Téarmaí & Coinníollacha an Ordaithe Ceannaigh

1. Glacadh le hOrdú Ceannaigh: Ní bheidh Ceannaitheoir faoi cheangal ag an Ordú Ceannaigh seo go dtí go ndéanfaidh an Díoltóir an chóip admhála den Ordú Ceannaigh seo a fhorghníomhú agus a sheoladh ar ais chuig an gCeannaitheoir. Beidh an díoltóir faoi cheangal ag an Ordú Ceannaigh seo agus a théarmaí agus coinníollacha nuair a fhorghníomhaíonn sé agus a sheolann sé an chóip admhála, nuair a léiríonn sé a mhalairt go nglacann sé leis an Ordú Ceannaigh seo, nuair a sheachadann sé don Cheannaitheoir aon cheann de na míreanna a ordaítear anseo nó nuair a thugann sé don Cheannaitheoir aon cheann de na seirbhísí a ordaítear anseo. Cuireann an tOrdú Ceannaigh seo teorainn go sainráite le glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha a luaitear anseo, agus diúltaítear aon téarmaí nó coinníollacha breise nó difriúla a mholann an Díoltóir mura n-aontaíonn an Ceannaitheoir go sainráite leis i scríbhinn. Ní bheidh aon chonradh ann ach amháin an Comhaontú agus an tOrdú Ceannaigh seo arna fhorghníomhú mar a fhoráiltear thuas.

2. Leasuithe: Aontaíonn na páirtithe go bhfuil an conradh iomlán agus críochnaitheach idir an Ceannaitheoir agus an Díoltóir san Ordú Ceannaigh seo, lena n-áirítear na téarmaí agus na coinníollacha mar aon le haon doiciméid a ghabhann leis seo nó a corpraíodh anseo trí thagairt; nach mbeidh aon chomhaontú ná tuiscint chun an tOrdú Ceannaigh seo a mhodhnú ina cheangal ar an gCeannaitheoir mura bhfuil sé i scríbhinn agus sínithe ag ionadaí údaraithe an Cheannaitheora. Ionchorpraítear leis seo na sonraíochtaí, na líníochtaí agus na sonraí go léir a chuirtear faoi bhráid an Díoltóra leis an Ordú Ceannaigh seo nó dá dtagraítear leis an Ordú Ceannaigh seo agus déantar cuid den Ordú Ceannaigh seo.

3. Athruithe: Forchoimeádann ceannaitheoir an ceart ag am ar bith athruithe i scríbhinn a dhéanamh ar aon cheann amháin nó níos mó díobh seo a leanas: (a) Sonraíochtaí, líníochtaí agus sonraí a ionchorpraíodh san Ordú Ceannaigh seo; (b) modhanna loingsithe nó pacála; (c) áit seachadta; (d) am an tseachadta; (e) modh seachadta; agus (f) cainníochtaí. Má tá méadú nó laghdú ar chostas an Ordaithe Ceannaigh seo nó an t-am a theastaíonn chun an tOrdú Ceannaigh seo a chomhlíonadh, beidh an díoltóir i dteideal coigeartú cothromasach a éileamh ar an bpraghas atá i gcomhréir leis an bpraghsáil bhunaidh. Beidh fianaise i scríbhinn ag gabháil le haon athruithe / iarratais agus beidh siad faoi réir iniúchta ag an gCeannaitheoir. Measfar aon éileamh ar choigeartú faoin Airteagal seo a tharscaoileadh mura ndearbhaítear é laistigh de fiche (20) lá ón dáta a gheobhaidh an Díoltóir an t-ordú athraithe; ar choinníoll, áfach, go bhféadfaidh an Ceannaitheoir, má chinneann sé dá lánrogha féin go dtugann na fíricí údar leis an ngníomh sin, aon éileamh den sórt sin a cuireadh isteach tráth ar bith roimh an íocaíocht dheiridh faoin Ordú Ceannaigh seo a fháil agus gníomhú ina leith. Ní mór don Cheannaitheoir aon éileamh ón Díoltóir ar choigeartú faoin Airteagal seo a cheadú i scríbhinn sula dtéann an Díoltóir ar aghaidh leis an gcoigeartú éilithe. Ní bheidh méaduithe praghais ceangailteach ar Cheannaitheoir mura léir é le leasú ar an gComhaontú arna shíniú ag ionadaí údaraithe an Cheannaitheora.

4. Seachadadh: Tá an t-am riachtanach i bhfeidhmiú an Ordaithe Ceannaigh seo, agus mura ndéantar earraí a sheachadadh sna cainníochtaí agus ag na hamanna a shonraítear, nó mura gcuirtear seirbhísí i gcrích ag na hamanna a shonraítear, forchoimeádann an Ceannaitheoir an ceart gan dliteanas, agus i dteannta a chearta agus leigheasanna eile, ceachtar de na bearta seo a leanas nó gach ceann díobh a dhéanamh: (a) ródú díreach earraí a bhrostú (íocfaidh an Díoltóir costas an ródaithe brostaithe); (b) an tOrdú Ceannaigh seo a fhoirceannadh trí fhógra don Díoltóir maidir le míreanna nach bhfuair an Ceannaitheoir nó seirbhísí nár tugadh an tráth a sheoltar fógra chuig Ceannaitheoir agus chun earraí nó seirbhísí ionaid a cheannach in áit eile agus aon chaillteanas a thabhaítear a ghearradh ar an Díoltóir; nó (c) i gcás go gcruthóidh an seachadadh ar chúiseanna nach féidir a chur in iúl don díoltóir staid stoic, beidh an Ceannaitheoir i dteideal pionós a éileamh ar an Díoltóir; beidh an pionós dhá faoin gcéad (2%) den chuid den phraghas ceannaigh atá dlite ar na míreanna moillithe do gach lá den mhoill. Ní rachaidh méid iomlán an phionóis faoi chlásal (c) thar fiche faoin gcéad (20%) den phraghas ceannaigh iomlán.

Beidh an díoltóir faoi dhliteanas as muirir iompair, moilleanna nó éilimh a thig as diall an díoltóra ó threoracha ródaithe an Cheannaitheora. Ní bheidh an díoltóir faoi dhliteanas i leith costas iomarcach seachadtaí nó mainneachtainí mar gheall ar chúiseanna nach bhfuil faoina smacht agus gan a locht nó a fhaillí; ar choinníoll, áfach, nuair a bheidh cúis ag an Díoltóir a chreidiúint nach ndéanfar seachadtaí mar a bhí sceidealta, go dtabharfar fógra i scríbhinn ina leagfar amach cúis na moille a bhfuil súil leis láithreach don Cheannaitheoir. Más moill nó mainneachtain fochonraitheora is cúis le moill nó mainneachtain an díoltóra, ní bheidh an mhoill nó an mhainneachtain sin inmháil ach amháin má d’eascair sé as cúiseanna nach raibh smacht ag an Díoltóir agus ag an bhfochonraitheoir orthu agus gan locht nó faillí ceachtar acu agus an ní raibh earraí a bhí le tabhairt nó seirbhísí le tabhairt ar fáil ó fhoinsí eile in am trátha chun ligean don Díoltóir an sceideal seachadta nó feidhmíochta riachtanach a chomhlíonadh.
Ní bheidh aon dliteanas ar cheannaitheoir as íocaíocht as earraí a sheachadtar chuig Ceannaitheoir, atá níos mó ná na cainníochtaí a shonraítear san Ordú Ceannaigh seo agus sceidil seachadta. Beidh earraí den sórt sin faoi réir a ndiúltaithe agus a thabhairt ar ais ar chostas an díoltóra, lena n-áirítear muirir iompair ar an dá bhealach. Ní bheidh ceannaitheoir faoi dhliteanas as aon chostais ábhartha nó táirgeachta a thabhóidh an Díoltóir de bhreis ar an méid nó roimh an am is gá chun sceidil seachadta an Cheannaitheora a chomhlíonadh.

5. Treoracha Seachadta: Ní dhéanfaidh an díoltóir seachadtaí ach le linn gnáthuaireanta gnó an Cheannaitheora agus chuig duga glactha an Cheannaitheora ag an seoladh cuí a liostaítear thíos, nó mar a chuireann an Ceannaitheoir in iúl a mhalairt. (le haghaidh loinge ó sholáthraithe). D’fhéadfadh seachadtaí idirnáisiúnta a bheith san áireamh anseo. Ceanglófaí ar an Díoltóir gach ceadúnas is infheidhme a bheith aige.
Neodrón Inc.
456 Bealach Uachtarlainne
Exton, L., 19341

