BACHARACH, INC. - ΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟDIΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΌΣ
Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και οι μη αντικρουόμενες διατάξεις στο Bacharach Η προσφορά της Inc., εάν υπάρχει, (η "Συμφωνία") διέπει από κάθε άποψη όλες τις πωλήσεις και τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, ("Προϊόν" ή "Προϊόντα") και υπηρεσίες ("Υπηρεσίες") από Bacharach, Inc ("Πωλητής") από τον αγοραστή (ο "Αγοραστής"), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μελλοντικών προϊόντων αντικατάστασης που αγοράστηκαν από τον Αγοραστή. Εάν αυτό το γράψιμο διαφέρει με οποιονδήποτε τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγγελίας του Αγοραστή ή εάν αυτό το γράψιμο ερμηνεύεται ως αποδοχή ή ως επιβεβαίωση που ενεργεί ως αποδοχή, τότε η αποδοχή του Πωλητή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΩ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Επιπλέον, αυτή η γραφή θα θεωρείται ειδοποίηση ένστασης σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις του Αγοραστή. Εάν αυτό το γράψιμο ερμηνευτεί ως προσφορά, η αποδοχή του παρόντος περιορίζεται ΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ. Καμία εντολή αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο μέσο αγοράς του Αγοραστή δεν θα είναι αποτελεσματικό για την αντίθεση, την τροποποίηση, τη διαγραφή ή την προσθήκη στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί και γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή γραπτώς. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική δήλωση της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά όλες τις προτάσεις, προφορικές, γραπτές ή ηλεκτρονικές και όλες τις άλλες επικοινωνίες μεταξύ των μερών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Οι προσφορές του πωλητή είναι προσφορές που μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο πλήρως. Ο Αγοραστής θεωρείται ότι αποδέχεται το παρόν Συμφωνητικό όταν εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: (i) Αποδοχή του αγοραστή από την προσφορά του Πωλητή στην οποία επισυνάπτεται το παρόν Συμφωνητικό. (ii) Παράδοση από τον Αγοραστή μιας παραγγελίας για Προϊόντα στον Πωλητή (μέσω εντολής αγοράς, προγράμματος αποστολής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας): και / ή (iii) αποδοχή από τον αγοραστή παράδοσης ή πληρωμής για τα Προϊόντα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε όρο προστέθηκε ή διαγράφηκε από τον Αγοραστή. Όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στο παρόν θα ερμηνεύονται και θα επιλύονται σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα της Κοινοπολιτείας της Πενσυλβανίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων και εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών. Όλες οι ενέργειες που προκύπτουν από αυτό θα τεθούν σε εφαρμογή στο Allegheny County, PA. Ο αγοραστής συναινεί στη δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που συμμετέχουν στην κομητεία Allegheny και συμφωνεί να εμφανιστεί εν ενεργεία μετά από γραπτή ειδοποίηση σχετικά. Ο Αγοραστής δεν θα εκχωρήσει το παρόν Συμφωνητικό σε τρίτο μέρος βάσει νόμου, ή σε πτώχευση, ή άλλως χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτική και ασφαλής προς όφελος των συμβαλλομένων μερών και των αντίστοιχων διαδόχων τους, των επιτρεπόμενων εκχωρητών και εκδοχέων. Η αποτυχία του Πωλητή να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ή να επιβάλει αθέτηση υποχρεώσεων κατά την εμφάνιση οποιασδήποτε μεμονωμένης, επαναλαμβανόμενης ή συνεχιζόμενης παραβίασης οποιουδήποτε συγκεκριμένου όρου ή προϋποθέσεων του παρόντος, δεν θα θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα του Πωλητή να επιμένει στην αυστηρή εκτέλεση την παρούσα Συμφωνία ή για την επιβολή αθέτησης σε σχέση με την παραβίαση οποιουδήποτε άλλου όρου ή προϋπόθεσης ή, οποιαδήποτε στιγμή αργότερα ή με οποιοδήποτε μεταγενέστερο συμβάν, σχετικά με τον συγκεκριμένο όρο ή προϋπόθεση. Εάν κάποια από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε η διάταξη αυτή θα είναι αναποτελεσματική μόνο στο βαθμό αυτής της ακυρότητας και οι μη επηρεαζόμενες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι άθικτες και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ .

2. ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εκτός αν ο Αγοραστής είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια συμφωνία διανομής με τον Πωλητή που διέπει τη μεταπώληση των Προϊόντων από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής μπορεί να μεταπωλήσει τα Προϊόντα που αγοράστηκαν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όχι λιγότερο ευνοϊκούς από τους τρέχοντες Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης του Πωλητή (όπως δημοσιεύτηκε στις bacharach.wpengine.com), συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό εγγύησης και περιορισμού των διατάξεων περί ευθύνης. Ο Αγοραστής συμφωνεί να αποζημιώσει, να κρατήσει αβλαβείς και να υπερασπιστεί τον Πωλητή από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις και αγωγές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, στο βαθμό που τέτοιες αξιώσεις και αγωγές προκύπτουν από την αποτυχία του Αγοραστή να συμπεριλάβει τέτοιους όρους και προϋποθέσεις σε έναν απομακρυσμένο αγοραστή.

3. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο Αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει τα τέλη για το Προϊόν (η «Προμήθεια Προϊόντος»). Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες θα αναγράφονται ξεχωριστά στην προσφορά και το τιμολόγιο του Πωλητή (η «Προμήθεια Υπηρεσίας», μαζί με την Προμήθεια Προϊόντος, τα «Τέλη»). Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε έγκριση πίστωσης κατά τη στιγμή της εισόδου. Εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από τα μέρη, οι Όροι, είναι καθαροί τριάντα (30) ημέρες, ελάχιστη παραγγελία 50 $ (250 $ για παραγγελίες εξαγωγής), και θα είναι οι τιμές που ισχύουν τη στιγμή που ο Πωλητής αποδέχεται την παραγγελία του Αγοραστή, εκτός από ό, τι προβλέπεται παρακάτω . Η ελάχιστη παραγγελία θα παραιτηθεί για παραγγελίες που αποστέλλονται στον Τελικό Χρήστη και αποστέλλονται μέσω της Next Day Air ή της Second Day Air. Η ελάχιστη παραγγελία δεν θα παραιτηθεί για αποστολές εκτός των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Θα χρεωθεί χρέωση 7 $ σε όλες τις παραγγελίες, εκτός από αποστολές που αποστέλλονται μέσω χρέωσης τρίτων εντός των ηπειρωτικών ΗΠΑ Καθώς οι τιμές του Πωλητή βασίζονται στο κόστος και τους όρους (συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποδοχής, οι τιμές υπόκεινται σε αύξηση καθώς αυτές οι συνθήκες αλλάζουν, π.χ. Τα τέλη δεν περιλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις αποστολής και χειρισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιβλαβών υλικών ως κατάλληλων δασμών, τιμολογίων, φόρων προστιθέμενης αξίας, φόρων πωλήσεων, φόρων χρήσης ή εκτιμήσεων που επιβάλλονται από οποιαδήποτε ομοσπονδιακή, πολιτειακή, δημοτική ή άλλη κρατική αρχή που ενδέχεται να οφείλονται από τον Αγοραστή ως αποτέλεσμα αυτής της Συμφωνίας, η αγορά του Προϊόντος και των Υπηρεσιών ή άλλες χρεώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν κατά την πώληση, μεταπώληση ή χρήση των Προϊόντων. Τέτοιες χρεώσεις που καταβάλλονται από τον Πωλητή θα είναι για λογαριασμό του Αγοραστή. Οποιαδήποτε απαίτηση για απαλλαγή από τέτοιου είδους χρεώσεις πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην παραγγελία και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εξαίρεσης. Εκτός εάν ορίζεται συγκεκριμένα σε τιμολόγιο ή δεν έχει συμφωνηθεί άλλως γραπτώς από τα μέρη, τα τέλη θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ και οφείλονται κατά την παραλαβή του τιμολογίου από τον αγοραστή, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή συμψηφισμού. Ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή COD ή μέσω αμετάκλητης πιστωτικής επιστολής υπέρ του Πωλητή, που είναι εγκατεστημένος με έξοδα του Αγοραστή. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί όταν οφείλεται, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει κάθε μελλοντική παράδοση ή άλλη απόδοση σε σχέση με τον Αγοραστή χωρίς ευθύνη και ποινή και, εκτός από όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται παρακάτω, ο Αγοραστής θα πληρώσει στον Πωλητή (1) τα εύλογα έξοδα και έξοδα που προέκυψαν από τον Πωλητή σε σχέση με όλες τις ενέργειες που λαμβάνονται για την επιβολή της είσπραξης ή για τη διατήρηση και την προστασία των δικαιωμάτων του Πωλητή σύμφωνα με το παρόν, είτε με νομική διαδικασία είτε με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών εξόδων και άλλων εξόδων και (2) τόκος για όλα τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί μετά 30 ημέρες χρεώνονται με μικρότερο από (α) το ποσοστό 2% ανά μήνα ή (β) το υψηλότερο επιτρεπόμενο από το νόμο.

4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗ; ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΗ
Η μέθοδος αποστολής και μεταφορέα επιλέγεται από τον Πωλητή. Εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από τα μέρη, η αποστολή και η παράδοση των Προϊόντων θα είναι η εγκατάσταση του Πωλητή της FCA (INCOTERMS 2010), οπότε ο τίτλος (εξαιρουμένου του τίτλου σε οποιοδήποτε ενσωματωμένο λογισμικό) και ο κίνδυνος απώλειας μεταβιβάζεται στον Αγοραστή. Ο αγοραστής συμφωνεί να επιθεωρήσει όλα τα προϊόντα έναντι εγγράφων αποστολής και για ζημιές ή έλλειψη κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων στον προορισμό. Κάθε αξίωση για απώλεια, ζημία κατά τη διαμετακόμιση ή άλλη αιτία που είναι ορατή κατά την επιθεώρηση υποβάλλεται με τον μεταφορέα. Οι αιτήσεις για έλλειψη πρέπει να υποβληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή. Όλα τα έξοδα αποστολής, ασφάλισης ή παρόμοιες δαπάνες βαρύνουν τον Αγοραστή. Κατ 'επιλογή του Πωλητή, τα Προϊόντα μπορούν να αποσταλούν πριν από την ημερομηνία αποστολής που ζητήθηκε ή σε δόσεις. Όλες οι πληροφορίες παράδοσης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αποστολής) είναι κατά προσέγγιση. Η αποκλειστική ευθύνη του πωλητή είναι να καταβάλει εύλογες εμπορικές προσπάθειες για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ημερομηνίες αποστολής. Ο Αγοραστής απαλλάσσει ρητά τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από αποτυχία παράδοσης ή καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από οποιεσδήποτε συνθήκες που σχετίζονται με ή προκαλούνται από την αποτυχία επεξεργασίας ή ανακριβούς επεξεργασίας ευαίσθητων στο χρόνο πληροφοριών ή / και μηχανισμών, εργασιακή διαμάχη (π.χ. απεργία, επιβράδυνση ή κλείδωμα), πυρκαγιά, πλημμύρα, κυβερνητική πράξη ή κανονισμός, ταραχές, αδυναμία απόκτησης προμηθειών ή ναυτιλιακού χώρου, καταστροφή εγκαταστάσεων, διακοπή ρεύματος, καθυστέρηση ή διακοπή μεταφορέων, ατυχήματα, πράξεις του Θεού ή άλλες αιτίες πέρα από τον έλεγχο του Πωλητή.