Ostotilauksen ehdot

1. Ostotilauksen hyväksyminen: Ostaja ei sido tätä Ostotilausta ennen kuin Myyjä toteuttaa ja palauttaa Ostajalle tämän Ostotilauksen kuittauskopion. Myyjä on sitoutunut tähän ostotilaukseen ja sen ehtoihin, kun se toteuttaa ja palauttaa kuittauskopion, kun se ilmoittaa muutoin hyväksyvänsä tämän ostotilauksen, toimittaa ostajalle minkä tahansa tässä tilatun tuotteen tai kun se antaa ostajalle mitään tässä tilatuista palveluista. Tämä Ostotilaus rajoittaa nimenomaisesti hyväksynnän tässä ilmoitettuihin ehtoihin, ja kaikki Myyjän ehdottamat lisä- tai erilaiset ehdot tai ehdot hylätään, ellei Ostaja nimenomaisesti suostu siihen kirjallisesti. Mitään sopimusta ei ole olemassa lukuun ottamatta Sopimusta ja tätä Ostotilausta sellaisena kuin se on toteutettu edellä kuvatulla tavalla.

2. Muutokset: Osapuolet sopivat, että tämä Ostotilaus, mukaan lukien ehdot ja ehdot, sekä kaikki tähän liitetyt tai tähän viitteenä liitetyt asiakirjat sisältävät täydellisen ja lopullisen Ostajan ja Myyjän välisen sopimuksen; mikään sopimus tai yhteisymmärrys tämän Ostotilauksen muuttamisesta ei ole Ostajaa sitova, ellei se ole kirjallista ja Ostajan valtuutetun edustajan allekirjoittamaa. Kaikki tekniset tiedot, piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan myyjälle tämän ostotilauksen yhteydessä tai joihin tässä ostotilauksessa viitataan, liitetään täten tähän osioon ja muodostavat osan tätä ostotilausta.

3. Muutokset: Ostaja pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä kirjallisia muutoksia yhteen tai useampaan seuraavista: (a) tähän ostotilaukseen sisältyvät eritelmät, piirustukset ja tiedot; b) lähetys- tai pakkausmenetelmät; c) toimituspaikka; d) toimitusaika; e) toimitustapa; ja f) määrät. Jos tällainen muutos aiheuttaa tämän Ostotilauksen toteuttamiseen tarvittavien kustannusten tai ajan nousun tai laskun, Myyjällä on oikeus vaatia oikeudenmukaista hinnan oikaisua alkuperäisen hinnoittelun mukaisesti. Mahdollisiin mukautuksiin / pyyntöihin liitetään kirjalliset todisteet, ja ostaja tarkastaa ne. Tämän artiklan mukaisen oikaisuvaatimuksen katsotaan luopuneen, ellei sitä ole esitetty 20 (XNUMX) päivän kuluessa päivästä, jona Myyjä on vastaanottanut muutostilauksen; edellyttäen kuitenkin, että Ostaja, jos se päättää oman harkintansa mukaan, että tosiasiat oikeuttavat tällaisen toiminnan, voi vastaanottaa minkä tahansa tällaisen vaatimuksen ja ryhtyä siihen milloin tahansa ennen tämän ostotilauksen mukaista loppumaksua. Ostajan on hyväksyttävä kaikki Myyjän tämän artiklan mukaiset oikaisuvaatimukset kirjallisesti, ennen kuin Myyjä jatkaa vaadittua oikaisua. Hintojen korotukset eivät sido Ostajaa, ellei se osoita Sopimuksen muutosta, jonka Ostajan valtuutettu edustaja on allekirjoittanut.

4. Toimitus: Aika on olennainen osa tätä ostotilausta, ja jos tavaroita ei toimiteta määrättyinä määrinä ja aikoina tai palvelujen tarjoamista ei suoriteta määritettyinä aikoina, Ostaja pidättää oikeuden ilman vastuuta ja muiden oikeuksiensa ja oikeussuojakeinojensa lisäksi suorittaa jompikumpi tai kaikki seuraavista toimista: (a) kohteiden suorat nopeutetut reititykset (Myyjä maksaa nopeutetun reitityksen kustannukset); (b) irtisanoa tämä Ostotilaus ilmoittamalla Myyjälle tuotteista, joita Ostaja ei ole saanut, tai palveluista, joita ei ole suoritettu ilmoituksen lähettämisen hetkellä, ja ostaa korvaavia tuotteita tai palveluita muualta ja veloittaa Myyjältä aiheutuneista tappioista; tai (c) jos toimitus myyjälle johtuvista syistä aiheuttaa varastotilanteen, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sakkoa; sakon on oltava kaksi prosenttia (2%) viivästyneiden esineiden eräästä ostohinnan hinnasta viivästyspäivää kohti. Lausekkeen (c) mukainen sakon kokonaismäärä ei saa ylittää kaksikymmentä prosenttia (20%) kokonaishinnasta.

Myyjä on vastuussa kuljetusmaksuista, viivästyksistä tai vaatimuksista, jotka johtuvat Myyjän poikkeamisesta Ostajan reititysohjeista. Myyjä ei ole vastuussa toimitusten tai laiminlyöntien ylimääräisistä kustannuksista syistä, jotka ovat riippumattomia syistä tai huolimattomuudesta; edellyttäen kuitenkin, että kun Myyjällä on syytä uskoa, että toimituksia ei tehdä aikataulun mukaisesti, Ostajalle ilmoitetaan välittömästi kirjallinen ilmoitus ennakoidun viivästymisen syystä. Jos Myyjän viivästyminen tai laiminlyönti johtuu alihankkijan viivästyksestä tai laiminlyönnistä, tällainen viivästyminen tai laiminlyönti on anteeksiannettava vain, jos se johtui syistä, jotka eivät ole Myyjän ja alihankkijan hallinnassa, eikä ilman kummankin tai muiden syyllistä tai huolimattomuutta. toimitettavia esineitä tai suoritettavia palveluita ei ollut saatavissa muista lähteistä riittävän ajoissa, jotta Myyjä pystyisi täyttämään vaaditun toimitus- tai suoritusaikataulun.
Ostaja ei ole vastuussa Ostajalle toimitettujen tuotteiden maksamisesta, jotka ylittävät tässä Ostotilauksessa ja toimitusaikatauluissa määritellyt määrät. Tällaiset tuotteet voidaan hylätä ja palauttaa Myyjän kustannuksella, mukaan lukien kuljetusmaksut molempiin suuntiin. Ostaja ei ole vastuussa mistään Myyjälle aiheutuneista materiaali- tai tuotantokustannuksista, jotka ylittävät määrän tai ennen Ostajan toimitusaikataulujen täyttämiseen tarvittavaa aikaa.

5. Toimitusohjeet: Myyjä saa toimittaa toimituksia vain ostajan normaalina työaikana ja ostajan vastaanottotelakkaan alla mainittuun osoitteeseen tai ostajan muuten ilmoittamaan ilmoitukseen. (alukselta toimittajilta). Tämä voi sisältää kansainvälisiä toimituksia. Myyjällä olisi oltava kaikki sovellettavat lisenssit.
Neutronics Inc.
456 kermainen tapa
Exton, PA 19341

