תנאי הזמנת הרכש

1. קבלת הזמנת רכש: הקונה לא יהיה חייב בהזמנת רכישה זו עד שהמוכר יבצע ויחזיר לקונה את עותק האישור של הזמנת רכישה זו. המוכר יהיה מחויב להזמנת רכישה זו ולתנאים ולהגבלות שלה כאשר הוא מבצע ומחזיר את עותק האישור, כאשר הוא מצביע אחרת על קבלתו של הזמנת רכישה זו, כאשר הוא מוסר לקונה את כל הפריטים שהוזמנו כאן או כאשר הוא מעביר לקונה. כל השירותים שהוזמנו כאן. הוראת רכישה זו מגבילה במפורש את הסכמתם לתנאים וההגבלות המפורטים כאן, וכל תנאי או תנאי נוסף או אחר המוצע על ידי המוכר נדחים, אלא אם כן אושרה בכתב על ידי הקונה. שום חוזה לא יתקיים למעט ההסכם והוראת הרכישה הזו כפי שיבוצעו כאמור לעיל.

2. תיקונים: הצדדים מסכימים כי הוראת רכישה זו, לרבות התנאים וההגבלות יחד עם כל המסמכים שצורפו לה או משולבים כאן בהפניה מכילים את החוזה המלא והסופי בין הקונה למוכר; כי שום הסכם או הבנה לשינוי הוראת רכישה זו לא יחייבו את הקונה אלא אם כן בכתב ויחתום על ידי נציג מורשה של הקונה. כל המפרט, השרטוטים והנתונים שנשלחו למוכר עם הזמנת רכישה זו או אליהם מתייחסים הזמנת רכש זו, משולבים בזאת כאן והופכים לחלק מהזמנת רכישה זו.

3. שינויים: הקונה שומר לעצמו את הזכות לבצע בכל עת שינויים בכתב בכל אחד או יותר מהבאים: (א) מפרטים, שרטוטים ונתונים המשולבים בהזמנת רכישה זו; (ב) שיטות משלוח או אריזה; (ג) מקום המסירה; (ד) זמן המסירה; (ה) אופן המסירה; ו (ו) כמויות. אם כל שינוי כזה גורם לעלייה או ירידה בעלות או הזמן הנדרש לביצוע הזמנת רכישה זו, המוכר יהיה רשאי לתבוע התאמה שוויונית במחיר המתיישבת עם התמחור המקורי. כל התאמה/בקשה תלווה בראיות בכתב ובכפוף לביקורת על ידי הקונה. כל טענה לתיקון לפי סעיף זה תיחשב כמיותרת אלא אם כן היא נטענה בתוך עשרים (20) ימים מיום קבלת הצו השינוי על ידי המוכר; אולם, בתנאי שהקונה, אם יחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי שהעובדות מצדיקות פעולה כזו, רשאי לקבל ולפעול על כל טענה כאמור המוגשת בכל עת לפני התשלום הסופי על פי הוראת רכישה זו. כל דרישה של המוכר להתאמה לפי סעיף זה חייבת להיות מאושרת על ידי הקונה בכתב לפני שהמוכר ימשיך בהתאמה הנתבעת. עליית מחירים לא תחייב את הקונה אלא אם יעיד על כך תיקון להסכם שנחתם על ידי נציג מורשה של הקונה.

4. אספקה: הזמן הוא המהות בביצוע הזמנת רכישה זו, ואם אספקה ​​של פריטים לא נעשית בכמויות ובזמנים שצוינו, או מתן שירותים לא הושלם במועדים שצוינו, הקונה שומר לעצמו את הזכות ללא אחריות, ובנוסף לזכויות ותרופות אחרות שלה, לנקוט באחת מהפעולות הבאות או בכולן: (א) ניתוב מהיר של פריטים (עלות הניתוב המזורז תשולם על ידי המוכר); (ב) לסיים הוראת רכישה זו על ידי הודעה למוכר באשר לפריטים שלא התקבלו על ידי הקונה או שירותים שלא ניתנו בעת שנשלחה ההודעה לקונה ולרכוש פריטים או שירותים מחליפים במקומות אחרים ולחייב את המוכר בכל אובדן שייגרם; או (ג) במקרה שהמסירה מסיבות המיוחסות למוכר יוצרת מצב מלאי, הקונה יהיה רשאי לתבוע קנס כלפי המוכר; העונש יהיה שני אחוזים (2%) מחלק מחיר הרכישה המגיע על הפריטים המתעכבים עבור כל יום העיכוב. סכום העונש הכולל לפי סעיף (ג) לא יעלה על עשרים אחוזים (20%) מסך המחיר לרכישה.

המוכר יהיה אחראי לדמי הובלה, עיכובים או תביעות הנובעות מהסטייה של המוכר מהוראות ניתוב הקונה. המוכר לא יהיה אחראי לעלויות עודפות של משלוחים או ברירות מחדל בשל סיבות שאינן בשליטתו וללא אשמתו או רשלנותו; ובלבד, כי כאשר למוכר יש סיבה להאמין שהמשלוחים לא יבוצעו כמתוכנן, הודעה בכתב המציגה את סיבת העיכוב הצפוי תימסר מיד לרוכש. אם העיכוב או ברירת המחדל של המוכר נגרמים על ידי עיכוב או ברירת מחדל של קבלן משנה, עיכוב או ברירת מחדל יהיו תירוצים רק אם הם נבעו מסיבות שאינן בשליטת המוכר וגם קבלן המשנה וללא אשמתו או רשלנותו של אחד מהם ושל פריטים שיש לספק או שירותים שיינתנו לא היו ניתנים להשגה ממקורות אחרים בזמן מספיק כדי לאפשר למוכר לעמוד בלוח הזמנים הנדרש למשלוח או לביצועים.
הקונה לא תהיה אחראית לתשלום עבור פריטים שנמסרו לקונה, העולים על הכמויות המפורטות בהזמנת רכישה זו ובלוחות הזמנים של אספקה. פריטים כאלה יהיו כפופים לדחייה והחזרה על חשבון המוכר, כולל דמי הובלה לשני הכיוונים. הקונה לא יהיה אחראי לכל עלויות חומר או ייצור שיגרמו למוכר מעבר לסכום או לפני הזמן הדרוש לעמידה בלוחות הזמנים של הקונה.

5. הוראות אספקה: המוכר יבצע משלוחים רק בשעות הפעילות הרגילות של הקונה ולמזח הקבלה של הקונה בכתובת המתאימה המפורטת להלן, או בהודעת הקונה אחרת. (למשלוח מספקים). זה עשוי לכלול משלוחים בינלאומיים. על המוכר להיות בעל כל הרישיונות הרלוונטיים.
נויטרוניקס בע"מ
456 דרך הבילוי
אקסטון, הרשות הפלסטינית 19341

