Uvjeti narudžbenice

1. Prihvaćanje narudžbenice: Kupac neće biti vezan ovom narudžbenicom sve dok prodavač ne izvrši i ne vrati kupcu potvrdu o kopiji ove narudžbenice. Ovaj Nalog za narudžbu i njezini uvjeti i odredbe prodavatelj će se obvezati kada izvrši i vrati kopiju potvrde, kada na drugi način naznači da prihvaća ovu Narudžbenicu, kada Kupcu isporuči bilo koji od ovdje naručenih predmeta ili kada ga za Kupca dostavlja. bilo koja usluga koja je ovdje naručena. Ova Narudžbenica izričito ograničava prihvaćanje ovdje navedenih uvjeta i odredbi, a svi dodatni ili drugačiji uvjeti koje je predložio Prodavatelj odbijaju se, osim ako Kupac to izričito pismeno odobri. Ne može postojati nijedan ugovor, osim Ugovora i ovog Narudžbenica kako su izvršeni kako je gore navedeno.

2. Izmjene i dopune: Stranke se slažu da ova Narudžbenica, uključujući uvjete i odredbe, zajedno s bilo kojim dokumentima koji su ovdje priloženi ili su ovdje uključeni kao referenca, sadrži cjeloviti i konačni ugovor između Kupca i Prodavatelja; da nijedan sporazum ili sporazum o izmjeni ove narudžbenice neće biti obvezujući za kupca, osim ako je u pisanom obliku i ne potpiše ovlašteni zastupnik kupca. Sve specifikacije, crteži i podaci predani prodavatelju s ovom narudžbenicom ili na koje se odnosi ova narudžbenica ovdje su ugrađeni i čine dio ove narudžbenice.

3. Izmjene: Kupac zadržava pravo u bilo kojem trenutku izvršiti pismene izmjene bilo kojeg od sljedećeg: (a) Specifikacije, crteži i podaci ugrađeni u ovu Narudžbenicu; (b) metode otpreme ili pakiranja; (c) mjesto isporuke; (d) vrijeme isporuke; (e) način isporuke; i (f) količine. Ako bilo koja takva promjena uzrokuje povećanje ili smanjenje troškova ili vremena potrebnog za izvršenje ove narudžbenice, prodavatelj će imati pravo zahtijevati pravičnu prilagodbu cijene u skladu s izvornim cijenama. Sve prilagodbe / zahtjevi bit će popraćeni pismenim dokazima i predmetom revizije od strane kupca. Svaki zahtjev za prilagodbu prema ovom članku smatrat će se odbijenim, osim ako se podnese u roku od dvadeset (20) dana od datuma kada Prodavatelj primi nalog za promjenu; pod uvjetom da Kupac, ako odluči po vlastitom nahođenju da činjenice opravdavaju takvu radnju, može primiti i postupiti po bilo kojem takvom zahtjevu podnesenom u bilo koje vrijeme prije konačne isplate prema ovom Nalogu za kupovinu. Bilo koji zahtjev Prodavatelja za prilagodbu prema ovom članku mora biti odobren od strane Kupca u pisanom obliku prije nego što Prodavatelj nastavi s potraživanjem prilagodbe. Povećanja cijena neće biti obvezujuća za kupca, osim ako to ne dokaže izmjena i dopuna sporazuma koji je potpisao ovlašteni zastupnik kupca.

4. Dostava: Vrijeme je najvažnije u izvršenju ove narudžbenice, a ako isporuka predmeta nije izvršena u količinama i u određeno vrijeme ili pružanje usluga nije završeno u određeno vrijeme, kupac zadržava pravo bez odgovornosti, i uz svoja druga prava i pravne lijekove, poduzimanje bilo koje ili svih sljedećih radnji: (a) izravno ubrzano usmjeravanje predmeta (troškove ubrzanog usmjeravanja plaća prodavatelj); (b) raskinuti ovu Narudžbenicu obavještavajući Prodavatelja o stavkama koje Kupac nije primio ili uslugama koje nisu pružene u trenutku kada je obavijest poslana Kupcu te o kupnji zamjenskih predmeta ili usluga drugdje i naplatiti Prodavatelju svaki nastali gubitak; ili (c) u slučaju da isporuka iz razloga koji pripadaju prodavaču stvara stanje zaliha, Kupac će imati pravo zahtijevati kaznu od Prodavatelja; kazna će biti dva posto (2%) dijela kupoprodajne cijene koja se dospijeva na odloženim stavkama za svaki dan kašnjenja. Ukupni iznos kazne iz klauzule (c) ne smije premašiti dvadeset posto (20%) ukupne nabavne cijene.

Prodavatelj je odgovoran za troškove prijevoza, kašnjenja ili potraživanja koja proizlaze iz odstupanja prodavatelja od uputa kupca za usmjeravanje. Prodavatelj neće biti odgovoran za prekomjerne troškove isporuke ili zadane postavke iz razloga koji su izvan njegove kontrole i bez njegove krivnje ili nemara; pod uvjetom, međutim, da kad prodavatelj ima razloga vjerovati da isporuke neće biti izvršene prema rasporedu, pismena obavijest koja navodi uzrok očekivanog kašnjenja bit će odmah dana kupcu. Ako je kašnjenje ili propust prodavatelja uzrokovan kašnjenjem ili propustom podizvođača, takvo kašnjenje ili propust mogu se opravdati samo ako su proizašli iz uzroka izvan kontrole prodavatelja i podizvođača i bez krivnje ili nemara bilo kojeg od njih i predmeti koji se nude ili usluge koje se pružaju nisu se mogli dobiti iz drugih izvora u dovoljnom roku da prodavatelj može ispuniti traženi raspored isporuke ili izvedbe.
Kupac neće biti odgovoran za plaćanje predmeta isporučenih Kupcu koji premašuju količine navedene u ovom Narudžbenici i rasporedu isporuke. Takvi predmeti podliježu odbijanju i vraćanju na račun prodavatelja, uključujući troškove prijevoza u oba smjera. Kupac neće biti odgovoran za bilo kakve materijalne ili proizvodne troškove koji su nastali od strane prodavatelja koji prelaze iznos ili unaprijed potrebno vrijeme da se ispuni raspored isporuke kupca.

5. Upute za isporuku: Prodavatelj će isporuku vršiti samo tijekom uobičajenog radnog vremena kupca i do dolaznog pristaništa kupca na odgovarajućoj adresi navedenoj u nastavku ili na način na koji je kupac najavio drugačije. (za brod od dobavljača). To može uključivati ​​međunarodne isporuke. Od prodavatelja bi se tražile sve primjenjive licence.
Neutronics Inc.
456 Kremasti put
Exton, PA 19341

