Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς

1. Αποδοχή της εντολής αγοράς: Ο αγοραστής δεν δεσμεύεται από αυτήν την εντολή αγοράς έως ότου ο πωλητής εκτελέσει και επιστρέψει στον αγοραστή το αντίγραφο επιβεβαίωσης αυτής της εντολής αγοράς. Ο Πωλητής δεσμεύεται από αυτήν την Εντολή Αγοράς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της όταν εκτελεί και επιστρέφει το αντίγραφο επιβεβαίωσης, όταν δηλώνει διαφορετικά την αποδοχή της παρούσας Εντολής Αγοράς, όταν παραδίδει στον Αγοραστή οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που παραγγέλθηκαν εδώ ή όταν αποδίδεται στον Αγοραστή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παραγγέλνονται εδώ. Αυτή η εντολή αγοράς περιορίζει ρητά την αποδοχή στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, και τυχόν πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι ή προϋποθέσεις που προτείνονται από τον Πωλητή απορρίπτονται, εκτός εάν ρητά συναινέσει γραπτώς στον Αγοραστή. Κανένα συμβόλαιο δεν υπάρχει εκτός από τη Συμφωνία και την παρούσα Εντολή Αγοράς όπως εκτελέστηκε όπως προβλέπεται παραπάνω.

2. Τροποποιήσεις: Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η Εντολή Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων μαζί με τυχόν έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν ή ενσωματώνονται εδώ με παραπομπή, περιέχει την πλήρη και τελική σύμβαση μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. ότι καμία συμφωνία ή κατανόηση για την τροποποίηση αυτής της Εντολής Αγοράς δεν θα είναι δεσμευτική για τον Αγοραστή εκτός εάν εγγράφως και υπογραφεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Αγοραστή. Όλες οι προδιαγραφές, σχέδια και δεδομένα που υποβάλλονται στον Πωλητή με αυτήν την Εντολή Αγοράς ή αναφέρονται από αυτήν την Εντολή Αγοράς ενσωματώνονται στο παρόν και αποτελούν μέρος αυτής της Εντολής Αγοράς.

3. Αλλαγές: Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κάνει γραπτές αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (α) Προδιαγραφές, σχέδια και δεδομένα που ενσωματώνονται σε αυτήν την Εντολή Αγοράς. β) μέθοδοι αποστολής ή συσκευασίας · γ) τόπος παράδοσης · δ) χρόνος παράδοσης · ε) τρόπος παράδοσης · και (στ) ποσότητες. Εάν οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή προκαλεί αύξηση ή μείωση του κόστους ή του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση αυτής της Εντολής Αγοράς, ο Πωλητής δικαιούται να διεκδικήσει δίκαιη προσαρμογή στην τιμή σύμφωνα με την αρχική τιμή. Τυχόν προσαρμογές / αιτήματα θα συνοδεύονται από γραπτά αποδεικτικά στοιχεία και θα υπόκεινται σε έλεγχο από τον Αγοραστή. Οποιαδήποτε αξίωση για προσαρμογή σύμφωνα με το παρόν άρθρο θεωρείται παραιτούμενη, εκτός εάν διεκδικηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πωλητή της εντολής αλλαγής. υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο Αγοραστής, εάν αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του ότι τα γεγονότα δικαιολογούν τέτοια ενέργεια, μπορεί να λάβει και να ενεργήσει βάσει οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης που υποβλήθηκε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την τελική πληρωμή βάσει της παρούσας Εντολής Αγοράς. Οποιαδήποτε αξίωση από τον Πωλητή για προσαρμογή σύμφωνα με αυτό το άρθρο πρέπει να εγκριθεί γραπτώς από τον Αγοραστή προτού ο Πωλητής προχωρήσει με την αξίωση προσαρμογής. Οι αυξήσεις τιμών δεν θα είναι δεσμευτικές για τον Αγοραστή εκτός εάν αποδεικνύεται από τροποποίηση της Συμφωνίας που υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Αγοραστή.

4. Παράδοση: Ο χρόνος είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτέλεση αυτής της Εντολής Αγοράς και εάν η παράδοση των αντικειμένων δεν πραγματοποιείται στις ποσότητες και στους καθορισμένους χρόνους ή η παροχή υπηρεσιών δεν έχει ολοκληρωθεί στις καθορισμένες ώρες, ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα χωρίς ευθύνη, και εκτός από τα άλλα δικαιώματά του και τις διορθωτικές ενέργειές του, να προβεί σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις ακόλουθες ενέργειες: (α) άμεση ταχεία δρομολόγηση αντικειμένων (το κόστος της ταχείας δρομολόγησης καταβάλλεται από τον Πωλητή) · (β) τερματίστε αυτήν την Εντολή Αγοράς μέσω ειδοποίησης προς τον Πωλητή σχετικά με στοιχεία που δεν έχουν παραληφθεί από τον Αγοραστή ή υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν τη στιγμή που η ειδοποίηση αποστέλλεται στον Αγοραστή και να αγοράσει υποκατάστατα αντικείμενα ή υπηρεσίες αλλού και να χρεώσει τον Πωλητή για τυχόν απώλεια. ή (γ) σε περίπτωση που η παράδοση για λόγους που καταλογίζονται στον πωλητή δημιουργεί κατάσταση εξαντλήσεως, ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει ποινή στον Πωλητή. η ποινή θα είναι δύο τοις εκατό (2%) του τμήματος της τιμής αγοράς που οφείλεται στα καθυστερημένα είδη για κάθε ημέρα της καθυστέρησης. Το συνολικό ποσό της ποινής σύμφωνα με το εδάφιο (γ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής τιμής αγοράς.

Ο Πωλητής ευθύνεται για χρεώσεις μεταφοράς, καθυστερήσεις ή αξιώσεις που προκύπτουν από την απόκλιση του Πωλητή από τις οδηγίες δρομολόγησης του Αγοραστή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για το υπερβολικό κόστος των παραδόσεων ή των προεπιλογών λόγω αιτιών πέρα ​​από τον έλεγχό του και χωρίς σφάλμα ή αμέλεια. υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι όταν ο Πωλητής έχει λόγους να πιστεύει ότι οι παραδόσεις δεν θα πραγματοποιούνται όπως έχει προγραμματιστεί, γραπτή ειδοποίηση που θα αναφέρει την αιτία της αναμενόμενης καθυστέρησης θα δοθεί αμέσως στον Αγοραστή. Εάν η καθυστέρηση ή η προεπιλογή του Πωλητή προκαλείται από την καθυστέρηση ή την προεπιλογή ενός υπεργολάβου, αυτή η καθυστέρηση ή η προεπιλογή θα είναι δικαιολογημένη μόνο εάν προέκυψε από αιτίες πέραν του ελέγχου τόσο του Πωλητή όσο και του υπεργολάβου και χωρίς το σφάλμα ή την αμέλεια ενός από αυτούς και του Τα αντικείμενα που πρέπει να επιπλωθούν ή οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν δεν ήταν διαθέσιμα από άλλες πηγές σε αρκετό χρόνο για να επιτρέψουν στον Πωλητή να ανταποκριθεί στο απαιτούμενο πρόγραμμα παράδοσης ή απόδοσης.
Ο αγοραστής δεν φέρει καμία ευθύνη για πληρωμή για αντικείμενα που παραδίδονται στον αγοραστή, τα οποία υπερβαίνουν τις ποσότητες που καθορίζονται σε αυτήν την εντολή αγοράς και τα προγράμματα παράδοσης. Τέτοια αντικείμενα υπόκεινται σε απόρριψη και επιστροφή με έξοδα του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς αμφίδρομα. Ο Αγοραστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή κόστος παραγωγής που βαρύνει τον Πωλητή που υπερβαίνει το ποσό ή πριν από το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των προγραμμάτων παράδοσης του Αγοραστή.