6. בדיקה וקבלה: התשלום אמור להתבצע 45 ימים לאחר המאוחר של התאריך בו מקבל הקונה חשבונית נכונה או המועד בו הקונה מקבל פריטים תואמים. כל הפריטים שנרכשו להלן כפופים לבדיקה ביעד הקונה לפני או לאחר התשלום לפי בחירת הקונה. תשלום עבור פריטים כלשהם על פי הוראת רכישה זו לא יהווה קבלה. הקונה שומר לעצמו את הזכות לדחות ולסרב לקבל פריטים שאינם בהתאם להוראות, מפרטים, שרטוטים ונתונים או לאחריות המוכר (מפורשת או משתמעת) או שאינם מצייתים לצו רכישה זה (בין אם בשל אי המוכר לבצע, מעשי אלוהים או אחרת), או המכילים פגמים אחרים, בין אם סמוי ובין ברור. מעשי האל הם כל סיבה שאינה בשליטת הקונה, הכוללת שריפות, שיטפונות, בעיות סביבתיות אחרות, שביתות והבדלים עם העובדים. הקונה שומר לעצמו את הזכות לדחות פריטים בעלי פגמים סמויים שאינם מתגלים עד לאחר קבלת פריטים כאמור, ובלבד שדחייה כאמור תתבצע בתוך פרק זמן סביר לאחר גילוי הפגם.
טובין שלא יתקבלו יוחזרו למוכר לקבלת החזר מלא או אשראי או החלפה לפי בחירת הקונה וסיכון והוצאות המוכר, כולל דמי הובלה לשני הכיוונים. לא תתבצע החלפה של פריטים שנדחו אלא אם צוין על ידי הקונה בכתב. בנוסף, הקונה רשאי להגיש תביעה בגין נזקים, לרבות עלויות ייצור, נזק לחומרים או פריטים הנגרמים על ידי איגרוף, ארגז או אריזה לא תקינים, ואובדן רווחים או נזקים מיוחדים אחרים שנגרמו לקונה. זכות כזו תהיה בנוסף לכל הסעדים האחרים הקבועים בחוק. קבלת כל הפריטים או חלק מהם לא תחשב כוויתור על זכותו של הקונה לדחות פריטים אחרים או הזמנות אחרות. קבלת כל אחד מהפריטים לא תחייב את הקונה לקבל משלוחים עתידיים.

7. אריזה, תיוג ומכלים: אין לחייב קונים בחיובים על אריזה או מכולות אלא אם צוין זאת על פי הוראת רכישה זו. המוכר יכין תוויות לקופסאות ולכלי המשלוח המכילים מידע כזה, אם קיים, כפי שהקונה רשאי לציין. המוכר יהיה אחראי לנזק לחומרים או לפריטים המתוארים במסמך זה כתוצאה מאיגרוף, ארגז או אריזה לא תקינים.

8. אחריות המוכר: המוכר מתחייב בזאת כי הפריטים המובאים להלן יהיו נקיים מפגמים בחומר, בעיצוב ובעיצוב, באיכות סחירה ומתאימים למטרות הקונה וכי הם יתאימו להוראות הקונה, מפרטים, שרטוטים ונתונים. המוכר מתחייב בזאת כי הפריטים המובאים להלן יתאימו לכל ההצהרות, ההצהרות, ההבטחות, התיאורים, הדוגמאות או הדגמים המהווים את הבסיס לצו רכישה זה, המוכר מסכים כי אחריות זו תשרוד את קבלת הפריטים. כל האחריות האמורות יהיו בנוסף לכל אחריות בהיקף נוסף שנתן המוכר לקונה. אף אחת מהאחריות האמורה ואף אחריות משתמעת או מפורשת אחרת לא תיחשב ככוחה או לא נכללת, אלא אם תעיד עליה הודעת שינוי הזמנת רכש או עדכון שהונפק ונחתם על ידי נציגו המורשה של הקונה. במקרה של הפרת אחריות, יהיה הקונה זכאי לכל הסעדים על פי הקוד המסחרי האחיד או חוק חל אחר הנובע מהפרה כאמור.

9. החלפות: כל הפריטים שנרכשו להלן (או חלקם) אמורים להיות ניתנים להחלפה מלאה עם פריטים דומים (או חלקים מהם) שנרכשו מהמוכר בעבר על ידי הקונה או הלקוח של הקונה. לשם כך, כל העיצובים, התהליכים או הנהלים בהם השתמש המוכר באספקת פריטים דומים (או חלקים מהם) בעבר ישמשו את המוכר באספקת הפריטים (או חלקים מהם) שנרכשו כאן. כל סטייה לכל אחד מהעיצובים, התהליכים או הנהלים של המוכר מחייבת אישור בכתב מראש של הקונה. המוכר יהיה אחראי לכל עלויות הקונה הכרוכות בגילוי ושיפוץ מחדש של פריטים שאינם ניתנים להחלפה (או חלקים מהם) הנובעים מאי עמידה של המוכר בדרישות סעיף זה.

10. רכוש הקונה: אלא אם כן צוין אחרת בהזמנת רכישה זו או שהוסכם בכתב, רכושו של כל תיאור כולל אך לא רק את כל כלי העבודה, הכלים, הציוד והחומרים המרוהטים או שהועמדו לרשות המוכר, שכותרתו נמצאת בקונה. , וכל החלפתו תהיה ויישאר רכושו של הקונה. רכוש כזה, מלבד חומר שנועד לשינוי, לא ישתנה ללא הסכמה בכתב של הקונה. רכוש כזה יסומן בבירור או יזוהה באופן הולם על ידי המוכר כ"נכס של Neutronics, Inc. " והוא יישמר בבטחה בנפרד ומלבד רכושו של המוכר. המוכר לא ישתמש בנכס כאמור למעט ביצוע עבודות להלן או כפי שהורשה בכתב על ידי הקונה. נכס כאמור, בעודו ברשות המוכר או בשליטתו, יישמר במצב בטוח וטוב, יוחזק באחריות המוכר, ויוחזק על ידי המוכר על חשבונו, בסכום השווה לעלות ההחלפה עם הפסד שישולם ל קוֹנֶה. ככל שרכוש כזה אינו מהווה חומר נצרך בביצוע הוראת רכישה זו, הוא יהיה כפוף לבדיקה והסרה של הקונה, ולקונה תהיה זכות כניסה למטרות אלה ללא כל אחריות כלפי המוכר. כפי וכאשר יורה הקונה, המוכר יחשוף את מיקומו של נכס זה, יכין אותו למשלוח וישלח אותו לקונה במצב טוב כפי שקיבל המוכר במקור, בלאי סביר.

11. כלים מיוחדים: המונח "כלים מיוחדים" כפי שהוא משמש במאמר זה ייחשב לכלול את כל הג'יג'ים, הגבס, המתקנים, תבניות, תבניות, כלי חיתוך מיוחדים, מדידים מיוחדים, ציוד בדיקה מיוחד, ציוד מיוחד אחר ועזרי ייצור, ושרטוטים וכל החלפה של האמור לעיל, שנרכשה או מיוצרת או בשימוש בביצוע הזמנת רכישה זו אשר הינם בעלי אופי כה מיוחד עד שללא שינוי או שינוי מהותיים, השימוש בהם מוגבל לייצור הפריטים או חלקים מהם או ביצועים של השירותים מהסוג הנדרש בהוראת רכישה זו. המונח אינו כולל (א) פריטי כלים או ציוד שרכשו עד כה המוכר, או החלפתם, בין אם השתנו או אומצו לשימוש בביצוע הזמנת רכש זו, (ב) כלים קטנים מתכלים, (ג) כללי או לא כלי מכונה מיוחדים או פריטי הון דומים, או (ד) כלי עבודה, שכותרתו נמצאת בקונה.
המוכר מסכים כי כלי עבודה מיוחדים יישמרו ולא ישתמשו או יעובדו מחדש למעט ביצוע עבודות להלן או כפי שהורשה בכתב על ידי הקונה. בעוד שהוא נמצא בידי המוכר או בשליטתו, המוכר מתחייב שהוא ישמור על הכלי המיוחד במצב טוב מכוסה במלואו על ידי הביטוח, והוא יחליף אותו כאשר הוא אבד, נהרס או נחוץ לביצוע עבודות להלן. עם הפסקת או הפסקת העבודה על פי הזמנת רכישה זו אשר לה נדרש הציוד המיוחד, המוכר ימסור לקונה רשימה של הפריטים, החלקים או השירותים לייצורם או לביצועיהם של כלי עבודה מיוחדים כאלה שנעשו או תוכננו ורשימה המציין היכן נמצא כל פריט של הכלי המיוחד, והוא יעביר את הקניין והחזקה של הכלי המיוחד לקונה [בסכום השווה לעלות הפחתה הפוכה שלו], או להיפטר ממנו כפי שהקונה רשאי להורות בכתב. בנוסף, תהיה לקונה הזכות לקחת בכל עת כלי מיוחד שהוא הכותרת לה רוכש הקונה להלן, [בתשלום עלות מופחתת מופחת של המוכר], והמוכר מעניק לקונה את זכות הכניסה למטרות כאלה אשר הזכות עשויה מימוש הקונה ללא כל אחריות כלפי המוכר.