6. Cigireacht agus Glacadh: Tá an íocaíocht dlite 45 lá tar éis an dáta is déanaí nuair a fhaigheann Ceannaitheoir sonrasc ceart nó an dáta a fhaigheann Ceannaitheoir earraí comhréireacha. Tá gach earra a cheannaítear faoi seo faoi réir iniúchta ag ceann scríbe an Cheannaitheora roimh íocaíocht nó ina dhiaidh sin de rogha an Cheannaitheora. Ní hionann íocaíocht as aon earraí faoin Ordú Ceannaigh seo agus glacadh leo. Forchoimeádann ceannaitheoir an ceart diúltú agus diúltú glacadh le míreanna nach bhfuil de réir na dtreoracha, na sonraíochtaí, na líníochtaí, agus na sonraí nó barántais an Díoltóra (sainráite nó intuigthe) nó nach gcomhlíonann an tOrdú Ceannaigh seo (cibé acu mar gheall ar mhainneachtain an díoltóra é a dhéanamh Gníomhartha Dé nó eile a dhéanamh, nó a bhfuil lochtanna eile orthu, cibé acu folaigh nó follasach. Is iad gníomhartha Dé aon chúis nach bhfuil smacht ag Ceannaitheoir orthu, lena n-áirítear tinte, tuilte, saincheisteanna comhshaoil ​​eile, stailceanna agus difríochtaí le fostaithe. Coinníonn ceannaitheoir an ceart earraí le lochtanna folaigh nach bhfuarthas amach go dtí tar éis glacadh le hearraí den sórt sin a dhiúltú, ar choinníoll go ndéantar an diúltú sin laistigh de thréimhse réasúnta ama tar éis an locht a fhionnadh.
Tabharfar earraí nach nglactar leo ar ais don Díoltóir le haghaidh aisíocaíochta iomláine nó creidmheasa nó athsholáthair de réir rogha an Cheannaitheora agus riosca agus costas an díoltóra, lena n-áirítear muirir iompair ar an dá bhealach. Ní dhéanfar aon earraí diúltaithe a athsholáthar mura sonraítear i scríbhinn ón gCeannaitheoir. Ina theannta sin, féadfaidh Ceannaitheoir éileamh a dhéanamh ar dhamáistí, lena n-áirítear costais déantúsaíochta, damáiste d’ábhair, nó earraí de bharr dornálaíochta míchuí, crating nó pacáil, agus caillteanas brabúis nó damáistí speisialta eile a thabhaíonn Ceannaitheoir. Beidh an ceart sin sa bhreis ar aon leigheasanna eile a fhoráiltear le dlí. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar cheart an Cheannaitheora earraí nó orduithe eile a dhiúltú má ghlactar le gach ceann nó aon chuid de na míreanna. Ní ghlacfaidh Ceannaitheoir glacadh le lastais amach anseo má ghlactar le haon cheann de na míreanna.

7. Pacáil, Lipéadú agus Coimeádáin: Ní féidir aon mhuirir as pacáil nó coimeádáin a bhilleáil leis an gCeannaitheoir mura sonraítear ar aghaidh an Ordaithe Ceannaigh seo. Ullmhóidh an díoltóir lipéid do na boscaí agus na coimeádáin seolta ina mbeidh cibé faisnéis, más ann, a shonróidh an Ceannaitheoir. Beidh an díoltóir faoi dhliteanas i leith damáiste d’ábhair nó d’earraí a thuairiscítear anseo de bharr dornálaíochta, crating nó pacála míchuí.

8. Barántais Díoltóra: Éilíonn an díoltóir leis seo go mbeidh na hearraí a chuirtear ar fáil faoi seo saor ó lochtanna in ábhar, ceardaíocht agus dearadh, ar cháilíocht inmhargaidh agus oiriúnach chun críocha an Cheannaitheora agus go gcomhlíonfaidh siad treoracha, sonraíochtaí, líníochtaí agus sonraí an Cheannaitheora. Éilíonn an díoltóir leis seo freisin go gcomhlíonfaidh na hearraí a thabharfar faoi seo gach uiríoll, dearbhú, gealltanas, tuairisc, sampla nó samhail atá mar bhunús leis an Ordú Ceannaigh seo, aontaíonn an díoltóir go mairfidh na barántais seo ó ghlacadh na n-ítimí. Beidh na barántais uile roimhe seo sa bhreis ar aon bharántais a mbeidh scóip bhreise acu a thabharfaidh an Díoltóir don Cheannaitheoir. Ní mheasfar aon cheann de na barántais sin agus aon bharántais intuigthe nó sainráite eile a bheith á ndiúltú nó á n-eisiamh mura bhfuil fianaise nó fógra athraithe ordaithe ceannaigh eisithe agus sínithe ag ionadaí údaraithe an Cheannaitheora. I gcás sárú baránta, beidh Ceannaitheoir i dteideal gach leigheas faoin gCód Tráchtála Comhionanna nó dlí infheidhmithe eile a eascróidh as an sárú sin.

9. Idirmhalartaitheacht: Beidh gach earra a cheannaítear faoi seo (nó cuid de seo) inmhalartaithe go hiomlán le míreanna cosúil leo (nó codanna díobh) a cheannaigh Custaiméir nó Ceannaitheoir an Díoltóra roimhe seo. Chuige sin, tá an dearadh, na próisis nó na nósanna imeachta go léir a d’úsáid an Díoltóir chun earraí cosúil leo (nó codanna díobh) a úsáid roimhe seo le húsáid ag an Díoltóir chun na míreanna (nó codanna díobh) a ceannaíodh anseo a sholáthar. Teastaíonn cead i scríbhinn roimh ré ón gCeannaitheoir le haghaidh aon diall ar aon cheann de dhearaí, phróisis nó nósanna imeachta an díoltóra. Beidh an díoltóir faoi dhliteanas as costais uile an Cheannaitheora a bhaineann le fionnachtain agus iarfheistiú earraí neamh-idirmhalartaithe (nó codanna díobh) a eascróidh as mainneachtain an díoltóra ceanglais an Airteagail seo a chomhlíonadh.

10. Maoin an Cheannaitheora: Mura bhforáiltear a mhalairt san Ordú Ceannaigh seo nó mura gcomhaontaítear i scríbhinn leis, maoin de gach tuairisc lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do gach uirlis, uirlis, trealamh agus ábhar a chuirtear ar fáil nó a chuirtear ar fáil don Díoltóir, a bhfuil a theideal sa Cheannaitheoir , agus is maoin an Cheannaitheora aon athsholáthar air. Ní dhéanfar an mhaoin sin, seachas ábhar a bheartaítear a mhodhnú, a mhodhnú gan toiliú i scríbhinn ón gCeannaitheoir. Déanfar an mhaoin sin a mharcáil go soiléir nó a aithint go leordhóthanach ar shlí eile ag an Díoltóir mar “Property of Neutronics, Inc.” agus stórálfar go sábháilte iad ar leithligh agus seachas maoin an díoltóra. Ní úsáidfidh an díoltóir an mhaoin sin ach amháin chun an obair faoi seo a chomhlíonadh nó mar a údaraíonn an Ceannaitheoir i scríbhinn. Coinneofar an mhaoin sin, agus í i seilbh nó i rialú an díoltóra, i riocht sábháilte agus i riocht maith, coinneofar í ar phriacal an díoltóra, agus coimeádfaidh an Díoltóir árachas uirthi, ar a chostas féin, i méid is comhionann leis an gcostas athsholáthair agus caillteanas iníoctha leis Ceannaitheoir. A mhéid nach ídítear maoin den sórt sin i gcomhlíonadh an Ordaithe Ceannaigh seo, beidh sí faoi réir a iniúchta agus a díothaithe ag an gCeannaitheoir, agus beidh an ceart iontrála ag an gCeannaitheoir chun na gcríoch sin gan aon dliteanas don Díoltóir. De réir agus nuair a ordóidh an Ceannaitheoir, nochtfaidh an díoltóir suíomh na maoine sin, ullmhóidh sé í le seoladh, agus seolfaidh sí chuig an gCeannaitheoir í i riocht maith agus a fuair an Díoltóir i dtosach, beidh caitheamh agus cuimilt réasúnach eisiata.

11. Uirlisí Speisialta: Measfar go bhfolaíonn an téarma “uirlisí speisialta” mar a úsáidtear san Airteagal seo gach mearaí, bás, daingneán, múnla, patrún, uirlisí gearrtha speisialta, tomhasairí speisialta, trealamh tástála speisialta, trealamh speisialta eile agus áiseanna déantúsaíochta, agus líníochtaí agus aon athsholáthar ar an méid sin roimhe seo, a fuarthas nó a monaraíodh nó a úsáideadh i gcomhlíonadh an Ordaithe Ceannaigh seo atá de chineál speisialaithe go bhfuil a n-úsáid teoranta do mhodhnú na n-ítimí nó na gcodanna díobh nó a bhfeidhmíochta gan modhnú nó athrú substaintiúil. de na seirbhísí den chineál a cheanglaítear leis an Ordú Ceannaigh seo. Ní fholaíonn an téarma (a) míreanna uirlisí nó trealaimh a fuair an Díoltóir roimhe seo, nó a athsholáthar, cibé acu a athraíodh nó a glacadh nó nár glacadh lena n-úsáid i gcomhlíonadh an Ordaithe Ceannaigh seo, (b) uirlisí beaga inchaite, (c) ginearálta nó uirlisí meaisín speisialta nó earraí caipitil dá samhail, nó (d) uirlisí, a bhfuil a dteideal sa Cheannaitheoir.
Aontaíonn an díoltóir go gcoinneofar uirlisí speisialta agus nach n-úsáidfear nó nach n-athoibreofar iad ach amháin i gcás obair a dhéantar faoi seo nó mar a údaraíonn an Ceannaitheoir i scríbhinn. Le linn dó a bheith i seilbh nó i rialú an díoltóra, is gá don díoltóir go gcoinneoidh sé an uirlis speisialta i riocht maith agus é clúdaithe go hiomlán ag árachas, agus go dtiocfaidh sé ina áit nuair a bheidh sé caillte, scriosta nó riachtanach chun an obair faoi seo a dhéanamh. Ar scor nó foirceannadh na hoibre faoin Ordú Ceannaigh seo a bhfuil an uirlisiú speisialta ag teastáil ina leith, tabharfaidh an díoltóir liosta don Cheannaitheoir de na míreanna, páirteanna nó seirbhísí lena ndéanamh nó lena bhfeidhmiú ar úsáideadh nó ar dearadh an uirlis speisialta sin agus liosta ag léiriú cá bhfuil gach mír den uirlis speisialta suite, agus aistreoidh sí teideal agus seilbh na huirlise speisialta go Ceannaitheoir [ar mhéid is comhionann leis an gcostas amúchta droim ar ais air], nó a dhiúscairt de réir mar a ordóidh an Ceannaitheoir i scríbhinn. Ina theannta sin, beidh sé de cheart ag Ceannaitheoir seilbh a ghlacadh ar aon uirlis speisialta tráth ar bith, teideal a bhfaigheann Ceannaitheoir faoi seo, [ar chostas amúchta droim ar ais an díoltóra a íoc], agus tugann an Díoltóir an ceart iontrála don Cheannaitheoir chun na gcríoch sin a fhéadfaidh an ceart a fháil is é an Ceannaitheoir a fheidhmiú gan aon dliteanas don Díoltóir.