5. Οδηγίες παράδοσης: Ο Πωλητής πραγματοποιεί παραδόσεις μόνο κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες του Αγοραστή και στην αποβάθρα παραλαβής του Αγοραστή στην κατάλληλη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω ή όπως άλλως ειδοποιείται από τον Αγοραστή. (για πλοίο από προμηθευτές). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διεθνείς παραδόσεις. Ο Πωλητής θα πρέπει να έχει όλες τις ισχύουσες άδειες.
Neutronics Inc.
456 Κρεμώδης τρόπος
Exton, ΡΑ 19341

6. Επιθεώρηση και αποδοχή: Η πληρωμή οφείλεται 45 ημέρες μετά το αργότερο της ημερομηνίας κατά την οποία ο Αγοραστής λαμβάνει ένα σωστό τιμολόγιο ή την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής λαμβάνει αντικείμενα που συμμορφώνονται. Όλα τα αντικείμενα που αγοράζονται στο παρόν υπόκεινται σε έλεγχο στον προορισμό του αγοραστή είτε πριν είτε μετά την πληρωμή, κατόπιν επιλογής του αγοραστή. Η πληρωμή για τυχόν αντικείμενα βάσει αυτής της Εντολής Αγοράς δεν συνιστά αποδοχή τους. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει και να αρνηθεί την αποδοχή αντικειμένων που δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα δεδομένα ή τις εγγυήσεις του Πωλητή (ρητή ή σιωπηρή) ή που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την Εντολή Αγοράς (είτε λόγω αποτυχίας του Πωλητή να εκτέλεση, Πράξεις του Θεού ή με άλλο τρόπο), ή που περιέχουν άλλα ελαττώματα, είτε λανθάνοντα είτε προφανή. Οι πράξεις του Θεού είναι οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον έλεγχο του Αγοραστή, που περιλαμβάνουν πυρκαγιές, πλημμύρες, άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, απεργίες και διαφορές με τους υπαλλήλους. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αντικείμενα με λανθάνοντα ελαττώματα που δεν ανακαλύπτονται μόνο μετά την αποδοχή τέτοιων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι η απόρριψη γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ανακάλυψη του ελαττώματος.
Τα εμπορεύματα που δεν γίνονται δεκτά θα επιστραφούν στον Πωλητή για πλήρη επιστροφή χρημάτων ή πίστωση ή αντικατάσταση κατόπιν επιλογής του Αγοραστή και τον κίνδυνο και τα έξοδα του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων μεταφοράς αμφίδρομα. Δεν θα γίνει αντικατάσταση απορριφθέντων αντικειμένων, εκτός εάν ορίζεται από τον Αγοραστή εγγράφως. Επιπλέον, ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει αξίωση για ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής, ζημιών σε υλικά ή αντικείμενα που προκλήθηκαν από ακατάλληλη πυγμαχία, κιβώτιο ή συσκευασία, και απώλεια κερδών ή άλλες ειδικές ζημιές που υπέστη ο Αγοραστής. Αυτό το δικαίωμα θα είναι επιπρόσθετο σε οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο. Η αποδοχή όλων ή μέρους των αντικειμένων δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα του Αγοραστή να απορρίπτει άλλα αντικείμενα ή άλλες παραγγελίες. Η αποδοχή οποιουδήποτε είδους δεν δεσμεύει τον Αγοραστή να αποδεχτεί μελλοντικές αποστολές.

7. Συσκευασία, επισήμανση και εμπορευματοκιβώτια: Δεν επιτρέπεται η χρέωση για τη συσκευασία ή τα εμπορευματοκιβώτια στον Αγοραστή, εκτός εάν ορίζεται στην όψη αυτής της παραγγελίας αγοράς. Ο Πωλητής θα προετοιμάσει ετικέτες για τα κουτιά και τα εμπορευματοκιβώτια αποστολής που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες, εάν υπάρχουν, όπως ορίζει ο Αγοραστής. Ο πωλητής θα είναι υπεύθυνος για ζημιά σε υλικά ή αντικείμενα που περιγράφονται εδώ που προκαλούνται από ακατάλληλο μποξ, κιβώτιο ή συσκευασία.

8. Εγγυήσεις πωλητή: Ο πωλητής εγγυάται ότι τα αντικείμενα που παρέχονται παρακάτω θα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού, κατασκευής και σχεδιασμού, εμπορεύσιμης ποιότητας και κατάλληλα για σκοπούς του αγοραστή και ότι θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες, τις προδιαγραφές, τα σχέδια και τα δεδομένα του αγοραστή. Ο Πωλητής εγγυάται περαιτέρω ότι τα αντικείμενα που παρέχονται στο παρόν θα συμμορφώνονται με όλες τις παραστάσεις, επιβεβαιώσεις, υποσχέσεις, περιγραφές, δείγματα ή μοντέλα που αποτελούν τη βάση αυτής της Εντολής Αγοράς, Ο Πωλητής συμφωνεί ότι αυτές οι εγγυήσεις θα επιβιώσουν με την αποδοχή των αντικειμένων. Όλες οι προαναφερόμενες εγγυήσεις θα είναι επιπρόσθετες σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις πρόσθετου πεδίου που δίδονται από τον Πωλητή στον Αγοραστή. Καμία από τις εν λόγω εγγυήσεις και καμία άλλη σιωπηρή ή ρητή εγγύηση δεν θεωρείται αποποίηση ή εξαίρεση, εκτός εάν αποδεικνύεται από ειδοποίηση αλλαγής εντολής αγοράς ή αναθεώρηση που εκδίδεται και υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Αγοραστή. Σε περίπτωση παραβίασης της εγγύησης, ο Αγοραστής δικαιούται όλες τις θεραπείες βάσει του Ενιαίου Εμπορικού Κώδικα ή άλλου εφαρμοστέου δικαίου που προκύπτει από τέτοια παραβίαση.

9. Εναλλαξιμότητα: Όλα τα αντικείμενα που αγοράζονται παρακάτω (ή μέρος του παρόντος) πρέπει να εναλλάσσονται εντελώς με παρόμοια αντικείμενα (ή μέρη αυτών) που αγοράστηκαν από τον Πωλητή προηγουμένως από τον αγοραστή ή τον πελάτη του Αγοραστή. Για το σκοπό αυτό, όλα τα σχέδια, οι διαδικασίες ή οι διαδικασίες που χρησιμοποίησε ο Πωλητής για την προμήθεια ομοειδών αντικειμένων (ή τμημάτων τους) πρέπει προηγουμένως να χρησιμοποιηθούν από τον Πωλητή στην προμήθεια των αντικειμένων (ή τμημάτων τους) που αγοράστηκαν εδώ. Οποιαδήποτε απόκλιση σε οποιοδήποτε από τα σχέδια, τις διαδικασίες ή τις διαδικασίες του Πωλητή απαιτεί προηγούμενη γραπτή έγκριση του Αγοραστή. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα του Αγοραστή που σχετίζονται με την ανακάλυψη και μετασκευή μη εναλλάξιμων αντικειμένων (ή τμημάτων τους) που προκύπτουν από την παράλειψη του Πωλητή να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του παρόντος Άρθρου.

10. Ιδιότητα του Αγοραστή: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την Εντολή Αγοράς ή έχει συμφωνηθεί γραπτώς, ιδιοκτησία κάθε περιγραφής που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε όλα τα εργαλεία, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και τα υλικά που εφοδιάζονται ή διατίθενται στον Πωλητή, ο τίτλος του οποίου βρίσκεται στον Αγοραστή , και οποιαδήποτε αντικατάστασή τους θα είναι και παραμένει ιδιοκτησία του Αγοραστή. Τέτοια ιδιοκτησία, εκτός από το υλικό που προορίζεται να τροποποιηθεί, δεν θα τροποποιηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Αγοραστή. Τέτοια ακίνητα θα πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια ή να επισημαίνονται επαρκώς από τον Πωλητή ως "Ιδιοκτησία της Neutronics, Inc." και θα αποθηκευτεί με ασφάλεια ξεχωριστά και εκτός από την ιδιοκτησία του Πωλητή. Ο Πωλητής δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοια ιδιοκτησία εκτός από την εκτέλεση εργασιών του παρόντος ή όπως εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον Αγοραστή. Τα εν λόγω ακίνητα, ενώ βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο του Πωλητή, θα διατηρούνται σε ασφαλή και καλή κατάσταση, θα διακρατούνται με κίνδυνο του Πωλητή και θα διατηρούνται ασφαλισμένα από τον Πωλητή, σε βάρος του, σε ποσό ίσο με το κόστος αντικατάστασης με απώλεια που πρέπει να καταβληθεί σε Αγοραστής. Στο βαθμό που τέτοια ιδιοκτησία δεν καταναλώνεται υλικό κατά την εκτέλεση αυτής της Εντολής Αγοράς, υπόκειται σε έλεγχο και αφαίρεση από τον Αγοραστή και ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα εισόδου για τέτοιους σκοπούς χωρίς καμία ευθύνη έναντι του Πωλητή. Όπως και όταν καθοδηγείται από τον Αγοραστή, ο Πωλητής θα αποκαλύψει την τοποθεσία αυτού του ακινήτου, θα το προετοιμάσει για αποστολή και θα το στείλει στον Αγοραστή σε καλή κατάσταση όπως αρχικά παραλήφθηκε από τον Πωλητή, εξαιρούνται εύλογες φθορές.