6. Pregled i prihvaćanje: Plaćanje je potrebno izvršiti 45 dana nakon datuma kada kupac primi ispravnu fakturu ili datuma kada kupac primi odgovarajuće predmete. Svi dolje kupljeni predmeti podliježu pregledu na odredištu kupca bilo prije ili nakon plaćanja po izboru kupca. Plaćanje bilo kojih predmeta prema ovom Nalogu za kupovinu ne znači njihovo prihvaćanje. Kupac zadržava pravo odbiti i odbiti prihvaćanje predmeta koji nisu u skladu s uputama, specifikacijama, crtežima i podacima ili prodavateljevim jamstvima (izričitim ili podrazumijevanim) ili koji nisu u skladu s ovom Narudžbenicom (bilo zbog toga što prodavatelj nije uspio izvoditi, Božja djela ili na neki drugi način) ili koji sadrže druge nedostatke, latentne ili očite. Božja djela su bilo koji uzroci izvan kontrole kupca, koji uključuju požare, poplave, druga ekološka pitanja, štrajkove i razlike sa zaposlenicima. Kupac zadržava pravo odbiti predmete s latentnim nedostacima koji se ne otkriju sve dok se ne prihvate takvi predmeti, pod uvjetom da se takvo odbijanje napravi u razumnom roku nakon otkrivanja nedostatka.
Roba koja nije prihvaćena vratit će se prodavatelju radi punog povrata novca ili kredita ili zamjene, po izboru kupca i na prodavateljev rizik i trošak, uključujući troškove prijevoza u oba smjera. Zamjena odbijenih predmeta neće se izvršiti ukoliko Kupac to pismeno ne odredi. Osim toga, Kupac može podnijeti zahtjev za naknadu štete, uključujući troškove proizvodnje, štetu na materijalima ili predmetima uzrokovanu nepropisnim boksanjem, pakiranjem ili pakiranjem, te gubitak dobiti ili druge posebne štete koje je Kupac pretrpio. Takvo će pravo biti dodatak svim drugim pravnim lijekovima predviđenim zakonom. Prihvaćanje svih ili bilo kojeg dijela predmeta neće se smatrati odricanjem od prava Kupca na odbijanje drugih predmeta ili drugih narudžbi. Prihvaćanje bilo kojeg od predmeta ne obvezuje kupca da prihvati buduće pošiljke.

7. Pakiranje, označavanje i spremnici: Kupcu se ne smiju naplatiti naknade za pakiranje ili spremnike, osim ako je navedeno na licu ove narudžbenice. Prodavatelj će pripremiti naljepnice za kutije i transportne spremnike koji sadrže takve podatke, ako postoje, kako kupac može odrediti. Prodavatelj je odgovoran za štetu na ovdje opisanim materijalima ili predmetima nastalim nepravilnim boksanjem, pakiranjem ili pakiranjem.

8. Garancije prodavatelja: Prodavatelj ovime jamči da na predmetima dolje navedenim ne postoje nedostaci u materijalu, izradi i dizajnu, tržišne kvalitete i prilagođeni kupčevim svrhama te da moraju biti u skladu s kupčevim uputama, specifikacijama, crtežima i podacima. Prodavač ovime nadalje jamči da će dolje isporučeni predmeti biti u skladu sa svim prikazima, potvrdama, obećanjima, opisima, uzorcima ili modelima koji čine osnovu ove Narudžbenice, a prodavatelj se slaže da će ta jamstva preživjeti prihvaćanje predmeta. Sva prethodna jamstva bit će dodatak svim jamstvima dodatnog opsega koja prodavatelj daje kupcu. Nijedno od spomenutih jamstava i bilo koja druga implicirana ili izričita jamstva neće se smatrati odbijenim ili isključenim, osim ako to ne dokaže obavijest o promjeni narudžbenice ili revizija izdana i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika kupca. U slučaju kršenja jamstva, Kupac ima pravo na sve pravne lijekove prema Jedinstvenom trgovačkom zakoniku ili drugom primjenjivom zakonu koji proizlaze iz takve povrede.

9. Zamjenjivost: Svi predmeti kupljeni ovdje (ili njihovi dijelovi) moraju biti u potpunosti zamjenjivi sa sličnim predmetima (ili njihovim dijelovima) koje je kupac ili kupac kupca kupio od prodavatelja. U tu svrhu, sve nacrte, postupke ili postupke koje Prodavatelj koristi u isporuci sličnih predmeta (ili njihovih dijelova) prethodno će prodavač koristiti u isporuci ovdje kupljenih predmeta (ili njihovih dijelova). Svako odstupanje od bilo kojeg prodavateljevog dizajna, procesa ili postupka zahtijeva prethodno pismeno odobrenje kupca. Prodavatelj je odgovoran za sve kupčeve troškove povezane s pronalaskom i naknadnom ugradnjom nezamjenjivih predmeta (ili njihovih dijelova) koji proizlaze iz nepoštovanja prodavateljevih zahtjeva iz ovog članka.

10. Vlasništvo kupca: Ako ovim Nalogom za kupovinu nije drukčije određeno ili je pismeno ugovoreno, svojstvo svakog opisa, uključujući, ali ne ograničavajući se na sav alat, alate, opremu i materijale, isporučeno ili stavljeno na raspolaganje Prodavaču, čiji je naslov Kupac , i svaka njihova zamjena bit će i ostati vlasništvo Kupca. Takva imovina, osim materijala koji je namijenjen izmjenama, neće se mijenjati bez pismenog pristanka kupca. Prodavatelj će takvu imovinu jasno označiti ili na drugi način adekvatno identificirati kao „Vlasništvo tvrtke Neutronics, Inc.“ i sigurno će se čuvati odvojeno odvojeno od imovine prodavatelja. Prodavatelj neće koristiti takvu imovinu osim za izvođenje radova prema ovom Ugovoru ili ako je Kupac pismeno odobrio. Takva imovina, dok je u posjedu ili pod nadzorom prodavatelja, održavat će se u sigurnom i dobrom stanju, držati će se na prodavateljev rizik, a prodavatelj će ga o svom trošku osigurati u iznosu jednakom trošku zamjene s gubitkom Kupac. U mjeri u kojoj takva imovina nije utrošena u izvršenju ovog naloga za kupnju, ona će biti predmet pregleda i uklanjanja od strane kupca, a kupac će imati pravo ulaska u te svrhe bez ikakve odgovornosti prema prodavaču. Prema i prema nalogu kupca, prodavatelj će otkriti mjesto takve imovine, pripremiti je za otpremu i otpremiti je kupcu u onom dobrom stanju kakvo je prodavač izvorno primio, izuzev razumnog trošenja.

11. Posebni alati: Pod pojmom „specijalni alati”, kako se koristi u ovom članku, smatra se da uključuje sve vrpce, kalupe, učvršćenja, kalupe, uzorke, posebne alate za rezanje, posebne mjerače, posebnu ispitnu opremu, ostalu posebnu opremu i proizvodna pomagala, i crteži i sve zamjene prethodno navedenog, stečenog ili proizvedenog ili korištenog u izvršenju ove narudžbenice koje su takve specijalizirane prirode da je njihova upotreba bez značajnih preinaka ili izmjena ograničena na proizvodnju predmeta ili njihovih dijelova ili izvedbu usluga vrste zahtijevane ovom Narudžbenicom. Izraz ne uključuje (a) dijelove alata ili opreme koje je prethodno kupio Prodavatelj, ili njihovu zamjenu, neovisno je li izmijenjen ili usvojen za upotrebu u izvršenju ove Narudžbenice, (b) potrošni mali alat, (c) općenito ili posebni alatni strojevi ili slični kapitalni predmeti, ili (d) alati, čiji je naslov Kupac.
Prodavatelj se slaže da će se posebni alati zadržati i ne koristiti ili prerađivati, osim za izvođenje radova prema ovom Ugovoru ili kako je Kupac pismeno odobrio. Dok je u posjedu ili pod nadzorom prodavatelja, prodavač jamči da će posebni alat održavati u dobrom stanju u potpunosti pokriven osiguranjem i da će ga zamijeniti kada se izgubi, uništi ili bude potreban za obavljanje dolje navedenog posla. Po prestanku ili prestanku rada prema ovom Nalogu za narudžbu za koji je potreban poseban alat, Prodavatelj će Kupcu dostaviti popis predmeta, dijelova ili usluga za čiju je izradu ili izvedbu takav specijalni alat korišten ili dizajniran i popis naznačujući gdje se nalazi svaka stavka posebnog alata, i prenijet će pravo vlasništva i posjed posebnog alata na kupca [za iznos jednak obrnutom amortiziranom trošku], ili raspolagati njime kako kupac može pismeno uputiti. Uz to, Kupac će imati pravo u posjed bilo kojeg posebnog alata u bilo kojem trenutku, vlasništva nad kojim Kupac stječe po ovom ugovoru, [nakon plaćanja prodavateljeve obrnute amortizirane cijene], a Prodavatelj daje Kupcu pravo ulaska u takve svrhe koje pravo može izvršiti kupac bez ikakve odgovornosti prema prodavaču.

