvaard en de kosten voor de Verkoper van het onderhanden werk en de grondstoffen die aan het beëindigde werk kunnen worden toegewezen, op basis van een eventuele audit die de Koper mag uitvoeren en algemeen aanvaarde boekhoudprincipes, echter verminderd met (a) de waarde of kosten (welke hoger is) van items die door de Verkoper worden gebruikt of verkocht zonder toestemming van de Koper; (b) de overeengekomen waarde van alle items die door de Verkoper met toestemming van de Koper worden gebruikt of verkocht; en (c) de kosten van enig defect, beschadigd of vernietigd werk of materiaal. De koper zal geen betalingen doen voor voltooid werk, werk in uitvoering of grondstof die door de verkoper is vervaardigd of verkregen boven de totale prijs die is gespecificeerd in deze inkooporder, verminderd met anderszins gedane of te doen betalingen, en aanpassingen zullen worden gedaan met vermindering van de betalingen hieronder voor de kosten van onderhanden werk en grondstof om op een pro rata basis elk aangegeven verlies op de gehele inkooporder weer te geven als deze was voltooid. De betaling die op grond van dit artikel wordt gedaan, vormt de enige aansprakelijkheid van de koper in het geval deze inkooporder wordt beëindigd op grond van dit artikel. Tenzij anders bepaald in deze Inkooporder, zijn de bepalingen van dit Artikel niet van toepassing op enige annulering door de Koper wegens verzuim door de Verkoper of voor enige andere reden die door de wet of onder deze Inkooporder is toegestaan. Tenzij anders bepaald in artikel 15, zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing op een annulering door koper wegens verzuim door verkoper. In geen geval heeft de Verkoper recht op verwachte winsten of op speciale of gevolgschade onder deze Inkooporder.

19. Naleving van toepasselijke wetten: de verkoper stemt ermee in dat hij bij de uitvoering van deze inkooporder alle toepasselijke wetten, standbeelden, regels, voorschriften of bevelen van de regering van de Verenigde Staten of van een staat of politiek onderdeel daarvan zal naleven. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, stemt de Verkoper ermee in dat om te worden goedgekeurd voor betaling, op alle facturen de volgende verklaring moet worden vermeld:
"De verkoper verklaart dat hij, met betrekking tot de productie van de artikelen waarop deze factuur betrekking heeft, volledig heeft voldaan aan alle bepalingen van de Fair Labor Standards Act van 1938, zoals gewijzigd."

20. Executive Orders: de verkoper stemt ermee in dat de verklaringen en bepalingen vereist door Executive Order 11246, zoals gewijzigd door Executive Order 11375 (Gelijke kansen), Executive Order 11625 (Minority Business Enterprises), Executive Order 11701 (positieve actie voor gehandicapte veteranen en veteranen van het Vietnam-tijdperk), en Executive Order 11758 (Tewerkstelling van gehandicapten) worden hierbij opgenomen in en maken deel uit van deze inkooporder.

21. Afstandsverklaring: Het nalaten van de Koper om in een of meer gevallen aan te dringen op de uitvoering van een van de voorwaarden, convenanten of voorwaarden van deze Kooporder of om enig recht hieronder uit te oefenen, zal niet worden opgevat als een afstandsverklaring of afstand doen van de toekomstige uitvoering van dergelijke voorwaarden, convenanten of voorwaarden of de toekomstige uitoefening van een dergelijk recht, maar de verplichting van de Verkoper met betrekking tot dergelijke toekomstige uitvoeringen blijft onverminderd van kracht.

22. Overdracht: Geen van de verschuldigde of opeisbare bedragen, noch enig werk dat in het kader van deze Aankooporder moet worden uitgevoerd, zal door de Verkoper worden toegewezen, noch zal de Verkoper voltooide of grotendeels voltooide materialen die in deze Aankooporder worden gevraagd, uitbesteden zonder de voorafgaande toestemming van de Koper. schriftelijke toestemming, welke toestemming om welke reden dan ook naar eigen goeddunken van Koper kan worden onthouden.