12. Preaseisiúintí: Aontaíonn an Díoltóir nach bhfoilseoidh an Díoltóir aon admháil nó faisnéis eile maidir leis an ordú seo agus na hearraí nó seirbhísí a sholáthraítear faoi seo gan comhaontú i scríbhinn roimh ré ón gceannaitheoir.

13. Rúndacht, Aireagáin: Déileálfar leis an bhfaisnéis uile a sholáthraíonn nó a chuireann Ceannaitheoir ar fáil don Díoltóir nó d’fhostaithe nó d’fhochonraitheoirí an díoltóra i ndáil leis na míreanna nó na seirbhísí a chumhdaítear leis an Ordú Ceannaigh seo faoi rún agus ní nochtfaidh an Díoltóir, a fhostaithe é, agus fochonraitheoirí d'aon tríú páirtí go hiomlán nó go páirteach gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón gCeannaitheoir. Aontaíonn an díoltóir gan aon éileamh i gcoinne Ceannaitheora a dhearbhú maidir le haon fhaisnéis a nochtfaidh an Díoltóir nó a fhéadfaidh sé a nochtadh ina dhiaidh seo don Cheannaitheoir i ndáil leis na míreanna nó na seirbhísí a chumhdaítear leis an Ordú Ceannaigh seo. Aontaíonn an díoltóir go ndéantar gach dearadh, líníocht, próiseas, comhdhéanamh ábhair, sonraíochtaí, bogearraí, masc-oibreacha nó faisnéis theicniúil eile a dhéanann nó a sholáthraíonn an Díoltóir nó a sholáthraíonn Ceannaitheoir i dtaca leis na míreanna nó na seirbhísí a chumhdaítear leis an Ordú Ceannaigh seo, lena n-áirítear na cearta uile air. , is í an t-aon mhaoin eisiach atá ag Ceannaitheoir, saor ó aon srian, agus cosnóidh an Díoltóir an méid sin i gcoinne nochtadh neamhúdaraithe d'aon tríú páirtí nó le húsáid neamhúdaraithe.
Aontaíonn an díoltóir, maidir le gach aireagán agus feabhsúchán i ndearaí, líníochtaí, próisis, comhdhéanamh ábhair, sonraíochtaí, bogearraí, masc-oibreacha nó faisnéise teicniúla eile a dhéanann nó a sholáthraíonn an Díoltóir i ndáil leis na míreanna nó na seirbhísí a chumhdaítear leis an Ordú Ceannaigh seo, Déanfaidh an díoltóir cibé aireagáin nó feabhsuithe don Cheannaitheoir a shainaithint agus a nochtadh go pras agus forghníomhú aon pháipéir a fhorghníomhú nó a fháil agus glacfaidh sé cibé bearta is gá chun úinéireacht foirfe ar aireagáin nó ar fheabhsuithe an Cheannaitheora nó a bheidh riachtanach i soláthar, i gcothabháil, nó forfheidhmíonn Ceannaitheoir aon phaitinn, trádmharc, cóipcheart, rún trádála, ceart masc oibre nó ceart dílseánaigh eile a bhaineann leis na haireagáin nó na feabhsúcháin. Ceapann an díoltóir leis seo Ceannaitheoir mar aturnae fírinne an díoltóra chun páipéir den sórt sin a fhorghníomhú nó bearta den sórt sin a dhéanamh. Mairfidh rúndacht agus sannadh oibleagáidí aireagáin an Airteagail seo ar fhoirceannadh nó ar chríochnú an Ordaithe Ceannaigh seo.
Aontaíonn an Díoltóir na hearraí a chumhdaítear leis an gComhaontú seo don Cheannaitheoir a mhonarú go heisiach. Ní dhíolfaidh an Díoltóir aon earra a chumhdaítear leis an gComhaontú seo go díreach nó go hindíreach le haon cheann de chustaiméirí an Cheannaitheora nó le haon oibríochtaí tríú páirtí.

14. Slánaíocht Maoine Intleachtúla: Aontaíonn an díoltóir (a) Ceannaitheoir neamhdhíobhálach, a chomharbaí agus a chustaiméirí a chosaint, a shlánú agus a shealbhú i gcoinne gach éilimh, éilimh, caillteanais, oireann, damáistí, dliteanais agus caiteachais (lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta) a éiríonn as aon agra , éileamh nó caingean mar gheall ar shárú díreach nó ionduchtaithe iarbhír nó líomhnaithe ar shárú nó aslú sárú ar aon phaitinn, trádmharc, cóipcheart, obair masc nó ceart dílseánaigh eile de chuid na Stát Aontaithe mar gheall ar mhonarú, úsáid nó díol na n-earraí nó na seirbhísí a chumhdaítear. leis an Ordú Ceannaigh seo, lena n-áirítear sárú a éiríonn as comhlíonadh sonraíochtaí arna gcur ar fáil ag Ceannaitheoir, nó as mí-úsáid nó mídhílsiú rúnda trádála iarbhír nó líomhnaithe a d'eascair go díreach nó go hindíreach as gníomhartha an Díoltóra, (b) aon éileamh i gcoinne Ceannaitheora a tharscaoileadh faoin Tráchtálaí Comhionanna. Cód nó eile, lena n-áirítear aon éileamh neamhdhíobhálach nó a mhacasamhail, ar bhealach ar bith a bhaineann le héileamh a dhearbhaítear i gcoinne an Díoltóra nó an Cheannaitheora ar phaitinn, ar thrádáil sárú ar cheart oibre, obair chóipchirt nó masc, nó a leithéid, lena n-áirítear éilimh a eascraíonn as comhlíonadh sonraíochtaí arna gcur ar fáil ag Ceannaitheoir, agus (c) go mbeidh ceadúnas neamh-inchúlghairthe ar fud an domhain ag an gCeannaitheoir le húsáid, a dhíol agus a dhíol, na míreanna a chumhdaítear leis an Ordú Ceannaigh seo a dheisiú agus a dheisiú, agus a atógáil agus a atógáil. Sannann an díoltóir don Cheannaitheoir gach ceart, teideal agus leas i ngach trádmharc, cóipcheart agus ceart oibre masc in aon ábhar a cruthaíodh don Cheannaitheoir i dtaca leis an Ordú Ceannaigh seo. Mairfidh oibleagáidí an Airteagail seo ar fhoirceannadh nó ar chríochnú an Ordaithe Ceannaigh seo.

15. Slánaíocht: Aontaíonn an díoltóir an Ceannaitheoir a shlánú agus a shealbhú go neamhdhíobhálach ó aon chaillteanas, dliteanas, damáistí, éilimh, éilimh, oireann, caingne, imeachtaí, imeachtaí, fóirdheontais agus costais, lena n-áirítear costais chúirte agus táillí aturnae réasúnta, a bhaineann ar bhealach ar bith le an tOrdú Ceannaigh seo, nó na seirbhísí a dhéantar nó earraí a sheachadtar faoin Ordú Ceannaigh seo, ach amháin earraí a mhonaraítear go hiomlán de réir shonraíochtaí an Cheannaitheora, a éilíonn nó a dhéanann aon duine, gnólacht, comhlachas nó corparáid, lena n-áirítear fostaithe, oibrithe, seirbhísigh nó gníomhairí Díoltóra. agus a fhochonraitheoirí a éiríonn as aon chúis nó ar chúis ar bith. Aontaíonn an díoltóir a thuilleadh nuair a fhaightear fógra chun freagracht iomlán a ghlacadh go pras as aon oireann, caingean nó imeacht den sórt sin a chosaint a fhéadfar a thionscnamh i gcoinne an Díoltóra nó i gcoinne an Cheannaitheora. Sa chás go n-úsáideann an Díoltóir innealra nó trealamh an Cheannaitheora i gcomhlíonadh aon oibre a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil faoin Ordú Ceannaigh seo, measfar go bhfuil an t-innealra nó an trealamh sin faoi choimeád agus faoi rialú an Díoltóra amháin le linn na tréimhse úsáide sin ag Díoltóir.