12. Priopćenja za tisak: Prodavatelj se slaže da prodavatelj neće javno objaviti nikakvu potvrdu ili druge informacije u vezi s ovom narudžbom i robom ili uslugama koje se pružaju bez prethodnog pismenog odobrenja kupca.

13. Povjerljivost, izumi: Sve informacije koje Kupac dostavi ili učini dostupnima Prodavatelju ili prodavačevim zaposlenicima ili kooperantima u vezi s predmetima ili uslugama obuhvaćenim ovom Narudžbenicom tretirat će se kao povjerljive i neće ih otkriti Prodavatelj, njegovi zaposlenici, i podizvođači bilo kojoj trećoj strani bilo u cijelosti ili djelomično bez prethodnog pismenog pristanka Kupca. Prodavatelj se slaže da neće potraživati ​​bilo kakav zahtjev protiv Kupca u vezi s bilo kojim informacijama koje će Prodavatelj otkriti ili koje će ubuduće otkriti Kupcu u vezi s predmetima ili uslugama obuhvaćenim ovom Narudžbenicom. Prodavatelj se slaže da svi dizajni, crteži, procesi, kompozicije materijala, specifikacije, softver, radovi na maskama ili druge tehničke informacije koje je izradio ili dostavio prodavač ili ih je pružio kupac u vezi s predmetima ili uslugama obuhvaćenim ovom narudžbenicom, uključujući sva prava na njih , bit će jedino i ekskluzivno vlasništvo Kupca, bez ikakvih ograničenja, a Prodavatelj će ga zaštititi od neovlaštenog otkrivanja ili korištenja od strane bilo koje treće strane.
Prodavatelj se slaže da se, u vezi sa svim izumima i poboljšanjima takvih dizajna, crteža, postupaka, sastava materijala, specifikacijama, softverom, maskama ili drugim tehničkim informacijama koje je prodavač izradio ili dostavio u vezi s predmetima ili uslugama obuhvaćenim ovom Narudžbenicom Prodavatelj će kupcu odmah identificirati i otkriti takve izume ili poboljšanja te izvršiti ili pribaviti izvršenje bilo kakvih papira i poduzeti radnje potrebne za usavršavanje vlasništva nad izumima ili poboljšanjima kod kupca ili potrebne za nabavu, održavanje, ili izvršenje od strane Kupca bilo kojeg patenta, zaštitnog znaka, autorskih prava, poslovne tajne, autorskog prava ili drugog vlasničkog prava koje se odnosi na izume ili poboljšanja. Prodavatelj ovim putem imenuje kupca za punomoćnika prodavatelja da izvrši takve papire ili poduzme takve radnje. Povjerljivost i dodjela obveza izuma iz ovog članka preživjet će prestanak ili završetak ovog naloga za kupovinu.
Prodavatelj se slaže da će za kupca isključivo proizvoditi predmete obuhvaćene ovim Ugovorom. Prodavatelj neće prodavati bilo koji predmet obuhvaćen ovim Ugovorom izravno ili neizravno bilo kojem kupcu Kupca ili bilo kojem drugom poslovanju.

14. Naknada za intelektualno vlasništvo: Prodavatelj se slaže (a) da će braniti, odštetiti i držati bezopasnim kupca, njegove nasljednike i kupce od svih zahtjeva, zahtjeva, gubitaka, tužbi, štete, odgovornosti i troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade) koji proizlaze iz bilo koje tužbe , zahtjev ili radnja zbog stvarne ili navodne izravne ili doprinosne povrede ili poticanja na kršenje bilo kojeg američkog ili stranog patenta, zaštitnog znaka, autorskog prava, djela pod maskom ili drugog vlasničkog prava zbog proizvodnje, uporabe ili prodaje predmeta ili usluga koje su obuhvaćene ovom narudžbenicom, uključujući povredu koja proizlazi iz poštivanja specifikacija kupca, ili stvarne ili navodne zlouporabe ili prisvajanja poslovne tajne koja proizlazi izravno ili neizravno iz prodavateljevih radnji, (b) da se odrekne bilo kojeg potraživanja protiv kupca prema Jedinstvenoj komercijalnoj Kodeks ili na neki drugi način, uključujući bilo koji zahtjev koji se smatra bezopasnim ili sličnim, na bilo koji način povezan sa zahtjevom podnesenim protiv prodavatelja ili kupca za patent, trgovinu kršenje autorskih prava, kršenje autorskih prava ili maske ili slično, uključujući potraživanja koja proizlaze iz poštivanja specifikacija kupca i (c) da će kupac imati svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, neopozivu licencu za upotrebu, prodaju i prodaju, popraviti i popraviti te rekonstruirati i rekonstruirati predmete obuhvaćene ovom narudžbenicom. Prodavatelj dodjeljuje Kupcu sva prava, vlasništvo i interese nad svim zaštitnim znakovima, autorskim pravima i zaštitnim pravima na bilo kojem materijalu stvorenom za Kupca u vezi s ovom Narudžbenicom. Obveze iz ovog članka preživjet će prestanak ili završetak ovog naloga za kupovinu.

15. Naknada štete: Prodavatelj se nadalje obvezuje da će kupca nadoknaditi i držati ga neškodljivim za sve gubitke, obveze, štete, zahtjeve, zahtjeve, tužbe, radnje, postupke, subrogaciju i troškove, uključujući sudske troškove i razumne odvjetničke naknade, povezane na bilo koji način s ove Narudžbenice ili izvršenih usluga ili predmeta isporučenih prema ovoj Narudžbenici, osim predmeta proizvedenih u potpunosti prema specifikacijama Kupca, na koje polaže prava ili ih izrađuje bilo koja osoba, tvrtka, udruženje ili korporacija, uključujući zaposlenike, radnike, sluge ili agente Prodavatelja i njegovi podizvođači koji proizlaze iz bilo kojeg razloga ili iz bilo kojeg razloga. Prodavatelj se nadalje slaže po primitku obavijesti da odmah preuzme punu odgovornost za obranu svake i svih takvih tužbi, radnji ili postupaka koji se mogu pokrenuti protiv prodavatelja ili protiv kupca. U slučaju da prodavatelj upotrebljava kupčeve strojeve ili opremu u obavljanju bilo kojeg posla koji bi mogao biti potreban prema ovoj narudžbenici, smatrat će se da su takvi strojevi ili oprema pod isključivim nadzorom i nadzorom prodavatelja tijekom razdoblja takve upotrebe od strane Prodavač.