12. הודעות לעיתונות: המוכר מסכים כי שום הודאה או מידע אחר הנוגע להזמנה זו והסחורות או השירותים הניתנים להלן לא יפורסמו על ידי המוכר ללא הסכמה מראש ובכתב של הקונה.

13. סודיות, המצאות: כל המידע שנמסר או הנגיש על ידי הקונה למוכר או לעובדי המוכר או לקבלני המשנה בקשר עם הפריטים או השירותים המכוסים בהוראת רכישה זו, יטופל כסודי ולא יחשוף על ידי המוכר, עובדיו, וקבלני משנה לכל צד שלישי, כולו או חלקו, ללא הסכמה מראש ובכתב של הקונה. המוכר מסכים שלא לטעון כל טענה כלפי הקונה ביחס למידע שהמוכר יחשוף או שעתיד לגלות לקונה בקשר עם הפריטים או השירותים המכוסים בהוראת רכישה זו. המוכר מסכים כי כל העיצובים, הציורים, התהליכים, הרכבי החומר, המפרט, התוכנות, עבודות המסכה או מידע טכני אחר שנעשה או מסופק על ידי המוכר או מסופק על ידי הקונה בקשר עם הפריטים או השירותים המכוסים בהוראת רכישה זו, כולל כל הזכויות לכך. , יהיה קניינו הבלעדי והבלעדי של הקונה, ללא כל הגבלה, והמוכר יגן על אותו מפני גילוי בלתי מורשה או שימוש של צד שלישי כלשהו.
המוכר מסכים כי באשר לכל ההמצאות והשיפורים בעיצובים, שרטוטים, תהליכים, קומפוזיציות של חומר, מפרטים, תוכנות, עבודות מסכה או מידע טכני אחר שנעשה או מסופק על ידי המוכר בקשר עם הפריטים או השירותים המכוסים בהוראת רכישה זו, המוכר יזהה ויגלה לקונה מיד המצאות או שיפורים כאלה ויבצע או ישיג ביצוע ניירות כלשהם וינקוט בפעולות הנחוצות לצורך הבעלות המושלמת על ההמצאות או השיפורים בקונה או ככל שיידרשו ברכישה, תחזוקה, או אכיפה של הקונה על כל פטנט, סימן מסחר, זכויות יוצרים, סוד מסחרי, זכות עבודה במסכות או זכות קניינית אחרת הנוגעת להמצאות או לשיפורים. המוכר ממנה בזאת את הקונה כעו"ד המוכר של המוכר לביצוע ניירות כאלה או לבצע פעולות כאלה. סודיות והקצאת התחייבויות ההמצאות של מאמר זה ימשיכו להיגמר מביטול הרכישה או השלמתו.
המוכר מסכים לייצר אך ורק את הפריטים המכוסים בהסכם זה עבור הקונה. המוכר לא ימכור פריט המכוסה בהסכם זה במישרין או בעקיפין לאף אחד מלקוחות הקונה או לפעולות צד ג 'כלשהו.

14. שיפוי קניין רוחני: המוכר מסכים (א) להגן, לשפות ולהחזיק את הקונה, יורשיו ולקוחותיו מכל תביעה, דרישה, הפסד, תביעה, נזק, אחריות והוצאה (כולל שכר טרחת עו"ד סביר) הנובעת מכל תביעה. , תביעה או תביעה בגין הפרה בפועל או לכאורה ישירה או תורמת של הפרה או תמריצה להפרה, כל פטנט, סימן מסחר, זכויות יוצרים, יצירת מסכות או זכויות קנייניות אחרות של ארצות הברית או זכות קניינית בשל ייצור, שימוש או מכירה של הפריטים או השירותים המכוסים. על פי הוראת רכישה זו, לרבות הפרה הנובעת מעמידה במפרטים שניתנו על ידי הקונה, או בגין שימוש לרעה בפועל או לכאורה או הפרעה של סוד מסחרי הנובעת במישרין או בעקיפין מפעולותיו של המוכר, (ב) לוותר על כל טענה כלפי הקונה במסגרת המסחר האחיד. קוד או אחרת, לרבות כל טענה בלתי מזיקה או דומה, בכל דרך הקשורה לתביעה המוגשת כנגד המוכר או הקונה בגין פטנט, מסחר להפיק, לזכות בזכויות יוצרים או להפר זכויות עבודה או זכויות יוצרים וכדומה, לרבות טענות הנובעות מעמידה במפרטים שסיפק הקונה, ו (ג) שלקונה יהיה רישיון עולמי, בלתי בלעדי, ללא תמלוגים, בלתי הפיך לשימוש, מכירה ומכירה, לתקן ולתקן ולשחזר ושחזר את הפריטים המכוסים בהוראת רכישה זו. המוכר מקצה לקונה את כל הזכויות, הזכויות והעניין בכל הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים וזכויות העבודה על כל חומר שנוצר עבור הקונה בהקשר לצו רכישה זה. ההתחייבויות של מאמר זה ימשיכו להימשך סיום או השלמת הוראת רכישה זו.

15. שיפוי: המוכר גם מסכים לשפות ולהחזיק את הקונה מכל הפסדים, התחייבויות, נזקים, תביעות, דרישות, תביעות, פעולות, הליכים, חקירות והוצאות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד סביר, הקשור בכל דרך הזמנת רכש זו, או השירותים המבוצעים או פריטים שנמסרו על פי הוראת רכישה זו, למעט פריטים המיוצרים במלואם למפרטי הקונה, הנטענים או מבוצעים על ידי כל אדם, חברה, התאחדות או תאגיד, לרבות עובדים, עובדים, משרתים או סוכנים של המוכר. וקבלני המשנה שלה הנובעים מכל סיבה שהיא או מכל סיבה שהיא. המוכר מסכים עוד עם קבלת ההודעה לקחת מיד את האחריות המלאה להגנה על כל תביעה, פעולות או הליכים כאלו העלולים להגיש נגד המוכר או נגד הקונה. במקרה שהמכשיר או הציוד של הקונה משמשים את המוכר לביצוע עבודות כלשהן הנדרשות על פי הוראת רכישה זו, מכונות או ציוד כאמור ייחשבו בחזקתו ובשליטתו הבלעדית של המוכר במהלך תקופת השימוש כאמור על ידי מוֹכֵר.