6. Tarkastus ja hyväksyminen: Maksu erääntyy 45 päivän kuluttua myöhemmästä päivästä, jona Ostaja saa oikean laskun, tai päivämäärästä, jolloin Ostaja vastaanottaa vaatimusten mukaiset tuotteet. Kaikki täältä ostetut tuotteet ovat tarkastettavissa Ostajan määränpäässä joko ennen tai jälkeen maksun Ostajan valinnan mukaan. Tämän Ostotilauksen kohteiden maksaminen ei merkitse niiden hyväksymistä. Ostaja pidättää oikeuden hylätä ja kieltäytyä hyväksymästä tuotteita, jotka eivät ole ohjeiden, eritelmien, piirustusten ja tietojen tai Myyjän takuiden (nimenomaisia ​​tai epäsuoria) mukaisia ​​tai jotka eivät noudata tätä Ostotilausta (joko Myyjän laiminlyönnin vuoksi). esiintyä, Jumalan tekoja tai muuten) tai jotka sisältävät muita piileviä tai ilmeisiä vikoja. Jumalan teot ovat mitä tahansa Ostajan hallitsemattomia syitä, joihin kuuluvat tulipalot, tulvat, muut ympäristöasiat, lakot ja erot työntekijöihin nähden. Ostaja pidättää oikeuden hylätä piileviä vikoja sisältäviä tuotteita, jotka havaitaan vasta näiden tuotteiden hyväksymisen jälkeen, mikäli hylkääminen tehdään kohtuullisen ajan kuluessa vian havaitsemisesta.
Tavarat, joita ei hyväksytä, palautetaan Myyjälle täyden hyvityksen tai hyvityksen tai korvaamisen varalta Ostajan valinnan mukaan ja Myyjän riski ja kustannukset mukaan lukien kuljetuskulut molempiin suuntiin. Hylättyjä tuotteita ei korvata, ellei Ostaja ole kirjallisesti sitä ilmoittanut. Lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta, mukaan lukien valmistuskustannukset, materiaalien tai esineiden vahingot, jotka johtuvat väärästä nyrkkeilystä, laatikoista tai pakkaamisesta sekä voiton menetyksestä tai muista ostajalle aiheutuneista erityisvahingoista. Tällainen oikeus täydentää kaikkia muita laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja. Kaikkien tuotteiden tai niiden osan hyväksymistä ei katsota luopuvaksi Ostajan oikeudesta hylätä muita tuotteita tai muita tilauksia. Minkään tuotteen hyväksyminen ei sido Ostajaa hyväksymään tulevia lähetyksiä.

7. Pakkaaminen, etiketöinti ja kontit: Ostajalle ei voida laskuttaa pakkaus- tai pakkausmaksuja, ellei sitä ole mainittu tämän ostotilauksen sivulla. Myyjän on valmistettava laatikot ja lähetyskontit etiketeillä, jotka sisältävät mahdollisia tietoja, jotka Ostaja voi määrätä. Myyjä on vastuussa tässä kuvattujen materiaalien tai esineiden vahingoista, jotka johtuvat väärästä nyrkkeilystä, laatikoista tai pakkaamisesta.

8. Myyjän takuut: Myyjä takaa täten, että alla esitetyissä tuotteissa ei ole materiaali-, valmistus- ja muotoiluvirheitä, jotka ovat myyntikelpoisia ja sopivia Ostajan tarkoituksiin ja että niiden on oltava Ostajan ohjeiden, eritelmien, piirustusten ja tietojen mukaisia. Myyjä takaa täten edelleen, että tässä yhteydessä toimitettujen tuotteiden on oltava kaikkien tämän ostotilauksen perustana olevien esitysten, vakuutusten, lupausten, kuvausten, näytteiden tai mallien mukaisia. Myyjä hyväksyy, että nämä takuut pysyvät voimassa myös tuotteiden hyväksymisen jälkeen. Kaikkien edellä mainittujen takuiden on täydennettävä Myyjän Ostajalle antamia muita laajempia takuita. Mitään mainituista takuista eikä muita implisiittisiä tai nimenomaisia ​​takuita ei katsota hylätyiksi tai poissuljetuiksi, elleivät ne osoita Ostajan valtuutetun edustajan julkaisemaa ja allekirjoittamaa ostotilauksen muutosilmoitusta tai tarkistusta. Takuurikkomuksen sattuessa Ostajalla on oikeus kaikkiin rikkomuksesta johtuviin oikeussuojakeinoihin yhtenäisen kauppalain tai muun sovellettavan lain nojalla.

9. Vaihdettavuus: Kaikkien täältä ostettujen tuotteiden (tai niiden osien) on oltava täysin vaihdettavissa samankaltaisten tuotteiden (tai niiden osien) kanssa, jotka Ostaja tai Ostajan asiakas on ostanut Myyjältä aiemmin. Tätä tarkoitusta varten Myyjän on käytettävä kaikkia malleja, prosesseja tai menettelytapoja, joita Myyjä on käyttänyt toimittamaan samankaltaisia ​​tuotteita (tai niiden osia) aikaisemmin toimittamalla tässä ostettuja tuotteita (tai niiden osia). Mahdolliset poikkeamat Myyjän suunnitelmista, prosesseista tai menettelyistä edellyttävät Ostajan etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää. Myyjä on vastuussa kaikista Ostajan kustannuksista, jotka liittyvät ei-vaihdettavien esineiden (tai niiden osien) löytämiseen ja jälkiasentamiseen, jotka johtuvat Myyjän laiminlyömästä tämän artiklan vaatimuksista.

10. Ostajan omaisuus: Jollei tässä ostotilauksessa toisin määrätä tai kirjallisesti sovita, jokaisen kuvauksen omaisuus, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki myyjälle toimitetut tai saataville asetetut työkalut, työkalut, laitteet ja materiaalit, joiden omistusoikeus on ostajassa , ja niiden korvaaminen on ja pysyy Ostajan omaisuutena. Tällaista omaisuutta, lukuun ottamatta muutettavaksi tarkoitettua materiaalia, ei saa muuttaa ilman Ostajan kirjallista suostumusta. Myyjän on selvästi merkittävä tällainen omaisuus tai muuten yksilöitävä se nimellä "Property of Neutronics, Inc." ja ne on säilytettävä turvallisesti erikseen ja erillään Myyjän omaisuudesta. Myyjä saa käyttää tällaista omaisuutta paitsi tässä kuvatun työn suorittamiseen tai Ostajan kirjalliseen valtuutukseen. Tällainen omaisuus, vaikka se on Myyjän hallussa tai hallinnassa, on pidettävä turvallisessa ja hyvässä kunnossa, se on pidettävä Myyjän vastuulla ja Myyjä pitää sen vakuutettuna omalla kustannuksellaan määrällä, joka on yhtä suuri kuin korvauskustannukset, joista maksetaan tappiota. Ostaja. Siltä osin kuin tällainen omaisuus ei ole materiaalia, jota kulutetaan tämän Ostotilauksen yhteydessä, Ostaja tarkastaa ja poistaa sen, ja Ostajalla on oikeus tulla sisään tähän tarkoitukseen ilman minkäänlaista vastuuta Myyjälle. Myyjän on ilmoitettava ostajan ohjeiden mukaan tällaisen omaisuuden sijainti, valmisteltava se lähetystä varten ja lähetettävä ostajalle niin hyvässä kunnossa kuin Myyjä alun perin sai, kohtuullista kulumista lukuun ottamatta.

11. Erikoistyökalut: Tässä artiklassa käytetyn termin "erikoistyökalut" katsotaan kattavan kaikki jigit, muotit, kiinnikkeet, muotit, kuviot, erikoistyökalut, erikoismittarit, erityiset testauslaitteet, muut erikoislaitteet ja valmistuksen apuvälineet, ja piirustukset ja edellä mainittujen, hankittujen tai valmistettujen tai käytettyjen tämän ostotilauksen toteuttamiseen tarkoitetut korvaukset, jotka ovat luonteeltaan niin erikoistuneita, että ilman merkittäviä muutoksia tai muutoksia niiden käyttö rajoittuu esineiden tai niiden osien tuotantoon tai suoritukseen tämän tilauksen edellyttämistä palveluista. Termi ei sisällä (a) Myyjän tähän mennessä hankkimia työkaluja tai laitteita tai niiden korvaamista, riippumatta siitä, onko niitä muunnettu tai hyväksytty käytettäviksi tämän Ostotilauksen toteuttamiseksi, (b) kuluvia pieniä työkaluja, (c) yleisiä tai erityiset työstökoneet tai vastaavat pääomatarvikkeet, tai (d) työkalut, joiden omistusoikeus on Ostajalla.
Myyjä suostuu siihen, että erikoistyökalut säilytetään eikä niitä saa käyttää tai muokata muuten kuin tässä tarkoitetun työn suorittamiseksi tai Ostajan kirjallisen luvan mukaan. Myyjän hallussa tai hallinnassa Myyjä takaa pitävänsä erikoistyökalut hyvässä kunnossa vakuutusten kattamana ja korvaa ne, kun ne katoavat, tuhoutuvat tai ovat välttämättömiä tässä tarkoitetun työn suorittamiseksi. Myyjän on toimitettava ostajalle luettelo tuotteista, osista tai palveluista, joiden valmistamiseen tai suorittamiseen kyseisiä erikoistyökaluja on käytetty tai suunniteltu, sekä tämän ostotilauksen mukaisen työn lopettamisen tai lopettamisen yhteydessä, johon vaaditaan erikoistyökaluja. ilmoittamalla, missä erikoistyökalujen kaikki kohteet sijaitsevat, ja luovuttamaan erityistyökalujen omistusoikeuden ja hallussapidon Ostajalle [määrällä, joka vastaa niiden käänteistä jaksotettua hankintamenoa], tai luovuttamaan niistä Ostajan suostumuksella kirjallisesti. Lisäksi Ostajalla on oikeus ottaa haltuunsa kaikki erikoistyökalut milloin tahansa, omistusoikeuden, jonka Ostaja hankkii tästä, [Myyjän käänteisen jaksotetun hankintamenon maksamisen jälkeen], ja Myyjä myöntää Ostajalle maahantulon oikeuden sellaisiin tarkoituksiin, jotka voivat Ostaja voi käyttää sitä ilman vastuuta Myyjälle.