23. Rechtsmiddelen: De rechtsmiddelen waarin hierin wordt voorzien, zijn cumulatief en komen bovenop alle andere of verdere rechtsmiddelen die door de wet of billijkheid worden geboden. Koper heeft het recht om te verrekenen met bedragen die Koper aan Verkoper verschuldigd is krachtens deze Inkooporder of anderszins. In het geval van geschillen die voortvloeien uit deze Inkooporder, zullen de Koper en de Verkoper ijverig te werk gaan met de uitvoering die hieronder vereist is in afwachting van de oplossing van een dergelijk geschil. Als een deel van deze inkooporder ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige delen van deze inkooporder geldig en afdwingbaar.
24. Geschillenbeslechting: in het geval van een geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze inkooporder dat uitsluitend betrekking heeft op een geldelijke schadevergoeding of verschuldigde bedragen, komen de partijen overeen dat een vergadering onmiddellijk zal worden gehouden, bijgewoond door vertegenwoordigers van elke partij die een beslissing heeft -bevoegdheid met betrekking tot het geschil te verlenen om te goeder trouw te trachten te onderhandelen over een oplossing van het geschil. Indien de partijen er binnen dertig (30) dagen na een dergelijke bijeenkomst niet in zijn geslaagd om over een oplossing van het geschil te onderhandelen, zullen de partijen alles in het werk stellen om een ​​alternatieve procedure voor geschillenbeslechting (“ADR”) te kiezen, zoals een arbitrage of bemiddeling, om het geschil op te lossen. Als de partijen er niet in slagen om binnen vijftien (15) dagen na de onderhandelingsperiode van dertig (30) dagen overeenstemming te bereiken over een vorm van ADR, kan elke partij andere beschikbare rechtsmiddelen nastreven door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van haar bedoeling om dit te doen. Indien partijen het eens kunnen worden over een vorm van ADR, zullen zij te goeder trouw en tijdig uitvoering geven aan de uitvoering ervan. In het geval dat de ADR niet resulteert in een oplossing van het geschil na een redelijke termijn, kan elke partij andere beschikbare rechtsmiddelen nastreven door de andere partij zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de beoogde handelwijze.
25. Toepasselijk recht: deze inkooporder wordt beheerst, geïnterpreteerd en geïnterpreteerd door en in overeenstemming met de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de niet-tegenstrijdige bepalingen in Bacharach De eventuele offerte van Inc. (de "Overeenkomst") is in alle opzichten van toepassing op alle verkoop en gebruik van een product, ("Product" of "Producten") en diensten ("Diensten") van Bacharach, Inc ("Verkoper") door de koper (de "Koper"), inclusief maar niet beperkt tot toekomstige vervangende Producten die door de Koper zijn gekocht. Als dit schrijven op enigerlei wijze verschilt van de algemene voorwaarden van de bestelling van de koper of als dit schrijven wordt opgevat als een aanvaarding of als een bevestiging die als een aanvaarding fungeert, dan is de aanvaarding van de verkoper UITDRUKKELIJK VOORWAARDELIJK GEGEVEN OP HET GEBIED VAN DE KOPER MET ALLE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN DIE VERSCHILLEN VAN OF AANVULLEND ZIJN AAN DIE DIE IN DE KOPER WORDEN VERMELD. Verder wordt dit schrijven beschouwd als een bezwaarschrift tegen dergelijke voorwaarden van de Koper. Als dit schrijven wordt opgevat als het aanbod, is aanvaarding hiervan UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERIN. Geen enkele aankooporder of enig ander aankoopinstrument van de Koper zal effectief zijn om de voorwaarden van deze Overeenkomst tegen te spreken, te wijzigen, te verwijderen of eraan toe te voegen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en aanvaard door de Verkoper. Deze overeenkomst vormt de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorstellen, mondeling, schriftelijk of elektronisch, en alle andere communicatie tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Offertes van verkoper zijn aanbiedingen die slechts volledig mogen worden aanvaard. De koper wordt geacht deze overeenkomst te aanvaarden bij het optreden van een van de volgende situaties: (i) aanvaarding door de koper van de offerte van de verkoper waaraan deze overeenkomst is gehecht; (ii) Levering door Koper van een bestelling voor Producten aan Verkoper (via inkooporder, verzendschema of enig ander communicatiemiddel): en / of (iii) Acceptatie door Koper van levering van of betaling voor de Producten, ongeacht de voorwaarden toegevoegd of verwijderd door Koper. Alle vragen die hieruit voortvloeien, zullen worden geïnterpreteerd en opgelost in overeenstemming met de Commercial Code of the Commonwealth of Pennsylvania, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. Alle acties die hieruit voortvloeien, zullen worden ingesteld in Allegheny County, PA. De koper stemt hierbij in met de jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Allegheny County en gaat ermee akkoord in actie te komen na schriftelijke kennisgeving daarvan. De Koper zal deze Overeenkomst niet van rechtswege, of in faillissement of anderszins aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectievelijke opvolgers, toegestane cessionarissen en verkrijgers. Het nalaten van de Verkoper om aan te dringen op strikte uitvoering van deze Overeenkomst of om een ​​verzuim af te dwingen bij het optreden van een enkele, herhaalde of voortdurende schending van een bepaalde voorwaarde of voorwaarde hiervan, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van de Verkoper om aan te dringen op strikte uitvoering van deze Overeenkomst of om een ​​verzuim af te dwingen met betrekking tot de schending van enige andere voorwaarde of voorwaarde of, op een later tijdstip of bij een daaropvolgende gebeurtenis, met betrekking tot die specifieke voorwaarde of voorwaarde. Als een van de bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling alleen ineffectief zijn voor zover deze ongeldig is en zullen de niet-aangetaste bepalingen van deze overeenkomst onaangetast blijven en volledig van kracht blijven. .