16. ביטוח: אם הוראת רכישה זו מכסה את ביצועי העבודה עבור הקונה, המוכר מסכים לשפות ולהגן על הקונה מפני כל אחריות, תביעות או דרישות בגין פציעות או נזקים לכל אדם או רכוש הצומח מביצוע הוראת רכישה זו. המוכר גם מסכים לספק תעודת נושא ביטוח המראה כי למוכר יש כיסוי ביטוחי הולם בסכומי המינימום הבאים:
(א) פיצויי עובדים; גבולות סטטוטוריים עבור המדינה (ים) שבהם יש לבצע את העבודה.
(ב) אחריות כללית מקיפה, לרבות אחריות חוזית; פעולות/מוצרים שהושלמו; נזקי רכוש בצורה רחבה; ואחריות המגנה של הקבלן, אם נעשה שימוש בקבלני משנה. מגבלות מינימום פציעה אישית, כולל מוות ונזקי רכוש 250,000 $ כל אירוע, 1,000,000 $ במצטבר.
(ג) אחריות לרכב, לרבות כלי רכב בבעלות, בשכרה ובבעלותם. גבולות מינימליים-פגיעה גופנית 250,000 $ לאדם, 500,000 $ כל אירוע ונזק לרכוש 250,000 $ לכל אירוע.
על התעודה כאמור לציין את שם המבטח, מספר פוליסה, תאריך תפוגה, גבולות אחריות והוראה המספקת הודעה בכתב על ביטול בכתב לפחות עשרה (10) ימים. אם המוכר הוא ביטוח עצמי, יש למסור את התעודה של משרד העבודה והתעשייה של המדינה בה יש לבצע את העבודה כאמור ישירות לקונה. עמידה מצד המוכר בדרישות הביטוח אינה משפיעה בשום אופן על שיפוי המוכר מהקונה לפי סעיף 13 לעיל.

17. ביטול בגין ברירת מחדל: לקונה תהיה הזכות לבטל כברירת מחדל את כל או חלקו של חלק שלא נמסר בהזמנת רכישה זו אם המוכר לא יתקדם בצורה סבירה לקראת השלמת הזמנת הרכישה במועדים שצוינו, אם המוכר אינו מבצע משלוחים כמפורט בלוח האספקה, אם המוכר מפר כל אחד מתנאיו הכוללים אחריות של המוכר, אם המוכר מבצע הסדר, הרחבה או הקצאה לטובת הנושים, אם המוכר יתפרק או יפסיק להתקיים או לנהל עסקים בדרך כלל. כמובן, או מחסל את כל או כמעט את כל נכסיו, אם המוכר הופך לחסר פירעון או אם המוכר בדרך כלל לא משלם את חובותיו עם התשלום. אם הזמנת רכש זו בוטלה כברירת מחדל, הקונה עשוי לדרוש מהמוכר להעביר את הכותרת ולמסור לקונה, כל (א) פריטים שהושלמו, ו (ב) פריטים וחומרים שהושלמו חלקית, חלקים, כלים, מתים, ג'יגים, אביזרים, תוכניות, שרטוטים, מידע וזכויות חוזה שהמוכר ייצר או רכש במיוחד עבור החלק המסתיים של הוראת רכישה זו. המוכר גם יגן וישמור על רכוש שברשותו שיש לקונה אינטרס בו. הזכויות והסעדים של הקונה המפורטים במאמר זה הם בנוסף, ולא במקום כל סעד אחר שיש לקונה בחוק או בהון או בהתאם למאמרים אחרים של הוראת רכישה זו. אם, לאחר ביטול בהתאם לסעיף זה, נקבע על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, או אחרת, כי המוכר לא היה במחדל, או כי ברירת המחדל הייתה סליחה, זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים יהיו זהים כאילו הסיום ניתן על פי סעיף 16. לפני שהקונה יממש את זכותו לבטל את ברירת המחדל, הקונה רשאי לבחור לתת למוכר הזדמנות לרפא את ברירת המחדל של המוכר. אם הקונה בוחר לתת למוכר הזדמנות לרפא את ברירת המחדל שלו, הקונה ימסור תחילה הודעה בכתב למוכר על ברירת המחדל של המוכר. לאחר מכן על המוכר לשרטט בכתיבת דואר בתוך עשרה (10) ימים מיום קבלת הודעת ברירת המחדל של הקונה כיצד בכוונת המוכר לרפא את ברירת המחדל של המוכר. הקונה יעריך את תגובתו בכתב של המוכר ויקבע אם להעניק למוכר פרק זמן שבתוכו רשאי המוכר לרפא את ברירת המחדל שלו. כל פרק זמן שניתן למוכר לריפוי ברירת מחדל ישתנה, בהתאם לנסיבות סביב ברירת המחדל.

18. סיום מטעמי נוחות: הקונה רשאי לסיים את ביצוע העבודה על פי הוראת רכישה זו במלואה או מעת לעת בחלקו על ידי הודעה בכתב על סיום, ולאחר מכן המוכר יפסיק את עבודתו בתאריך ובמידה שצוינה בהודעה ותסיים את כל הזמנות וקבלני משנה במידה שהם מתייחסים לעבודה שהסתיימה. המוכר יודיע לקונה מייד על כמויות העבודות והחומרים הרלוונטיים בהישג יד או שנרכש לפני סיוםו והמצב הנוח ביותר שהמוכר יכול לעשות ממנו, המוכר יעמוד בהוראות הקונה בנוגע להעברה ולסילוק קניין לחזקת עבודה כזו ו חוֹמֶר. בתוך 60 יום לאחר קבלת הודעת סיום כאמור, המוכר יגיש את כל תביעותיו לתשלום כמפורט בסעיף 16 זה הנובעות מסיום זה. לקונה תהיה הזכות לבדוק טענות כאלה בכל זמן או בכל זמן סביר על ידי בדיקה וביקורת של הרשומות, המתקנים, העבודות או החומרים של המוכר הקשורים בהזמנת רכישה זו. הקונה ישלם למוכר ללא כפילות את מחיר הזמנת הרכש עבור עבודות גמורות המקובלות על ידי הקונה ועלות המוכר של עבודה בתהליך וחומרי גלם המוקצים לעבודה שהסתיימה, בהתבסס על כל ביקורת שהקונה רשאי לערוך ועקרונות חשבונאות מקובלים בדרך כלל, פחות עם זאת (א) הערך או העלות (הגבוהה ביותר) של כל פריט שמשמש או נמכר על ידי המוכר ללא הסכמת הקונה; (ב) הערך המוסכם של כל פריט שמשמש או נמכר על ידי המוכר בהסכמת הקונה; וג (עלות כל עבודה או חומר פגומים, פגומים או נהרסים. הקונה לא ישלם תשלומים בגין עבודות גמורות, עבודות בתהליך או חומר גלם המופק או נרכש על ידי המוכר מעבר למחיר המצטבר שצוין בהזמנת רכישה זו, בניכוי תשלומים שבוצעו או יבוצעו אחרת, ויתבצעו התאמות להפחתת התשלומים להלן עלות העבודה בתהליך וחומר הגלם ישקף באופן יחסי כל הפסד מצוין בהזמנת הרכישה כולה אם הושלמה. התשלום המתבצע על פי מאמר זה מהווה, אחריות היחידה של הקונה במקרה שהוראת רכישה זו נפסקת בהתאם לסעיף זה. אלא אם נקבע אחרת בהזמנת רכישה זו, הוראות מאמר זה לא יחולו על כל ביטול של הקונה בגין ברירת מחדל על ידי המוכר או מכל סיבה אחרת המותרת על פי חוק או על פי הוראת רכישה זו. אלא אם נקבע אחרת בסעיף 15, הוראות סעיף זה לא יחולו על כל ביטול של הקונה בגין ברירת מחדל על ידי המוכר. בשום מקרה המוכר לא יהיה זכאי לרווחים צפויים או לנזקים מיוחדים או תוצאתיים לפי הוראת רכישה זו.