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Αυτό το Συμφωνητικό, εν όλω ή εν μέρει, δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να αναβληθεί από τον Αγοραστή, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή και με όρους που θα αποζημιώσουν τον Πωλητή για απώλεια. Εάν ο Αγοραστής ακυρώσει το σύνολο ή μέρος μιας παραγγελίας για Προϊόντα, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή μεγαλύτερο ποσό ίσο με (i) 50% της τιμής για τέτοια ακυρωμένα Προϊόντα ή (ii) τις πραγματικές και επακόλουθες ζημίες που υπέστη ο Πωλητής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τα αναμενόμενα κέρδη και έξοδα του Πωλητή που έχουν ήδη αναληφθεί από τον Πωλητή. Εάν ο Αγοραστής αναβάλει την παράδοση, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή το ποσό των (i) μηνιαίων χρεώσεων ίσων με το 1.5% της συνολικής τιμής για τα Προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοια αναβολή και (ii) εύλογες χρεώσεις αναβολής, π.χ. αδράνεια του Πωλητή, έξοδα αποθήκευσης κ.λπ. Σε περίπτωση έγκρισης ενός αιτήματος επιστροφής, (i) τυχόν εφαρμοστέες δαπάνες συσκευασίας, αποστολής και παράδοσης θα βαρύνουν τον Αγοραστή και (ii) όλες οι επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται προπληρωμένες με έξοδα του Αγοραστή. Δεν πρέπει να γίνουν επιστροφές στον Πωλητή χωρίς πρώτα να λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης υλικού επιστροφής ("RMA"). Ο αριθμός RMA πρέπει να εμφανίζεται εμφανώς στη συσκευασία επιστροφής. Απολύτως καμία επιστροφή δεν θα γίνει αποδεκτή ή θα πιστωθεί χωρίς αυτήν την προηγούμενη έγκριση. Οι επιστροφές υπόκεινται σε επιβάρυνση 20%. Οι πιστώσεις θα δοθούν μόνο για στοιχεία που έχουν κριθεί κατάλληλα για μεταπώληση από τον Πωλητή, εξαιρουμένων των επιστροφών εγγύησης.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εγγύηση προϊόντος. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή, ο Πωλητής εγγυάται στον Αγοραστή ότι κατέχει και θα μεταβιβάσει τον εμπορεύσιμο τίτλο στα Προϊόντα (εξαιρουμένου τυχόν ενσωματωμένου λογισμικού, εάν υπάρχει) που πωλείται παρακάτω και ότι όλα τα νέα Προϊόντα θα είναι απαλλαγμένα από ελαττωματική εργοστασιακή κατασκευή και εγκατεστημένο υλικό για την Περίοδο Εγγύησης που ισχύει για το Προϊόν, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο προϊόντος που αρχίζει κατά την παράδοση στον μεταφορέα για την πρώτη πώληση (η «Εγγύηση»). Εάν ο Αγοραστής δεν είναι ο τελικός χρήστης των προϊόντων που πωλούνται παρακάτω, ο Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει σε οποιονδήποτε άμεσο αγοραστή
("Απομακρυσμένος αγοραστής") η Περιορισμένη Εγγύηση και Δήλωση αποποίησης για τους Αγοραστές Τελικής Χρήσης (Απομακρυσμένες) που εκδίδονται από τον Πωλητή. Εκτός από την επισκευή ή την αντικατάσταση ελαττωματικού εξαρτήματος προϊόντος σύμφωνα με αυτήν την περιορισμένη Εγγύηση που ορίζεται στο παρόν, εάν απαιτείται επιτόπια επισκευή ή εγκατάσταση από τον Πωλητή ή τον εκπρόσωπό του, όπως καθορίζεται αποκλειστικά από τον Πωλητή, τότε οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την Εγγύηση και τα λογικά έξοδα ταξιδίου και διαμονής παρέχονται χωρίς επιπλέον χρέωση στον Αγοραστή.