2. WEDERVERKOOP VAN PRODUCTEN
Tenzij de koper partij is bij een distributieovereenkomst met de verkoper die de wederverkoop van producten door de koper regelt, mag de koper de producten die op grond hiervan zijn gekocht alleen doorverkopen onder voorwaarden die niet minder gunstig zijn dan de huidige standaard verkoopvoorwaarden van de verkoper (zoals vermeld op bacharach.wpengine.com), inclusief maar niet beperkt tot garantie en beperking van aansprakelijkheidsbepalingen. De Koper stemt ermee in de Verkoper te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims en rechtszaken, inclusief advocaatkosten, voor zover dergelijke claims en rechtszaken voortvloeien uit het feit dat de Koper dergelijke voorwaarden niet heeft opgenomen in een koper op afstand.

3. KOSTEN EN BETALING
De koper stemt ermee in de vergoedingen voor het product te betalen (de "productvergoeding"). Vergoedingen voor services worden afzonderlijk gespecificeerd op de offerte en factuur van de Verkoper (de "Servicevergoeding", samen met de Productvergoeding, de "Vergoedingen"). Alle bestellingen zijn onderhevig aan kredietgoedkeuring op het moment van binnenkomst. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, zijn de voorwaarden netto dertig (30) dagen, een minimale bestelling van $ 50 ($ 250 voor exportbestellingen), en zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de verkoper de bestelling van de koper accepteert, behalve zoals hieronder bepaald. . Er wordt afgezien van de minimale bestelling voor bestellingen die naar de eindgebruiker worden verzonden en via Next Day Air of Second Day Air worden verzonden. Er wordt geen afstand gedaan van de minimale bestelling voor zendingen buiten de continentale Verenigde Staten. Aan alle bestellingen worden $ 7 administratiekosten in rekening gebracht, behalve voor zendingen die via externe facturering binnen de continentale VS worden verzonden Aangezien de prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op kosten en voorwaarden (inclusief wisselkoersen) die bestonden op het moment van acceptatie, zijn prijzen onderhevig aan stijgingen naarmate die voorwaarden veranderen, bijvoorbeeld prijsstijgingen van materialen en arbeid en wisselkoersschommelingen. Vergoedingen zijn exclusief alle verzend- en administratiekosten, inclusief kosten voor gevaarlijke materialen zoals toepasselijke rechten, tarieven, belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, gebruiksbelastingen of aanslagen die worden geheven door een federale, staats-, gemeentelijke of andere overheidsinstantie die mogelijk verschuldigd is door de Koper als gevolg van deze overeenkomst, de aankoop van het product en de diensten, of andere kosten die kunnen worden opgelegd bij de verkoop, wederverkoop of het gebruik van de producten. Dergelijke kosten die door de verkoper worden betaald, zijn voor de rekening van de koper. Elke vordering tot vrijstelling van dergelijke kosten moet duidelijk op de bestelling worden vermeld en vergezeld gaan van alle vereiste ontheffingscertificaten. Tenzij specifiek bepaald op een factuur of anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen, zijn de vergoedingen in Amerikaanse dollars en zijn ze verschuldigd bij ontvangst van de factuur door de koper, zonder recht op aftrek of verrekening. De verkoper kan eisen dat de betaling onder rembours of via een onherroepelijk kredietbrief geschiedt ten gunste van en aanvaardbaar voor de verkoper, vastgesteld op kosten van de koper. Als de betaling niet op de vervaldatum wordt uitgevoerd, kan de verkoper alle toekomstige leveringen of andere prestaties met betrekking tot de koper opschorten zonder aansprakelijkheid of boete en, naast alle andere bedragen die hieronder verschuldigd zijn, zal de koper aan de verkoper betalen (1) de redelijke kosten en uitgaven door de Verkoper in verband met alle maatregelen die zijn genomen om incasso af te dwingen of om de rechten van de Verkoper hieronder te behouden en te beschermen, hetzij door gerechtelijke procedures of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten, gerechtskosten en andere uitgaven en (2) rente over alle bedragen die daarna niet zijn betaald 30 dagen in rekening gebracht tegen het laagste tarief van (a) het tarief van 2% per maand of (b) het hoogste wettelijk toegestane tarief.