19. עמידה בחוקים החלים: המוכר מסכים כי במסגרת ביצוע הוראת רכישה זו היא תעמוד בכל החוקים, הפסלים, הכללים, התקנות או ההוראות הרלוונטיים של ממשלת ארצות הברית או של כל מדינה או חלוקה פוליטית שלו. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, המוכר מסכים כי על מנת לקבל אישור לתשלום עליו לכלול בכל החשבוניות את ההצהרה הבאה:
"המוכר מצהיר כי לגבי ייצור הפריטים המכוסים בחשבונית זו, הוא עמד במלואו בכל הוראות חוק תקני העבודה ההוגנים משנת 1938, כפי שתוקן."

20. הוראות מנהלים: המוכר מסכים כי ההצגות וההוראות הנדרשות על פי צו 11246, כפי שתוקן בצו 11375 (שוויון הזדמנויות), הוראת מנהלים 11625 (חברות מיעוט לעסקים), צו 11701 (פעולה מתקנת עבור חיילים משוחררי ותיקים) עידן וייטנאם) וצו ההנהלה 11758 (העסקת נכים) משולבים בזאת והופכים לחלק מהוראת רכישה זו.

21. ויתור: כישלון הקונה להתעקש, בכל מקרה אחד או יותר על ביצוע כל אחד מהתנאים, האמנות או התנאים של הוראת רכישה זו או מימוש כל זכות להלן, לא יתפרש כוויתור או ויתור על הביצוע העתידי של כל תנאי, אמנה או תנאי כזה או המימוש העתידי של זכות כזו, אך חובת המוכר ביחס לביצועים עתידיים אלה תימשך במלוא עוצמתה.

22. הקצאה: אף אחד מהסכומים המגיעים או החייבים ואף לא אחת מהעבודות שיבוצעו על פי הוראת רכישה זו לא תוקצה על ידי המוכר וגם על קבלנות משנה של המוכר על חומרים שהושלמו או שהושלמו באופן מהותי המבוקש על ידי הוראת רכישה זו ללא קנייתו מראש של הקונה. הסכמה בכתב, אשר הסכמה זו עשויה להימנע מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקונה.

23. סעדים: הסעדים הקבועים במסמך זה יהיו מצטברים ובנוסף לכל תרופה אחרת או נוספת הניתנת בחוק או בהון. לקונה תהיה הזכות לקזז מכל הסכומים שמשלם הקונה למוכר על פי הוראת רכישה זו או אחרת. במקרה של מחלוקות המתעוררות על פי הוראת רכישה זו, הקונה והמוכר ינהגו בחריצות בביצועים הנדרשים להלן עד לפתרון כל סכסוך כאמור. אם חלק כלשהו מהזמנת רכישה זו אינו חוקי או שאינו ניתן לאכיפה, החלקים הנותרים מהזמנת רכישה זו יישארו תקפים ואכיפים.
24. יישוב סכסוכים: במקרה של מחלוקת בין הצדדים הנובעת או קשורה לצו רכישה זה הנוגעת אך ורק לנזקים כספיים או כספים המגיעים, הצדדים מסכימים כי תיערך פגישה בהשתתפות מיידית של נציגי כל צד בעל החלטה. -סמכות ליצירת מחלוקת בניסיון בתום לב לנהל משא ומתן על פתרון המחלוקת. אם תוך שלושים (30) ימים לאחר פגישה שכזו הצדדים לא הצליחו לנהל משא ומתן על פתרון המחלוקת, הצדדים ישתמשו כמיטב יכולתם בבחירת הליך חלופי ליישוב סכסוכים ("ADR"), כגון בוררות או גישור, כדי לפתור את המחלוקת. אם הצדדים אינם מסוגלים להסכים על צורת הגנה תוך 15 יום (30) ימים לאחר תקופת המשא ומתן של שלושים (7) ימים, כל אחד מהצדדים רשאי לנקוט בסעדים אחרים הקיימים לאחר הודעה בכתב של הצד השני על הצד השני שלו. בכוונה לעשות זאת. אם הצדדים מצליחים להסכים על צורת הגנה, הם ימשיכו ליישומה בתום לב ובזמן. במקרה שה- ADR לא יביא לפתרון המחלוקת לאחר פרק זמן סביר, אז רשאי כל אחד מהצדדים לנקוט באמצעים זמינים אחרים תוך הודעה בכתב של שבעה (7) ימים לצד השני המפרט את דרך הפעולה המיועדת לו.
25. חוק השלטון: הוראת רכישה זו תהיה כפופה, תתפרש ותתפרש על ידי, ובהתאם לחוקי חבר העמים של פנסילבניה.

BACHARACH, INC. - תנאים סטנדרטיים ותנאי מכירה

1. כללי
תנאי מכירה סטנדרטיים אלה והוראות לא סותרות ב Bacharach הצעת המחיר של Inc., אם בכלל, ("ההסכם") תחול בכל המובנים על כל מכירה ושימוש במוצר כלשהו, ​​("מוצר" או "מוצרים") ושירותים ("שירותים") מ- Bacharach, Inc ("המוכר") על ידי הרוכש ("הקונה"), כולל ללא הגבלה מוצרים חלופיים עתידיים שנרכשו על ידי הקונה. אם כתיבה זו נבדלת בדרך כלשהי מהתנאים וההוראות של הזמנת הקונה, או אם כתיבה זו מתפרשת כקבלה או כאישור המשמש כקבלה, אזי הסכמת המוכר נעשית במפורש בתנאי בהסכמת הקונה לכל תנאי ותנאי הכלול כאן אלה שונים מאלה שכתובים בכתיבת הקונה או שהם נוספים. יתר על כן, כתיבה זו תיחשב כהודעה על התנגדות לתנאים ולהגבלות כאלה של הקונה. אם כתיבה זו מתפרשת כהצעה, הסכמתה מוגבלת במפורש לתנאים ולתנאים הכלולים בה. שום הזמנת רכש או מכשירי רכש אחרים של הקונה לא יהיו יעילים לסתור, לשנות, למחוק או להוסיף לתנאי הסכם זה אלא אם כן הסכים ובאופן מפורש על ידי המוכר בכתב. הסכם זה מהווה את ההצהרה המלאה והבלעדית של ההסכם בין הצדדים ומחליף את כל ההצעות, בעל פה, בכתב או אלקטרוני וכל שאר התקשורת בין הצדדים הנוגעת לנושא הסכם זה. הצעות המחיר של המוכר הן הצעות שעשויות להתקבל במלואן. הקונה ייחשב כמקבל הסכם זה עם התרחשותו של אחד מהאפשרויות הבאות: (ט) הסכמת הקונה לקבלת הצעת המחיר של המוכר אליה מצורף הסכם זה; (ii) מסירת קונה של הזמנה למוצרים למוכר (באמצעות הזמנת רכש, לוח זמנים למשלוח או כל אמצעי תקשורת אחר): ו / או (iii) קבלת הקונה למסירה או תשלום עבור המוצרים, ללא קשר לתנאים כלשהם נוסף או נמחק על ידי הקונה. כל השאלות העולות להלן יפורשו וייפתרו בהתאם לקוד המסחרי של חבר העמים של פנסילבניה מבלי להתחשב בהוראות סתירת החוק שלה, ולמעט האמנה של האו"ם בנושא מכירת טובין בינלאומית. כל הפעולות הנובעות מכך יינקטו במחוז אלגני, פנסילבניה. הקונה מסכים בזאת לסמכות השיפוט של המדינה ובתי המשפט הפדרליים היושבים במחוז אלגני ומסכים להופיע בפעולה בהודעה בכתב על כך. הקונה לא יעביר הסכם זה לצד שלישי כלשהו מכוח החוק, או בפשיטת רגל, או בדרך אחרת ללא הסכמת המוכר מראש ובכתב. הסכם זה יחייב ויתרום לטובת הצדדים וממשיכיהם בהתאמה, מטילים ומועברים מותרים. כישלונו של המוכר להתעקש על קיום קפדני של הסכם זה או על אכיפת ברירת מחדל בהתרחשות של הפרה אחת, חוזרת או מתמשכת של מונח או תנאי מסוים כלשהו, ​​לא ייחשב כוויתור על זכות המוכר להתעקש על ביצוע קפדני של הסכם זה או לאכיפת ברירת מחדל ביחס להפרה של כל מונח או תנאי אחר או, בכל עת מאוחרת יותר או בכל התרחשות שלאחר מכן, ביחס למונח או תנאי מסוים זה. אם כל אחת מהוראות הסכם זה תיתפס כלא חוקית, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה כזו לא תהיה יעילה רק במידה של תוקף כזה, וההוראות שאינן מושפעות מהסכם זה לא ייפגעו, ויישארו במלוא עוצמתן ותוקפן. .