16. Osiguranje: Ako ova Narudžbenica pokriva obavljanje poslova za Kupca, Prodavatelj se obvezuje nadoknaditi i zaštititi Kupca od svake odgovornosti, zahtjeva ili zahtjeva za ozljedom ili štetom bilo koje osobe ili imovine koja proizlazi iz izvršavanja ove Narudžbenice. Prodavatelj se nadalje slaže da će dostaviti potvrdu prijevoznika koji pokazuje da prodavatelj ima odgovarajuće osiguranje u sljedećim minimalnim iznosima:
(a) radnička naknada; Zakonska ograničenja za države u kojima će se posao izvesti.
(b) sveobuhvatnu opću odgovornost, uključujući ugovornu odgovornost; Završeni postupci / proizvodi; Široka imovinska šteta; i Zaštitnu odgovornost dobavljača, ako se koriste podizvođači. Minimalna ograničenja Osobna ozljeda, uključujući smrt i imovinsku štetu 250,000 1,000,000 USD za svaku pojavu, XNUMX XNUMX XNUMX USD ukupno.
(c) Odgovornost za automobile, uključujući vozila u vlasništvu, najmu i ne-vlasništvu. Minimalna ograničenja - Tjelesna ozljeda 250,000 500,000 USD po osobi, 250,000 XNUMX USD za svaki slučaj i Šteta imovine XNUMX XNUMX USD za svaku pojavu.
Spomenuta potvrda mora sadržavati ime osiguravatelja, broj police, datum isteka, ograničenja odgovornosti i odredbu koja predviđa najmanje deset (10) dana pismene obavijesti o otkazivanju. Ako je prodavatelj samoosiguravatelj, potvrdu Ministarstva rada i industrije države u kojoj će se obavljati navedeni posao mora dostaviti taj odjel izravno kupcu. Pridržavanje od strane prodavatelja zahtjeva osiguranja ni na koji način ne utječe na prodavačevu naknadu štete kupcu prema gore navedenom članku 13.

17. Otkazivanje zbog zadanog: Kupac će imati pravo otkazati zbog zadanog sve ili bilo koji dio neisporučenog dijela ove Narudžbenice ako Prodavatelj ne napravi razumni napredak u ispunjavanju Narudžbenice u navedeno vrijeme, ako Prodavatelj ne izvrši isporuke kako je navedeno u rasporedu isporuke, ako prodavatelj prekrši bilo koji od ovih uvjeta, uključujući jamstva prodavatelja, ako prodavatelj dogovori, produži ili ustupi u korist vjerovnika, ako prodavatelj raskine ili na drugi način prestane postojati ili redovito posluje naravno, ili likvidira svu ili gotovo svu svoju imovinu, ako prodavatelj postane insolventan ili ako prodavatelj općenito ne plati svoje dugove kako dospijevaju. Ako je ova Narudžbenica otkazana prema zadanim postavkama, kupac može zahtijevati od prodavatelja da prenese vlasništvo i isporuči kupcu sve (a) dovršene predmete i (b) djelomično dovršene predmete i materijale, dijelove, alate, kalupe, pločice, uređaje, planove, crteže, informacije i ugovorna prava koja je prodavatelj izradio ili stekao za raskinuti dio ove narudžbenice. Prodavatelj će također zaštititi i sačuvati imovinu u svom posjedu u kojoj kupac ima interesa. Prava i pravni lijekovi Kupca navedeni u ovom članku dodaju se, a ne umjesto bilo kojeg drugog pravnog lijeka koji Kupac može imati u zakonu ili kapitalu ili u skladu s drugim člancima ovog Narudžbenice. Ako nakon otkaza sukladno ovom članku, nadležni sud ili na neki drugi način utvrdi da prodavatelj nije zatajio ili da je propust mogao biti opravdan, prava i obveze stranaka bit će jednake kao da raskid je izdan u skladu s člankom 16. ovog zakona. Prije nego što Kupac iskoristi svoje pravo da otkaže zbog zadanog, Kupac može odlučiti pružiti Prodavatelju priliku da izliječi Zadano. Ako kupac odluči pružiti prodavatelju priliku da izliječi svoje zadano stanje, kupac će prvo prodavatelju dostaviti pisanu obavijest o neispunjenju obveza prodavatelja. Zatim prodavatelj mora u pisanom obliku s poštanskim pečatom u roku od deset (10) dana od primanja obavijesti kupca o zadanom navesti kako prodavatelj namjerava izliječiti zadano stanje prodavatelja. Kupac će procijeniti prodavačev pismeni odgovor i odrediti hoće li mu odobriti vremensko razdoblje u kojem prodavatelj može izliječiti njegov zadani uvjet. Bilo koje vremensko razdoblje dodijeljeno Prodavatelju da izliječi zadane postavke varirat će, ovisno o okolnostima u vezi sa zadanim.

18. Raskid radi praktičnosti: Kupac može u cijelosti ili s vremena na vrijeme djelomično prekinuti izvođenje radova prema ovom Nalogu za narudžbu pismenom obavijesti o raskidu, pri čemu će Prodavatelj zaustaviti rad na datum i u opsegu navedenom u obavijesti i raskinuti sve naručuje i podugovara u mjeri u kojoj se odnosi na prekinut posao. Prodavatelj će odmah obavijestiti kupca o količinama odgovarajućeg djela i materijala koji su pri ruci ili su kupljeni prije raskida i najpovoljnije raspolaganje koje prodavatelj može učiniti, prodavač će se pridržavati uputa kupca u vezi s prijenosom i raspolaganjem vlasništvom nad posjedom takvog djela i materijal. U roku od 60 dana nakon primitka takve obavijesti o raskidu, prodavatelj će predati sve svoje zahtjeve za plaćanje kako je navedeno u ovom odjeljku 16. koji proizlaze iz takvog raskida. Kupac će imati pravo provjeriti takve zahtjeve u bilo koje razumno vrijeme ili vrijeme pregledavanjem i revizijom zapisa, objekata, radova ili materijala Prodavatelja koji se odnose na ovu Narudžbenicu. Kupac će platiti prodavatelju bez dupliciranja cijenu narudžbenice za gotov posao koji je prihvatio kupac i troškove prodavatelja nedovršenog rada i sirovina koje se mogu dodijeliti završenom poslu, na temelju bilo koje revizije koju kupac može provesti i općeprihvaćenih računovodstvenih načela, manje, međutim (a) vrijednost ili trošak (ovisno o tome što je veće) bilo kojih predmeta koje prodavatelj koristi ili prodaje bez pristanka kupca; (b) dogovorenu vrijednost bilo kojih predmeta koje prodavatelj koristi ili prodaje uz pristanak kupca; i (c) troškove bilo kojeg oštećenog, oštećenog ili uništenog djela ili materijala. Kupac neće izvršiti plaćanja za gotove radove, obrađene postupke ili sirovine koje je prodavač proizveo ili nabavio preko ukupne cijene navedene u ovom Nalogu za kupnju, umanjenu za plaćanja koja će biti izvršena ili koja će se izvršiti, a izvršit će se prilagodbe umanjujući plaćanje prema ovom ugovoru da bi troškovi nedovršenog rada i sirovine proporcionalno odražavali svaki naznačeni gubitak na cijeloj narudžbenici da je dovršen. Uplata izvršena prema ovom članku predstavlja jedinu odgovornost kupca u slučaju da se ova Narudžbenica raskine sukladno ovom članku. Ako ovim Narudžbenicama nije drugačije predviđeno, odredbe ovog članka neće se primjenjivati ​​na otkazivanje od strane Kupca zbog neispunjavanja obveza Prodavatelja ili iz bilo kojeg drugog razloga dopuštenog zakonom ili ovim Narudžbenicama. Ako u članku 15 nije drugačije predviđeno, odredbe ovog članka neće se primjenjivati ​​na bilo koje otkazivanje od strane Kupca zbog neplaćanja od strane prodavatelja. Prodavatelj ni u kojem slučaju neće imati pravo na predviđenu dobit ili na posebnu ili posljedičnu štetu prema ovom Nalogu za kupovinu.