16. Árachas: Má chumhdaíonn an tOrdú Ceannaigh seo feidhmíocht saothair don Cheannaitheoir, aontaíonn an díoltóir an Ceannaitheoir a shlánú agus a chosaint ar gach dliteanas, éileamh nó éileamh ar ghortuithe nó damáistí d’aon duine nó do mhaoin a éiríonn as feidhmíocht an Ordaithe Ceannaigh seo. Aontaíonn an díoltóir freisin Deimhniú Iompróra Árachais a sholáthar a thaispeánann go bhfuil clúdach árachais leordhóthanach ag an Díoltóir sna híosmhéideanna seo a leanas:
(a) Cúiteamh Oibrí; Teorainneacha reachtúla don stát / do stáit ina bhfuil an obair le déanamh.
(b) Dliteanas Ginearálta Cuimsitheach, lena n-áirítear Dliteanas Conarthach; Oibríochtaí / Táirgí Críochnaithe; Damáiste Maoine Foirm Leathan; agus Dliteanas Cosanta an Chonraitheora, má úsáidtear fochonraitheoirí. Teorainneacha íosta Díobháil phearsanta, lena n-áirítear bás agus Damáistí Maoine $ 250,000 gach tarlú, comhiomlán $ 1,000,000.
(c) Dliteanas Gluaisteán, lena n-áirítear feithiclí Úinéireachta, Fruilithe agus Neamhúinéireachta. Teorainneacha íosta - Gortú coirp $ 250,000 gach duine, $ 500,000 gach tarlú agus Damáiste Maoine $ 250,000 gach tarlú.
Caithfidh Deimhniú Said ainm an árachóra, uimhir bheartais, dáta éaga, teorainneacha dliteanais agus foráil lena ndéantar foráil maidir le fógra i scríbhinn ar ceal deich (10) lá ar a laghad a fhoráil. Más féin-árachóir an díoltóir, caithfidh an Roinn sin Deimhniú na Roinne Saothair agus tionscail an Stáit ina bhfuil an tsaothair sin le déanamh a thabhairt go díreach don Cheannaitheoir. Ní dhéanann comhlíonadh an díoltóra le ceanglais árachais difear ar bhealach ar bith do shlánú an Díoltóra ar Cheannaitheoir faoi Airteagal 13 thuas.

17. Cealú mar Réamhshocrú: Beidh sé de cheart ag ceannaitheoir an chuid neamh-urscaoilte den Ordú Ceannaigh seo nó aon chuid den Ordú Ceannaigh seo a chealú mar mhainneachtain má mhainníonn an Díoltóir dul chun cinn réasúnach a dhéanamh i dtreo an tOrdú Ceannaigh a chríochnú ag na hamanna a shonraítear, mura ndéanann an Díoltóir seachadtaí mar a shonraítear sa sceideal seachadta, má sháraíonn an Díoltóir aon cheann de na téarmaí leis seo lena n-áirítear barántais an Díoltóra, má dhéanann an Díoltóir socrú, síneadh nó sannadh chun leasa creidiúnaithe, má dhíscaoileann an Díoltóir nó má scoireann sé de bheith ann nó gnó a sheoladh sa ghnáthnós. ar ndóigh, nó má leachtaíonn sé a chuid sócmhainní go léir nó cuid mhór díobh, má éiríonn an Díoltóir dócmhainneach nó mura n-íocann an Díoltóir a fhiachais de ghnáth de réir mar a bhíonn siad dlite. Má chuirtear an tOrdú Ceannaigh seo ar ceal mar mhainneachtain, féadfaidh Ceannaitheoir a cheangal ar an Díoltóir teideal a aistriú agus aon earraí (p) críochnaithe, agus (b) míreanna agus ábhair, páirteanna, uirlisí, básanna, míreanna mearaí, daingneáin, pleananna a chomhlánú go páirteach. líníochtaí, faisnéis, agus cearta conartha a rinne an Díoltóir go sonrach nó a fuarthas don chuid fhoirceanta den Ordú Ceannaigh seo. Déanfaidh an díoltóir maoin atá ina sheilbh ag an gCeannaitheoir a chosaint agus a chaomhnú. Tá cearta agus leigheasanna an Cheannaitheora atá leagtha amach san Airteagal seo sa bhreis ar aon leigheasanna eile a d’fhéadfadh a bheith ag Ceannaitheoir de réir dlí nó cothromais nó de bhun Airteagail eile den Ordú Ceannaigh seo, agus ní in ionad iad. Más rud é, tar éis é a chealú de bhun an Airteagail seo, go gcinnfidh cúirt dlínse inniúla í, nó eile, nach raibh an Díoltóir ag mainneachtain, nó go raibh an mhainneachtain inmháil, beidh cearta agus oibleagáidí na bpáirtithe mar an gcéanna le más rud é eisíodh an foirceannadh de bhun Airteagal 16 de seo. Sula bhfeidhmíonn an Ceannaitheoir a cheart chun cealú mar mhainneachtain, féadfaidh Ceannaitheoir rogha a thabhairt deis a thabhairt don Díoltóir mainneachtain an díoltóra a leigheas. Má roghnaíonn Ceannaitheoir deis a thabhairt don díoltóir a mhainneachtain a leigheas, soláthróidh an Ceannaitheoir fógra i scríbhinn faoi mhainneachtain an díoltóra ar dtús. Ansin caithfidh an díoltóir cur síos a dhéanamh i scríbhinn arna postmharcáil laistigh de dheich (10) lá tar éis fógra mainneachtana an Cheannaitheora a fháil faoin gcaoi a bhfuil sé ar intinn ag an díoltóir mainneachtain an díoltóra a leigheas. Déanfaidh ceannaitheoir freagairt i scríbhinn an díoltóra a mheas agus socróidh sé ar cheart tréimhse ama a dheonú don Díoltóir inar féidir leis an Díoltóir a mhainneachtain a leigheas. Athróidh aon tréimhse ama a thabharfar don Díoltóir chun mainneachtain a leigheas, ag brath ar na cúinsí a bhaineann leis an mainneachtain.

18. Foirceannadh le haghaidh Áise: Féadfaidh an ceannaitheoir feidhmíocht na hoibre faoin Ordú Ceannaigh seo a fhoirceannadh go hiomlán nó ó am go ham go páirteach trí fhógra foirceanta i scríbhinn, agus leis sin stadfaidh an Díoltóir den obair ar an dáta agus a mhéid a shonraítear san fhógra agus cuirfidh sé deireadh leis an rud ar fad orduithe agus fochonarthaí a mhéid a bhaineann siad leis an obair fhoirceanta. Cuirfidh an díoltóir an Ceannaitheoir ar an eolas go pras faoi chainníochtaí na hoibre agus an ábhair is infheidhme atá ar láimh nó a ceannaíodh sula ndéantar é a fhoirceannadh agus an diúscairt is fabhraí is féidir leis an Díoltóir a dhéanamh, comhlíonfaidh an díoltóir treoracha an Cheannaitheora maidir le haistriú agus diúscairt teidil chun seilbh na hoibre sin agus ábhar. Laistigh de 60 lá tar éis dó an fógra foirceanta sin a fháil, cuirfidh an Díoltóir a éilimh uile ar íocaíocht isteach mar a shonraítear in Alt 16 seo mar thoradh ar an bhfoirceannadh sin. Beidh sé de cheart ag ceannaitheoir éilimh den sórt sin a sheiceáil ag am ar bith nó ag amanna réasúnacha trí thaifid, áiseanna, obair nó ábhair an Díoltóra a bhaineann leis an Ordú Ceannaigh seo a iniúchadh agus a iniúchadh. Íocfaidh an ceannaitheoir an Díoltóir gan dúbailt ar phraghas an Ordaithe Ceannaigh as obair chríochnaithe a nglacann an Ceannaitheoir leis agus costas na hoibre i bpróiseas agus amhábhair a leithdháiltear ar an obair fhoirceanta, bunaithe ar aon iniúchadh a fhéadfaidh Ceannaitheoir prionsabail chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta a ghlacadh, áfach. (a) luach nó costas (cibé acu is airde) aon earraí a úsáideann nó a dhíolann an Díoltóir gan toiliú an Cheannaitheora; (b) luach comhaontaithe aon earraí a úsáideann nó a dhíolann an Díoltóir le toiliú an Cheannaitheora; agus (c) costas aon oibre nó ábhair lochtach, millte nó scriosta. Ní dhéanfaidh ceannaitheoir aon íocaíochtaí as obair chríochnaithe, as obair i bpróiseas nó as amhábhar arna dhéanamh nó arna sholáthar ag an Díoltóir de bhreis ar an bpraghas comhiomlán a shonraítear san Ordú Ceannaigh seo, lúide íocaíochtaí a dhéanfar nó a dhéanfar ar shlí eile, agus déanfar coigeartuithe chun na híocaíochtaí faoi seo a laghdú. chun costas na hoibre sa phróiseas agus san amhábhar a léiriú ar bhonn pro rata aon chaillteanas a léirítear ar an Ordú Ceannaigh ina iomláine dá mbeadh sé críochnaithe. Is éard atá in íocaíocht a dhéantar faoin Airteagal seo, an t-aon dliteanas atá ar Cheannaitheoir i gcás go gcuirfear deireadh leis an Ordú Ceannaigh seo de bhun an Airteagail seo. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt san Ordú Ceannaigh seo, ní bheidh feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le haon chealú ag Ceannaitheoir ar mhainneachtain ag an Díoltóir nó ar aon chúis eile a cheadaítear le dlí nó faoin Ordú Ceannaigh seo. Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt in Airteagal 15, ní bheidh feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le haon chealú ag Ceannaitheoir mar mhainneachtain ag an Díoltóir. Ní bheidh an Díoltóir i dteideal brabúis réamh-mheasta nó damáistí speisialta nó iarmhartacha faoin Ordú Ceannaigh seo ar aon chuma.