2. מכירת מוצרים
אלא אם כן הקונה הוא צד להסכם הפצה עם המוכר המסדיר את מכירת המוצרים מחדש של הקונה, הקונה רשאי למכור מוצרים שנרכשו להלן רק בתנאים והגבלות לא פחות נוחים מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים הנוכחיים של המוכר (כפי שפורסם ב- bacharach.wpengine.com), כולל ללא הגבלה אחריות והגבלת הוראות אחריות. הקונה מסכים לשפות, להחזיק נזק ולהגן על המוכר מפני וכל התביעות והתביעות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ככל שתביעות ותביעות כאלה נובעות מכישלונו של הקונה לכלול תנאים והגבלות כאלה לקונה מרוחק.

3. אגרות ותשלום
הקונה מסכים לשלם את העמלות בגין המוצר ("דמי המוצר"). אגרות עבור שירותים יפורטו בנפרד בהצעת המחיר של המוכר ובחשבונית ("עמלת השירות", יחד עם עמלת המוצר, "העמלות"). כל ההזמנות כפופות לאישור אשראי בעת הכניסה. אלא אם כן הוסכם בכתב על ידי הצדדים, התנאים הם נטו שלושים (30) יום, מינימום הזמנה של 50 $ (250 $ עבור הזמנות יצוא), והמחירים יהיו בתוקף בזמן שהמוכר יקבל את הזמנת הקונה, למעט כמפורט להלן . הזמנת מינימום תוותר על הזמנות שיועברו למשתמש הקצה ונשלחות דרך האוויר של היום הבא או האוויר של היום השני. ההזמנה המינימלית לא תוותר על משלוחים מחוץ ליבשת ארצות הברית. דמי טיפול בסך 7 $ יתווספו לכל ההזמנות למעט משלוחים שנשלחו באמצעות חיוב צד ג 'בארה"ב היבשתית מכיוון שמחירי המוכר מבוססים על עלויות ותנאים (כולל שערי חליפין) הקיימים במועד הקבלה, המחירים עשויים לעלות ככל שהתנאים משתנים, למשל עליית מחיר חומרים ותנודות בשער החליפין. העמלות אינן כוללות את כל דמי המשלוח והטיפול, כולל חיובי חומרים מסוכנים כמסים, תעריפים, מיסי ערך מוסף, מיסי מכירה, מיסי שימוש או שומות המוטלים על ידי כל רשות ממשלתית, מדינתית, עירונית או אחרת אשר עשויה להיות חייבת על ידי הקונה. כתוצאה מהסכם זה, רכישת המוצר והשירותים, או חיובים אחרים העשויים להיות מוטלים על מכירה, מכירה חוזרת או שימוש במוצרים. חיובים כאלה ששולמו על ידי המוכר הם בגין חשבון הקונה. כל תביעה לפטור מחיובים כאלה חייבת להיות מוגדרת בפשטות על פני ההזמנה וללווה בכל אישורי הפטור הנדרשים. אלא אם נקבע במפורש בחשבונית או שהצדדים הוסכמו עליהם בכתב אחרת, העמלות יהיו בדולר ארה"ב והן חייבות עם קבלת החשבונית על ידי הקונה, ללא זכות ניכויים או קיזוז. המוכר רשאי לדרוש מתשלום COD או באמצעות מכתב אשראי בלתי חוזר לטובת, ומקובל על המוכר, שהוקם על חשבון הקונה. אם התשלום לא יבוצע בעת פירעונו, רשאי המוכר להשעות את כל המסירה העתידית או ביצועים אחרים ביחס לקונה ללא אחריות או קנס, ובנוסף לכל הסכומים האחרים שישולמו להלן, הקונה ישלם למוכר (1) את העלויות וההוצאות הסבירות שנגרמו. על ידי המוכר בקשר לכל הפעולות שנעשו לאכיפת הגבייה או לשמירה והגנה על זכויות המוכר להלן, בין אם על ידי הליכים משפטיים ובין אם בדרך אחרת, לרבות ללא הגבלה שכר טרחת עורכי דין סביר, הוצאות משפט והוצאות אחרות ו (2) ריבית על כל הסכומים שלא שולמו לאחר 30 יום מחויבים בשיעור הנמוך של (א) בשיעור של 2% לחודש או (ב) השיעור הגבוה ביותר המותר על פי החוק.

4. משלוח; מְסִירָה; כוח רביעי
אופן המשלוח והמוביל ייבחר על ידי המוכר. אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי הצדדים, המשלוח והאספקה ​​של המוצרים יהיו במתקן של המוכר של FCA (INCOTERMS 2010), ואז הכותרת (לא כולל הכותרת לכל תוכנה משובצת) והסיכון לאובדן מועברים לקונה. הקונה מסכים לבדוק את כל המוצרים כנגד ניירות משלוח ומשל נזק או מחסור עם קבלת הסחורה ביעד. כל תביעה בגין אובדן, נזק במעבר או כל סיבה אחרת הנראית לעין בבדיקה תוגש עם הספק. תביעות בגין מחסור חייבות להיות מוגשות תוך שלושים (30) יום מהקבלה. כל חיובי המשלוח, הביטוח או דומים יישאו על ידי הקונה. לפי בחירת המוכר, המוצרים עשויים להישלח לפני תאריך המשלוח המבוקש או בתשלומים. כל פרטי המשלוח (כולל זמן המשלוח) משוערים. האחריות הבלעדית של המוכר היא להשתמש במאמצים מסחריים סבירים לעמוד בתאריכי המשלוח שצוינו. הקונה פוטר את המוכר במפורש מכל אחריות בגין כל אובדן או נזק כתוצאה מאי מסירה או עיכוב במסירה הנגרמים כתוצאה מכל תנאי הקשור או נגרם עקב כישלון עיבוד או עיבוד לא מדויק של מידע ו / או מנגנונים הרגישים לזמן, סכסוך עבודה (למשל שביתה, האטה או נעילה), שריפה, שיטפון, מעשה או תקנה ממשלתיים, התפרעות, חוסר יכולת להשיג אספקה ​​או שטח משלוח, קלקול מפעל, כשל חשמל, עיכוב או הפרעה של מובילים, תאונות, מעשי אלוהים או סיבות אחרות מעבר לשליטתו של המוכר.