12. Lehdistötiedotteet: Myyjä suostuu siihen, että Myyjä ei julkista mitään tätä tilausta ja sen nojalla tarjottuja tuotteita tai palveluita koskevaa ilmoitusta tai muuta tietoa ilman ostajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

13. Luottamuksellisuus, keksinnöt: Kaikkia tietoja, jotka Ostaja on toimittanut tai asettanut saataville Myyjälle tai Myyjän työntekijöille tai alihankkijoille tämän Ostotilauksen kattamien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, pidetään luottamuksellisina, eikä Myyjä, sen työntekijät saa paljastaa niitä. ja alihankkijat kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain ilman ostajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Myyjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Ostajaa kohtaan mistään tiedoista, jotka Myyjä on paljastanut tai saattaa myöhemmin paljastaa Ostajalle tämän Ostotilauksen kattamien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Myyjä hyväksyy, että kaikki mallit, piirustukset, prosessit, materiaalikoostumukset, tekniset tiedot, ohjelmistot, naamarit tai muut tekniset tiedot, jotka Myyjä on tehnyt tai toimittanut tai jotka Ostaja on toimittanut tämän ostotilauksen kattamien tuotteiden tai palvelujen yhteydessä, mukaan lukien kaikki oikeudet niihin , on Ostajan ainoa ja yksinomainen omaisuus, josta ei ole rajoituksia, ja Myyjän on suojattava sitä luvattomalta paljastamiselta tai kolmannen osapuolen käytöltä.
Myyjä suostuu siihen, että kaikkien sellaisten mallien, piirustusten, prosessien, materiaalikoostumusten, spesifikaatioiden, ohjelmistojen, naamaritöiden tai muiden teknisten tietojen osalta, jotka Myyjä on tehnyt tai toimittanut myyjän tämän ostotilauksen kattamien tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, Myyjä tunnistaa ja paljastaa viipymättä tällaiset keksinnöt tai parannukset Ostajalle ja toteuttaa tai hankkii kaikki paperit ja toteuttaa toimet, jotka ovat välttämättömiä keksintöjen tai parannusten täydelliseksi omistamiseksi ostajassa tai jotka voivat olla tarpeen hankinnassa, ylläpidossa, tai Ostajan toteuttama keksintöihin tai parannuksiin liittyvä patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus, liikesalaisuus, naamiointioikeus tai muu omistusoikeus. Myyjä nimittää täten Ostajan Myyjän asianajajaksi suorittamaan tällaiset paperit tai suorittamaan tällaiset toimet. Tämän artiklan mukaiset luottamuksellisuus- ja luovutusvelvoitteet pysyvät voimassa tämän ostotilauksen irtisanomisesta tai loppuun saattamisesta.
Myyjä sitoutuu valmistamaan ostajalle yksinomaan tämän sopimuksen kattamat tuotteet. Myyjä ei saa myydä mitään tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia esineitä suoraan tai epäsuorasti ostajan asiakkaille tai kolmannen osapuolen toiminnalle.

14. Henkisen omaisuuden korvaus: Myyjä sitoutuu (a) puolustamaan, korvaamaan ja pitämään vahingoittamatonta Ostajaa, sen seuraajia ja asiakkaita kaikista vaatimuksista, vaatimuksista, tappioista, haasteista, vahingoista, vastuista ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot), jotka johtuvat mistä tahansa kanteesta , vaatimus tai kanne todellisesta tai väitetystä suorasta tai myötävaikuttavasta rikkomuksesta tai kannustamisesta loukkaamaan kaikkia Yhdysvaltain tai ulkomaisia ​​patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, naamaritöitä tai muita omistusoikeuksia katettujen tuotteiden tai palvelujen valmistuksen, käytön tai myynnin vuoksi tällä Ostotilauksella, mukaan lukien rikkomukset, jotka johtuvat Ostajan toimittamien eritelmien noudattamisesta, tai liikesalaisuuden tosiasiallisesta tai väitetystä väärinkäytöstä tai väärinkäytöstä, joka johtuu suoraan tai epäsuorasti Myyjän toiminnasta, (b) luopua kaikista vaatimuksista Ostajaa vastaan ​​yhtenäisen kaupallisen ilmoituksen nojalla Koodi tai muuten, mukaan lukien mahdolliset pidätysvaarattomat tai vastaavat vaatimukset, jotka liittyvät millään tavalla myyjää tai ostajaa vastaan ​​nostettuun vaatimukseen patentin, kaupan merkitä, tekijänoikeuksia tai naamioida oikeuksien loukkauksia tai vastaavia, mukaan lukien vaatimukset, jotka johtuvat Ostajan toimittamien eritelmien noudattamisesta, ja (c) Ostajalla on oltava maailmanlaajuinen, ei-yksinomainen, rojaltivapaa, peruuttamaton lisenssi käyttää, myydä ja myydä, korjata ja korjata, rekonstruoida ja rekonstruoida tämän ostotilauksen kattamat tuotteet. Myyjä luovuttaa Ostajalle kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja kiinnostuksen kohteet sekä kaikki tavaramerkit, tekijänoikeudet ja peiteoikeudet mihin tahansa materiaaliin, joka on Ostajalle luotu tämän Ostotilauksen yhteydessä. Tämän artiklan velvoitteet pysyvät voimassa tämän ostotilauksen irtisanomisesta tai loppuun saattamisesta.

15. Vahingonkorvaus: Myyjä sitoutuu lisäksi korvaamaan Ostajan ja pitämään sen vahingoittumattomana kaikista menetyksistä, vastuista, vahingoista, vaatimuksista, vaatimuksista, vaatimuksista, toimista, menettelyistä, korvaamisista ja kuluista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja kohtuulliset asianajajien palkkiot, jotka liittyvät millään tavalla tämä ostotilaus tai tämän ostotilauksen nojalla suoritetut palvelut tai toimitetut tavarat, lukuun ottamatta tuotteita, jotka on valmistettu kokonaan ostajan vaatimusten mukaisesti ja jotka kuka tahansa henkilö, yritys, yhdistys tai yritys, mukaan lukien myyjän työntekijät, työntekijät, palvelijat tai edustajat, vaativat tai valmistavat ja sen alihankkijat johtuvat mistä tahansa syystä tai mistä tahansa syystä. Myyjä sitoutuu lisäksi vastaanottamaan ilmoituksen viipymättä ottamaan täyden vastuun kaikkien sellaisten pukujen, toimien tai menettelyjen puolustamisesta, jotka voidaan saattaa Myyjää tai Ostajaa vastaan. Jos Myyjä käyttää Ostajan koneita tai laitteita tämän Ostotilauksen nojalla mahdollisesti vaadittavien töiden suorittamiseen, tällaisten koneiden tai laitteiden katsotaan olevan Myyjän yksinomaisessa valvonnassa ja valvonnassa kyseisen käytön aikana. Myyjä.