11. Ειδικά εργαλεία: Ο όρος «ειδικά εργαλεία» όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλα τα jigs, die, εξαρτήματα, καλούπια, μοτίβα, ειδικά εργαλεία κοπής, ειδικούς μετρητές, ειδικό εξοπλισμό δοκιμών, άλλο ειδικό εξοπλισμό και βοηθήματα κατασκευής, και σχέδια και οποιεσδήποτε αντικαταστάσεις των προαναφερθέντων, αποκτήθηκαν ή κατασκευάστηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση αυτής της Εντολής Αγοράς που είναι τόσο εξειδικευμένου χαρακτήρα που χωρίς ουσιαστική τροποποίηση ή τροποποίηση, η χρήση τους περιορίζεται στην παραγωγή των αντικειμένων ή τμημάτων τους ή της απόδοσης των υπηρεσιών του τύπου που απαιτείται από αυτήν την Εντολή Αγοράς. Ο όρος δεν περιλαμβάνει (α) αντικείμενα εργαλείων ή εξοπλισμού που έχουν αποκτήσει μέχρι τώρα από τον Πωλητή ή αντικατάστασή του, είτε τροποποιήθηκε είτε υιοθετήθηκε για χρήση κατά την εκτέλεση της παρούσας εντολής αγοράς, (β) αναλώσιμα μικρά εργαλεία, (γ) γενικά ή ειδικά μηχανήματα ή παρόμοια κεφαλαιουχικά αντικείμενα, ή (δ) εργαλεία, ο τίτλος του οποίου βρίσκεται στον Αγοραστή.
Ο Πωλητής συμφωνεί ότι τα ειδικά εργαλεία θα διατηρηθούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα επανεπεξεργαστούν, εκτός από την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος ή όπως εξουσιοδοτήθηκε γραπτώς από τον Αγοραστή. Ενώ βρίσκεται στην κατοχή ή τον έλεγχο του Πωλητή, ο Πωλητής εγγυάται ότι θα διατηρήσει το ειδικό εργαλείο σε καλή κατάσταση πλήρως καλυμμένο από την ασφάλιση και θα το αντικαταστήσει όταν χαθεί, καταστραφεί ή είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών του παρόντος. Με την παύση ή τον τερματισμό της εργασίας βάσει της παρούσας εντολής αγοράς για την οποία απαιτείται η ειδική σχεδίαση, ο Πωλητής θα παράσχει στον Αγοραστή μια λίστα με τα είδη, τα ανταλλακτικά ή τις υπηρεσίες για την κατασκευή ή την εκτέλεση των οποίων χρησιμοποιήθηκε ή σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο ειδικό εργαλείο και μια λίστα υποδεικνύοντας πού βρίσκεται κάθε είδος του ειδικού εργαλείου, και θα μεταβιβάσει τον τίτλο και την κατοχή του ειδικού εργαλείου στον Αγοραστή [για ποσό ίσο με το αντίστροφο αποσβεσμένο κόστος αυτού] ή να το διαθέσει, όπως μπορεί να κατευθύνει εγγράφως ο Αγοραστής. Επιπλέον, ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να κατέχει οποιαδήποτε ειδικά εργαλεία οποιαδήποτε στιγμή, τίτλο στον οποίο ο Αγοραστής αποκτά την παρούσα, [κατά την πληρωμή του αντιστρεφόμενου αποσβεσμένου κόστους του Πωλητή] και ο Πωλητής παραχωρεί στον Αγοραστή το δικαίωμα εισόδου για τέτοιους σκοπούς, οι οποίοι μπορούν ασκείται από τον Αγοραστή χωρίς καμία ευθύνη έναντι του Πωλητή.

12. Δελτία Τύπου: Ο Πωλητής συμφωνεί ότι καμία γνωστοποίηση ή άλλη πληροφορία σχετικά με αυτήν την παραγγελία και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στο παρόν δεν θα δημοσιοποιούνται από τον Πωλητή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του αγοραστή.

13. Εμπιστευτικότητα, Εφευρέσεις: Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή διατίθενται από τον Αγοραστή στον Πωλητή ή στους υπαλλήλους ή τους υπεργολάβους του Πωλητή σε σχέση με τα είδη ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτήν την Εντολή Αγοράς θα θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτονται από τον Πωλητή, τους υπαλλήλους του, και υπεργολάβους σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Αγοραστή. Ο Πωλητής συμφωνεί να μην διεκδικήσει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Αγοραστή σχετικά με οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες ο Πωλητής θα έχει αποκαλύψει ή μπορεί στη συνέχεια να αποκαλύψει στον Αγοραστή σε σχέση με τα στοιχεία ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτήν την Εντολή Αγοράς. Ο Πωλητής συμφωνεί ότι όλα τα σχέδια, σχέδια, διεργασίες, συνθέσεις υλικού, προδιαγραφές, λογισμικό, έργα μάσκας ή άλλες τεχνικές πληροφορίες που γίνονται ή παρέχονται από τον Πωλητή ή παρέχονται από τον Αγοραστή σε σχέση με τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτήν την Εντολή Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων σε αυτό. , θα είναι η αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία του Αγοραστή, απαλλαγμένη από οποιονδήποτε περιορισμό και ο Πωλητής θα προστατεύει το ίδιο από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο.
Ο Πωλητής συμφωνεί ότι, όπως σε όλες τις εφευρέσεις και βελτιώσεις σε τέτοια σχέδια, σχέδια, διαδικασίες, συνθέσεις υλικού, προδιαγραφές, λογισμικό, έργα μάσκας ή άλλες τεχνικές πληροφορίες που έγιναν ή εφοδιάστηκαν από τον Πωλητή σε σχέση με τα είδη ή τις υπηρεσίες που καλύπτονται από αυτήν την Εντολή Αγοράς, Ο Πωλητής θα εντοπίσει αμέσως και θα αποκαλύψει τέτοιες εφευρέσεις ή βελτιώσεις στον Αγοραστή και θα εκτελέσει ή θα λάβει την εκτέλεση οποιωνδήποτε εγγράφων και θα προβεί σε ενέργειες που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την τελειοποίηση της ιδιοκτησίας των εφευρέσεων ή βελτιώσεων στον Αγοραστή ή όπως ενδέχεται να είναι απαραίτητες στην προμήθεια, τη συντήρηση, ή επιβολή από τον Αγοραστή οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού μυστικού, δικαιώματος μάσκας ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τις εφευρέσεις ή βελτιώσεις. Ο Πωλητής διορίζει τον Αγοραστή ως πληρεξούσιο του Πωλητή για την εκτέλεση τέτοιων εγγράφων ή την ανάληψη τέτοιων ενεργειών. Η εμπιστευτικότητα και η εκχώρηση των υποχρεώσεων εφευρέσεων αυτού του Άρθρου θα παραμείνει μετά τον τερματισμό ή την ολοκλήρωση αυτής της Εντολής Αγοράς.
Ο Πωλητής συμφωνεί να κατασκευάζει αποκλειστικά τα αντικείμενα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία για τον Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν θα πουλήσει κανένα αντικείμενο που καλύπτεται από την παρούσα Συμφωνία άμεσα ή έμμεσα σε κανέναν από τους πελάτες του Αγοραστή ή σε εργασίες τρίτων.

14. Αποζημίωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο Πωλητής συμφωνεί (α) να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να κρατήσει ακίνδυνο Αγοραστή, τους διαδόχους και τους πελάτες του έναντι όλων των αξιώσεων, απαιτήσεων, ζημιών, αγωγών, ζημιών, ευθύνης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του δικηγόρου) που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγωγή , αξίωση ή ενέργεια για πραγματική ή φερόμενη άμεση ή συνεισφορά παραβίαση ή πρόκληση παραβίασης, οποιουδήποτε Ηνωμένου Βασιλείου ή αλλοδαπού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, πνευματικών δικαιωμάτων, έργου μάσκας ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας λόγω της κατασκευής, χρήσης ή πώλησης των αντικειμένων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται με αυτήν την Εντολή Αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης που προκύπτει από τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον Αγοραστή, ή για πραγματική ή φερόμενη κατάχρηση ή κατάχρηση εμπορικού μυστικού που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τις ενέργειες του Πωλητή, (β) να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Αγοραστή στο πλαίσιο της Ενιαίας Εμπορικής Κωδικός ή άλλως, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απαίτησης παρακράτησης ή παρόμοιας αξίωσης, με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με αξίωση που διεκδικείται έναντι Πωλητή ή Αγοραστή για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, συναλλαγή emark, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση δικαιώματος εργασίας ή παρόμοια, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που προκύπτουν από τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που παρέχονται από τον Αγοραστή, και (γ) ότι ο Αγοραστής θα έχει μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια χρήσης, πώλησης και πώλησης, επισκευή και επισκευή και ανακατασκευή και ανακατασκευή των αντικειμένων που καλύπτονται από αυτήν την εντολή αγοράς. Ο Πωλητής εκχωρεί στον Αγοραστή όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον και σε όλα τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εργασίας μάσκας σε οποιοδήποτε υλικό δημιουργήθηκε για τον Αγοραστή σε σχέση με αυτήν την Εντολή Αγοράς. Οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν μετά τη λήξη ή την ολοκλήρωση της παρούσας εντολής αγοράς.