4. VERZENDING; LEVERING; FORCE MAJURE
De wijze van verzending en vervoerder wordt door de verkoper gekozen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, is de verzending en levering van de Producten de faciliteit van FCA Verkoper (INCOTERMS 2010), waarna de titel (met uitzondering van de eigendomsrechten op eventuele embedded software) en het risico van verlies wordt overgedragen aan de Koper. De koper stemt ermee in om alle producten te inspecteren op verzendingspapieren en op schade of tekortkomingen bij ontvangst van de goederen op de bestemming. Elke claim voor verlies, transportschade of andere oorzaak die bij inspectie zichtbaar is, moet bij de vervoerder worden ingediend. Claims voor een tekort moeten binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Alle kosten voor verzending, verzekering of soortgelijke kosten zijn voor rekening van de koper. Naar keuze van de Verkoper kunnen Producten vóór de gevraagde verzenddatum of in termijnen worden verzonden. Alle bezorginformatie (inclusief tijd voor verzending) is bij benadering. De enige verantwoordelijkheid van de verkoper is om redelijke commerciële inspanningen te leveren om de gespecificeerde verzenddatums te halen. De Koper ontslaat de Verkoper uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een niet-levering of vertragingen in de levering veroorzaakt door omstandigheden die verband houden met of veroorzaakt zijn door het niet of onjuist verwerken van tijdgevoelige informatie en / of mechanismen, een arbeidsconflict (bijv. staking, vertraging of uitsluiting), brand, overstroming, overheidshandeling of -regulering, oproer, onvermogen om voorraden of verzendruimte te krijgen, fabrieksuitval, stroomstoring, vertraging of onderbreking van vervoerders, ongevallen, overmacht of andere oorzaken buiten de controle van de verkoper.

5. ANNULERING; GEEN LEVERING; GEEFT TERUG
Deze overeenkomst kan, geheel of gedeeltelijk, niet worden geannuleerd of uitgesteld door de koper, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en onder voorwaarden die de verkoper vrijwaren van verlies. Als de Koper een bestelling voor Producten geheel of gedeeltelijk annuleert, zal de Koper de Verkoper het hoogste bedrag betalen dat gelijk is aan (i) 50% van de prijs voor dergelijke geannuleerde Producten, of (ii) de werkelijke schade en gevolgschade opgelopen door VERKOPER, inclusief zonder beperking de verwachte winst en uitgaven van de Verkoper die reeds door de Verkoper zijn gemaakt. Als de koper de levering uitstelt, moet de koper aan de verkoper de som betalen van (i) maandelijkse kosten gelijk aan 1.5% van de totale prijs voor de producten die onderhevig zijn aan dergelijk uitstel, en (ii) redelijke uitstelkosten, bijv. De inactiviteit van de verkoper, opslagkosten, enz. In het geval van goedkeuring van een retouraanvraag, (i) alle van toepassing zijnde verpakkings-, verzend- en leveringskosten zijn voor rekening van de koper en (ii) alle retourzendingen moeten franco worden verzonden op kosten van de koper. Er mogen geen retourzendingen naar de verkoper worden gedaan zonder eerst een autorisatienummer voor retourzending ("RMA") te hebben verkregen. Het RMA-nummer moet duidelijk op de retourverpakking worden vermeld. Er worden absoluut geen retourzendingen geaccepteerd of gecrediteerd zonder deze voorafgaande goedkeuring. Retourzendingen zijn onderhevig aan een toeslag van 20% voor het opnieuw bevoorraden. Er worden alleen credits gegeven voor items waarvan is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor wederverkoop door de verkoper, met uitzondering van teruggaven onder garantie.