5. ביטול; כישלון במשלוח; החזרות
לא ניתן לבטל או לדחות הסכם זה, כולו או חלקו, אלא בהסכמת המוכר מראש ובכתב ובתנאים שיפצו את המוכר מפני הפסד. אם הקונה מבטל את הזמנת מוצרים או את חלקה, הקונה ישלם למוכר את הסכום הגדול ביותר השווה ל- (i) 50% מהמחיר עבור מוצרים שבוטלו, או (ii) הנזקים בפועל וכתוצאה מכך שנגרמו למוכר, לרבות ללא הגבלה הרווח וההוצאות הצפויים של המוכר שכבר הוציא המוכר. אם הקונה דוחה את המסירה, הקונה ישלם למוכר את סכום החיובים החודשיים (i) השווה ל- 1.5% מהמחיר הכולל עבור המוצרים הכפופים לדחייה כאמור, וכן (ii) דמי דחייה סבירים, למשל זמן סרק של המוכר, הוצאות אחסנה וכו '. במקרה של אישור בקשת החזר, (i) כל עלויות האריזה, המשלוח והמשלוח החלות יהיו על חשבון הקונה (ii) כל ההחזרות חייבות להישלח בתשלום מראש על חשבון הקונה. אין להחזיר למוכר מבלי לקבל תחילה מספר אישור החזרת חומר ("RMA"). יש להציג את מספר ה- RMA באופן בולט על גבי האריזה המוחזרת. בהחלט שום החזרות לא יתקבלו או יזוכו ללא אישור מוקדם זה. ההחזרות כרוך בתשלום מלאי של 20% מחדש. זיכויים יינתנו רק עבור פריטים שנקבעו כזכאים למכירה חוזרת על ידי המוכר, למעט החזר אחריות.

6. אחריות; הצהרת אחריות
אחריות מוצר. אלא אם כן הוסכם בכתב על ידי הקונה והמוכר אחרת, המוכר מתחייב בפני הקונה שהוא מחזיק ויעביר תואר סחיר למוצרים (למעט כל תוכנה משובצת, אם בכלל) הנמכרת להלן וכי כל המוצרים החדשים יהיו נקיים מעבודות מפעל לקויות ו חומר מותקן לתקופת האחריות החלה על המוצר כמפורט במדריך המוצר החל ממסירתו למוביל למכירה הראשונה ("האחריות"). אם הקונה אינו משתמש הקצה של המוצרים הנמכרים להלן, הקונה מסכים לספק לכל קונה מיידי
("הרוכש מרחוק") האחריות המוגבלת וההתחייבות לרוכשים לשימוש קצה (מרוחק) שהונפקו על ידי המוכר. בנוסף לתיקון או החלפה של חלק מוצר פגום בהתאם לאחריות מוגבלת זו המפורטת במסמך זה, אם נדרש תיקון או התקנה במקום על ידי המוכר או מי שהוא מיועד לו, כפי שקבע המוכר בלבד, אזי שירותים הקשורים באחריות והוצאות נסיעות ומחיה סבירות יהיו ניתן ללא תשלום נוסף לקונה.
אחריות שירותים. עבור שירותים הניתנים על ידי המוכר, המוכר מתחייב כי השירותים יהיו באיכות עבודה. אם כל אי עמידה באחריות השירות, עבור השירות הספציפי שביצע בעבר, מופיע בתוך תשעים (90) יום לאחר השלמת השירותים, המוכר יבצע שוב, אם ניתן יהיה לרפא, את אותם שירותים המושפעים ישירות מכשל כזה, כאשר הוצאה יחידה. הסעד היחיד של הקונה לשירותים פגומים יוגבל למחיר של ביצוע שירותים כאלה. על מנת לקבל תרופה זו, על הקונה להודיע ​​למוכר, בכתיבה, על כל חוסר תביעה תוך שלושים (30) ימי השלמת השירותים. הרמדיה לשירותים פגומים היא בלעדית ובתור כל התרופות האחרות שאחרות זמינות לקונה בחוק או בהון.
הצהרות אחריות. האחריות המפורשת שנקבעה בסעיף זה הינה כתלות, והספקים והספקים הנכונים שלה מוכרים ומתייחסים לכל אחריות אחרת, לתנאים, או למצגים (מפורש או מובהק, או בעל פה או בכתב). , כולל ללא הגבלה כל אחריות משתמעת כלשהי או תנאי כותרת, הפרה, סחירות או כושר או התאמה לכל מטרה שהיא (אם מוכר היה סיבה לדעת כי, היה ידוע אחרת או שזה היה נכון לכך). , אם כן אמור לקום על פי חוק, על פי סיבה של מנהג או שימוש בסחר, או על פי עסקאות או ביצועים.