16. Vakuutus: Jos tämä ostotilaus kattaa työn suorittamisen ostajalle, myyjä sitoutuu korvaamaan ja suojaamaan ostajaa kaikilta vastuilta, vaatimuksilta tai vahingonkorvausvaatimuksilta kenellekään henkilölle tai omaisuudelle, joka syntyy tämän ostotilauksen suorittamisesta. Myyjä sitoutuu lisäksi toimittamaan vakuutusyhtiön todistuksen, joka osoittaa, että myyjällä on riittävä vakuutusturva seuraavilla vähimmäismäärillä:
a) työntekijän korvaus; Lakisääteiset rajat valtioille, joissa työ on suoritettava.
(b) kattava yleinen vastuu, mukaan lukien sopimusvastuu; Valmiit toiminnot / tuotteet; Laajan omaisuuden vahingot; ja urakoitsijan suojavastuu, jos käytetään alihankkijoita. Vähimmäisrajat Henkilövahingot, mukaan lukien kuolema ja omaisuusvahingot, 250,000 1,000,000 dollaria, yhteensä XNUMX XNUMX XNUMX dollaria.
(c) Autovastuu, mukaan lukien omistetut, vuokratut ja omistamattomat ajoneuvot. Vähimmäisrajat - ruumiinvammat 250,000 500,000 dollaria jokaiselle henkilölle, 250,000 XNUMX dollaria jokaiselle tapahtumalle ja omaisuusvahinko XNUMX XNUMX dollaria jokaiselle tapahtumalle.
Mainitussa todistuksessa on ilmoitettava vakuutuksenantajan nimi, vakuutuksen numero, voimassaolon päättymispäivä, vastuurajat ja määräys, joka koskee vähintään kymmenen (10) päivän kirjallista irtisanomisilmoitusta. Jos Myyjä on itsevakuuttaja, kyseisen osaston on toimitettava todistus sen valtion työ- ja teollisuusministeriöltä, jossa kyseinen työ on suoritettava, suoraan ostajalle. Myyjän vakuutusvaatimusten noudattaminen ei millään tavalla vaikuta Myyjän edellä 13 artiklan mukaiseen korvaukseen Ostajalle.

17. Peruutus oletusarvoisesti: Ostajalla on oikeus peruuttaa oletusarvoisesti tämän Ostotilauksen toimittamaton osa kokonaan tai osittain, jos Myyjä ei edisty kohtuullisesti Ostotilauksen täyttämisessä ilmoitettuina aikoina, jos Myyjä ei tee toimitusaikataulun mukaiset toimitukset, jos Myyjä rikkoo mitään näiden ehtoja, mukaan lukien Myyjän takuut, jos Myyjä tekee järjestelyn, laajennuksen tai toimeksiannon velkojien hyväksi, jos Myyjä hajoaa tai muutoin lakkaa olemasta tai harjoittaa liiketoimintaa tavanomaisessa järjestyksessä tietysti tai selvittää kokonaan tai olennaisesti kaiken omaisuutensa, jos Myyjä tulee maksukyvyttömäksi tai jos Myyjä ei yleensä maksa velkojaan erääntyessään. Jos tämä ostotilaus peruutetaan oletuksena, ostaja voi vaatia myyjää siirtämään omistusoikeuden ja toimittamaan ostajalle kaikki (a) valmiit tuotteet ja (b) osittain valmiit tuotteet ja materiaalit, osat, työkalut, muotit, jigit, kalusteet, suunnitelmat, piirustukset, tiedot ja sopimusoikeudet, jotka Myyjä on erityisesti tuottanut tai hankkinut tämän Ostotilauksen päättyneelle osalle. Myyjän on myös suojeltava ja säilytettävä hallussaan olevaa omaisuutta, josta Ostaja on kiinnostunut. Tässä artikkelissa määritetyt Ostajan oikeudet ja oikeussuojakeinot täydentävät eikä korvaa muita oikeussuojakeinoja, jotka Ostajalla voi olla laissa tai omassa pääomassa tai tämän Ostotilauksen muiden artiklojen nojalla. Jos tämän artiklan mukaisen peruutuksen jälkeen toimivaltaisen tuomioistuimen tuomioistuin tai muutoin toteaa, että Myyjä ei ollut laiminlyönyt velvoitettaan tai että laiminlyönti oli anteeksiannettavissa, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin jos irtisanominen oli annettu tämän sopimuksen 16 artiklan mukaisesti. Ennen kuin Ostaja käyttää oikeuttaan peruuttaa laiminlyönti, Ostaja voi päättää antaa Myyjälle mahdollisuuden korjata Myyjän maksukyvyttömyys. Jos Ostaja päättää antaa Myyjälle mahdollisuuden korjata maksukyvyttömyytensä, Ostajan on ensin toimitettava Myyjälle kirjallinen ilmoitus Myyjän maksukyvyttömyydestä. Myyjän on tällöin esitettävä postileimatulla kirjeellä kymmenen (10) päivän kuluessa ostajan maksukyvyttömyysilmoituksen vastaanottamisesta, kuinka myyjä aikoo korjata myyjän maksukyvyttömyyden. Ostajan on arvioitava Myyjän kirjallinen vastaus ja määritettävä, myönnetäänkö Myyjälle aika, jonka kuluessa Myyjä voi korjata laiminlyönninsä. Myyjälle mahdollinen maksukyvyttömyyden parantamiseksi annettu aika vaihtelee maksukyvyttömyyteen liittyvien olosuhteiden mukaan.

18. Mukavuuden irtisanominen: Ostaja voi lopettaa tämän Ostotilauksen mukaisen työn suorittamisen kokonaan tai ajoittain osittain kirjallisella irtisanomisilmoituksella, minkä jälkeen Myyjä lopettaa työn ilmoituksessa mainittuna päivänä ja siinä määrin kuin se päättää tilaukset ja alihankinnat siltä osin kuin ne liittyvät lopetettuun työhön. Myyjä neuvoo ostajaa viipymättä käsillä olevien tai ennen sopimuksen päättymistä ostettujen sovellettavien teosten ja materiaalien määristä ja Myyjän siitä edullisimmasta mahdollisuudesta.Myyjä noudattaa Ostajan ohjeita, jotka koskevat tällaisen työn hallussapidon siirtämistä ja luovuttamista. materiaalia. Myyjä lähettää 60 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta kaikki irtisanomisesta johtuvat maksupyynnönsä tässä kohdassa 16 määritellyn mukaisesti. Ostajalla on oikeus tarkistaa tällaiset vaatimukset milloin tahansa kohtuullisena aikana tai milloin tahansa tarkastamalla ja auditoimalla Myyjän tähän Ostotilaukseen liittyviä tietoja, tiloja, töitä tai materiaaleja. Ostaja maksaa Myyjälle ilman päällekkäisyyksiä Ostajan hyväksymän valmiiden töiden Ostotilauksen hinnan sekä Myyjälle aiheutuneet prosessin ja lopetetun työn allokoitavien raaka-aineiden kustannukset minkä tahansa tarkastuksen perusteella Ostaja voi suorittaa ja yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet. (a) Myyjän käyttämien tai myymien ilman ostajan suostumusta kaikkien tuotteiden arvo tai hinta (kumpi on korkeampi); (b) Myyjän Ostajan suostumuksella käyttämien tai myymien tuotteiden sovittu arvo; ja (c) viallisen, vahingoittuneen tai tuhoutuneen työn tai materiaalin kustannukset. Ostaja ei maksa suoritettuja töitä, valmistuneita töitä tai Myyjän valmistamia tai hankkimia raaka-aineita, jotka ylittävät tässä ostotilauksessa määritetyn kokonaishinnan, vähennettynä muuten suoritettavat tai suoritettavat maksut, ja mukautukset on tehtävä vähentämällä alla olevia maksuja prosessin ja raaka-aineen työn kustannusten huomioon ottamiseksi suhteessa mahdollisiin ilmoitettuihin tappioihin koko ostotilauksessa, jos se olisi saatu päätökseen. Tämän artiklan mukaisesti suoritettu maksu on Ostajan ainoa vastuu siinä tapauksessa, että tämä Ostotilaus irtisanotaan tämän artiklan mukaisesti. Ellei tässä Ostotilauksessa toisin määrätä, tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta Ostajan peruutuksiin Myyjän laiminlyönnistä tai muusta lain tai tämän Ostotilauksen sallimasta syystä. Ellei 15 artiklassa toisin määrätä, tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta Ostajan peruutuksiin Myyjän oletusarvoisesti. Myyjällä ei missään tapauksessa ole oikeutta ennakoituun voittoon tai erityisiin tai välillisiin vahinkoihin tämän Ostotilauksen perusteella.