15. Αποζημίωση: Ο Πωλητής συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει και να κρατήσει τον Αγοραστή αβλαβές από οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες, υποχρεώσεις, ζημιές, αξιώσεις, απαιτήσεις, αγωγές, αγωγές, διαδικασίες, υποκατηγορίες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων και εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο αυτήν την Εντολή Αγοράς, ή τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή τα αντικείμενα που παραδόθηκαν βάσει αυτής της Εντολής Αγοράς, εκτός από αντικείμενα που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αγοραστή, τα οποία διεκδικούνται ή γίνονται από οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία, ένωση ή εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων υπαλλήλων, εργαζομένων, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων του Πωλητή και οι υπεργολάβοι του που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία ή για οποιονδήποτε λόγο. Ο Πωλητής συμφωνεί περαιτέρω με την παραλαβή της ειδοποίησης να αναλάβει αμέσως την πλήρη ευθύνη για την υπεράσπιση οποιωνδήποτε και αυτών των αγωγών, ενεργειών ή διαδικασιών που ενδέχεται να ασκηθούν εναντίον του Πωλητή ή εναντίον του Αγοραστή. Σε περίπτωση που τα μηχανήματα ή ο εξοπλισμός του Αγοραστή χρησιμοποιούνται από τον Πωλητή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενδέχεται να απαιτείται βάσει της παρούσας Εντολής Αγοράς, τέτοια μηχανήματα ή εξοπλισμός θα θεωρούνται υπό την αποκλειστική επιμέλεια και τον έλεγχο του Πωλητή κατά την περίοδο της εν λόγω χρήσης από Πωλητής.

16. Ασφάλιση: Εάν αυτή η εντολή αγοράς καλύπτει την απόδοση της εργασίας για τον Αγοραστή, ο Πωλητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύσει τον Αγοραστή από κάθε ευθύνη, αξιώσεις ή αιτήματα για τραυματισμούς ή ζημιές σε οποιοδήποτε άτομο ή περιουσία αυξάνεται λόγω της εκτέλεσης αυτής της Εντολής Αγοράς. Ο Πωλητής συμφωνεί περαιτέρω να προσκομίσει ένα Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Μεταφορέα που να δείχνει ότι ο Πωλητής έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη στα ακόλουθα ελάχιστα ποσά:
α) Αποζημίωση εργαζομένου · Νόμιμα όρια για τις καταστάσεις στις οποίες πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία.
(β) Συνολική γενική ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής ευθύνης · Ολοκληρωμένες Λειτουργίες / Προϊόντα Ζημία ιδιοκτησίας ευρείας φόρμας και Προστατευτική Ευθύνη του Αναδόχου, εάν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι. Ελάχιστα όρια Προσωπικός τραυματισμός, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου και των ζημιών περιουσίας 250,000 $ κάθε εμφάνιση, συνολικά 1,000,000 $.
(γ) Ευθύνη αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων ιδιοκτησίας, ενοικίασης και μη ιδιοκτησίας. Ελάχιστα όρια-σωματικός τραυματισμός 250,000 $ κάθε άτομο, 500,000 $ κάθε περιστατικό και Ζημιά ιδιοκτησίας 250,000 $ κάθε περιστατικό.
Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει το όνομα του ασφαλιστή, τον αριθμό πολιτικής, την ημερομηνία λήξης, τα όρια ευθύνης και μια διάταξη που προβλέπει γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Εάν ο Πωλητής είναι αυτοασφαλιστής, το Πιστοποιητικό του Υπουργείου Εργασίας και της βιομηχανίας του Κράτους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να παρασχεθεί από το Τμήμα αυτό απευθείας στον Αγοραστή. Η συμμόρφωση του Πωλητή με τις απαιτήσεις ασφάλισης δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την αποζημίωση του Πωλητή από τον Αγοραστή σύμφωνα με το Άρθρο 13 παραπάνω.

17. Ακύρωση για προεπιλογή: Ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει για προεπιλογή όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη παραδοθέντος τμήματος αυτής της Εντολής Αγοράς εάν ο Πωλητής δεν πραγματοποιήσει εύλογη πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Εντολής Αγοράς στις καθορισμένες ώρες, εάν ο Πωλητής δεν πραγματοποιήσει παραδόσεις όπως ορίζονται στο πρόγραμμα παράδοσης, εάν ο Πωλητής παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων του Πωλητή, εάν ο Πωλητής κάνει μια συμφωνία, επέκταση ή εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών, εάν ο Πωλητής διαλύσει ή παύσει να υπάρχει ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με τα συνηθισμένα φυσικά, ή εκκαθαρίζει όλα ή ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, εάν ο Πωλητής καθίσταται αφερέγγυος ή εάν ο Πωλητής γενικά δεν πληρώνει τα χρέη του καθώς καθίστανται απαιτητά. Εάν αυτή η εντολή αγοράς ακυρωθεί από προεπιλογή, ο Αγοραστής μπορεί να απαιτήσει από τον Πωλητή να μεταβιβάσει τον τίτλο και να παραδώσει στον Αγοραστή, οποιαδήποτε (α) ολοκληρωμένα αντικείμενα και (β) μερικώς ολοκληρωμένα αντικείμενα και υλικά, ανταλλακτικά, εργαλεία, μήτρες, παζλ, φωτιστικά, σχέδια, σχέδια, πληροφορίες και δικαιώματα σύμβασης που ο Πωλητής έχει δημιουργήσει ή αποκτήσει συγκεκριμένα για το τμήμα που έχει λήξει αυτής της Εντολής Αγοράς. Ο Πωλητής πρέπει επίσης να προστατεύει και να διατηρεί την ιδιοκτησία που έχει στην κατοχή του στην οποία ο Αγοραστής έχει συμφέρον. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα του Αγοραστή που ορίζονται σε αυτό το άρθρο είναι επιπρόσθετα και όχι αντί οποιουδήποτε άλλου μέσου αποκατάστασης που μπορεί να έχει ο Αγοραστής από το νόμο ή τα ίδια κεφάλαια ή σύμφωνα με άλλα άρθρα αυτής της Εντολής Αγοράς. Εάν, μετά από ακύρωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθορίζεται από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, ή άλλως, ότι ο Πωλητής δεν ήταν υπερήμερος ή ότι η αθέτηση ήταν δικαιολογημένη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών θα είναι τα ίδια όπως εάν η καταγγελία είχε εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος. Πριν από τον Αγοραστή που ασκεί το δικαίωμά του να ακυρώσει την προεπιλογή, ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει να παρέχει στον Πωλητή την ευκαιρία να θεραπεύσει την αθέτηση του Πωλητή. Εάν ο Αγοραστής επιλέξει να δώσει στον Πωλητή την ευκαιρία να θεραπεύσει την προεπιλογή του, ο Αγοραστής θα πρέπει πρώτα να παράσχει στον Πωλητή γραπτή ειδοποίηση για την προεπιλογή του Πωλητή. Ο Πωλητής πρέπει στη συνέχεια να περιγράψει σε γραπτή επισήμανση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης του Προμηθευτή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Πωλητής σκοπεύει να θεραπεύσει την υπερημερία του Πωλητή. Ο Αγοραστής θα αξιολογήσει τη γραπτή απάντηση του Πωλητή και θα καθορίσει εάν θα παραχωρήσει στον Πωλητή ένα χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Πωλητής μπορεί να θεραπεύσει την προεπιλογή του. Οποιαδήποτε χρονική περίοδος που παρέχεται στον Πωλητή για τη θεραπεία μιας προεπιλογής θα ποικίλλει, ανάλογα με τις περιστάσεις που περιβάλλουν την προεπιλογή.