7. החרגות אחריות; תְרוּפָה
החרגות ותנאי אחריות. אחריות המוכר לא תחול על מוצרים, כולל ללא הגבלה רכיבים, חלקים וחומרים ש- (א) אינם מיוצרים על ידי המוכר המכוסים באחריות צד ג ', אם בכלל, של היצרנים שלהם, כולל ללא הגבלה סוללות ופריטים אחרים ללבוש. ; (ב) הם חלקים מתכלים או מתכלים, כולל ללא הגבלה סוללות, נתיכים, פילטרים ונורות; (ג) עברו: (i) תפעול העולה על הקיבולת המומלצת, (ii) הספק חשמלי לקוי, מיזוג אוויר או בקרת לחות, (iii) תאונה או אסון, כולל ללא הגבלה, שריפה, שיטפון, מים , רוח וברק, (iv) הזנחה, כולל ללא הגבלה, מעברי חשמל, (v) שימוש לרעה או שימוש לרעה, (vi) כישלון של הקונה למלא אחר הוראות ההפעלה שפורסמו לאחרונה של המוכר, (vii) שינוי, התקנה או תיקון בלתי מורשים על ידי אנשים שאינם נציגים מורשים של המוכר, או (viii) להשתמש למטרות אחרות מאשר כמפורט בתיעוד או בהוראות ההפעלה האחרונות שפורסמו; או (ד) אינם מאוחסנים, מותקנים, מתוחזקים או מופעלים כראוי בתנאים רגילים ובהתאם להמלצות המוכר. אחריות המוכר כאן תהיה בטלה וללא כל השפעה אם הליקוי נבע מנזקים שנגרמו למוצר לאחר המסירה או שקשורים לשימוש בחומרה, תוכנה או ציוד אחר שאינם מורשים. הקונה מודה כי אם הקונה יחליף את החיישנים המסופקים על ידי המוכר בחיישנים המיוצרים על ידי יצרן אחר, אזי כל התחייבויות המוכר כלפי הקונה ואל הרוכש המרוחק יבוטלו והקונה ייקח על עצמו את כל האחריות לכל נזק, פגיעה או אובדן שייגרם הקונה ו / או רוכש מרחוק הנובע משינוי לא מורשה זה. אחריות המוכר אינה כוללת: תחזוקה שוטפת, כולל התאמות ללא הגבלה, ניקוי, כיול, הידוק אומים ברגים; ביצוע שירותים הקשורים להעברת המוצר או הוספה או הסרה של ממשקים, אביזרים, קבצים מצורפים או מכשירים אחרים; תיקון נזקים כתוצאה מבלאי שאינו רגיל; עבודות חשמל חיצוניות למוצר; כל תחזוקה של ממשקים, אביזרים, קבצים מצורפים, או מכשירים אחרים שאינם מסופקים על ידי המוכר; וכל בעיה הנובעת משירות שאינו נתמך.
תְרוּפָה. הסעד היחיד והבלעדי של הקונה, וההתחייבות היחידה של המוכר להפרת האחריות למוצרים להלן, יהיו, לפי בחירת המוכר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, או (א) לתקן או להחליף את המוצר הפגום שנכשל במסגרת תקופת האחריות על חשבון המוכר באמצעות חלקים חדשים או משופצים, או (ב) להחזיר למוצר מוצר פגום שנכשל בתוך תקופת האחריות ולהחזיר לקונה חלק שווה של העמלה עבור המוצר הפגום. הקונה מודה ומסכים כי זכות המוכר להחזיר את דמי הרוכש לא תפחת או תוגבל בשום דרך או מכל סיבה שהיא. מתן הסעד לעיל יותנה בהתראה ובסיסה כנדרש על ידי המוכר כי מוצר זה אוחסן, הותקן, הוחזק והופעל בהתאם להמלצות המוכר. אלא אם כן הורה אחרת על ידי המוכר, כל המוצרים הפגומים כאמור יוחזרו למחסן המוכר, או למיקום אחר כזה, כפי שהמוכר יבחר, ​​הכל על חשבון המוכר, ובלבד שהקונה עומד בכל הוראות המוכר לאריזה ומשלוח. מטרת הסעד המוצהר היא לתקן פגמים כלשהם או להחזיר את העמלות ששולמו. הקונה מודה כי סעד בלעדי כאמור הוא מונח חיוני במבצע המיוצג על ידי הסכם זה וכי סעד זה יפעל, לאור התמורה המשולמת למוכר, כסיפוק מלא לקונה עבור כל התביעות הקשורות לכך. לנוכח האמור לעיל, הקונה מכיר בכך שבמקרה שבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת או ועדת בוררות פוסק בסעד בלעדי זה אינו מעניק לקונה את טובת המציאה שלו או שתרופה בלעדית כזו נכשלת מכל סיבה שהיא, אזי כל פסק דין כזה בכל הנוגע לסעד בלעדי כאמור או כל כישלון כזה בסעד בלעדי כאמור לא ישפיע או ישנה בצורה כלשהי כל מגבלה או אי הכללה של התחייבויות, וכל המגבלות וההחרגות הללו ימשיכו במלוא עוצמתן. יש להגיש את כל תביעות האחריות למוצרים או תוכנה כנגד המוכר במסגרת תקופת האחריות החלה. פריטים שתוקנו או הוחלפו באחריות מתחייבים רק למשך שארית תקופת האחריות המקורית. זכויותיו ותרופותיו של המוכר במסגרת הסכם זה יהיו מצטברים ובנוסף לכל זכויות או סעדים אחרים הניתנים על פי חוק או הון עצמי. הקונה מכיר בכך שאם הקונה מפר הסכם זה, יהיה קשה לקבוע נזקים למוכר ולכן, המוכר רשאי לבקש סעד שוויוני, כולל אך לא רק, סעד מניעה, אשר נוסף על כל סעד אחר הקיים בחוק או בהון.

8. תאימות ליצוא
הקונה מכיר בכך שהמוצרים הם מוצרים של ארצות הברית של אמריקה וכי הייצוא, השימוש, העברה, מכירה חוזרת או העברה אחרת של המוצרים כפופים לחוקים ולתקנות של ארצות הברית של אמריקה. הקונה מסכים שהוא לא ייקח, ייצא, ימכור מחדש או ישדר מוצר לכל מדינה או ישות אחרת בניגוד לחוקים ותקנות כאלה.

9. הגבלת אחריות; זמן לתביעות; שיפוי
הקונה מסכים כי המוכר לא יהיה אחראי לנזקים מקריים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים או נזקים דומים אחרים לרבות אך לא רק לאובדן רווח או הכנסות, נזק בגין אובדן שימוש במוצרים, נזק לרכוש, תביעות של צדדים שלישיים, לרבות נזק אישי או מוות עקב שימוש במוצרים או כישלונו של המוכר להתריע או להורות על הסכנות שבמוצרים או לשימוש בטוח ונכון במוצרים, בין אם הודיעו למוכר ובין אם לאו על פוטנציאל כזה נְזִיקִין. האחריות הכוללת של המוכר להלן מכל סיבה שהיא שהיא (למעט אחריות מפגיעה אישית שנגרמה עקב רשלנות המוכר), בין אם נובעת מכוח חוזה, אחריות, עוולה (כולל רשלנות), אחריות קפדנית, אחריות מוצרים או כל תיאוריית אחריות אחרת, תוגבל לאחריות פחות מנזקי הקונה בפועל או מהמחיר ששולם למוכר בגין המוצרים נשוא התביעה של הקונה. יש להגיש את כל התביעות כלפי המוכר בתוך שנה לאחר התעוררות עילת התביעה, והקונה מוותר במפורש על כל התיישנות. הקונה יגן, ישפה ויחזיק את המוכר ואת נושאי המשרה בו, הדירקטורים, הסוכנים, הנציגים, העובדים, הספקים והשלוחות המסוככים ממנו, מכל סכומים, תביעות, עלויות, חובות, תביעות, פעולות, הפסדים, נזקים, שכר טרחה, התחייבויות. , התחייבויות ושעבודים הנובעים מ- (i) רכישת, שימוש, החזקה, בעלות, תפעול, מצב, מכירה חוזרת, העברה, ייצוא, הובלה או סילוק המוצר, של הקונה, (ii) הפרה של הקונה או הפרה לכאורה של כל זר, פדרלי , חוקים או רגולציות מקומיות, מחוזיות או מקומיות, כולל ללא הגבלה, את החוקים והתקנות המסדירים את בטיחות המוצר ונהלי העבודה, (iii) מעשים רשלניים או מחדל של רוכש לפעול הגורמים לפציעה, נזק או אובדן ללקוחות מוצרי המוכר, וכן ( iv) הפרת הקונה על הסכם זה

10. אינטרס ביטחון
כדי להבטיח את חובת הקונה לשלם עבור המוצרים, הקונה מאשר בזאת למוכר בכל עת ומדי פעם לבצע ו / או להגיש, בהתאם לחוקי כל תחום שיפוט, עם או בלי חתימת הקונה, כולם אחידים קוד מסחרי או הצהרות מימון או המשך רלוונטיות אחרות או מסמכים אחרים אשר המוכר עשוי לראות כנדרש או רצוי כדי לשכלל את האינטרס הביטחוני שלו במוצרים. הקונה מסמיך את המוכר לבצע כל תיעוד כזה בשם הקונה כעורך הדין של הקונה למעשה, אותו המוכר רשאי לבצע כעורך דין למעשה עבור הקונה.

חזרה למעלה