19. Usklađenost s primjenjivim zakonima: Prodavatelj se slaže da će se, u izvršavanju ove Narudžbenice, pridržavati svih primjenjivih zakona, statuta, pravila, propisa ili naredbi vlade Sjedinjenih Država ili bilo koje države ili političke podjele. Ne ograničavajući općenitost navedenog, prodavatelj se slaže da, da bi bio odobren za plaćanje, na svim fakturama mora sadržavati sljedeću izjavu:
"Prodavatelj izjavljuje da je, u pogledu proizvodnje predmeta obuhvaćenih ovom računom, u potpunosti udovoljio svim odredbama Zakona o poštenim standardima rada iz 1938., izmijenjenog i dopunjenog."

20. Izvršne naredbe: prodavatelj se slaže da se izjave i odredbe koje se traže izvršnom naredbom 11246, izmijenjenom izvršnom naredbom 11375 (Jednake mogućnosti), izvršnom naredbom 11625 (manjinska poduzeća), izvršnom naredbom 11701 (afirmativna akcija za branitelje s invaliditetom i veterane) Vijetnamsko doba) i Izvršna naredba 11758 (Zapošljavanje hendikepiranih) ovime su uključeni u ovaj Nalog za kupovinu i čine ga dijelom.

21. Odricanje: Propust Kupca da inzistira, u jednom ili više slučajeva na izvršenju bilo kojeg od uvjeta, ugovora ili uvjeta ove Narudžbenice ili da ostvari bilo koje pravo prema ovom Ugovoru, neće se tumačiti kao odricanje ili odustajanje od buduće izvršavanje bilo kojih takvih uvjeta, ugovora ili uvjeta ili buduće izvršavanje takvog prava, ali obveza Prodavatelja u pogledu takvih budućih izvedbi i dalje će ostati u punoj snazi ​​i na snazi.

22. Dodjela: Prodavatelj neće dodijeliti nijedan iznos koji treba dospjeti ili koji treba dospjeti, niti bilo koji posao koji će se izvesti prema ovoj Narudžbenici, niti prodavatelj podugovarat će za dovršeni ili bitno dovršeni materijal tražen ovim Narudžbenicom bez prethodne kupčeve narudžbe. pismeni pristanak, koji pristanak može biti uskraćen iz bilo kojeg razloga po vlastitom nahođenju kupca.

23. Pravni lijekovi: Predviđeni pravni lijekovi bit će kumulativni, kao i svi drugi ili daljnji pravni lijekovi predviđeni zakonom ili glavnicom. Kupac će imati pravo poravnati sve iznose koje Kupac plaća Prodavaču prema ovom Nalogu za kupovinu ili na neki drugi način. U slučaju bilo kakvih sporova koji proizlaze iz ove Narudžbenice, Kupac i Prodavatelj će marljivo nastaviti s izvedbom koja je potrebna prema ovom ugovoru do rješenja bilo kojeg takvog spora. Ako je bilo koji dio ove narudžbenice nevaljan ili neprovediv, preostali dijelovi ove narudžbenice ostaju valjani i izvršni.
24. Rješavanje sporova: U slučaju spora između stranaka koji proizlazi iz ovog naloga za kupovinu ili se odnosi na njega, a odnosi se samo na novčanu štetu ili dospjeli novac, stranke se slažu da će se sastanku odmah prisustvovati predstavnici svake stranke koja ima odluku - donošenje ovlasti u vezi sa sporom da se u dobroj namjeri pokuša pregovarati o rješavanju spora. Ako u roku od trideset (30) dana nakon takvog sastanka stranke ne uspiju pregovarati o rješavanju spora, stranke će uložiti sve napore da odaberu alternativni postupak rješavanja spora ("ADR"), poput arbitraže ili posredovanja, za rješavanje spora. Ako se stranke ne mogu dogovoriti o obliku ADR-a u roku od petnaest (15) dana nakon trideset (30) dana pregovaračkog razdoblja, tada svaka stranka može tražiti druge dostupne pravne lijekove nakon sedam (7) dana pismene obavijesti drugoj strani o svom namjeru da to učini. Ako su stranke u mogućnosti dogovoriti se o obliku ADR-a, nastavit će s njegovom provedbom u dobroj vjeri i na vrijeme. U slučaju da ADR ne rezultira rješavanjem spora nakon razumnog vremenskog razdoblja, tada svaka stranka može tražiti druge dostupne pravne lijekove nakon sedam (7) dana pismene obavijesti drugoj strani u kojoj se precizira njezin namjeravani postupak.
25. Mjerodavno pravo: Ovom narudžbenicom upravljat će, tumačiti je i tumačiti i, u skladu sa zakonima Commonwealtha Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - STANDARDNI UVJETI PRODAJE

1. GENERAL
Ovi Standardni uvjeti prodaje i neusaglašene odredbe u Bacharach Kotacija Inc., ako postoji, („Ugovor“) uređuje u svim pogledima svu prodaju i upotrebu bilo kojeg proizvoda, („Proizvod“ ili „Proizvodi“) i usluge („Usluge“) iz Bacharach, Inc („Prodavatelj“) od strane kupca („Kupac“), uključujući bez ograničenja buduće zamjenske proizvode koje je kupac kupio. Ako se ovo pisanje na bilo koji način razlikuje od uvjeta i odredbi kupčeve narudžbe ili ako se ovo tumači kao prihvaćanje ili kao potvrda koja djeluje kao prihvaćanje, tada je prihvaćanje prodavatelja IZRIČITO UVJETNO ODNOSNO KORIŠTENJU KUPCA U BILO KOJIM UVJETIMA SADRŽANIMA TO SE RAZLIKUJU OD ILI DODATNO ONIMA SADRŽANIM U PISANJU KUPCA. Nadalje, ovo pisanje smatrat će se obaviješću o prigovoru na takve uvjete i odredbe Kupca. Ako se ovo pisanje tumači kao ponuda, njegovo prihvaćanje IZRIČITO JE OGRANIČENO UVJETIMA SADRŽANIMA. Nijedna narudžbenica ili bilo koji drugi instrument kupnje kupca neće biti učinkovit da proturječi, mijenja, briše ili dodaje uvjete ovog Ugovora, osim ako prodavač izričito ne pristane i ne prihvati pismeno. Ovaj ugovor predstavlja cjelovitu i isključivu izjavu sporazuma između stranaka i zamjenjuje sve prijedloge, usmene, pisane ili elektroničke i sve ostale komunikacije između stranaka koje se odnose na predmet ovog sporazuma. Ponude prodavatelja ponude su koje se mogu prihvatiti samo u cijelosti. Smatra se da kupac prihvaća ovaj Ugovor nakon što se dogodi bilo što od sljedećeg: (i) da kupac prihvati cijenu prodavatelja uz koju je priložen ovaj ugovor; (ii) Kupčeva isporuka narudžbe za proizvode Prodavatelju (putem narudžbenice, rasporeda otpreme ili bilo kojeg drugog načina komunikacije): i / ili (iii) kupčeva prihvaćanja isporuke ili plaćanja proizvoda, bez obzira na bilo koji uvjet dodao ili izbrisao kupac. Sva pitanja koja se ovdje pojave tumačit će se i rješavati u skladu s Trgovačkim zakonikom Commonwealtha Pennsylvania bez obzira na njegove sukobljene zakonske odredbe i isključujući Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe. Sve radnje proizašle iz ovog sporazuma pokretat će se u okrugu Allegheny, PA. Kupac ovim pristaje na nadležnost državnog i saveznih sudova koji sjede u okrugu Allegheny i pristaje pojaviti se u akciji nakon pismene obavijesti o tome. Kupac neće dodijeliti ovaj ugovor bilo kojoj trećoj strani po zakonu, u stečaju ili na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog pristanka prodavatelja. Ovaj Ugovor obvezujuće je i osiguran u korist strana u ugovoru i njihovih sljednika, dopuštenih ustupitelja i primatelja. Propust prodavatelja da inzistira na striktnom izvršavanju ovog Ugovora ili da izvrši neispunjavanje obveza u slučaju bilo koje pojedinačne, ponovljene ili trajne povrede bilo kojeg određenog uvjeta ili uvjeta iz ovog ugovora, neće se smatrati odricanjem od prava prodavatelja da inzistira na strogom izvršavanju ovog Ugovora. ovog Ugovora ili za provođenje neispunjavanja obveza u pogledu kršenja bilo kojeg drugog uvjeta ili, ili u bilo kojem kasnijem trenutku ili u bilo kojem sljedećem događaju, u odnosu na taj određeni uvjet ili uvjet. Ako se za bilo koju od odredbi ovog Ugovora utvrdi da je nevaljana, nezakonita ili neprovediva, tada će takva odredba biti neučinkovita samo do mjere takve nevaljanosti, a nepromijenjene odredbe ovog Sporazuma neće biti oštećene i ostaju na snazi ​​i na snazi .