19. Comhlíonadh na nDlíthe Infheidhme: Aontaíonn an díoltóir, i gcomhlíonadh an Ordaithe Ceannaigh seo, go gcomhlíonfaidh sé gach dlí, dealbh, riail, rialachán nó ordú infheidhmithe de chuid rialtas na Stát Aontaithe nó aon fhoroinn stáit nó pholaitiúil de. Gan ginearáltacht an mhéid sin roimhe seo a theorannú, aontaíonn an díoltóir go gcaithfidh sé an ráiteas seo a leanas a áireamh ar gach sonrasc chun go gceadófar é le haghaidh íocaíochta:
“Léiríonn an díoltóir, maidir le táirgeadh na n-earraí a chumhdaítear leis an sonrasc seo, gur chomhlíon sé go hiomlán gach foráil den Acht um Chaighdeáin Chóir Saothair 1938, arna leasú."

20. Orduithe Feidhmiúcháin: Aontaíonn an díoltóir go bhfuil na huiríll agus na forálacha a cheanglaítear le hOrdú Feidhmiúcháin 11246, arna leasú le hOrdú Feidhmiúcháin 11375 (Comhdheiseanna), Ordú Feidhmiúcháin 11625 (Fiontair Ghnó Mionlaigh), Ordú Feidhmiúcháin 11701 (Gníomh Dearfach do Veterans agus Veterans faoi Mhíchumas ionchorpraítear leis seo Ré Vítneam), agus Ordú Feidhmiúcháin 11758 (Fostaíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas) san Ordú Ceannaigh seo agus rinneadh cuid díobh.

21. Tarscaoileadh: Ní fhorléireofar mainneachtain an Cheannaitheora a éileamh, in aon chás amháin nó níos mó ar chomhlíonadh aon cheann de théarmaí, cúnaint nó coinníollacha an Ordaithe Ceannaigh seo nó aon cheart faoi seo a fheidhmiú, a tharscaoileadh nó a scor. feidhmíocht aon téarmaí, cúnaint nó coinníollacha den sórt sin sa todhchaí nó feidhmiú an chirt sin sa todhchaí, ach leanfaidh oibleagáid an Díoltóra maidir le léirithe den sórt sin sa todhchaí le lánfheidhm agus le héifeacht.

22. Tasc: Ní sannfaidh an Díoltóir aon cheann de na suimeanna atá dlite nó a bheidh dlite ná aon chuid den obair a bheidh le déanamh faoin Ordú Ceannaigh seo ná ní dhéanfaidh an Díoltóir fochonradh ar ábhair chomhlánaithe nó chomhlánaithe go mór a n-iarrtar orthu leis an Ordú Ceannaigh seo gan réamhíocaíocht an Cheannaitheora toiliú i scríbhinn, ar féidir an toiliú sin a choinneáil siar ar chúis ar bith faoi lánrogha an Cheannaitheora.

23. Leigheasanna: Beidh na leigheasanna dá bhforáiltear anseo carnach agus i dteannta le haon leigheasanna eile nó breise a sholáthraíonn an dlí nó an cothromas. Beidh sé de cheart ag ceannaitheoir fritháireamh i gcoinne aon mhéideanna is iníoctha ag Ceannaitheoir leis an Díoltóir faoin Ordú Ceannaigh seo nó eile. I gcás aon díospóidí a eascróidh faoin Ordú Ceannaigh seo, rachaidh an Ceannaitheoir agus an Díoltóir ar aghaidh go dícheallach leis an bhfeidhmíocht a éilítear faoi seo go dtí go réiteofar aon díospóid den sórt sin. Má tá aon chuid den Ordú Ceannaigh seo neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, fanfaidh na codanna eile den Ordú Ceannaigh seo bailí agus infheidhmithe.
24. Réiteach Díospóide: I gcás díospóide idir na páirtithe a éiríonn as an Ordú Ceannaigh seo nó a bhaineann leis a bhaineann go hiomlán le damáistí airgeadaíochta nó airgead dlite, aontaíonn na páirtithe go bhfreastalóidh ionadaithe gach páirtí go pras ar chruinniú - údarás a dhéanamh maidir leis an díospóid chun iarracht a dhéanamh de mheon macánta réiteach na díospóide a chaibidil. Más rud é nár éirigh leis na páirtithe laistigh de thríocha (30) lá tar éis an chruinnithe sin réiteach na díospóide a chaibidliú, úsáidfidh na páirtithe a n-iarrachtaí is fearr chun nós imeachta malartach um réiteach díospóide (“ADR”) a roghnú, mar eadráin nó idirghabháil, chun an díospóid a réiteach. Mura féidir leis na páirtithe aontú ar fhoirm ADR laistigh de chúig lá dhéag (15) tar éis na tréimhse idirbheartaíochta tríocha (30) lá, ansin féadfaidh ceachtar páirtí leigheasanna eile atá ar fáil a shaothrú ar fhógra seacht (7) lá i scríbhinn don pháirtí eile faoina rún é sin a dhéanamh. Má tá na páirtithe in ann comhaontú ar fhoirm ADR, leanfaidh siad lena chur i bhfeidhm de mheon macánta agus go tráthúil. Sa chás nach réitíonn an ADR réiteach na díospóide tar éis tréimhse réasúnta ama, ansin féadfaidh ceachtar páirtí leigheasanna eile atá ar fáil a shaothrú ar fhógra i scríbhinn seacht (7) lá chuig an bpáirtí eile ag sonrú an bhealaigh gníomhaíochta atá beartaithe aige.
25. An Dlí Rialaithe: Beidh an tOrdú Ceannaigh seo á rialú, á léirmhíniú agus á fhorléiriú ag dlíthe Chomhlathas Pennsylvania, agus i gcomhréir leis.

BACHARACH, INC. - TÉARMAÍ CAIGHDEÁIN AGUS COINNÍOLLACHA DÍOL

1. GINEARÁLTA
Na Téarmaí agus Coinníollacha Díolacháin Caighdeánacha seo agus na forálacha neamhréireacha in Bacharach Rialóidh luachan Inc., más ann, (an “Comhaontú”) ar gach bealach gach díolachán agus úsáid ar aon táirge, (“Táirge” nó “Táirgí”) agus seirbhísí (“Seirbhísí”) ó Bacharach, Inc (“Díoltóir”) ag an gceannaitheoir (an “Ceannaitheoir”), lena n-áirítear Táirgí athsholáthair amach anseo a cheannaíonn Ceannaitheoir gan teorainn. Má tá an scríbhinn seo difriúil ar bhealach ar bith ó théarmaí agus coinníollacha ordú an Cheannaitheora nó má fhorléireofar an scríbhinn seo mar ghlacadh nó mar dhearbhú ag gníomhú mar ghlacadh, ansin déantar glacadh leis an díoltóir go sainráite ar bhealach le ceannaitheoir ar aon TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA A BHAINEANN LEIS SEO GO BHFUIL ÉIFEACHT Ó NÓ BREISE DO NA SIN A BHAINEANN LE SCRÍBHINN CEANNAIGH. Ina theannta sin, measfar gur fógra agóide i gcoinne cibé téarmaí agus coinníollacha Ceannaitheora an scríbhinn seo. Má fhorléireofar an scríbhinn seo mar an tairiscint, glactar leis go hiomlán TEORANTA LEIS NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA A BHAINEANN LEIS AN SEO. Ní bheidh aon ordú ceannaigh ná aon ionstraimí ceannaigh eile de chuid an Cheannaitheora éifeachtach chun téarmaí an Chomhaontaithe seo a bhréagnú, a mhodhnú, a scriosadh as nó a chur leis mura gcomhaontaíonn an Díoltóir go sainráite leis agus má ghlacann sé leis i scríbhinn. Is éard atá sa Chomhaontú seo ráiteas iomlán eisiach an chomhaontaithe idir na páirtithe agus glacann sé ionad gach togra, ó bhéal, i scríbhinn nó go leictreonach agus gach cumarsáid eile idir na páirtithe a bhaineann le hábhar an Chomhaontaithe seo. Is tairiscintí iad luachana an díoltóra nach féidir glacadh leo ach ina n-iomláine. Measfar go nglacann ceannaitheoir leis an gComhaontú seo nuair a tharlaíonn aon cheann díobh seo a leanas: (i) Glacadh an cheannaitheora le luachan an díoltóra a bhfuil an Comhaontú seo ceangailte leis; (ii) Seachadadh ceannaí ar ordú le haghaidh Táirgí don Díoltóir (trí ordú ceannaigh, sceideal seolta nó aon mhodh cumarsáide eile): agus / nó (iii) Glacadh an cheannaitheora le seachadadh, nó íocaíocht as na Táirgí, beag beann ar aon téarmaí curtha leis nó scriosta ag Ceannaitheoir. Déanfar gach ceist a éireoidh faoi seo a léirmhíniú agus a réiteach de réir Chód Tráchtála Chomhlathas Pennsylvania gan aird a thabhairt ar a fhorálacha maidir le coinbhleacht dlí agus gan Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Díol Idirnáisiúnta Earraí a áireamh. Tionscnófar gach gníomh a eascróidh faoi seo i gContae Allegheny, PA. Toilíonn ceannaitheoir leis seo dlínse na gcúirteanna stáit agus cónaidhme atá ina suí i gContae Allegheny agus aontaíonn sé láithriú i gcaingean ar fhógra i scríbhinn ina thaobh. Ní sannfaidh ceannaitheoir an Comhaontú seo d’aon tríú páirtí trí oibriú dlí, nó i bhféimheacht, nó ar shlí eile gan toiliú i scríbhinn roimh ré ón Díoltóir. Beidh an Comhaontú seo ceangailteach agus chun leasa na bpáirtithe anseo agus a gcomharbaí, sannaí ceadaithe agus aistrí faoi seach. Ní mheasfar gur tarscaoileadh ar cheart an díoltóra é a éileamh go gcomhlíonfar go docht de bharr mainneachtain an díoltóra a éileamh go gcomhlíonfar an Comhaontú seo go docht nó mainneachtain a fhorfheidhmiú má tharlaíonn aon sárú aonair, arís agus arís eile nó leanúnach ar aon téarma nó coinníoll áirithe de seo. an Comhaontú seo nó mainneachtain a fhorfheidhmiú maidir le sárú aon téarma nó coinníll eile nó, tráth ar bith níos déanaí nó ar aon tarlú ina dhiaidh sin, maidir leis an téarma nó an coinníoll áirithe sin. Má mheastar go bhfuil aon cheann d’fhorálacha an Chomhaontaithe seo neamhbhailí, mídhleathach, nó neamh-infheidhmithe, ansin ní bheidh an fhoráil sin neamhéifeachtach ach amháin a mhéid atá an neamhbhailíocht sin agus beidh na forálacha nach bhfuil tionchar orthu sa Chomhaontú seo gan ghá, agus fanfaidh siad i lánfheidhm agus lánéifeacht. .