Εγγύηση υπηρεσιών. Για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Πωλητή, ο Πωλητής εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα έχουν ποιότητα εργασίας. Εάν οποιαδήποτε παράλειψη τήρησης της εγγύησης σέρβις, για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που είχε προηγουμένως εκτελεστεί, εμφανιστεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ολοκλήρωση των Υπηρεσιών, ο Πωλητής θα εκτελέσει ξανά, εάν είναι σε θέση να θεραπευτεί, οι Υπηρεσίες που επηρεάζονται άμεσα από τέτοια αποτυχία, κατά την μοναδική δαπάνη. Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ, Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΓΡΑΠΤΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΗΤΗ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΙΣΟΤΗΤΑ.
Αποποίηση ευθυνών Οι ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ) , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟ CONΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (ΟΤΙ Ή ΔΕΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ , ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟ ΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Ή ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Εξαιρέσεις και προϋποθέσεις εγγύησης. Η Εγγύηση του Πωλητή δεν ισχύει για Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και υλικών που (α) δεν κατασκευάζονται από τον Πωλητή τα οποία καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων, εάν υπάρχουν, από τους αντίστοιχους κατασκευαστές τους, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς μπαταριών και άλλων ειδών φθοράς ; (β) είναι αναλώσιμα ή αναλώσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό μπαταριών, ασφαλειών, φίλτρων και λαμπτήρων · (γ) έχουν υποβληθεί σε: (i) λειτουργία που υπερβαίνει τη συνιστώμενη χωρητικότητα, (ii) ανεπαρκή ηλεκτρική ενέργεια, κλιματισμό ή έλεγχο υγρασίας, (iii) ατύχημα ή καταστροφή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πυρκαγιάς, πλημμύρας, νερού , αέρας και κεραυνός, (iv) παραμέληση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, μεταβατικών ισχύος, (v) κατάχρησης ή κατάχρησης, (vi) αποτυχία του Αγοραστή να ακολουθήσει τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οδηγίες λειτουργίας του Πωλητή, (vii) μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, εγκατάσταση ή επισκευή από άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του Πωλητή, ή (viii) χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στην τεκμηρίωση ή τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες οδηγίες λειτουργίας · ή (δ) δεν αποθηκεύονται, εγκαθίστανται, συντηρούνται ή λειτουργούν σωστά υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις συστάσεις του Πωλητή. Η Εγγύηση του Πωλητή στο παρόν θα είναι άκυρη και δεν έχει αποτέλεσμα εάν το ελάττωμα προήλθε από ζημιές στο Προϊόν μετά την παράδοση ή σχετίζεται με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένου υλικού, λογισμικού ή άλλου εξοπλισμού. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν ο Αγοραστής αντικαταστήσει τους αισθητήρες που παρέχονται από τον Πωλητή με αισθητήρες που παράγονται από άλλη κατασκευή, τότε όλες οι Εγγυήσεις του Πωλητή στον Αγοραστή και στον Απομακρυσμένο Αγοραστή θα ακυρωθούν και ο Αγοραστής θα αναλάβει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια υπέστη ο Αγοραστής και / ή Απομακρυσμένος αγοραστής που προκύπτει από αυτήν τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση. Η Εγγύηση του Πωλητή δεν περιλαμβάνει: συνήθη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς προσαρμογών, καθαρισμού, βαθμονομήσεων, σύσφιξης χαλαρών παξιμαδιών και μπουλονιών. εκτέλεση υπηρεσιών που συνδέονται με τη μετεγκατάσταση του προϊόντος ή την προσθήκη ή αφαίρεση διεπαφών, αξεσουάρ, συνημμένων ή άλλων συσκευών · επισκευή ζημιών που οφείλονται σε άλλη από την κανονική φθορά ηλεκτρικές εργασίες εκτός του προϊόντος · οποιαδήποτε συντήρηση διεπαφών, αξεσουάρ, προσαρτημάτων ή άλλων συσκευών που δεν παρέχονται από τον Πωλητή · και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από μια μη υποστηριζόμενη υπηρεσία.