19. Sovellettavien lakien noudattaminen: Myyjä suostuu siihen, että tämän Ostotilauksen yhteydessä se noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, patsaita, sääntöjä, määräyksiä tai Yhdysvaltojen hallituksen tai niiden osavaltioiden tai poliittisten osastojen määräyksiä. Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, Myyjä suostuu siihen, että maksamista varten sen on sisällytettävä seuraava lasku kaikkiin laskuihin:
"Myyjä vakuuttaa, että tämän laskun kattamien tuotteiden tuotannon osalta se on noudattanut täysin vuoden 1938 Fair Labor Standards Actin, sellaisena kuin se on muutettuna, kaikkia säännöksiä."

20. Toimeksiannot: Myyjä suostuu siihen, että toimeenpanomääräyksessä 11246, sellaisena kuin se on muutettuna toimeenpanomääräyksellä 11375 (yhtäläiset mahdollisuudet), toimeenpanomääräyksellä 11625 (vähemmistöyritykset), toimeenpanomääräyksellä 11701 (myönteiset toimet vammaisille veteraaneille ja Vietnam Era) ja toimeenpanomääräys 11758 (vammaisten työllistäminen) sisällytetään tälle ostotilaukselle ja tehdään siitä osa.

21. Luopuminen: Ostajan vaatimusta jossakin tai useammassa tapauksessa vaatia minkä tahansa tämän Ostotilauksen ehtojen, kovenanttien tai ehtojen täyttämistä tai minkä tahansa tämän oikeuden käyttämistä ei voida tulkita luopumiseksi tai luopumiseksi tällaisten ehtojen, kovenanttien tai ehtojen tuleva toteutus tai tällaisen oikeuden käyttö tulevaisuudessa, mutta Myyjän velvoite tällaisiin tuleviin suorituksiin jatkuu edelleen voimassa.

22. Toimeksianto: Myyjä ei anna mitään maksettavista tai erääntyvistä summista eikä mitään tämän Ostotilauksen nojalla suoritettavasta työstä, eikä Myyjä saa alihankkia tämän Ostotilauksen edellyttämiä valmiita tai olennaisesti valmiita materiaaleja ilman Ostajan etukäteen kirjallinen suostumus, jonka suostumus voidaan pidättää mistä tahansa syystä ostajan yksinomaisen harkinnan mukaan.

23. Oikeussuojakeinot: Tässä säädettyjen oikeussuojakeinojen on oltava kumulatiivisia ja niiden on oltava kaikkien muiden tai muiden lain tai oman pääoman ehtoisten korvausten lisäksi. Ostajalla on oikeus kuitata kaikki Ostajan Myyjälle tämän Ostotilauksen nojalla tai muuten maksamat summat. Tämän Ostotilauksen perusteella syntyvissä riidoissa Ostajan ja Myyjän on toimittava huolellisesti tässä vaaditun suorituskyvyn kanssa, kunnes tällainen riita on ratkaistu. Jos jokin tämän Ostotilauksen osa on virheellinen tai sitä ei voida panna täytäntöön, tämän Ostotilauksen jäljellä olevat osat pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisinä.
24. Riidanratkaisu: Jos osapuolten välillä syntyy tai liittyy tähän ostotilaukseen liittyvä riita, joka koskee yksinomaan rahallisia vahingonkorvauksia tai maksettavia rahoja, osapuolet sopivat, että kokous pidetään viipymättä jokaisen päätöksen tehneen osapuolen edustajan kanssa. -valtuutettu riidan suhteen yrittää hyvässä uskossa neuvotella riidan ratkaisemisesta. Jos osapuolet eivät ole onnistuneet neuvottelemaan riidan ratkaisemisesta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kokouksesta, osapuolten on tehtävä parhaansa valitakseen vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn, kuten välimiesmenettely tai sovittelu, riidan ratkaisemiseksi. Jos osapuolet eivät pysty sopimaan ADR-muodosta viidentoista (15) päivän kuluessa kolmenkymmenen (30) päivän neuvottelujaksosta, kumpikin osapuoli voi käyttää muita käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä ilmoittamalla kirjallisesti toiselle osapuolelle kirjallisesti seitsemän (7) päivää. aikomus tehdä niin. Jos osapuolet voivat sopia vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä, niiden on jatkettava sen toteuttamista hyvässä uskossa ja ajoissa. Jos riidanratkaisumenettely ei johda riidan ratkaisemiseen kohtuullisen ajan kuluttua, kumpikin osapuoli voi käyttää muita käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja ilmoittamalla kirjallisesti toiselle osapuolelle seitsemän (7) päivää ilmoittamalla suunnitellun toimintatapansa.
25. Sovellettava laki: Tätä ostotilausta hallitaan, tulkitaan ja tulkitaan Pennsylvanian kansainyhteisön lakien mukaisesti.

BACHARACH, INC. - VAKIOEHDOT JA MYYNTIEHDOT

1. GENERAL
Nämä tavalliset myyntiehdot ja ristiriitaiset säännökset Bacharach Inc: n mahdollinen tarjous ("sopimus") koskee kaikilta osin minkä tahansa tuotteen ("Tuote" tai "Tuotteet") ja palvelujen ("Palvelut") myyntiä ja käyttöä. Bacharach, Inc. Ostaja ("Myyjä"), mukaan lukien rajoituksetta Ostajan ostamat tulevat korvaavat tuotteet. Jos tämä kirjoitus eroaa millään tavalla Ostajan tilauksen ehdoista tai jos tätä kirjoitusta tulkitaan hyväksynnäksi tai vahvistukseksi, joka toimii hyväksynnänä, Myyjän hyväksyntä on nimenomaisesti tehty EHDOLLISEKSI OSTAJAN MITÄÄN TÄMÄN SISÄLTÖJEN EHDOISTA JOTKA EIVÄT TAI LISÄTIETOJA OSTAJAN KIRJOITUKSESSA SISÄLTYVISTÄ. Tätä kirjoitusta pidetään lisäksi ilmoituksena vastustavansa Ostajan tällaisia ​​ehtoja. Jos tätä kirjoitusta tulkitaan tarjoukseksi, sen hyväksyminen on NIMELLISESTI RAJOITETTU TÄTÄ SISÄLTÄVIIN EHTOIHIN. Mikään Ostajan tilaus tai muu Ostajan ostotapa ei ole ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa, muokkaa niitä, poista niitä tai lisää niihin, ellei Myyjä ole nimenomaisesti suostunut siihen ja myyjä hyväksynyt sitä kirjallisesti. Tämä sopimus on täydellinen ja yksinomainen lausunto osapuolten välisestä sopimuksesta ja korvaa kaikki osapuolten väliset tämän sopimuksen aiheeseen liittyvät ehdotukset, suulliset, kirjalliset tai sähköiset ja kaikki muut viestit. Myyjän tarjoukset ovat tarjouksia, jotka voidaan hyväksyä vain kokonaisuudessaan. Ostajan katsotaan hyväksyvän tämän sopimuksen, jos jokin seuraavista tapahtuu: (i) Ostaja hyväksyy myyjän tarjouksen, johon tämä sopimus on liitetty; (ii) Ostajan toimittama Tuotetilaus Myyjälle (ostotilauksen, toimitusaikataulun tai muun viestintävälineen välityksellä): ja / tai (iii) Ostajan hyväksyntä Tuotteiden toimitukselle tai niiden maksamiselle ehdoista riippumatta Ostaja on lisännyt tai poistanut. Kaikki tässä esitetyt kysymykset on tulkittava ja ratkaistava Pennsylvanian kansainyhteisön kauppasäännösten mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä ja lukuun ottamatta Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta. Kaikki tämän perusteella syntyvät toimet on aloitettava Alleghenyn piirikunnassa, PA. Ostaja suostuu täten Alleghenyn piirikunnassa sijaitsevien osavaltioiden ja liittovaltion tuomioistuinten lainkäyttövaltaan ja suostuu toimimaan ilmoitettuaan siitä kirjallisesti. Ostaja ei saa siirtää tätä sopimusta kenellekään kolmannelle osapuolelle lain nojalla tai konkurssin aikana tai muutoin ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä sopimus on sitova ja voimassa sopimuspuolille ja heidän seuraajilleen, hyväksytyille toimeksiantajille ja siirronsaajille. Myyjän laiminlyöntiä tämän sopimuksen tiukasta noudattamisesta tai laiminlyönnin täytäntöönpanosta minkä tahansa yksittäisen, toistuvan tai jatkuvan minkä tahansa tämän ehdon tai ehdon rikkomisen sattuessa, ei katsota myyjän oikeuden luopumiseksi vaatimuksesta tiukan sopimuksen noudattamisesta. tämän sopimuksen tai panna täytäntöön laiminlyönti minkä tahansa muun ehdon tai ehdon rikkomisen suhteen tai milloin tahansa myöhemmin tai myöhempien tapahtumien osalta kyseisen ehdon tai ehdon suhteen. Jos jonkin tämän sopimuksen määräyksistä pidetään pätemättöminä, laittomina tai täytäntöönpanokelvottomina, tällainen määräys on tehoton vain sellaisen pätemättömyyden rajoissa, ja tämän sopimuksen muuttamattomat määräykset ovat muuttumattomia ja pysyvät täysimääräisinä ja voimassa .