18. Τερματισμός για ευκολία: Ο αγοραστής μπορεί να τερματίσει την εκτέλεση της εργασίας βάσει αυτής της Εντολής Αγοράς εν όλω ή κατά καιρούς εν μέρει με γραπτή ειδοποίηση τερματισμού, οπότε ο Πωλητής θα σταματήσει να λειτουργεί την ημερομηνία και στο βαθμό που ορίζεται στην ειδοποίηση και θα τερματίσει όλα παραγγελίες και υπεργολαβίες στο βαθμό που σχετίζονται με την εργασία που τερματίστηκε. Ο Πωλητής θα ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή για τις ποσότητες του σχετικού έργου και υλικού που έχει διατεθεί ή αγοράσει πριν από τον τερματισμό και την πιο ευνοϊκή διάθεση που μπορεί να κάνει ο Πωλητής, ο Πωλητής θα συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Αγοραστή σχετικά με τη μεταβίβαση και τη διάθεση του τίτλου στην κατοχή τέτοιου έργου και υλικό. Εντός 60 ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης τερματισμού, ο Πωλητής θα υποβάλει όλες τις αξιώσεις πληρωμής για την πληρωμή, όπως ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 16 που προκύπτει από την εν λόγω καταγγελία. Ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει τέτοιες αξιώσεις σε οποιαδήποτε εύλογη στιγμή ή ώρα ελέγχοντας και ελέγχοντας τα αρχεία, τις εγκαταστάσεις, το έργο ή το υλικό του Πωλητή που σχετίζεται με αυτήν την Εντολή Αγοράς. Ο Αγοραστής θα πληρώσει στον Πωλητή χωρίς επανάληψη την τιμή της Παραγγελίας Αγοράς για την ολοκληρωμένη εργασία που έγινε δεκτή από τον Αγοραστή και το κόστος για τον Πωλητή των εργασιών που βρίσκονται σε διαδικασία και των πρώτων υλών που διατίθενται για την εργασία που τερματίστηκε, βάσει οποιουδήποτε ελέγχου Ο αγοραστής μπορεί να διεξάγει και γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, λιγότερο, ωστόσο (α) την αξία ή το κόστος (όποιο είναι υψηλότερο) οποιουδήποτε είδους χρησιμοποιείται ή πωλείται από τον Πωλητή χωρίς τη συγκατάθεση του Αγοραστή · (β) τη συμφωνημένη αξία οποιωνδήποτε αντικειμένων χρησιμοποιούνται ή πωλούνται από τον Πωλητή με τη συγκατάθεση του Αγοραστή. και (γ) το κόστος οποιασδήποτε ελαττωματικής, κατεστραμμένης ή κατεστραμμένης εργασίας ή υλικού. Ο αγοραστής δεν θα κάνει πληρωμές για τελική εργασία, εργασία σε διαδικασία ή πρώτη ύλη που κατασκευάζεται ή προμηθεύεται από τον Πωλητή που υπερβαίνει τη συνολική τιμή που καθορίζεται στην παρούσα εντολή αγοράς, λιγότερες πληρωμές που πραγματοποιούνται διαφορετικά ή πρόκειται να γίνουν, και θα γίνουν προσαρμογές μειώνοντας τις παρακάτω πληρωμές για το κόστος εργασίας σε διαδικασία και την πρώτη ύλη να αντικατοπτρίζει σε αναλογία οποιαδήποτε αναφερόμενη απώλεια σε ολόκληρη την Εντολή Αγοράς εάν είχε ολοκληρωθεί. Η πληρωμή που πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτό το άρθρο αποτελεί, μόνη ευθύνη του Αγοραστή σε περίπτωση που τερματιστεί αυτή η Εντολή Αγοράς σύμφωνα με αυτό το Άρθρο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την Εντολή Αγοράς, οι διατάξεις αυτού του Άρθρου δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε ακύρωση από τον Αγοραστή για προεπιλογή από τον Πωλητή ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία που επιτρέπεται από το νόμο ή βάσει αυτής της Εντολής Αγοράς. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 15, οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε ακύρωση από τον Αγοραστή για προεπιλογή από τον Πωλητή. Σε καμία περίπτωση ο Πωλητής δεν θα έχει δικαίωμα πρόβλεψης κερδών ή ειδικών ή επακόλουθων ζημιών βάσει της παρούσας εντολής αγοράς.

19. Συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους: Ο Πωλητής συμφωνεί ότι, κατά την εκτέλεση αυτής της Εντολής Αγοράς, θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, αγάλματα, κανόνες, κανονισμούς ή εντολές της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε πολιτείας ή πολιτικής υποδιαίρεσης αυτής. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ο Πωλητής συμφωνεί ότι για να εγκριθεί για πληρωμή πρέπει να περιλαμβάνει σε όλα τα τιμολόγια την ακόλουθη δήλωση:
"Ο πωλητής δηλώνει ότι, όσον αφορά την παραγωγή των αντικειμένων που καλύπτονται από αυτό το τιμολόγιο, έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις διατάξεις του νόμου περί δίκαιων εργασιακών προτύπων του 1938, όπως τροποποιήθηκε."

20. Εκτελεστικές παραγγελίες: Ο πωλητής συμφωνεί ότι οι δηλώσεις και οι διατάξεις που απαιτούνται από την εκτελεστική εντολή 11246, όπως τροποποιήθηκε από την εκτελεστική εντολή 11375 (Ίση ευκαιρία), εκτελεστική εντολή 11625 (μειονοτικές επιχειρήσεις), εκτελεστική εντολή 11701 (καταφατική δράση για βετεράνους με αναπηρία και βετεράνους η εποχή του Βιετνάμ) και η εκτελεστική εντολή 11758 (Απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες) ενσωματώνονται στο παρόν και αποτελούν μέρος αυτής της εντολής αγοράς.

21. Παραίτηση: Η αποτυχία του Αγοραστή να επιμείνει, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις σχετικά με την εκτέλεση οποιουδήποτε από τους όρους, τους όρους ή τις προϋποθέσεις αυτής της Εντολής Αγοράς ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα στο παρόν, δεν θα ερμηνευτεί ως παραίτηση ή παραίτηση από η μελλοντική εκτέλεση οποιωνδήποτε τέτοιων όρων, όρων ή προϋποθέσεων ή η μελλοντική άσκηση αυτού του δικαιώματος, αλλά η υποχρέωση του Πωλητή σε σχέση με τέτοιες μελλοντικές παραστάσεις θα συνεχιστεί με πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

22. Εκχώρηση: Κανένα από τα οφειλόμενα ποσά ή καθυστέρηση ούτε οποιαδήποτε εργασία που πρέπει να εκτελεστεί βάσει της παρούσας εντολής αγοράς δεν θα ανατεθεί από τον Πωλητή ούτε θα ανατεθεί υπεργολαβία στον Πωλητή για ολοκληρωμένα ή ουσιαστικά ολοκληρωμένα υλικά που απαιτούνται από την παρούσα εντολή αγοράς χωρίς προηγούμενη αγοραστή γραπτή συγκατάθεση, ποια συγκατάθεση μπορεί να παρακρατηθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική κρίση του Αγοραστή.

23. Διορθωτικά μέτρα: Τα διορθωτικά μέτρα που προβλέπονται στο παρόν θα είναι σωρευτικά και επιπλέον οποιωνδήποτε άλλων ή περαιτέρω διορθωτικών μέτρων που προβλέπονται από το νόμο ή τα ίδια κεφάλαια. Ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να συμψηφιστεί με τυχόν ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τον Αγοραστή στον Πωλητή σύμφωνα με αυτήν την Εντολή Αγοράς ή με άλλο τρόπο. Σε περίπτωση διαφωνιών που προκύπτουν από την παρούσα Εντολή Αγοράς, ο Αγοραστής και ο Πωλητής θα προχωρήσουν επιμελώς με την απαιτούμενη απόδοση σύμφωνα με την παρούσα εν αναμονή της επίλυσης οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Εντολής Αγοράς είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο, τα υπόλοιπα τμήματα αυτής της Εντολής Αγοράς θα παραμείνουν έγκυρα και εκτελεστά.
24. Επίλυση διαφορών: Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα εντολή αγοράς, η οποία αφορά αποκλειστικά χρηματικές ζημιές ή οφειλόμενα χρήματα, τα μέρη συμφωνούν ότι μια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αμέσως από τους εκπροσώπους κάθε μέρους που θα λάβει απόφαση -έγκριση αρχής σχετικά με τη διαφορά να επιχειρήσει καλή τη πίστει να διαπραγματευτεί επίλυση της διαφοράς. Εάν εντός τριάντα (30) ημερών από την εν λόγω συνάντηση, τα μέρη δεν έχουν καταφέρει να διαπραγματευτούν επίλυση της διαφοράς, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλέξουν μια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών («ADR»), όπως διαιτησία ή διαμεσολάβηση, για επίλυση της διαφοράς. Εάν τα μέρη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για μια μορφή ΕΕΔ εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την περίοδο διαπραγμάτευσης των τριάντα (30) ημερών, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να επιδιώξει άλλα διαθέσιμα ένδικα μέσα σε επτά (7) ημέρες γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο μέρος της πρόθεση να το πράξει. Εάν τα μέρη είναι σε θέση να συμφωνήσουν για μια μορφή ΕΕΔ, θα συνεχίσουν την εφαρμογή της με καλή πίστη και έγκαιρα. Σε περίπτωση που η ΕΕΔ δεν καταλήξει σε επίλυση της διαφοράς μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να επιδιώξει άλλα διαθέσιμα ένδικα μέσα σε επτά (7) ημέρες γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο μέρος, διευκρινίζοντας την προβλεπόμενη πορεία δράσης του.
25. Ισχύον δίκαιο: Αυτή η εντολή αγοράς διέπεται, ερμηνεύεται και ερμηνεύεται από και σύμφωνα με τους νόμους της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβανίας.