2. PRODAJA PROIZVODA
Osim ako Kupac nije stranka u ugovoru o distribuciji s Prodavateljem koji regulira Kupčevu preprodaju Proizvoda, Kupac može preprodavati Proizvode kupljene u skladu s ovim Ugovorom samo pod uvjetima koji nisu manje povoljni od trenutnih Standardnih uvjeta prodaje Prodavatelja (kako je objavljeno bacharach.wpengine.com), uključujući bez ograničenja jamstva i ograničenja odgovornosti. Kupac pristaje obeštetiti, držati bezazlenim i braniti Prodavatelja od i protiv svih zahtjeva i tužbi, uključujući odvjetničke troškove, u mjeri u kojoj takva potraživanja i tužbe proizlaze iz toga što Kupac nije uključio takve uvjete udaljenom kupcu.

3. NAKNADE I PLAĆANJE
Kupac se obvezuje platiti naknade za Proizvod ("Naknada za proizvod"). Naknade za usluge posebno će se navesti na prodavačevoj cijeni i računu („Naknada za uslugu“, zajedno s Naknadom za proizvod, „Naknade“). Sve narudžbe podliježu odobrenju kredita u trenutku ulaska. Ako se stranke pismeno ne dogovore drugačije, Uvjeti su neto trideset (30) dana, minimalna narudžba od 50 USD (250 USD za narudžbe za izvoz) i bit će one cijene na snazi ​​u trenutku kada Prodavatelj prihvati Kupčevu narudžbu, osim kako je navedeno u nastavku . Odricat će se minimalna narudžba za narudžbe koje se isporučuju krajnjem korisniku i isporučuju putem emitovanja Next Day Air ili Second Day Air. Neće se odreći minimalne narudžbe za pošiljke izvan kontinentalnog dijela Sjedinjenih Država. Naknada za manipulaciju u iznosu od 7 USD bit će dodana svim narudžbama, osim za pošiljke poslane putem računa treće strane unutar kontinentalnog dijela SAD-a Kako se prodavačeve cijene temelje na troškovima i uvjetima (uključujući tečajeve) koji su postojali u trenutku prihvaćanja, cijene se mogu povećavati kako se ti uvjeti mijenjaju, npr. Povećanje cijene materijala i rada i kolebanja tečaja. Naknade ne uključuju sve troškove poštarine i rukovanja, uključujući naknade za opasne materijale kao odgovarajuće carine, carine, poreze na dodanu vrijednost, poreze na promet, poreze na upotrebu ili naknade koje naplaćuje bilo koje savezno, državno, općinsko ili drugo državno tijelo koje kupac može dužiti kao rezultat ovog Ugovora, kupnja Proizvoda i usluga ili druge naknade koje se mogu nametnuti prodajom, preprodajom ili korištenjem Proizvoda. Takve naknade prodavatelj plaća za račun kupca. Svaki zahtjev za izuzećem od takvih optužbi mora biti jasno naznačen na licu naloga i popraćen svim potrebnim potvrdama o izuzeću. Ako stranke nisu izričito propisale račun ili na drugi način pismeno dogovorile, naknade će biti u američkim dolarima i dospijevaju po primitku računa od strane Kupca, bez prava na odbitke ili prijeboj. Prodavatelj može zahtijevati da se plaćanje izvrši u obliku unosa ili putem neopozivog akreditiva u korist i prihvatljivo za prodavatelja osnovanog na trošak kupca. Ako se plaćanje ne izvrši u roku, prodavatelj može obustaviti sve buduće isporuke ili druge performanse u odnosu na kupca bez odgovornosti ili kazne, a uz sve ostale iznose koji se plaćaju dolje, kupac će prodavatelju platiti i razumne troškove i troškove koji su nastali od strane Prodavatelja u vezi sa svim radnjama poduzetim radi provedbe naplate ili radi očuvanja i zaštite prava prodavatelja prema ovom sporazumu, bilo pravnim postupkom ili na neki drugi način, uključujući bez ograničenja razumne odvjetničke takse, sudske troškove i druge troškove i (1) kamate na sve neplaćene iznose nakon 2 dana naplaćuje se po nižoj (a) stopi od 30% mjesečno ili (b) najvišoj stopi dopuštenoj zakonom.

4. POŠILJKA; DOSTAVA; VIŠA SILE
Način otpreme i prijevoznika odabrat će prodavatelj. Ako se strane pismeno ne dogovore drugačije, pošiljka i isporuka Proizvoda bit će objekt prodavatelja FCA (INCOTERMS 2010), nakon čega se naslov (isključujući naslov bilo kojeg ugrađenog softvera) i rizik od gubitka prenose na kupca. Kupac se slaže da će pregledati sve proizvode na osnovu otpremnih papira i oštećenja ili nestašice po primitku robe na odredište. Svaki zahtjev za gubitak, štetu u tranzitu ili drugi uzrok vidljiv tijekom pregleda podnijet će se kod prijevoznika. Zahtjevi za nedostatak moraju se podnijeti u roku od trideset (30) dana od primitka. Sve troškove pošiljke, osiguranja ili slične troškove snosi kupac. Prema izboru prodavatelja, proizvodi se mogu otpremiti prije traženog datuma isporuke ili u obrocima. Svi podaci o dostavi (uključujući vrijeme za otpremu) su okvirni. Isključiva odgovornost prodavatelja je ulaganje razumnih komercijalnih napora kako bi se ispoštovali navedeni datumi isporuke. Kupac izričito oslobađa prodavatelja bilo kakve odgovornosti za bilo koji gubitak ili štetu nastalu zbog neisporuke ili kašnjenja u isporuci uzrokovanih bilo kojim uvjetima koji su povezani ili su uzrokovani neobradom ili netočnom obradom vremenski osjetljivih informacija i / ili mehanizama, radni spor (npr. štrajk, usporavanje ili isključenje), požar, poplava, državni akt ili propis, pobuna, nemogućnost dobivanja zaliha ili prostora za otpremu, kvar postrojenja, nestanak struje, kašnjenje ili prekid nosača, nesreće, Božja djela ili drugi uzroci izvan kontrole prodavatelja.