6. GARANTIE; AFWIJZINGEN VAN GARANTIE
Product garantie. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Koper en Verkoper, garandeert Verkoper aan Koper dat hij de verhandelbare titel bezit en zal overdragen aan de Producten (met uitzondering van eventuele embedded software, indien van toepassing) die hieronder worden verkocht en dat alle nieuwe Producten vrij zullen zijn van gebrekkig fabrieksvakmanschap en geïnstalleerd materiaal voor de garantieperiode die van toepassing is op het product, zoals uiteengezet in de producthandleiding, die begint bij levering aan de vervoerder voor de eerste verkoop (de "garantie"). Als de Koper niet de eindgebruiker is van de Producten die hieronder worden verkocht, stemt de Koper ermee in om aan elke directe koper te verstrekken
("Koper op afstand") de beperkte garantie en disclaimer voor (externe) kopers voor eindgebruik uitgegeven door de verkoper. Naast de reparatie of vervanging van een defect productonderdeel overeenkomstig deze beperkte garantie die hierin wordt gespecificeerd, als reparatie of installatie ter plaatse door de verkoper of zijn aangewezen persoon vereist is, zoals uitsluitend bepaald door de verkoper, dan zijn aan de garantie gerelateerde services en redelijke reis- en verblijfkosten. worden zonder extra kosten aan de Koper verstrekt.
Servicegarantie. Voor Diensten die door de Verkoper worden geleverd, garandeert de Verkoper dat de Diensten van professionele kwaliteit zullen zijn. Als binnen negentig (90) dagen nadat de Services zijn voltooid, binnen negentig (30) dagen nadat de Services zijn voltooid, niet wordt voldaan aan de Servicegarantie voor de eerder uitgevoerde Service, zal de Verkoper, indien herstelbaar, de Services die rechtstreeks door een dergelijke storing zijn getroffen, opnieuw uitvoeren op zijn eigen locatie. enige kosten. DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KOPER VOOR GEBREKKIGE SERVICES IS BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN HET HERVORMEN VAN DERGELIJKE SERVICES. OM DEZE VERHAALSMOGELIJKHEID TE ONTVANGEN, MOET DE KOPER DE VERKOPER, SCHRIFTELIJK, BINNEN DERTIG (XNUMX) DAGEN NA VOLTOOIING VAN DE DIENSTEN OP DE HOOGTE VAN EEN GEVRAAGD GEBREK. DE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE SERVICES IS EXCLUSIEF EN VERVANGT ALLE ANDERE RECHTSMIDDELEN DIE ANDERS BESCHIKBAAR ZIJN VOOR DE KOPER OP WET OF IN EIGEN VERMOGEN.
Vrijwaringen. DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE IN DEZE SECTIE ZIJN VERVANGEN, EN VERKOPER EN HAAR RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MONDELING OF SCHRIFTELIJK) AF MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF , MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF EIGENDOMSVOORWAARDEN, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL (OF DE VERKOPER EEN REDEN HEEFT OM TE WETEN, OF EEN ANDER DOCUMENT IS GEADVISEERD, OF EEN ANDER DOEL IS) , OF HET WET, ALS GEVOLG VAN AANGEPAST OF GEBRUIK IN DE HANDEL, OF DOOR DE HANDEL OF UITVOERING.

7. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE; REMEDIE
Garantie-uitsluitingen en voorwaarden. De garantie van de verkoper is niet van toepassing op producten, inclusief maar niet beperkt tot componenten, onderdelen en materialen die (a) niet door de verkoper zijn vervaardigd en die worden gedekt door garanties van derden, indien van toepassing, van hun respectievelijke fabrikanten, inclusief maar niet beperkt tot batterijen en andere slijtageartikelen ; (b) vervangings- of verbruiksonderdelen zijn, inclusief maar niet beperkt tot batterijen, zekeringen, filters en gloeilampen; (c) zijn onderworpen aan: (i) werking boven de aanbevolen capaciteit, (ii) onvoldoende elektrisch vermogen, airconditioning of vochtigheidscontrole, (iii) ongeval of ramp, inclusief maar niet beperkt tot, brand, overstroming, water , wind en bliksem, (iv) verwaarlozing, inclusief maar niet beperkt tot stroomstoten, (v) misbruik of misbruik, (vi) het niet opvolgen van de meest recent gepubliceerde bedieningsinstructies van de Verkoper, (vii) ongeautoriseerde wijziging, installatie of reparatie door andere personen dan geautoriseerde vertegenwoordigers van de Verkoper, of (viii) gebruik voor andere doeleinden dan gespecificeerd in de documentatie of de meest recent gepubliceerde bedieningsinstructies; of (d) niet correct zijn opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden of gebruikt onder normale omstandigheden en in overeenstemming met de aanbevelingen van de Verkoper. De hierin vermelde garantie van de verkoper is ongeldig en heeft geen effect als het defect is ontstaan ​​door schade die is opgetreden aan het product na levering of verband houdt met het gebruik van niet-geautoriseerde hardware, software of andere apparatuur. De koper erkent dat als de koper de door de verkoper geleverde sensoren vervangt door sensoren die door een andere fabrikant zijn geproduceerd, alle garanties van de verkoper jegens de koper en de koper op afstand komen te vervallen en de koper alle aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade, letsel of verlies geleden door de koper en / of Koper op afstand die voortvloeit uit deze ongeoorloofde wijziging. De garantie van de verkoper omvat niet: routineonderhoud, inclusief maar niet beperkt tot aanpassingen, reiniging, kalibraties, het aandraaien van losse moeren en bouten; het uitvoeren van diensten in verband met verplaatsing van het Product of het toevoegen of verwijderen van interfaces, accessoires, hulpstukken of andere apparaten; herstel van schade door andere dan normale slijtage; elektrische werkzaamheden buiten het product; elk onderhoud van interfaces, accessoires, hulpstukken of andere apparaten die niet door de verkoper zijn geleverd; en eventuele problemen die het gevolg zijn van een niet-ondersteunde service.
Remedie. Het enige en exclusieve verhaal van de koper, en de enige verplichting van de verkoper voor schending van de garantie voor producten hieronder, is, naar keuze van de verkoper, naar eigen goeddunken, ofwel (a) het defecte product dat binnen de garantieperiode niet werkt te repareren of te vervangen op kosten van de verkoper met nieuwe of gereviseerde onderdelen, of (b) een dergelijk defect Product dat niet binnen de Garantieperiode defect is, aan de Verkoper retourneren en aan Koper een billijk deel van de Vergoeding voor het defecte product terugbetalen. De koper erkent en gaat ermee akkoord dat het recht van de verkoper om de kosten van de koper terug te betalen op geen enkele manier of om welke reden dan ook zal worden verminderd of beperkt. De voorziening van de bovengenoemde remedie is afhankelijk van de kennisgeving en onderbouwing, zoals vereist door de Verkoper, dat een dergelijk Product is opgeslagen, geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de Verkoper. Tenzij anders aangegeven door de verkoper, zullen al dergelijke defecte producten worden geretourneerd naar het magazijn van de verkoper of naar een andere locatie, naar keuze van de verkoper, alles op kosten van de verkoper, op voorwaarde dat de koper voldoet aan alle instructies van de verkoper voor verpakking en verzending. Het doel van deze vermelde remedie is om eventuele defecten te corrigeren of om de betaalde vergoedingen terug te betalen. De Koper erkent dat een dergelijke exclusieve remedie een essentiële term is in de overeenkomst die wordt vertegenwoordigd door deze Overeenkomst en dat een dergelijke remedie, gezien de vergoeding die aan de Verkoper is betaald, zal werken als een volledige tevredenheid van de Koper voor alle claims die daarmee verband houden. Met het oog op het voorgaande erkent de Koper dat in het geval een bevoegde rechtbank of een arbitragepanel oordeelt, dit exclusieve rechtsmiddel de Koper niet het voordeel van zijn overeenkomst geeft of dat een dergelijk exclusief rechtsmiddel om welke reden dan ook mislukt, een dergelijke uitspraak met betrekking tot een dergelijke exclusieve remedie of een dergelijke mislukking van een dergelijke exclusieve remedie zal op geen enkele manier enige beperking of uitsluiting van garanties beïnvloeden of wijzigen, en al deze beperkingen en uitsluitingen zullen volledig van kracht blijven. Alle garantieclaims voor producten of software tegen de verkoper moeten binnen de toepasselijke garantieperiode worden ingediend. Voor onderdelen die onder garantie zijn gerepareerd of vervangen, wordt alleen garantie verleend voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. De rechten en rechtsmiddelen van de Verkoper onder deze Overeenkomst zijn cumulatief en vormen een aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen waarin de wet of billijkheid voorziet. De koper erkent dat als de koper deze overeenkomst schendt, de schade voor de verkoper moeilijk vast te stellen is en daarom kan de verkoper een billijke oplossing zoeken, inclusief maar niet beperkt tot een gerechtelijk bevel, naast enige andere rechtsmiddelen die bij wet of in billijkheid beschikbaar zijn.