BACHARACH, INC. - ΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΌΣ
Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και οι μη αντικρουόμενες διατάξεις στο Bacharach Η προσφορά της Inc., εάν υπάρχει, (η "Συμφωνία") διέπει από κάθε άποψη όλες τις πωλήσεις και τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, ("Προϊόν" ή "Προϊόντα") και υπηρεσίες ("Υπηρεσίες") από Bacharach, Inc ("Πωλητής") από τον αγοραστή (ο "Αγοραστής"), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μελλοντικών προϊόντων αντικατάστασης που αγοράστηκαν από τον Αγοραστή. Εάν αυτό το γράψιμο διαφέρει με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγγελίας του Αγοραστή ή εάν αυτό το γράψιμο ερμηνεύεται ως αποδοχή ή ως επιβεβαίωση που ενεργεί ως αποδοχή, τότε η αποδοχή του Πωλητή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον, αυτή η γραφή θα θεωρείται ειδοποίηση ένστασης σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις του Αγοραστή. Εάν αυτό το γράψιμο ερμηνευτεί ως προσφορά, η αποδοχή του παρόντος περιορίζεται ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ. Καμία εντολή αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αγοράς του Αγοραστή δεν θα είναι αποτελεσματικό για την αντίθεση, την τροποποίηση, τη διαγραφή ή την προσθήκη στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί και γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή γραπτώς. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική δήλωση της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά όλες τις προτάσεις, προφορικές, γραπτές ή ηλεκτρονικές και όλες τις άλλες επικοινωνίες μεταξύ των μερών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Οι προσφορές του πωλητή είναι προσφορές που μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο πλήρως. Ο Αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται το παρόν Συμφωνητικό όταν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) Αποδοχή του αγοραστή από την προσφορά του Πωλητή στην οποία επισυνάπτεται το παρόν Συμφωνητικό. (ii) Παράδοση από τον Αγοραστή μιας παραγγελίας για Προϊόντα στον Πωλητή (μέσω εντολής αγοράς, προγράμματος αποστολής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας): και / ή (iii) αποδοχή από τον αγοραστή παράδοσης ή πληρωμής για τα Προϊόντα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε όρο προστέθηκε ή διαγράφηκε από τον Αγοραστή. Όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στο παρόν θα ερμηνεύονται και θα επιλύονται σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβανίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων και εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών. Όλες οι ενέργειες που προκύπτουν από αυτό θα τεθούν σε εφαρμογή στο Allegheny County, PA. Ο αγοραστής συναινεί στη δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που συμμετέχουν στην κομητεία Allegheny και συμφωνεί να εμφανιστεί εν ενεργεία μετά από γραπτή ειδοποίηση σχετικά. Ο Αγοραστής δεν θα εκχωρήσει το παρόν Συμφωνητικό σε τρίτο μέρος βάσει νόμου, ή σε πτώχευση, ή άλλως χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική και ασφαλής προς όφελος των συμβαλλομένων μερών και των αντίστοιχων διαδόχων τους, των επιτρεπόμενων εκχωρητών και εκδοχέων. Η αποτυχία του Πωλητή να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή να επιβάλει αθέτηση υποχρεώσεων κατά την εμφάνιση οποιασδήποτε μεμονωμένης, επαναλαμβανόμενης ή συνεχιζόμενης παραβίασης οποιουδήποτε συγκεκριμένου όρου ή προϋποθέσεων του παρόντος, δεν θα θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα του Πωλητή να επιμένει στην αυστηρή εκτέλεση την παρούσα Συμφωνία ή για την επιβολή αθέτησης σε σχέση με την παραβίαση οποιουδήποτε άλλου όρου ή προϋπόθεσης ή, οποιαδήποτε στιγμή αργότερα ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο συμβάν, σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο ή προϋπόθεση. Εάν κάποια από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα είναι αναποτελεσματική μόνο στο βαθμό αυτής της ακυρότητας και οι μη επηρεαζόμενες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι άθικτες και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ .

2. ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εκτός αν ο Αγοραστής είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια συμφωνία διανομής με τον Πωλητή που διέπει τη μεταπώληση των Προϊόντων από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής μπορεί να μεταπωλήσει τα Προϊόντα που αγοράστηκαν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκούς από τους τρέχοντες Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης του Πωλητή (όπως δημοσιεύτηκε στις bacharach.wpengine.com), συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό εγγύησης και περιορισμού των διατάξεων περί ευθύνης. Ο Αγοραστής συμφωνεί να αποζημιώσει, να κρατήσει αβλαβείς και να υπερασπιστεί τον Πωλητή από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις και αγωγές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, στο βαθμό που τέτοιες αξιώσεις και αγωγές προκύπτουν από την αποτυχία του Αγοραστή να συμπεριλάβει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις σε έναν απομακρυσμένο αγοραστή.

3. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει τα τέλη για το Προϊόν (η «Προμήθεια Προϊόντος»). Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες θα αναγράφονται ξεχωριστά στην προσφορά και το τιμολόγιο του Πωλητή (η «Προμήθεια Υπηρεσίας», μαζί με την Προμήθεια Προϊόντος, τα «Τέλη»). Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε έγκριση πίστωσης κατά τη στιγμή της εισόδου. Εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από τα μέρη, οι Όροι, είναι καθαροί τριάντα (30) ημέρες, ελάχιστη παραγγελία 50 $ (250 $ για παραγγελίες εξαγωγής), και θα είναι οι τιμές που ισχύουν τη στιγμή που ο Πωλητής αποδέχεται την παραγγελία του Αγοραστή, εκτός από ό, τι προβλέπεται παρακάτω . Η ελάχιστη παραγγελία θα παραιτηθεί για παραγγελίες που αποστέλλονται στον Τελικό Χρήστη και αποστέλλονται μέσω της Next Day Air ή της Second Day Air. Η ελάχιστη παραγγελία δεν θα παραιτηθεί για αποστολές εκτός των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Θα χρεωθεί χρέωση 7 $ σε όλες τις παραγγελίες, εκτός από αποστολές που αποστέλλονται μέσω χρέωσης τρίτων εντός των ηπειρωτικών ΗΠΑ Καθώς οι τιμές του Πωλητή βασίζονται στο κόστος και τους όρους (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποδοχής, οι τιμές υπόκεινται σε αύξηση καθώς αυτές οι συνθήκες αλλάζουν, π.χ. Τα τέλη δεν περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις αποστολής και χειρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών υλικών ως κατάλληλων δασμών, τιμολογίων, φόρων προστιθέμενης αξίας, φόρων πωλήσεων, φόρων χρήσης ή εκτιμήσεων που επιβάλλονται από οποιαδήποτε ομοσπονδιακή, πολιτειακή, δημοτική ή άλλη κρατική αρχή που ενδέχεται να οφείλονται από τον Αγοραστή ως αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας, η αγορά του Προϊόντος και των Υπηρεσιών ή άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν κατά την πώληση, μεταπώληση ή χρήση των Προϊόντων. Τέτοιες χρεώσεις που καταβάλλονται από τον Πωλητή θα είναι για λογαριασμό του Αγοραστή. Οποιαδήποτε απαίτηση για απαλλαγή από τέτοιου είδους χρεώσεις πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην παραγγελία και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εξαίρεσης. Εκτός εάν ορίζεται συγκεκριμένα σε τιμολόγιο ή δεν έχει συμφωνηθεί άλλως γραπτώς από τα μέρη, τα τέλη θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ και οφείλονται κατά την παραλαβή του τιμολογίου από τον αγοραστή, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή συμψηφισμού. Ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή COD ή μέσω αμετάκλητης πιστωτικής επιστολής υπέρ του Πωλητή, που είναι εγκατεστημένος με έξοδα του Αγοραστή. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί όταν οφείλεται, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει κάθε μελλοντική παράδοση ή άλλη απόδοση σε σχέση με τον Αγοραστή χωρίς ευθύνη και ποινή και, εκτός από όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται παρακάτω, ο Αγοραστής θα πληρώσει στον Πωλητή (1) τα εύλογα έξοδα και έξοδα που προέκυψαν από τον Πωλητή σε σχέση με όλες τις ενέργειες που λαμβάνονται για την επιβολή της είσπραξης ή για τη διατήρηση και την προστασία των δικαιωμάτων του Πωλητή σύμφωνα με το παρόν, είτε με νομική διαδικασία είτε με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών εξόδων και άλλων εξόδων και (2) τόκος για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί μετά 30 ημέρες χρεώνονται με μικρότερο από (α) το ποσοστό 2% ανά μήνα ή (β) το υψηλότερο επιτρεπόμενο από το νόμο.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗ; ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΗ
Η μέθοδος αποστολής και μεταφορέα επιλέγεται από τον Πωλητή. Εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από τα μέρη, η αποστολή και η παράδοση των Προϊόντων θα είναι η εγκατάσταση του Πωλητή της FCA (INCOTERMS 2010), οπότε ο τίτλος (εξαιρουμένου του τίτλου σε οποιοδήποτε ενσωματωμένο λογισμικό) και ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζεται στον Αγοραστή. Ο αγοραστής συμφωνεί να επιθεωρήσει όλα τα προϊόντα έναντι εγγράφων αποστολής και για ζημιές ή έλλειψη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων στον προορισμό. Κάθε αξίωση για απώλεια, ζημία κατά τη διαμετακόμιση ή άλλη αιτία που είναι ορατή κατά την επιθεώρηση υποβάλλεται με τον μεταφορέα. Οι αιτήσεις για έλλειψη πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή. Όλα τα έξοδα αποστολής, ασφάλισης ή παρόμοιες δαπάνες βαρύνουν τον Αγοραστή. Κατ 'επιλογή του Πωλητή, τα Προϊόντα μπορούν να αποσταλούν πριν από την ημερομηνία αποστολής που ζητήθηκε ή σε δόσεις. Όλες οι πληροφορίες παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αποστολής) είναι κατά προσέγγιση. Η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να καταβάλει εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες αποστολής. Ο Αγοραστής απαλλάσσει ρητά τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από αποτυχία παράδοσης ή καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από οποιεσδήποτε συνθήκες που σχετίζονται με ή προκαλούνται από την αποτυχία επεξεργασίας ή ανακριβούς επεξεργασίας ευαίσθητων στο χρόνο πληροφοριών ή / και μηχανισμών, εργασιακή διαμάχη (π.χ. απεργία, επιβράδυνση ή κλείδωμα), πυρκαγιά, πλημμύρα, κυβερνητική πράξη ή κανονισμός, ταραχές, αδυναμία απόκτησης προμηθειών ή ναυτιλιακού χώρου, καταστροφή εγκαταστάσεων, διακοπή ρεύματος, καθυστέρηση ή διακοπή μεταφορέων, ατυχήματα, πράξεις του Θεού ή άλλες αιτίες πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Αυτό το Συμφωνητικό, εν όλω ή εν μέρει, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να αναβληθεί από τον Αγοραστή, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή και με όρους που θα αποζημιώσουν τον Πωλητή για απώλεια. Εάν ο Αγοραστής ακυρώσει το σύνολο ή μέρος μιας παραγγελίας για Προϊόντα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή μεγαλύτερο ποσό ίσο με (i) 50% της τιμής για τέτοια ακυρωμένα Προϊόντα ή (ii) τις πραγματικές και επακόλουθες ζημίες που υπέστη ο Πωλητής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τα αναμενόμενα κέρδη και έξοδα του Πωλητή που έχουν ήδη αναληφθεί από τον Πωλητή. Εάν ο Αγοραστής αναβάλει την παράδοση, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή το ποσό των (i) μηνιαίων χρεώσεων ίσων με το 1.5% της συνολικής τιμής για τα Προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοια αναβολή και (ii) εύλογες χρεώσεις αναβολής, π.χ. αδράνεια του Πωλητή, έξοδα αποθήκευσης κ.λπ. Σε περίπτωση έγκρισης ενός αιτήματος επιστροφής, (i) τυχόν εφαρμοστέες δαπάνες συσκευασίας, αποστολής και παράδοσης θα βαρύνουν τον Αγοραστή και (ii) όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται προπληρωμένες με έξοδα του Αγοραστή. Δεν πρέπει να γίνουν επιστροφές στον Πωλητή χωρίς πρώτα να λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης υλικού επιστροφής ("RMA"). Ο αριθμός RMA πρέπει να εμφανίζεται εμφανώς στη συσκευασία επιστροφής. Απολύτως καμία επιστροφή δεν θα γίνει αποδεκτή ή θα πιστωθεί χωρίς αυτήν την προηγούμενη έγκριση. Οι επιστροφές υπόκεινται σε επιβάρυνση 20%. Οι πιστώσεις θα δοθούν μόνο για στοιχεία που έχουν κριθεί κατάλληλα για μεταπώληση από τον Πωλητή, εξαιρουμένων των επιστροφών εγγύησης.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εγγύηση προϊόντος. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή, ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι κατέχει και θα μεταβιβάσει τον εμπορεύσιμο τίτλο στα Προϊόντα (εξαιρουμένου τυχόν ενσωματωμένου λογισμικού, εάν υπάρχει) που πωλείται παρακάτω και ότι όλα τα νέα Προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από ελαττωματική εργοστασιακή κατασκευή και εγκατεστημένο υλικό για την Περίοδο Εγγύησης που ισχύει για το Προϊόν, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο προϊόντος που αρχίζει κατά την παράδοση στον μεταφορέα για την πρώτη πώληση (η «Εγγύηση»). Εάν ο Αγοραστής δεν είναι ο τελικός χρήστης των προϊόντων που πωλούνται παρακάτω, ο Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει σε οποιονδήποτε άμεσο αγοραστή
("Απομακρυσμένος αγοραστής") η Περιορισμένη Εγγύηση και Δήλωση αποποίησης για τους Αγοραστές Τελικής Χρήσης (Απομακρυσμένες) που εκδίδονται από τον Πωλητή. Εκτός από την επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικού εξαρτήματος προϊόντος σύμφωνα με αυτήν την περιορισμένη Εγγύηση που ορίζεται στο παρόν, εάν απαιτείται επιτόπια επισκευή ή εγκατάσταση από τον Πωλητή ή τον εκπρόσωπό του, όπως καθορίζεται αποκλειστικά από τον Πωλητή, τότε οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την Εγγύηση και τα λογικά έξοδα ταξιδίου και διαμονής παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωση στον Αγοραστή.
Εγγύηση υπηρεσιών. Για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή, ο Πωλητής εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα έχουν ποιότητα εργασίας. Εάν οποιαδήποτε παράλειψη τήρησης της εγγύησης σέρβις, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που είχε προηγουμένως εκτελεστεί, εμφανιστεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών, ο Πωλητής θα εκτελέσει ξανά, εάν είναι σε θέση να θεραπευτεί, οι Υπηρεσίες που επηρεάζονται άμεσα από τέτοια αποτυχία, κατά την μοναδική δαπάνη. Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΓΡΑΠΤΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΗΤΗ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΙΣΟΤΗΤΑ.
Αποποίηση ευθυνών Οι ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ) , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (ΟΤΙ Ή ΔΕΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ , ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟ ΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Ή ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εξαιρέσεις και προϋποθέσεις εγγύησης. Η Εγγύηση του Πωλητή δεν ισχύει για Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και υλικών που (α) δεν κατασκευάζονται από τον Πωλητή τα οποία καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων, εάν υπάρχουν, από τους αντίστοιχους κατασκευαστές τους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς μπαταριών και άλλων ειδών φθοράς ; (β) είναι αναλώσιμα ή αναλώσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μπαταριών, ασφαλειών, φίλτρων και λαμπτήρων · (γ) έχουν υποβληθεί σε: (i) λειτουργία που υπερβαίνει τη συνιστώμενη χωρητικότητα, (ii) ανεπαρκή ηλεκτρική ενέργεια, κλιματισμό ή έλεγχο υγρασίας, (iii) ατύχημα ή καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πυρκαγιάς, πλημμύρας, νερού , αέρας και κεραυνός, (iv) παραμέληση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, μεταβατικών ισχύος, (v) κατάχρησης ή κατάχρησης, (vi) αποτυχία του Αγοραστή να ακολουθήσει τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οδηγίες λειτουργίας του Πωλητή, (vii) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, εγκατάσταση ή επισκευή από άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Πωλητή, ή (viii) χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στην τεκμηρίωση ή τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οδηγίες λειτουργίας · ή (δ) δεν αποθηκεύονται, εγκαθίστανται, συντηρούνται ή λειτουργούν σωστά υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις συστάσεις του Πωλητή. Η Εγγύηση του Πωλητή στο παρόν θα είναι άκυρη και δεν έχει αποτέλεσμα εάν το ελάττωμα προήλθε από ζημιές στο Προϊόν μετά την παράδοση ή σχετίζεται με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένου υλικού, λογισμικού ή άλλου εξοπλισμού. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν ο Αγοραστής αντικαταστήσει τους αισθητήρες που παρέχονται από τον Πωλητή με αισθητήρες που παράγονται από άλλη κατασκευή, τότε όλες οι Εγγυήσεις του Πωλητή στον Αγοραστή και στον Απομακρυσμένο Αγοραστή θα ακυρωθούν και ο Αγοραστής θα αναλάβει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια υπέστη ο Αγοραστής και / ή Απομακρυσμένος αγοραστής που προκύπτει από αυτήν τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση. Η Εγγύηση του Πωλητή δεν περιλαμβάνει: συνήθη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς προσαρμογών, καθαρισμού, βαθμονομήσεων, σύσφιξης χαλαρών παξιμαδιών και μπουλονιών. εκτέλεση υπηρεσιών που συνδέονται με τη μετεγκατάσταση του προϊόντος ή την προσθήκη ή αφαίρεση διεπαφών, αξεσουάρ, συνημμένων ή άλλων συσκευών · επισκευή ζημιών που οφείλονται σε άλλη από την κανονική φθορά ηλεκτρικές εργασίες εκτός του προϊόντος · οποιαδήποτε συντήρηση διεπαφών, αξεσουάρ, προσαρτημάτων ή άλλων συσκευών που δεν παρέχονται από τον Πωλητή · και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από μια μη υποστηριζόμενη υπηρεσία.
Θεραπεία. Η μοναδική και αποκλειστική αποκατάσταση του Αγοραστή, και η μοναδική υποχρέωση του Πωλητή για παραβίαση της Εγγύησης για Προϊόντα του παρόντος, είναι, κατά την επιλογή του Πωλητή, κατά την αποκλειστική της κρίση, είτε (α) επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος που αποτυγχάνει εντός της Περιόδου Εγγύησης με έξοδα του Πωλητή χρησιμοποιώντας καινούργια ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά ή (β) επιστρέψτε σε αυτόν τον ελαττωματικό Προϊόν που αποτυγχάνει εντός της Περιόδου Εγγύησης στον Πωλητή και επιστρέφει στον Αγοραστή ένα δίκαιο τμήμα της Χρέωσης για το ελαττωματικό προϊόν. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το δικαίωμα του Πωλητή να επιστρέψει την Αμοιβή του Αγοραστή δεν θα μειωθεί ή θα περιοριστεί με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε λόγο. Η παροχή της παραπάνω θεραπείας εξαρτάται από την ειδοποίηση και την τεκμηρίωση που ενδέχεται να απαιτήσει ο Πωλητής ότι το εν λόγω Προϊόν έχει αποθηκευτεί, εγκατασταθεί, συντηρηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Πωλητή. Εκτός εάν καθοδηγείται διαφορετικά από τον Πωλητή, όλα αυτά τα ελαττωματικά Προϊόντα θα επιστραφούν στην αποθήκη του Πωλητή ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, καθώς ο Πωλητής θα επιλέξει, όλα με έξοδα του Πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του Πωλητή για συσκευασία και αποστολή. Ο σκοπός αυτής της αναφερόμενης θεραπείας είναι να διορθώσει τυχόν ελαττώματα ή να επιστρέψει τα τέλη που καταβλήθηκαν. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι μια τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση είναι ένας ουσιαστικός όρος στη συμφωνία που αντιπροσωπεύεται από την παρούσα Συμφωνία και ότι αυτή η αποκατάσταση θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που καταβάλλεται στον Πωλητή, να λειτουργεί ως πλήρης ικανοποίηση για τον Αγοραστή για οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτήν. Σε περαιτέρω άποψη των προαναφερθέντων, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ή μια ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει αυτό το αποκλειστικό ένδικο μέσο δεν δίνει στον Αγοραστή το πλεονέκτημα της συμφωνίας του ή ότι τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση αποτυγχάνει για οποιονδήποτε λόγο, τότε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση όσον αφορά τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση ή οποιαδήποτε τέτοια αποτυχία τέτοιου αποκλειστικού διορθωτικού μέσου δεν θα επηρεάσει ή τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο περιορισμό ή αποκλεισμό εγγυήσεων, και όλοι αυτοί οι περιορισμοί και αποκλεισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και να ισχύουν. Όλες οι αξιώσεις εγγύησης για Προϊόντα ή Λογισμικό έναντι Πωλητή πρέπει να συμπεριληφθούν στην ισχύουσα Περίοδο Εγγύησης. Τα αντικείμενα που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με εγγύηση εγγυούνται μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα του πωλητή βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα είναι σωρευτικά και επιπλέον τυχόν άλλων δικαιωμάτων ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή τα ίδια κεφάλαια. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν ο Αγοραστής παραβιάσει αυτήν την Συμφωνία, θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί ζημιά στον Πωλητή και, ως εκ τούτου, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει δίκαιη ανακούφιση, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, της προσωρινής ανακούφισης, η οποία είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που διατίθενται βάσει νόμου ή ιδίων κεφαλαίων.