5. OTKAZ; NEUSPOSTAVLJANJE DOSTAVE; POVRATAK
Ovaj ugovor, u cijelosti ili djelomično, kupac ne može otkazati ili odgoditi, osim uz prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja i pod uvjetima koji će prodavatelja nadoknaditi štetu. Ako kupac otkaže cijelu ili dio narudžbe za proizvode, kupac će prodavatelju platiti veći iznos jednak (i) 50% cijene za takve otkazane proizvode ili (ii) stvarnu i posljedičnu štetu nastalu od PRODAVCA, uključujući bez ograničenja, prodavačeva očekivana dobit i troškovi koje je prodavač već imao. Ako kupac odgodi isporuku, kupac će prodavatelju platiti zbroj (i) mjesečnih naknada jednakih 1.5% od ukupne cijene za proizvode koji podliježu takvom odgađanju, i (ii) razumnih naknada za odgodu, npr. Slobodno vrijeme prodavatelja, troškovi skladištenja itd. . U slučaju odobravanja zahtjeva za povrat, (i) svi primjenjivi troškovi pakiranja, otpreme i dostave snosit će se na trošak Kupca i (ii) svi se povrati moraju poslati teretom unaprijed plaćenim na račun Kupca. Nikakav povrat prodavatelju ne smije se izvršiti bez prethodnog dobivanja autorizacijskog broja materijala za povrat („RMA“). RMA broj mora biti istaknut na povratnoj ambalaži. Bez prethodnog odobrenja neće se prihvatiti niti priznati apsolutno nikakvi povrati. Povraćaj se naplaćuje u iznosu od 20%. Krediti će se dati samo za stavke za koje se utvrdi da prodavatelj ispunjava uvjete za ponovnu prodaju, isključujući povrate jamstva.

6. JAMSTVO; IZJAVE O GARANCIJI
Jamstvo za proizvod. Ako se kupac i prodavatelj međusobno pismeno ne dogovore, prodavatelj jamči kupcu da drži i prosljeđuje tržišno pravo na proizvode (isključujući bilo koji ugrađeni softver, ako postoji) koji se prodaju ovdje i da svi novi proizvodi moraju biti bez oštećenih tvorničkih izrada i instalirani materijal za Jamstveno razdoblje primjenjivo na Proizvod kako je navedeno u priručniku za proizvod koji započinje isporukom prijevozniku za prvu prodaju ("Jamstvo"). Ako Kupac nije krajnji korisnik Proizvoda koji se prodaju ispod, Kupac se obvezuje pružiti bilo kojem neposrednom kupcu
(„Daljinski kupac“) Ograničeno jamstvo i izjava o odricanju odgovornosti za kupce krajnje upotrebe (daljinski) koje je izdao prodavatelj. Uz popravak ili zamjenu neispravnog dijela proizvoda prema ovom ograničenom jamstvu navedenom ovdje, ako je potreban popravak ili instalacija na licu mjesta od strane prodavatelja ili njegova ovlaštenika, kako to isključivo odredi prodavatelj, tada će usluge povezane s jamstvom i razumni putni i životni troškovi biti kupcu dostavljeni bez dodatnih troškova.
Jamstvo za usluge. Za Usluge koje pruža prodavatelj, prodavač jamči da će usluge biti kvalitetne izrade. Ako se u roku od devedeset (90) dana nakon završetka Usluga pojavi bilo koji propust da se ispuni jamstvo za Uslugu, za prethodno izvršenu Uslugu, Prodavatelj će ponovno izvršiti, ako je moguće izliječiti, one Usluge na koje je takav neuspjeh izravno pogođen. jedini trošak. JEDINSTVENO LIJEKO KUPCA ZA NEISPRAVNE USLUGE OGRANIČIT ĆE SE NA TROŠKOVE REFORME TAKVIH USLUGA. DA BI DOBIO OVO PRAVNO LIJEK, KUPAC MORA OBAVIJESTITI PRODAVCA PISMO O BILO KOJIM TUŽENIM NEDOSTATKOM U TRIDESET (30) DANA DOVRŠAVANJA USLUGA. LIJEK ZA NEISPRAVNE USLUGE EKSKLUZIVAN JE I U LIJEKU OD SVIH OSTALIH LIJEKOVA I DOSTUPNI KUPCU PO ZAKONU ILI U KAPITALU.
Odricanje odgovornosti. ČETVRSTA JAMSTVA U OVOM ODJELJKU SU U MNOGO, A PRODAVAC I NJEGOVI ODGOVORNI PRIDRUŽITELJI I DOBAVLJAČI ODRICUJU SVAKO I SVA OSTALA JAMSTVA, UVJETE ILI PREDSTAVE (IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, ORALNO ILI WRITPENTEN , UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KOJE I SVE PODRAZUMIJEVANE JAMSTVA ILI UVJETE NASLOVA, NEPOKRENOSTI, PRODAJLJIVOSTI, ILI PRIMERNOSTI ILI PRIMERNOSTI ZA BILO KOJU SVRHU (BILO DA LI JE ILI NE PRODAVAČ RAZLOG ZNATI, DA LI JE PREDVIDENO PREDUZETI , DA LI SE TIJELO DA SE POSTANE ZAKONOM, RAZLOGOM OBIČAJA ILI KORIŠTENJA U TRGOVINI, ILI TOKOM POSLOVANJA ILI IZVEDBE.