Θεραπεία. Η μοναδική και αποκλειστική αποκατάσταση του Αγοραστή, και η μοναδική υποχρέωση του Πωλητή για παραβίαση της Εγγύησης για Προϊόντα του παρόντος, είναι, κατά την επιλογή του Πωλητή, κατά την αποκλειστική της κρίση, είτε (α) επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος που αποτυγχάνει εντός της Περιόδου Εγγύησης με έξοδα του Πωλητή χρησιμοποιώντας καινούργια ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά ή (β) επιστρέψτε σε αυτόν τον ελαττωματικό Προϊόν που αποτυγχάνει εντός της Περιόδου Εγγύησης στον Πωλητή και επιστρέφει στον Αγοραστή ένα δίκαιο τμήμα της Χρέωσης για το ελαττωματικό προϊόν. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το δικαίωμα του Πωλητή να επιστρέψει την Αμοιβή του Αγοραστή δεν θα μειωθεί ή θα περιοριστεί με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε λόγο. Η παροχή της παραπάνω θεραπείας εξαρτάται από την ειδοποίηση και την τεκμηρίωση που ενδέχεται να απαιτήσει ο Πωλητής ότι το εν λόγω Προϊόν έχει αποθηκευτεί, εγκατασταθεί, συντηρηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Πωλητή. Εκτός εάν καθοδηγείται διαφορετικά από τον Πωλητή, όλα αυτά τα ελαττωματικά Προϊόντα θα επιστραφούν στην αποθήκη του Πωλητή ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, καθώς ο Πωλητής θα επιλέξει, όλα με έξοδα του Πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του Πωλητή για συσκευασία και αποστολή. Ο σκοπός αυτής της αναφερόμενης θεραπείας είναι να διορθώσει τυχόν ελαττώματα ή να επιστρέψει τα τέλη που καταβλήθηκαν. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι μια τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση είναι ένας ουσιαστικός όρος στη συμφωνία που αντιπροσωπεύεται από την παρούσα Συμφωνία και ότι αυτή η αποκατάσταση θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη το τίμημα που καταβάλλεται στον Πωλητή, να λειτουργεί ως πλήρης ικανοποίηση για τον Αγοραστή για οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με αυτήν. Σε περαιτέρω άποψη των προαναφερθέντων, ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ή μια ειδική ομάδα διαιτησίας αποφασίσει αυτό το αποκλειστικό ένδικο μέσο δεν δίνει στον Αγοραστή το πλεονέκτημα της συμφωνίας του ή ότι τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση αποτυγχάνει για οποιονδήποτε λόγο, τότε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση όσον αφορά τέτοια αποκλειστική αποκατάσταση ή οποιαδήποτε τέτοια αποτυχία τέτοιου αποκλειστικού διορθωτικού μέσου δεν θα επηρεάσει ή τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο περιορισμό ή αποκλεισμό εγγυήσεων, και όλοι αυτοί οι περιορισμοί και αποκλεισμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και να ισχύουν. Όλες οι αξιώσεις εγγύησης για Προϊόντα ή Λογισμικό έναντι Πωλητή πρέπει να συμπεριληφθούν στην ισχύουσα Περίοδο Εγγύησης. Τα αντικείμενα που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται με εγγύηση εγγυούνται μόνο για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα του πωλητή βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα είναι σωρευτικά και επιπλέον τυχόν άλλων δικαιωμάτων ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή τα ίδια κεφάλαια. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν ο Αγοραστής παραβιάσει αυτήν την Συμφωνία, θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί ζημιά στον Πωλητή και, ως εκ τούτου, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει δίκαιη ανακούφιση, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό, της προσωρινής ανακούφισης, η οποία είναι επιπρόσθετη σε οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που διατίθενται βάσει νόμου ή ιδίων κεφαλαίων.