8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα είναι προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι η εξαγωγή, χρήση, μετάδοση, μεταπώληση ή άλλη μεταφορά των Προϊόντων διέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι δεν θα λάβει, εξάγει, μεταπωλεί ή μεταδίδει οποιοδήποτε προϊόν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οντότητα κατά παράβαση τέτοιων νόμων και κανονισμών.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι ο Πωλητής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κέρδους ή εσόδων, ζημιών για απώλεια χρήσης των Προϊόντων, ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων σωματικός τραυματισμός ή θάνατος λόγω χρήσης των Προϊόντων ή αποτυχίας του Πωλητή να προειδοποιήσει ή να ενημερώσει επαρκώς για τους κινδύνους των Προϊόντων ή την ασφαλή και ορθή χρήση των Προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν ο Πωλητής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ή όχι. αποζημίωση. Η συνολική ευθύνη του Πωλητή βάσει οποιασδήποτε αιτίας (εκτός από την ευθύνη από προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια του Πωλητή), είτε προκύπτει βάσει σύμβασης, εγγύησης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), αυστηρής ευθύνης, ευθύνης προϊόντων ή οποιασδήποτε άλλης θεωρίας ευθύνης, θα περιορίζεται στην λιγότερες αποζημιώσεις του Αγοραστή ή την τιμή που καταβάλλεται στον Πωλητή για τα Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της αξίωσης του Αγοραστή. Όλες οι αξιώσεις εναντίον του Πωλητή πρέπει να ασκηθούν εντός ενός έτους από την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής και ο Αγοραστής παραιτείται ρητώς από τυχόν πλέον περιορισμούς. Ο Αγοραστής θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και θα κρατήσει τον Πωλητή και τους αξιωματικούς του, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τις θυγατρικές του, αβλαβείς από οποιοδήποτε και από όλα τα ποσά, τις αξιώσεις, τα έξοδα, τα καθήκοντα, τις αγωγές, τις ενέργειες, τις απώλειες, τις ζημιές, τις νομικές αμοιβές, τις υποχρεώσεις , υποχρεώσεις και προνόμια που προκύπτουν από (i) Αγορά, χρήση, κατοχή, ιδιοκτησία, λειτουργία, κατάσταση, μεταπώληση, μεταφορά, εξαγωγή, μεταφορά ή διάθεση του Προϊόντος, (ii) Παραβίαση του αγοραστή ή φερόμενη παραβίαση αλλοδαπού, ομοσπονδιακού , πολιτείες, νομούς ή τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων και κανονισμών που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων και τις εργασιακές πρακτικές, (iii) αμέλεια του αγοραστή ή παραλείψεις να ενεργήσει που προκαλούν τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια στους πελάτες των Προϊόντων του Πωλητή και ( iv) Παραβίαση του Συμφωνητικού από τον αγοραστή

10. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να εξασφαλίσει την υποχρέωση του Αγοραστή να πληρώσει για τα Προϊόντα, ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί τον Πωλητή ανά πάσα στιγμή, και από καιρό σε καιρό, να εκτελέσει ή / και να υποβάλει αρχείο, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, με ή χωρίς την υπογραφή του Αγοραστή, όλα τα Στολή Εμπορικός Κώδικας ή άλλες ισχύουσες δηλώσεις χρηματοδότησης ή συνέχισης ή άλλα έγγραφα που ο Πωλητής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο ή επιθυμητό για να τελειοποιήσει το ενδιαφέρον ασφαλείας του για τα Προϊόντα. Ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια τεκμηρίωση εκ μέρους του Αγοραστή όπως ο πληρεξούσιος του Αγοραστή, τον οποίο ο Πωλητής μπορεί να εκτελέσει ως πληρεξούσιος για τον Αγοραστή.

Επιστροφή στην κορυφή