2. TUOTTEIDEN JÄLLEENMYYNTI
Ellei Ostaja ole Myyjän kanssa jakelusopimuksen osapuoli, joka säätelee Ostajan Tuotteiden jälleenmyyntiä, Ostaja voi jälleenmyydä täällä ostettuja tuotteita ehdoilla, jotka eivät ole yhtä suotuisat kuin Myyjän nykyiset myyntiehdot (kuten julkaistu bacharach.wpengine.com), mukaan lukien rajoituksetta takuu ja vastuurajoitukset. Ostaja sitoutuu korvaamaan, pitämään vahingoittumattomana ja puolustamaan Myyjää kaikilta vaatimuksilta ja oikeusjutuilta, mukaan lukien asianajajapalkkiot, siltä osin kuin tällaiset vaatimukset ja oikeudenkäynnit johtuvat siitä, että Ostaja ei sisällytä tällaisia ​​ehtoja etäostajalle.

3. MAKSUT JA MAKSUT
Ostaja sitoutuu maksamaan Tuotteesta perittävät maksut (”Tuotemaksu”). Palvelumaksut eritellään erikseen Myyjän tarjouksessa ja laskussa ("Palvelumaksu", yhdessä Tuotemaksun, "Palkkiot"). Kaikille tilauksille vaaditaan luottotiedot hyväksymishetkellä. Elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin, Ehdot ovat netto 30 (50) päivää, vähimmäistilaus 250 dollaria (7 dollaria vientitilauksille), ja niiden hintojen on oltava voimassa silloin, kun Myyjä hyväksyy Ostajan tilauksen, paitsi alla . Vähimmäistilauksesta luovutaan tilauksille, jotka lähetetään loppukäyttäjälle ja lähetetään Next Day Airin tai Second Day Airin kautta. Vähimmäistilauksesta ei luovuta lähetyksiä Yhdysvaltojen mannerosan ulkopuolella. Kaikille tilauksille lisätään XNUMX dollarin käsittelymaksu lukuun ottamatta lähetyksiä, jotka lähetetään kolmannen osapuolen laskutuksen kautta Manner-Yhdysvalloissa Koska Myyjän hinnat perustuvat hyväksymishetkellä olemassa oleviin kustannuksiin ja olosuhteisiin (valuuttakurssit mukaan luettuina), hinnat voivat nousta näiden ehtojen muuttuessa, esimerkiksi materiaalien ja työvoiman hinnan nousu ja valuuttakurssivaihtelut. Palkkiot eivät sisällä kaikkia toimitus- ja käsittelykuluja, mukaan lukien vaarallisten aineiden maksut, kuten asianmukaiset tullit, tariffit, arvonlisäverot, myyntiverot, käyttöverot tai verot, jotka ostaja voi periä liittovaltion, osavaltion, kunnan tai muun valtion viranomaiselta. tämän sopimuksen, Tuotteen ja Palvelujen oston tai muiden tuotteiden myynnistä, jälleenmyynnistä tai käytöstä mahdollisesti perittävien maksujen seurauksena. Tällaiset Myyjän maksamat maksut maksetaan Ostajan tilille. Kaikki tällaisista maksuista vapauttamista koskevat vaatimukset on ilmoitettava selvästi tilauksen edessä ja liitettävä kaikki vaaditut vapautustodistukset. Ellei laskussa nimenomaisesti toisin määrätä tai osapuolet ole muuten kirjallisesti sopineet, palkkiot ovat Yhdysvaltain dollareita ja ne maksetaan ostajan saatuaan laskun ilman oikeutta vähennyksiin tai kuittauksiin. Myyjä voi vaatia, että maksu suoritetaan COD: llä tai peruuttamattomalla hyvityskirjalla Ostajan kustannuksella perustetun Myyjän hyväksi ja hyväksyttäväksi. Jos maksua ei suoriteta eräpäivänä, Myyjä voi keskeyttää kaiken tulevan toimituksen tai muun suorituksen Ostajan suhteen ilman vastuuta tai sakkoa, ja kaikkien muiden tässä yhteydessä maksettavien summien lisäksi Ostaja maksaa Myyjälle (1) kohtuulliset kustannukset ja kulut Myyjä on yhteydessä kaikkiin toimiin, jotka on toteutettu perinnän valvomiseksi tai Myyjän oikeuksien turvaamiseksi ja suojaamiseksi tässä oikeudenkäynneillä tai muutoin, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot, oikeudenkäyntikulut ja muut kulut sekä (2) korot kaikista maksamattomista määristä 30 päivää peritään alhaisemmalla a) 2 prosentin kuukausikorkolla tai b) korkeimmalla lain sallimalla korolla.

4. LÄHETYS; TOIMITUS; VOIMA-RAHA
Myyjä valitsee lähetystavan ja kuljetusliikkeen. Ellei osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin, Tuotteiden lähetys ja toimitus on FCA: n myyjän laitos (INCOTERMS 2010), jolloin omistusoikeus (lukuun ottamatta upotetun ohjelmiston omistusta) ja menetysriski siirtyvät ostajalle. Ostaja sitoutuu tarkastamaan kaikki tuotteet lähetyspapereiden ja vaurioiden tai puutteiden varalta vastaanottaessaan tavarat määränpäähän. Kaikki vahingonkorvausvaatimukset, kuljetuksen aiheuttamat vahingot tai muut tarkastuksessa näkyvät syyt on tehtävä kuljetusyrityksen kanssa. Puutetta koskevat vaatimukset on tehtävä 30 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Ostaja vastaa kaikista lähetys-, vakuutus- tai vastaavista maksuista. Myyjän valinnan mukaan Tuotteet voidaan lähettää ennen pyydettyä lähetyspäivää tai erissä. Kaikki toimitustiedot (mukaan lukien toimitusaika) ovat likimääräisiä. Myyjän ainoa vastuu on käyttää kohtuullisia kaupallisia ponnisteluja määritettyjen toimituspäivien täyttämiseksi. Ostaja vapauttaa myyjän nimenomaisesti vastuusta vahingoista, jotka johtuvat toimituksen laiminlyönnistä tai toimituksen viivästymisistä, jotka johtuvat olosuhteista, jotka liittyvät aikaherkkien tietojen ja / tai mekanismien käsittelyn laiminlyöntiin tai virheelliseen käsittelyyn, työkiista (esim. lakko, hidastuminen tai työsulku), tulipalo, tulva, valtioneuvosto tai säädös, mellakka, kyvyttömyys hankkia tarvikkeita tai kuljetusalaa, laitoksen rikkoutuminen, sähkökatko, kuljetusyhtiöiden viivästyminen tai keskeytyminen, onnettomuudet, Jumalan teot tai muut syyt Myyjän hallinnassa.