8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι τα Προϊόντα είναι προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι η εξαγωγή, χρήση, μετάδοση, μεταπώληση ή άλλη μεταφορά των Προϊόντων διέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι δεν θα λάβει, εξάγει, μεταπωλεί ή μεταδίδει οποιοδήποτε προϊόν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οντότητα κατά παράβαση τέτοιων νόμων και κανονισμών.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο Αγοραστής συμφωνεί ότι ο Πωλητής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κέρδους ή εσόδων, ζημιών για απώλεια χρήσης των Προϊόντων, ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων σωματικός τραυματισμός ή θάνατος λόγω χρήσης των Προϊόντων ή αποτυχίας του Πωλητή να προειδοποιήσει ή να ενημερώσει επαρκώς για τους κινδύνους των Προϊόντων ή την ασφαλή και ορθή χρήση των Προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν ο Πωλητής έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιου είδους ή όχι. αποζημίωση. Η συνολική ευθύνη του Πωλητή βάσει οποιασδήποτε αιτίας (εκτός από την ευθύνη από προσωπικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια του Πωλητή), είτε προκύπτει βάσει σύμβασης, εγγύησης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), αυστηρής ευθύνης, ευθύνης προϊόντων ή οποιασδήποτε άλλης θεωρίας ευθύνης, θα περιορίζεται στην λιγότερες αποζημιώσεις του Αγοραστή ή την τιμή που καταβάλλεται στον Πωλητή για τα Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της αξίωσης του Αγοραστή. Όλες οι αξιώσεις εναντίον του Πωλητή πρέπει να ασκηθούν εντός ενός έτους από την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής και ο Αγοραστής παραιτείται ρητώς από τυχόν πλέον περιορισμούς. Ο Αγοραστής θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και θα κρατήσει τον Πωλητή και τους αξιωματικούς του, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τις θυγατρικές του, αβλαβείς από οποιοδήποτε και από όλα τα ποσά, τις αξιώσεις, τα έξοδα, τα καθήκοντα, τις αγωγές, τις ενέργειες, τις απώλειες, τις ζημιές, τις νομικές αμοιβές, τις υποχρεώσεις , υποχρεώσεις και προνόμια που προκύπτουν από (i) Αγορά, χρήση, κατοχή, ιδιοκτησία, λειτουργία, κατάσταση, μεταπώληση, μεταφορά, εξαγωγή, μεταφορά ή διάθεση του Προϊόντος, (ii) Παραβίαση του αγοραστή ή φερόμενη παραβίαση αλλοδαπού, ομοσπονδιακού , πολιτείες, νομούς ή τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων και κανονισμών που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων και τις εργασιακές πρακτικές, (iii) αμέλεια του αγοραστή ή παραλείψεις να ενεργήσει που προκαλούν τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια στους πελάτες των Προϊόντων του Πωλητή και ( iv) Παραβίαση του Συμφωνητικού από τον αγοραστή

10. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για να εξασφαλίσει την υποχρέωση του Αγοραστή να πληρώσει για τα Προϊόντα, ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί τον Πωλητή ανά πάσα στιγμή, και από καιρό σε καιρό, να εκτελέσει ή / και να υποβάλει αρχείο, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, με ή χωρίς την υπογραφή του Αγοραστή, όλα τα Στολή Εμπορικός Κώδικας ή άλλες ισχύουσες δηλώσεις χρηματοδότησης ή συνέχισης ή άλλα έγγραφα που ο Πωλητής μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο ή επιθυμητό για να τελειοποιήσει το ενδιαφέρον ασφαλείας του για τα Προϊόντα. Ο Αγοραστής εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια τεκμηρίωση εκ μέρους του Αγοραστή όπως ο πληρεξούσιος του Αγοραστή, τον οποίο ο Πωλητής μπορεί να εκτελέσει ως πληρεξούσιος για τον Αγοραστή.

Επιστροφή στην κορυφή