8. NALEVING VAN DE EXPORT
De koper erkent dat de producten producten zijn van de Verenigde Staten van Amerika en dat de export, het gebruik, de verzending, de wederverkoop of andere overdracht van de producten wordt beheerst door de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten van Amerika. De Koper stemt ermee in dat hij geen Product zal meenemen, exporteren, doorverkopen of verzenden naar een ander land of entiteit in strijd met dergelijke wetten en voorschriften.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; TIJD VOOR CLAIMS; VRIJWARING
Koper gaat ermee akkoord dat Verkoper niet aansprakelijk is voor INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ANDERE SOORTGELIJKE SCHADE, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst of inkomsten, schade door verlies van gebruik van de Producten, schade aan eigendommen, claims van derden, inclusief persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van de Producten of het nalaten van de Verkoper om adequaat te waarschuwen voor of instructies te geven over de gevaren van de Producten of het veilige en juiste gebruik van de Producten, ongeacht of de Verkoper op de hoogte is gesteld van het potentieel voor dergelijke producten. schade. De totale aansprakelijkheid van de Verkoper hieronder door welke oorzaak dan ook (behalve aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper), ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid of enige andere aansprakelijkheidstheorie, is beperkt tot de minus de werkelijke schade van de Koper of de prijs die aan de Verkoper is betaald voor de Producten waarop de vordering van de Koper betrekking heeft. Alle claims tegen de verkoper moeten worden ingediend binnen een jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, en de koper ziet uitdrukkelijk af van elke langere verjaringstermijn. De koper zal de verkoper en zijn functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, leveranciers en gelieerde ondernemingen verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle bedragen, claims, kosten, plichten, rechtszaken, acties, verliezen, schadevergoedingen, juridische kosten, verplichtingen , aansprakelijkheden en pandrechten die voortvloeien uit (i) de aankoop, het gebruik, het bezit, het eigendom, de werking, de staat, de wederverkoop, de overdracht, de export, het transport of de verwijdering van het product door de koper, (ii) de schending of vermeende schending van enige buitenlandse, federale , staats-, provinciale of lokale wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid en arbeidspraktijken, (iii) nalatige handelingen of nalatigheden van de Koper die letsel, schade of verlies veroorzaken bij klanten van de Producten van de Verkoper, en ( iv) Schending van deze overeenkomst door de koper

10. VEILIGHEIDSBELANG
Om de verplichting van de Koper om voor de Producten te betalen te verzekeren, machtigt de Koper de Verkoper hierbij te allen tijde en van tijd tot tijd om alle Uniformen uit te voeren en / of in te dienen, in overeenstemming met de wetten van elke jurisdictie, met of zonder de handtekening van de Koper. Handelswetboek of andere toepasselijke financierings- of vervolgingsverklaringen of andere documenten die de Verkoper nodig of wenselijk acht om zijn veiligheidsbelang in de Producten te vervolmaken. De Koper machtigt de Verkoper om dergelijke documentatie namens de Koper uit te voeren als de feitelijke advocaat van de Koper, die de Verkoper mag uitvoeren als de feitelijke advocaat voor de Koper.

Terug naar boven