5. PERUUTUS; TOIMITUKSEN EHDOTTAMINEN; PALAUTUKSET
Ostaja ei voi peruuttaa tai lykätä tätä sopimusta kokonaan tai osittain muutoin kuin myyjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella ja sellaisilla ehdoilla, jotka korvaavat myyjälle vahingon. Jos ostaja peruuttaa kokonaan tai osittain Tuotetilauksen, Ostaja maksaa Myyjälle suuremman määrän, joka on (i) 50% tällaisten peruutettujen tuotteiden hinnasta, tai (ii) Myyjälle aiheutuneet tosiasialliset ja välilliset vahingot, mukaan lukien rajoituksetta Myyjän odotettavissa olevat voitot ja kulut, jotka Myyjälle on jo aiheutunut. Jos ostaja lykkää toimitusta, ostajan on maksettava myyjälle (i) kuukausimaksujen summa, joka on 1.5 prosenttia tällaisen lykkäyksen kohteena olevien tuotteiden kokonaishinnasta, ja (ii) kohtuulliset lykkäyskulut, esim. Myyjän käyttämättömyysaika, varastointikustannukset jne. Jos palautuspyyntö hyväksytään, (i) mahdolliset pakkaus-, toimitus- ja toimituskulut maksetaan ostajan kustannuksella ja (ii) kaikki palautukset on lähetettävä rahtimaksuna ennakkoon ostajan kustannuksella. Myyjälle ei tule tehdä palautuksia ilman, että ensin on hankittu palautusmateriaalin valtuutusnumero (“RMA”). RMA-numero on merkittävä näkyvästi palautuspakkaukseen. Mitään tuottoa ei hyväksytä tai hyvitetä ilman tätä ennakkohyväksyntää. Palautuksista peritään 20%: n varastointimaksu. Hyvitykset myönnetään vain tuotteille, joiden myyjä on todennut olevan oikeutettuja jälleenmyyntiin, lukuun ottamatta takuupalautuksia.

6. TAKUU; TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET
Tuotetakuu. Ellei Ostaja ja Myyjä ole kirjallisesti toisin sopineet, Myyjä takaa Ostajalle, että sillä on ja myydään jäljempänä myytäviä Tuotteita (lukuun ottamatta upotettuja ohjelmistoja, jos sellaisia ​​on) ja että kaikissa uusissa Tuotteissa ei ole virheellisiä tehtaiden valmistuksia ja asennettu materiaali Tuotteelle sovellettavaksi takuujaksoksi Tuotekäsikirjassa määritellyn mukaisesti, kun se toimitetaan kuljetusyhtiölle ensimmäistä myyntiä varten ("takuu"). Jos Ostaja ei ole alla myytyjen tuotteiden loppukäyttäjä, Ostaja sitoutuu toimittamaan sen välittömälle ostajalle
(”Etähankkija”) Myyjän myöntämä rajoitettu takuu ja vastuuvapauslauseke loppukäyttäjille (etäkäyttäjille). Tämän viallisen Tuote-osan korjaamisen tai vaihtamisen lisäksi tässä tässä määritellyssä rajoitetussa takuussa, jos Myyjä tai sen edustaja tarvitsee korjauksen tai asennuksen paikan päällä, Myyjän yksinomaan määrittelemänä, Takuuseen liittyvät palvelut sekä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset toimitetaan ostajalle ilman lisämaksua.
Palvelutakuu. Myyjän tarjoamien palveluiden osalta Myyjä takaa, että Palvelut ovat työväenlaatuisia. Jos jonkin aiemmin suoritetun Palvelun takuun noudattamatta jättäminen ilmenee yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa Palvelujen valmistumisesta, Myyjän on jälleen suoritettava, jos mahdollista korjata, Palvelut, joihin vika vaikuttaa. ainoa kustannus. OSTAJAN VAKAUTETTU VAATIMUKSET VIKAISISTA PALVELUISTA RAJOITETTAVAT TÄTEN PALVELUJEN UUDISTAMISEKSI. TÄMÄN OIKEUKSEN SAAMISEKSI OSTAJAN ON ILMOITETTAVA MYYJÄLLE KIRJOITTAMISEKSI KAIKISTA (30) PALVELUIDEN PÄIVITTÄMISPÄIVÄÄN. VIKAISIEN PALVELUJEN KORVAUS ON AINOASTAA JA SITÄ KAIKKI MUUT OIKEUDEN OSALLISTA OIKEUDELLISET OIKEUKSET.
Vastuuvapauslausekkeet. TÄMÄN OSAAN TARKOITETUT NIMITYISET TAKUUT OVAT MYYJÄN MYYJÄN JA SEN VASTAAVIEN TYÖSKENTELYJEN JA TOIMITTAJIEN POISTAA KAIKKISTA TAKUISTA, EHDOSISTA TAI ESITTELYISTÄ (ILMOITETTU TAI IMPLIKATTU, SUULLINEN TAI TAI KIRJOITETTU JÄLLEEN). ILMOITTAMATTOMASTI RAJOITTAMATTOMIA JA KAIKKI NIMETTÖJEN TAKUUT TAI EHDOT, RIKKOMATTOMUUS, MYYNTIKELPOISUUS TAI KÄYTTÖTARKOITUS TAI SOPIVUUS TAI MITÄÄN TARKOITETTU (TAI MYYJÄ ON TEKIJÄ), JOIHIN ON TUNNETTU. , JOTKA SAAVUTTAA NÄYTTÄÄ LAIN, MUKAUTETUN TAI TAI KÄYTÖN PERUSTAMISEKSI KAUPASSA, TAI KÄYTTÖTAPAUKSEN TAI SUORITUSKYKYJEN KANSSA.