2. TAIGHDE TÁIRGÍ
Mura bhfuil an Ceannaitheoir ina pháirtí i gcomhaontú dáileacháin leis an Díoltóir a rialaíonn athdhíol Táirgí an Cheannaitheora, ní fhéadfaidh Ceannaitheoir ach Táirgí a ceannaíodh faoi seo a athdhíol ar théarmaí agus choinníollacha nach lú fabhar ná Téarmaí Caighdeánacha agus Coinníollacha Díolacháin reatha an Díoltóra (mar a phostáiltear ar bacharach.wpengine.com), lena n-áirítear barántas gan teorainn agus forálacha dliteanais a theorannú. Aontaíonn an ceannaitheoir an Díoltóir a shlánú, a shealbhú go neamhdhíobhálach, agus an Díoltóir a chosaint ó agus i gcoinne gach éileamh agus dlí, lena n-áirítear táillí aturnae, a mhéid a eascraíonn éilimh agus lawsuits den sórt sin ó mhainneachtain an Cheannaitheora téarmaí agus coinníollacha den sórt sin a áireamh le ciancheannaitheoir.

TÁILLÍ AGUS ÍOCAÍOCHT
Aontaíonn ceannaitheoir na táillí don Táirge (an “Táille Táirgí”) a íoc. Déanfar na táillí ar sheirbhísí a mhiondealú ar leithligh ar luachan agus sonrasc an díoltóra (an “Táille Seirbhíse”, mar aon leis an Táille Táirgí, na “Táillí”). Tá gach ordú faoi réir ceadú creidmheasa tráth na hiontrála. Mura gcomhaontaítear a mhalairt i scríbhinn ag na páirtithe, Téarmaí, is glan tríocha (30) lá iad, ordú íosta de $ 50 ($ 250 d’orduithe onnmhairiúcháin), agus is iad na praghsanna sin a bheidh i bhfeidhm an tráth a ghlacfaidh an díoltóir le hordú an Cheannaitheora, ach amháin mar a fhoráiltear thíos . Déanfar ordú íosta a tharscaoileadh le haghaidh orduithe a chuirtear chuig an Úsáideoir Deiridh agus a sheolfar trí Aer an Chéad Lá Eile nó Aeir an Dara Lá. Ní tharscaoilfear an t-ordú íosta maidir le lastais lasmuigh de na Stáit Aontaithe ilchríochach. Cuirfear táille láimhseála $ 7 le gach ordú ach amháin lastais a sheoltar trí bhilleáil tríú páirtí laistigh de mhór-roinn na SA De réir mar a bhíonn praghsanna an díoltóra bunaithe ar chostais agus ar choinníollacha (lena n-áirítear rátaí malairte) a bhí ann tráth a nglactha, tá praghsanna faoi réir ag méadú de réir mar a athraíonn na coinníollacha sin, eg méadú ar phraghas ábhar agus luaineachtaí sa ráta saothair agus malairte. Ní chuimsíonn táillí gach muirear loingseoireachta agus láimhseála, lena n-áirítear muirir ábhair ghuaiseacha mar dhleachtanna iomchuí, taraifí, cánacha breisluacha, cánacha díolacháin, cánacha úsáide, nó measúnuithe arna dtobhach ag aon údarás rialtais cónaidhme, stáit, bardasach nó rialtais eile a d’fhéadfadh a bheith dlite don Cheannaitheoir mar thoradh ar an gComhaontú seo, ceannach an Táirge agus na Seirbhísí, nó muirir eile a d’fhéadfaí a ghearradh ar dhíol, athdhíol nó úsáid na dTáirgí. Is ar chuntas an Cheannaitheora a bheidh na muirir sin a íocfaidh an Díoltóir. Ní mór aon éileamh ar dhíolúine ó mhuirir den sórt sin a ainmniú go soiléir ar aghaidh an ordaithe agus gach deimhniú díolúine riachtanach a bheith ag gabháil leis. Mura sonraítear go sonrach ar shonrasc nó má chomhaontaíonn na páirtithe i scríbhinn leis, beidh na táillí i Dollar na SA agus beidh siad dlite ar an gCeannaitheoir an sonrasc a fháil, gan ceart chun asbhaintí nó fritháireamh. Féadfaidh an díoltóir a cheangal go ndéanfar íocaíocht COD nó trí litir chreidmheasa neamh-inchúlghairthe i bhfabhar an Díoltóra, agus inghlactha leis, arna bhunú ar chostas an Cheannaitheora. Mura ndéantar íocaíocht nuair a bheidh sí dlite, féadfaidh an Díoltóir gach seachadadh nó feidhmíocht eile sa todhchaí maidir leis an gCeannaitheoir a chur ar fionraí gan dliteanas nó pionós agus, i dteannta na suimeanna eile go léir is iníoctha faoi seo, íocfaidh Ceannaitheoir leis an Díoltóir (1) na costais agus na caiteachais réasúnacha a thabhaítear ag an Díoltóir i ndáil leis na bearta go léir a rinneadh chun bailiú a fhorfheidhmiú nó chun cearta an díoltóra faoi seo a chaomhnú agus a chosaint, cibé acu trí imeachtaí dlí nó eile, lena n-áirítear táillí aturnae réasúnta, costais chúirte agus costais eile agus (2) ús ar na méideanna go léir nár íocadh tar éis 30 lá a ghearrtar ar an ráta is lú de (a) 2% in aghaidh na míosa nó (b) an ráta is airde a cheadaítear le dlí.

4. LOINGEAS; SEACHADADH; MAOIN FORCE
Roghnóidh an Díoltóir an modh loingsithe agus iompróra. Mura gcomhaontóidh na páirtithe a mhalairt i scríbhinn, is é saoráid an Díoltóra FCA (INCOTERMS 2010) loingsiú agus seachadadh na dTáirgí agus air sin aistrítear teideal (gan teideal chuig aon bhogearra leabaithe) agus aistrítear riosca caillteanais chuig Ceannaitheoir. Aontaíonn an ceannaitheoir na táirgí go léir a iniúchadh i gcoinne páipéar seolta agus i leith damáistí nó ganntanas nuair a fhaightear earraí ag an gceann scríbe. Déanfar gach éileamh ar chaillteanas, damáiste faoi bhealach, nó cúis eile atá infheicthe ar iniúchadh leis an iompróir. Caithfear éilimh ar ghanntanas a dhéanamh laistigh de thríocha (30) lá óna bhfáil. Is é an Ceannaitheoir a iompróidh gach loingsiú, árachas nó muirir dá samhail. De réir rogha an díoltóra, féadfar Táirgí a sheoladh roimh dháta an loingsithe iarrtha nó i dtráthchodanna. Tá an fhaisnéis seachadta go léir (lena n-áirítear am le haghaidh loingsiú) neasach. Is é freagracht aonair an díoltóra iarrachtaí tráchtála réasúnta a úsáid chun dátaí sonraithe loingsithe a chomhlíonadh. Cuireann ceannaitheoir an Díoltóir as an áireamh go sainráite ó aon dliteanas as aon chaillteanas nó damáiste a éiríonn as mainneachtain seachadta nó moilleanna seachadta de bharr aon choinníollacha a bhaineann le, nó ba chúis leis, mainneachtain faisnéise agus / nó meicníochtaí atá íogair ó thaobh ama a phróiseáil nó a phróiseáil go míchruinn, a díospóid saothair (m.sh. stailc, moilliú nó frithdhúnadh), tine, tuile, gníomh nó rialachán rialtais, círéib, neamhábaltacht soláthairtí nó spás seolta a fháil, briseadh plandaí, cliseadh cumhachta, moill nó cur isteach ar iompróirí, timpistí, gníomhartha Dé nó cúiseanna eile thar smacht an díoltóra.