7. ISKLJUČENJA JAMSTVA; LIJEK
Izuzeća i uvjeti jamstva. Garancija prodavatelja neće se primjenjivati ​​na proizvode, uključujući, bez ograničenja, dijelove, dijelove i materijale koji (a) nisu prodavani od strane prodavatelja koji su pokriveni jamstvima trećih strana, ako postoje, njihovih proizvođača, uključujući, bez ograničenja, baterije i druge habajuće predmete ; (b) su potrošni ili potrošni dijelovi, uključujući bez ograničenja baterije, osigurače, filtere i žarulje; (c) su bili izloženi: (i) radu preko preporučenog kapaciteta, (ii) neadekvatnoj električnoj snazi, klimatizaciji ili kontroli vlage, (iii) nesreći ili katastrofi, uključujući, bez ograničenja, požar, poplavu, vodu , vjetar i munja, (iv) zanemarivanje, uključujući, bez ograničenja, prijelazne snage, (v) zlouporabu ili zlouporabu, (vi) propust kupca da slijedi najnovije objavljene prodajne upute prodavatelja, (vii) neovlaštene izmjene, ugradnju ili popravak od strane osoba koje nisu ovlašteni zastupnici Prodavatelja ili (viii) koriste u svrhe koje nisu navedene u dokumentaciji ili najnovijim objavljenim uputama za rad; ili (d) nisu pravilno pohranjeni, instalirani, održavani ili rade u normalnim uvjetima i u skladu s preporukama Prodavatelja. Garancija prodavatelja ovdje je nevažeća i nema učinka ako je kvar nastao zbog štete koja se dogodila na Proizvodu nakon isporuke ili je povezana s upotrebom neovlaštenog hardvera, softvera ili druge opreme. Kupac prihvaća da ako Kupac zamijeni senzore koje je prodavač isporučio sa senzorima proizvedenim u drugoj proizvodnji, tada će se ukinuti sva jamstva prodavatelja kupcu i udaljenom kupcu i kupac će preuzeti svu odgovornost za štetu, ozljedu ili gubitak koji je kupac pretrpio i / ili udaljenog kupca koji proizlaze iz ove neovlaštene izmjene. Garancija prodavatelja ne uključuje: rutinsko održavanje, uključujući bez ograničenja podešavanja, čišćenje, kalibraciju, zatezanje labavih matica i vijaka; obavljanje usluga povezanih s premještanjem Proizvoda ili dodavanjem ili uklanjanjem sučelja, dodataka, dodataka ili drugih uređaja; popravak oštećenja koja nisu uobičajena habanja; električni radovi izvan proizvoda; bilo kakvo održavanje sučelja, dodataka, dodataka ili drugih uređaja koje nije ponudio prodavatelj; i sve probleme koji proizlaze iz nepodržane usluge.
Lijek. Jedini i isključivi pravni lijek kupca i jedina obveza prodavatelja zbog kršenja jamstva za proizvode navedene u nastavku bit će, prema izboru prodavatelja, prema vlastitom nahođenju, ili (a) popraviti ili zamijeniti oštećeni proizvod koji ne uspije u jamstvenom razdoblju na trošak prodavatelja koristeći nove ili obnovljene dijelove, ili (b) takav oštećeni Proizvod koji ne uspije u jamstvenom razdoblju vratiti Prodavatelju i vratiti Kupcu jednak dio Naknade za oštećeni proizvod. Kupac priznaje i slaže se da prodavačevo pravo na povrat Kupčeve naknade neće biti umanjeno ili ograničeno na bilo koji način ili iz bilo kojeg razloga. Odredba gornjeg pravnog lijeka uvjetovat će se obavještavanjem i potkrijepljivanjem, kako može zahtijevati prodavatelj, da je takav Proizvod skladišten, instaliran, održavan i rukovan u skladu s preporukama prodavatelja. Ako prodavatelj ne odredi drugačije, svi takvi neispravni proizvodi vratit će se u prodavačevo skladište ili na drugo mjesto koje će prodavatelj odabrati, a sve o trošku prodavatelja, pod uvjetom da se kupac pridržava svih prodavateljevih uputa za pakiranje i otpremu. Svrha ovog navedenog pravnog lijeka je ispraviti nedostatke ili vratiti plaćene naknade. Kupac priznaje da je takav ekskluzivni pravni lijek bitan pojam u pogodbi predstavljenoj ovim Ugovorom i da će takav pravni lijek, s obzirom na naknadu plaćenu Prodavatelju, djelovati kao potpuno zadovoljstvo Kupca za bilo koja i sva potraživanja u vezi s tim. Dalje imajući na umu gore navedeno, Kupac priznaje da u slučaju da sud nadležne nadležnosti ili arbitražno vijeće odluči da ovaj ekskluzivni pravni lijek ne pruži Kupcu korist od njegove pogodbe ili da takav ekskluzivni pravni lijek iz bilo kojeg razloga propadne, tada bilo koja takva odluka s obzirom na takav ekskluzivni pravni lijek ili bilo koji takav propust takvog ekskluzivnog pravnog lijeka neće utjecati ili mijenjati na bilo koji način bilo koje ograničenje ili izuzeće jamstava, a sva takva ograničenja i izuzeća nastavit će se s punom snagom i učinkom. Svi zahtjevi za jamstvo za proizvode ili softver protiv prodavatelja moraju se podnijeti u odgovarajućem jamstvenom razdoblju. Predmeti popravljeni ili zamijenjeni u jamstvu jamče samo za ostatak izvornog jamstvenog razdoblja. Prava i pravni lijekovi prodavatelja prema ovom Ugovoru bit će kumulativni, kao i bilo koja druga prava ili pravni lijekovi predviđeni zakonom ili glavnicom. Kupac priznaje da će, ako kupac krši ovaj Ugovor, štetu prodavatelju biti teško odrediti i stoga prodavatelj može tražiti pravično olakšanje, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pravnu zaštitu, koja je dodatak svim ostalim pravnim lijekovima dostupnim u zakonu ili u kapitalu.

8. USKLAĐENOST IZVOZA
Kupac prihvaća da su Proizvodi proizvodi Sjedinjenih Američkih Država i da su izvoz, uporaba, prijenos, preprodaja ili drugi prijenos Proizvoda uređeni zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država. Kupac se slaže da neće preuzimati, izvoziti, preprodavati ili prenositi bilo koji Proizvod bilo kojoj drugoj zemlji ili entitetu kršeći takve zakone i propise.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI; VRIJEME ZA POTRAŽIVANJA; OBEŠTEĆENJE
Kupac se slaže da prodavatelj neće biti odgovoran za SLUČAJNE, POSEBNE, neizravne ili posljedične ili druge slične štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak dobiti ili prihoda, štetu zbog gubitka upotrebe proizvoda, oštećenje imovine, potraživanja trećih strana, uključujući osobna ozljeda ili smrt zbog upotrebe Proizvoda ili neuspjeh prodavatelja da upozori na opasnosti proizvoda ili sigurnu i pravilnu uporabu proizvoda ili ne uputi na njih, bez obzira je li prodavač obaviješten o mogućnostima za takve proizvode štete. Potpuna odgovornost prodavatelja iz bilo kojeg razloga (osim odgovornosti zbog osobne ozljede prouzročene prodavateljevom nepažnjom), bilo da proizlazi iz ugovora, jamstva, delikta (uključujući nehat), stroge odgovornosti, odgovornosti za proizvode ili bilo koje druge teorije odgovornosti, bit će ograničena na manja od stvarne štete kupca ili cijene plaćene prodavatelju za proizvode koji su predmet zahtjeva kupca. Svi zahtjevi protiv Prodavatelja moraju se podnijeti u roku od jedne godine nakon što se pojavi uzrok tužbe, a Kupac se izričito odriče bilo kakvih duljih zastara. Kupac će braniti, obeštetiti i držati Prodavatelja i njegove službenike, direktore, agente, predstavnike, zaposlenike, dobavljače i pridružene tvrtke neškodljivim od bilo kojeg iznosa, potraživanja, troškova, dužnosti, tužbi, radnji, gubitaka, štete, pravnih naknada, obveza , obveze i založno pravo nastale kao posljedica (i) kupčeve kupnje, korištenja, posjedovanja, vlasništva, rada, stanja, preprodaje, prijenosa, izvoza, prijevoza ili zbrinjavanja Proizvoda, (ii) povrede ili navodne povrede bilo kojeg stranog, saveznog , državni, županijski ili lokalni zakoni ili propisi, uključujući, bez ograničenja, zakone i propise koji reguliraju sigurnost proizvoda i radne prakse, (iii) nesavjesne radnje ili propusti kupca da nanesu štetu kupcima Prodavateljevih proizvoda i ( iv) Kršenje ovog Ugovora od strane kupca

10. SIGURNOSNI INTERES
Da bi osigurao obvezu Kupca da plati Proizvode, Kupac ovlastio Prodavatelja u bilo koje vrijeme, i s vremena na vrijeme, izvršiti i / ili arhivirati, u skladu sa zakonima bilo koje jurisdikcije, sa ili bez potpisa Kupca, sve Uniforme Trgovački zakon ili druge primjenjive izjave o financiranju ili nastavku ili drugi dokumenti koje Prodavatelj može smatrati potrebnim ili poželjnim da bi ispunio svoj sigurnosni interes u Proizvodima. Kupac ovlašćuje prodavatelja da izvrši bilo koju takvu dokumentaciju u ime kupca kao punomoć kupca, koju prodavatelj može izvršiti kao punomoćnika kupca.

Povratak na vrh