7. TAKUUN POIKKEUKSET; KORJAUS
Takuun poissulkemiset ja ehdot. Myyjän takuu ei koske tuotteita, mukaan lukien rajoituksetta komponentteja, osia ja materiaaleja, joita (a) ei ole Myyjän valmistamia ja joihin sovelletaan valmistajiensa mahdollisia kolmansien osapuolten takuita, mukaan lukien rajoituksetta akut ja muut kulutustarvikkeet ; b) ovat kuluvia tai kuluvia osia, mukaan lukien rajoituksetta paristot, sulakkeet, suodattimet ja polttimot; (c) on altistettu: (i) käytetylle suositellulle kapasiteetille, (ii) riittämätön sähkövirta, ilmastointi tai kosteuden säätö, (iii) onnettomuus tai katastrofi, mukaan lukien rajoituksetta, tulipalo, tulva, vesi , tuuli ja salama, (iv) laiminlyönti, mukaan lukien rajoituksetta, virransiirrot, (v) väärinkäyttö tai (väärinkäyttö), (vi) Ostajan laiminlyönti Myyjän viimeisimpien julkaistujen käyttöohjeiden noudattaminen, (vii) luvaton muutos, asennus tai korjaus muut henkilöt kuin Myyjän valtuutetut edustajat, tai (viii) käyttää muuhun kuin asiakirjoissa tai uusimmissa julkaistuissa käyttöohjeissa määriteltyihin tarkoituksiin; tai (d) niitä ei ole asianmukaisesti varastoitu, asennettu, huollettu tai käytetä normaaleissa olosuhteissa ja Myyjän suositusten mukaisesti. Myyjän takuu ei ole voimassa eikä sillä ole mitään vaikutusta, jos vika on aiheutunut Tuotteelle toimituksen jälkeisistä vahingoista tai liittyy luvattoman laitteiston, ohjelmiston tai muun laitteen käyttöön. Ostaja ymmärtää, että jos Ostaja korvaa Myyjän toimittamat anturit toisen valmistajan antureilla, kaikki Myyjän takuut Ostajalle ja etäostajalle mitätöidään ja Ostaja vastaa kaikesta Ostajan kärsimästä vahingosta, vahingosta tai menetyksestä. / tai etäostaja, joka johtuu tästä luvattomasta muutoksesta. Myyjän takuu ei sisällä: rutiinihuoltoa, mukaan lukien rajoituksettomat säädöt, puhdistus, kalibroinnit, löysien mutterien ja pulttien kiristäminen; Tuotteiden siirtämiseen liittyvien palvelujen suorittaminen tai rajapintojen, lisävarusteiden, liitteiden tai muiden laitteiden lisääminen tai poistaminen; muun kuin normaalin kulumisen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen; tuotteen ulkopuoliset sähkötyöt; käyttöliittymien, lisävarusteiden, liitteiden tai muiden laitteiden huolto, joita myyjä ei ole toimittanut; ja kaikki tuetusta palvelusta johtuvat ongelmat.
Korjauskeino. Ostajan ainoa ja yksinomainen korjaustoimenpide ja Myyjän ainoa velvollisuus rikkoa takuuta tuotteille tässä on Myyjän oman harkintansa mukaan joko (a) korjata tai vaihtaa viallinen tuote, joka epäonnistuu takuuaikana Myyjän kustannuksella uusia tai kunnostettuja osia, tai (b) palauttaa viallisen Tuotteen, joka epäonnistuu takuuaikana Myyjälle, ja palauttaa Ostajalle oikean osan viallisen tuotteen Palkkiosta. Ostaja myöntää ja suostuu siihen, että Myyjän oikeutta palauttaa Ostajan maksu ei vähennetä tai rajoiteta millään tavalla tai syystä. Edellä mainitun korjaustoimenpiteen tarjoaminen edellyttää ilmoitusta ja perusteluja, joita Myyjä voi vaatia, että kyseinen tuote on varastoitu, asennettu, ylläpidetty ja käytetty Myyjän suositusten mukaisesti. Ellei Myyjä toisin määrää, kaikki tällaiset vialliset tuotteet palautetaan Myyjän varastoon tai muuhun paikkaan, jonka Myyjä valitsee, kaikki Myyjän kustannuksella, mikäli Ostaja noudattaa kaikkia Myyjän pakkaamis- ja lähetysohjeita. Tämän ilmoitetun korjaustoimenpiteen tarkoituksena on korjata mahdolliset viat tai palauttaa maksetut palkkiot. Ostaja myöntää, että tällainen yksinoikeus on olennainen termi tämän sopimuksen tarjoamassa alennuksessa ja että tällainen korjaustoimenpide toimii Myyjälle maksetun vastikkeen perusteella täysin tyydyttävänä Ostajaan kaikista siihen liittyvistä vaatimuksista. Edellä esitetyn perusteella Ostaja myöntää, että jos toimivaltaisen tuomioistuimen tai välimiespaneelin ratkaisu, tämä yksinoikeus ei anna Ostajalle etua sen tarjouksesta tai että tällainen yksinoikeus epäonnistuu jostain syystä, niin tällainen päätös tällaisen yksinoikeuden tai tällaisen yksinoikeuden tällainen epäonnistuminen ei saa millään tavalla vaikuttaa tai muuttaa takuiden rajoituksia tai poissulkemisia, ja kaikki tällaiset rajoitukset ja poissulkemiset jatkuvat täysimääräisinä. Kaikki Tuotteita tai ohjelmistoja koskevat Myyjää koskevat takuuvaatimukset on esitettävä sovellettavan takuuajan kuluessa. Tuotteet, jotka on korjattu tai vaihdettu takuun nojalla, ovat takuuaikoja vain alkuperäisen takuuajan loppuosan ajan. Myyjän tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat kumulatiivisia ja täydentävät muita laissa tai pääomassa säädettyjä oikeuksia tai oikeussuojakeinoja. Ostaja myöntää, että jos Ostaja rikkoo tätä sopimusta, Myyjälle aiheutuvien vahinkojen määrittäminen on vaikeaa, ja siksi Myyjä voi hakea kohtuullista korvausta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kieltomääräykset, jotka täydentävät kaikkia muita lain tai oman pääoman ehtoisia korjaustoimenpiteitä.

8. VIENTIN VAATIMUSTENMUKAISUUS
Ostaja myöntää, että Tuotteet ovat Amerikan yhdysvaltojen tuotteita ja että Tuotteiden vientiin, käyttöön, siirtoon, jälleenmyyntiin tai muuhun siirtoon sovelletaan Yhdysvaltojen lakeja ja määräyksiä. Ostaja suostuu siihen, että se ei saa viedä, viedä, myydä tai lähettää mitään tuotetta muille maille tai yhteisöille näiden lakien ja määräysten vastaisesti.

9. VASTUUN RAJOITUS; AIKA VAATIMUKSIIN; KORVAUS
Ostaja suostuu siihen, että Myyjä ei ole vastuussa satunnaisista, erityisistä, epäsuorista tai välillisistä tai muista vastaavista vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen voiton tai tulojen menetykseen, Tuotteiden käytön menettämisestä aiheutuneisiin vahinkoihin, omaisuusvahinkoihin, kolmansien osapuolten vaatimuksiin, mukaan lukien henkilövahinko tai kuolema Tuotteiden käytöstä johtuen tai Myyjän kyvyttömyys varoittaa riittävästi Tuotteiden vaaroista tai Tuotteiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä tai opastaa niistä riippumatta siitä, onko Myyjälle ilmoitettu tällaisen mahdollisuudesta. vahingot. Myyjän kokonaisvastuu tästä syystä mistä tahansa syystä (lukuun ottamatta vastuuta Myyjän laiminlyönnistä johtuvasta henkilövahingosta), johtuuko sopimus, takuu, vahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus), tiukka vastuu, tuotevastuu tai mikä tahansa muu vastuu teoriasta, rajoitetaan pienempi Ostajan tosiasiallinen vahingonkorvaus tai Myyjälle maksettu hinta tuotteista, jotka ovat Ostajan vaatimuksen kohteena. Kaikki Myyjää koskevat vaatimukset on esitettävä vuoden kuluessa syyn nostamisesta, ja Ostaja nimenomaisesti luopuu mahdollisista vanhentumisajoista. Ostajan on puolustettava, korvattava ja pidettävä Myyjä ja sen virkamiehet, johtajat, edustajat, edustajat, työntekijät, toimittajat ja tytäryhtiöt vaarattomina kaikilta summilta, vaatimuksilta, kustannuksilta, velvollisuuksilta, vaatimuksilta, toimilta, tappioilta, vahingoilta, oikeudenkäyntimaksuilta, velvoitteilta , vastuut ja panttioikeudet, jotka johtuvat (i) ostajan ostosta, käytöstä, hallussapidosta, omistuksesta, toiminnasta, kunnosta, jälleenmyynnistä, siirrosta, viennistä, kuljetuksesta tai hävittämisestä, (ii) ostajan rikkomuksesta tai väitetystä ulkomaisen, liittovaltion , osavaltion, läänin tai paikalliset lait tai asetukset, mukaan lukien rajoituksetta lait ja asetukset, jotka koskevat tuoteturvallisuutta ja työtapoja, (iii) Ostajan huolimattomat teot tai laiminlyönnit, jotka aiheuttavat vahinkoa, vahinkoa tai menetystä Myyjän Tuotteiden asiakkaille, ja ( iv) Ostajan tämän sopimuksen rikkominen

10. TURVALLISUUDEN ETU
Varmistaakseen Ostajan velvollisuuden maksaa Tuotteet, Ostaja täten valtuuttaa Myyjän milloin tahansa ja ajoittain suorittamaan ja / tai arkistoimaan minkä tahansa lainkäyttöalueen lainsäädännön mukaisesti, Ostajan allekirjoituksella tai ilman, kaikki Uniform Kaupallinen koodi tai muut soveltuvat rahoitus- tai jatkoilmoitukset tai muut asiakirjat, joita Myyjä pitää tarpeellisina tai toivottavina Tuotteiden tietoturvan parantamiseksi. Ostaja valtuuttaa Myyjän suorittamaan kaikki sellaiset asiakirjat Ostajan puolesta kuin Ostajan asiamiehet, jotka Myyjä voi suorittaa Ostajan asianajajana.

Takaisin alkuun