5. CEADÚNÚ; MAIDIR LE SEACHADADH A DHÉANAMH; TUAIRISCÍ
Ní féidir leis an gCeannaitheoir an Comhaontú seo, go hiomlán nó go páirteach, a chur ar ceal nó a chur siar ach amháin le toiliú i scríbhinn roimh ré ón Díoltóir agus ar théarmaí a shlánóidh an Díoltóir i gcoinne caillteanais. Má chealaíonn Ceannaitheoir ordú iomlán nó cuid d’Ordú le haghaidh Táirgí, íocfaidh an Ceannaitheoir an díoltóir is mó de mhéid is comhionann le (i) 50% den phraghas ar na Táirgí cealaithe sin, nó (ii) na damáistí iarbhír agus iarmhartacha a thabhaigh Díoltóir, lena n-áirítear gan teorainn Brabús agus caiteachais réamh-mheasta an díoltóra a thabhaigh an Díoltóir cheana féin. Má chuireann Ceannaitheoir seachadadh ar athló, íocfaidh Ceannaitheoir suim (i) muirir mhíosúla is ionann agus 1.5% de phraghas iomlán na dTáirgí atá faoi réir an iarchuir sin, agus (ii) muirir réasúnacha iarchuir, eg am díomhaoin an díoltóra, costas trádstórála, srl. . I gcás go ndéanfar iarratas ar fhilleadh a cheadú, (i) beidh aon chostais pacála, seolta agus seachadta infheidhmithe ar chostas an Cheannaitheora agus (ii) caithfear gach tuairisceán a sheoladh lasta réamhíoctha ar chostas an Cheannaitheora. Ní thabharfar aon tuairisceáin chuig an Díoltóir gan uimhir údaraithe ábhar tuairisceáin (“RMA”) a fháil ar dtús. Ní mór an uimhir RMA a thaispeáint go feiceálach ar an bpacáistiú ar ais. Cinnte ní ghlacfar ná ní chreidfear aon tuairisceáin gan an ceadú roimh ré seo. Tá tuairisceáin faoi réir muirear athstocála 20%. Ní thabharfar creidmheasanna ach d’earraí a gcinnfidh an Díoltóir a bheith incháilithe le hathdhíol, gan tuairisceáin bharánta a áireamh.

6. BARÁNTAS; SÉANADH BARÁNTA
Barántas Táirgí. Mura gcomhaontaíonn an Ceannaitheoir agus an Díoltóir a mhalairt i scríbhinn, barántaíonn an díoltóir leis an gCeannaitheoir go bhfuil teideal indíolta aige ar na Táirgí (gan aon bhogearra leabaithe, más ann dó) a dhíoltar faoi seo agus go mbeidh gach Táirge nua saor ó cheardaíocht lochtach monarchan agus ábhar suiteáilte don Tréimhse Barántais is infheidhme maidir leis an Táirge mar atá leagtha amach sa lámhleabhar Táirgí ag tosú ar é a sheachadadh chuig an iompróir don chéad díolachán (an “Barántas”). Murab é an Ceannaitheoir úsáideoir deiridh na dTáirgí a dhíoltar faoi seo, aontaíonn an Ceannaitheoir soláthar a dhéanamh d’aon cheannaitheoir láithreach
(“Ceannaitheoir cianda”) an Barántas Teoranta agus Séanadh do na Ceannaitheoirí Úsáide Deiridh (cianda) arna n-eisiúint ag an Díoltóir. De bhreis ar dheisiú nó athsholáthar ar chuid lochtach Táirgí de bhun an Bharántais theoranta seo a shonraítear anseo, má theastaíonn deisiú nó suiteáil ar an láthair ag an Díoltóir nó a designee, mar a chinnfidh an Díoltóir amháin, ansin déanfaidh seirbhísí a bhaineann le Barántas agus costais taistil agus mhaireachtála réasúnta a sholáthar gan aon táille bhreise ar an gCeannaitheoir.
Barántas Seirbhísí. Maidir le Seirbhísí a sholáthraíonn an Díoltóir, is gá don díoltóir go mbeidh na Seirbhísí ar chaighdeán oibre. Má tharlaíonn aon mhainneachtain barántas na Seirbhíse a chomhlíonadh, maidir leis an tSeirbhís shonrach a rinneadh roimhe seo, laistigh de nócha (90) lá tar éis na Seirbhísí a bheith críochnaithe, comhlíonfaidh an díoltóir na seirbhísí sin a mbeidh tionchar díreach ag an teip sin orthu, más féidir iad a leigheas costas aonair. TACAÍTEAR SÍOLRÚCHÁIN DÍOL DO CHUN SEIRBHÍSÍ SAINMHÍNITHE TEORANTA DO CHOSTAS SEIRBHÍSÍ SIN A FHEABHSÚ. CHUN ORDÚ AN DÍOLÚINT SEO A FHÁIL, NÍ MÓR do cheannaitheoir FÓGRAÍ A DHÉANAMH FAOI AON SAINMHÍNIÚ ÉILEAMH LE HAGHAIDH TRÍÚ (30) LÁ COMHLÍONADH NA SEIRBHÍSÍ. Tá an MAIDIR LE SEIRBHÍSÍ SAINMHÍNITHE INIÚCHTA AGUS I LIEU GACH MÍNIÚ EILE AR FÁIL AR FÁIL LE CEANNAITHEOIR AG AN DLÍ NÓ I gCOMHIONANNAS.
Séanadh. TÁ NA BARÁNTAÍ IONADAITHE A BHAINEANN LEIS AN ROINN SEO I LIEU, AGUS DÍOL SÁSAITHE AGUS SOLÁTHRAITHE SONRACHA AON AON GACH BARÁNTAS EILE, COINNÍOLLACHA, NÓ IONADAÍ (IONAD NÓ I bhFEIDHM, IONAD NÓ TUAIRISCIÚ , LENA N-ÁIRÍTEAR LE TEORANTA AON AGUS GACH BARÁNTAÍ INMHEÁNTA NÓ COINNÍOLLACHA TEIDEAL, NEAMHFHREAGRACHTA, INMHEÁNACHTA, NÓ INNIÚLACHT NÓ INFHEISTÍOCHT CHUN AON PHRÍOSÚNAS (NÍ FÉIDIR LEIS NÍ FÉIDIR LE HÉANAMH FÉIDIR LE HÉANAMH FÉIDIR LE HÉANAMH FÉIDIR , A BHFUIL SÉ DÍOL SÁSAITHE AG AN DLÍ, AG CÚIS AN CHUSTAIM NÓ ÚSÁID SA TRÁDÁIL, NÓ AG AN CHÚRSA Déileála nó FEIDHMÍOCHTA.

7. EISIÚINTÍ BARÁNTA; CUIMHNIGH
Eisiaimh agus Coinníollacha Barántais. Ní bheidh feidhm ag Barántas an Díoltóra maidir le Táirgí, lena n-áirítear comhpháirteanna, páirteanna agus ábhair gan teorainn (a) nach ndéanann an Díoltóir iad a chumhdaítear le barántais tríú páirtí, más ann dóibh, dá monaróirí faoi seach, lena n-áirítear cadhnraí gan teorainn agus earraí caitheamh eile ; (b) gur páirteanna inchaite nó inchaite iad, lena n-áirítear cadhnraí, fiúsanna, scagairí agus bolgáin gan teorainn; (c) a cuireadh faoi: (i) oibriú de bhreis ar an gcumas molta, (ii) cumhacht leictreach neamhleor, aerchóiriú, nó rialú taise, (iii) timpiste nó tubaiste, lena n-áirítear gan teorainn, tine, tuile, uisce , gaoth, agus tintreach, (iv) faillí, lena n-áirítear gan teorainn, trasnaí cumhachta, (v) mí-úsáid nó mí-úsáid, (vi) mainneachtain an Cheannaitheora treoracha oibríochta foilsithe is déanaí an díoltóra a leanúint, (vii) modhnú, suiteáil nó deisiú neamhúdaraithe ag daoine seachas ionadaithe údaraithe an Díoltóra, nó (viii) úsáid chun críocha seachas mar a shonraítear sa doiciméadacht nó sna treoracha oibríochta foilsithe is déanaí; nó (d) nach ndéantar iad a stóráil, a shuiteáil, a chothabháil nó a oibriú i gceart faoi ghnáthchoinníollacha agus de réir mholtaí an Díoltóra. Beidh Barántas an Díoltóra anseo ar neamhní agus ní bheidh éifeacht ar bith leis gur eascair an locht ó dhamáistí a tharla don Táirge tar éis an tseachadta nó má bhaineann sé le crua-earraí, bogearraí nó trealamh neamhúdaraithe eile a úsáid. Admhaíonn an ceannaitheoir má chuirtear Ceannaitheoir in ionad na mbraiteoirí a sholáthraíonn an Díoltóir le braiteoirí a tháirgtear trí mhonarú eile, ansin cuirfear Barántais uile an Díoltóra don Cheannaitheoir agus don Cheannaitheoir cianda ar neamhní agus glacfaidh an Ceannaitheoir gach dliteanas as aon damáiste, díobháil nó caillteanas a d’fhulaing an Ceannaitheoir agus / nó Ceannaitheoir cianda a éiríonn as an modhnú neamhúdaraithe seo. Ní chuimsíonn Barántas an Díoltóra: gnáthchothabháil, lena n-áirítear coigeartuithe gan teorainn, glanadh, calabrú, cnónna scaoilte agus boltaí a dhéanamh níos doichte; seirbhísí a chomhlíonadh a bhaineann le hathlonnú an Táirge nó le comhéadain, oiriúintí, ceangaltáin nó gairis eile a chur leis nó a bhaint; damáiste a dheisiú mar gheall ar ghnáthchaitheamh seachas gnáthchaitheamh; obair leictreach lasmuigh den Táirge; aon chothabháil ar chomhéadain, oiriúintí, ceangaltáin, nó gairis eile nach dtugann an Díoltóir ar fáil; agus aon saincheisteanna a eascraíonn as seirbhís gan tacaíocht.
Leigheas. Is é an t-aon leigheas eisiach atá ag an gceannaitheoir, agus an t-aon oibleagáid atá ar an díoltóir as Barántas do Tháirgí faoi seo a shárú, de rogha an Díoltóra dá lánrogha féin, (a) an Táirge lochtach a mhainníonn laistigh den Tréimhse Barántais a dheisiú nó a athsholáthar ar chostas an díoltóra ag úsáid páirteanna nua nó athchóirithe, nó (b) an Táirge lochtach sin a mhainníonn laistigh den Tréimhse Barántais a thabhairt ar ais don Díoltóir agus cuid chothromasach den Táille don táirge lochtach a aisíoc leis an gCeannaitheoir. Admhaíonn agus aontaíonn ceannaitheoir nach laghdófar ná nach gcuirfear srian ar cheart an díoltóra Táille an Cheannaitheora a aisíoc ar bhealach ar bith nó ar chúis ar bith. Beidh soláthar an leigheas thuas coinníollaithe ar fhógra agus ar dhearbhú de réir mar a cheanglóidh an Díoltóir go bhfuil an Táirge sin stóráilte, suiteáilte, cothabhála agus oibrithe de réir mholtaí an Díoltóra. Mura n-ordóidh an Díoltóir a mhalairt, tabharfar gach Táirgí lochtach den sórt sin ar ais chuig stóras an díoltóra, nó chuig cibé áit eile, a roghnóidh an Díoltóir, ar chostas an díoltóra go léir, ar choinníoll go gcomhlíonann an Ceannaitheoir gach treoir díoltóra maidir le pacáistiú agus seoladh. Is é aidhm an leigheas luaite seo aon lochtanna a cheartú nó na Táillí a íocadh a aisíoc. Admhaíonn an ceannaitheoir gur téarma riachtanach é an leigheas eisiach sin sa mhargadh a léirítear leis an gComhaontú seo agus go n-oibreoidh an leigheas sin, i bhfianaise an chomaoin a íoctar leis an Díoltóir, mar shásamh iomlán don Cheannaitheoir as aon éileamh agus gach éileamh a bhaineann leis. I bhfianaise a bhfuil ráite roimhe seo, admhaíonn an Ceannaitheoir, i gcás go rialaíonn cúirt dlínse inniúla nó painéal eadrána nach dtugann an leigheas eisiach seo sochar dá mhargadh don Cheannaitheoir nó go dteipeann ar an leigheas eisiach sin ar chúis ar bith, ansin aon rialú den sórt sin maidir leis an leigheas eisiach sin nó aon mhainneachtain den sórt sin i leigheas eisiach den sórt sin ní dhéanfaidh sé difear ná aon mhodhnú ar aon teorannú nó eisiamh barántas, agus leanfaidh gach teorainn agus eisiamh den sórt sin i bhfeidhm agus i bhfeidhm go hiomlán. Caithfear gach éileamh baránta ar Tháirgí nó Bogearraí in aghaidh an Díoltóra a thabhairt laistigh den Tréimhse Barántais is infheidhme. Ní gá earraí a dheisiú nó a athsholáthar faoi bharántas ach ar feadh an chuid eile den tréimhse bharánta bhunaidh. Beidh cearta agus leigheasanna díoltóra faoin gComhaontú seo carnach agus i dteannta le haon chearta nó leigheasanna eile a sholáthraíonn an dlí nó an cothromas. Admhaíonn ceannaitheoir, má sháraíonn Ceannaitheoir an Comhaontú seo, go mbeadh sé deacair damáistí don Díoltóir a chinneadh agus dá bhrí sin, féadfaidh an Díoltóir faoiseamh cothromasach a lorg, lena n-áirítear faoiseamh urghaire ach gan a bheith teoranta dó, atá sa bhreis ar aon leigheasanna eile atá ar fáil de réir dlí nó i gcothromas.

8. COMHLÍONADH ONNMHAIRÍ
Admhaíonn ceannaitheoir gur táirgí de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá iad na Táirgí agus go bhfuil onnmhairiú, úsáid, tarchur, athdhíol nó aistriú eile na dTáirgí á rialú ag dlíthe agus rialacháin Stáit Aontaithe Mheiriceá. Aontaíonn ceannaitheoir nach ndéanfaidh sé aon Táirge a thógáil, a onnmhairiú, a athdhíol nó a tharchur chuig aon tír nó eintiteas eile de shárú ar na dlíthe agus na rialacháin sin.

9. TEORANTA DLITEANAS; AM DO ÉILEAMH; INDEMNIFICATION
Aontaíonn an ceannaitheoir nach mbeidh an Díoltóir faoi dhliteanas i leith DAMÁISTEANNA INIÚCHTA, SPEISIALTA, TIONSCAIL NÓ IARMHARTACHA NÓ EILE lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do chaillteanas brabúis nó ioncaim, damáiste do chailliúint úsáide na dTáirgí, damáiste do mhaoin, éilimh tríú páirtithe, lena n-áirítear díobháil phearsanta nó bás mar gheall ar úsáid na dTáirgí nó mar gheall ar mhainneachtain an Díoltóra rabhadh leordhóthanach a thabhairt i gcoinne contúirtí na dTáirgí nó úsáid shábháilte cheart a dhéanamh dóibh, cibé acu ar cuireadh in iúl don Díoltóir an poitéinseal atá ann dá leithéid damáistí. Beidh dliteanas iomlán an díoltóra faoi seo ó aon chúis ar bith (ach amháin dliteanas ó dhíobháil phearsanta de bharr faillí an díoltóra), cibé acu a eascraíonn faoi chonradh, bharántas, tort (lena n-áirítear faillí), dliteanas docht, dliteanas táirgí nó aon teoiric dliteanais eile, teoranta don níos lú de dhamáistí iarbhír an Cheannaitheora nó an praghas a íocadh leis an Díoltóir as na Táirgí atá faoi réir éileamh an Cheannaitheora. Caithfear gach éileamh i gcoinne an Díoltóra a thionscnamh laistigh de bhliain amháin tar éis cúis na caingne a bheith ann, agus tarscaoilfidh an Ceannaitheoir go sainráite aon reacht teorainneacha níos faide. Déanfaidh an ceannaitheoir an Díoltóir agus a oifigigh, stiúrthóirí, gníomhairí, ionadaithe, fostaithe, soláthraithe agus cleamhnaithe a chosaint, a shlánú agus a shealbhú go neamhdhíobhálach ó aon suimeanna, éilimh, costais, dualgais, oireann, caingne, caillteanais, damáistí, táillí dlí, oibleagáidí , dliteanais, agus lian a éiríonn as (i) Ceannach, úsáid, seilbh, úinéireacht, úinéireacht, oibriú, riocht, athdhíol, aistriú, onnmhairiú, iompar nó diúscairt an Táirge, (ii) Sárú an cheannaitheora nó sárú líomhnaithe ar aon eachtrach, cónaidhme , dlíthe nó rialacháin stáit, contae nó áitiúla, lena n-áirítear gan teorainn, na dlíthe agus na rialacháin a rialaíonn sábháilteacht táirgí agus cleachtais saothair, (iii) Gníomhartha faillí nó neamhghníomhartha an cheannaitheora chun gníomhú a dhéanann díobháil, damáiste nó caillteanas do chustaiméirí Táirgí an Díoltóra, agus ( iv) Sárú ceannaí ar an gComhaontú seo

10. LEASA SLÁNDÁLA
Chun oibleagáid an Cheannaitheora íoc as na Táirgí a dhaingniú, údaraíonn Ceannaitheoir leis seo don Díoltóir tráth ar bith, agus ó am go ham, a fhorghníomhú agus / nó a chomhdú, de réir dhlíthe aon dlínse, le síniú an Cheannaitheora nó gan é, gach Éide Cód Tráchtála nó ráitis mhaoinithe nó leanúnacha infheidhmithe eile nó doiciméid eile a mheasfaidh an Díoltóir a bheith riachtanach nó inmhianaithe chun a leas slándála sna Táirgí a dhéanamh foirfe. Údaraíonn an ceannaitheoir don Díoltóir aon doiciméadacht den sórt sin a fhorghníomhú thar ceann an Cheannaitheora mar aturnae fírinne an Cheannaitheora, a fhéadfaidh an Díoltóir a fhorghníomhú mar aturnae fíorais don Cheannaitheoir.

Ar ais go barr