Vilkår og betingelser for indkøbsordre

1. Accept af indkøbsordre: Køber er ikke bundet af denne indkøbsordre, før Sælger udfører og returnerer bekræftelseskopi af købsordren til køber. Sælger er bundet af denne indkøbsordre og dens vilkår og betingelser, når den udfører og returnerer kvitteringskopien, når den ellers angiver sin accept af denne indkøbsordre, når den leverer til køber nogen af ​​de varer, der er bestilt heri, eller når den giver til køber nogen af ​​de tjenester, der bestilles heri. Denne indkøbsordre begrænser udtrykkeligt accept til de vilkår og betingelser, der er angivet heri, og eventuelle yderligere eller andre vilkår eller betingelser, som sælgeren foreslår, afvises, medmindre køberen udtrykkeligt giver sit samtykke hertil. Der eksisterer ingen kontrakt bortset fra aftalen og denne indkøbsordre som udført som angivet ovenfor.

2. Ændringer: Parterne er enige om, at denne indkøbsordre, herunder vilkårene og betingelserne sammen med dokumenter, der er vedhæftet denne eller inkorporeret heri som reference, indeholder den komplette og endelige kontrakt mellem køber og sælger; at ingen aftale eller forståelse om at ændre denne indkøbsordre er bindende for køber, medmindre det er skriftligt og underskrevet af købers autoriserede repræsentant. Alle specifikationer, tegninger og data, der sendes til sælgeren med denne indkøbsordre eller henvist til i denne indkøbsordre, er hermed medtaget heri og udgør en del af denne indkøbsordre.

3. Ændringer: Køber forbeholder sig retten til når som helst at foretage skriftlige ændringer til et eller flere af følgende: (a) Specifikationer, tegninger og data, der er inkorporeret i denne indkøbsordre; (b) forsendelses- eller pakningsmetoder (c) leveringssted (d) leveringstidspunkt (e) leveringsmåde og (f) mængder. Hvis en sådan ændring medfører en stigning eller et fald i omkostningerne til eller den tid, der kræves til udførelsen af ​​denne indkøbsordre, er sælgeren berettiget til at kræve en rimelig justering i prisen i overensstemmelse med den oprindelige prisfastsættelse. Eventuelle justeringer / anmodninger ledsages af skriftlig dokumentation og er underlagt revision af køber. Ethvert krav om justering i henhold til denne artikel betragtes som frafaldet, medmindre det hævdes inden for tyve (20) dage fra datoen for modtagelse af sælgeren af ​​ændringsordren; forudsat dog, at køber, hvis den efter eget skøn beslutter, at fakta berettiger en sådan handling, kan modtage og handle på ethvert sådant krav, der er indgivet til enhver tid inden den endelige betaling i henhold til denne indkøbsordre. Ethvert krav fra Sælger om tilpasning i henhold til denne artikel skal godkendes af Køber skriftligt, før Sælger fortsætter med den krævede justering. Prisforhøjelser er ikke bindende for køber, medmindre det fremgår af en ændring af aftalen underskrevet af købers bemyndigede repræsentant.

4. Levering: Tid er afgørende i udførelsen af ​​denne indkøbsordre, og hvis levering af varer ikke foretages i de mængder og på de angivne tidspunkter, eller levering af tjenester ikke er afsluttet på de angivne tidspunkter, forbeholder Køber sig retten uden ansvar og ud over dets øvrige rettigheder og retsmidler at foretage en eller flere af følgende handlinger: (a) direkte hurtigere ruting af varer (omkostningerne ved hurtig ruting skal betales af sælger); (b) opsige denne indkøbsordre med varsel til sælger med hensyn til varer, der ikke blev modtaget af køber, eller tjenester, der ikke blev leveret på det tidspunkt, varsel sendes til køber og at købe erstatningsgenstande eller tjenester andetsteds og opkræve sælger ethvert tab, der opstår; eller (c) i tilfælde af at leveringen af ​​grunde, der kan tilskrives sælgeren, skaber en lagerbeholdningssituation, er køber berettiget til at kræve bøde over for sælgeren; bøden skal være to procent (2%) af den del af købsprisen, der skyldes på de forsinkede varer for hver forsinkelsesdag. Det samlede strafbeløb i henhold til punkt (c) må ikke overstige tyve procent (20%) af den samlede købspris.

Sælger er ansvarlig for transportgebyrer, forsinkelser eller krav, der skyldes Sælgers afvigelse fra Købers rutevejledning. Sælger er ikke ansvarlig for overskydende omkostninger ved leverancer eller misligholdelse på grund af årsager uden for dens kontrol og uden dens skyld eller uagtsomhed; forudsat dog at når Sælger har grund til at tro, at leveringer ikke sker som planlagt, vil Køber straks blive givet skriftlig meddelelse om årsagen til den forventede forsinkelse. Hvis Sælgers forsinkelse eller misligholdelse skyldes forsinkelse eller misligholdelse af en underleverandør, kan en sådan forsinkelse eller misligholdelse kun være undskyldelig, hvis den opstod af årsager, der ligger uden for både Sælgers og underentreprenørs kontrol og uden fejl eller forsømmelse fra nogen af ​​dem og varer, der skal leveres, eller tjenester, der skal leveres, kunne ikke fås fra andre kilder i tilstrækkelig tid til at tillade sælger at opfylde den krævede leverings- eller præstationsplan.
Køber har intet ansvar for betaling for varer leveret til køber, der overstiger de mængder, der er specificeret i denne indkøbsordre og leveringsplaner. Sådanne genstande kan afvises og returneres på sælgers regning, inklusive transportafgifter begge veje. Køber hæfter ikke for materiale- eller produktionsomkostninger, som Sælger pådrager sig over beløbet eller inden den tid, der er nødvendig for at overholde Købers leveringsplaner.

5. Leveringsinstruktioner: Sælger må kun foretage leverancer i købers normale åbningstid og til købers modtagebro på den relevante adresse angivet nedenfor eller som på anden måde meddelt af køber. (for skib fra leverandører). Dette kan omfatte internationale leverancer. Sælgeren skal have alle gældende licenser.
Neutronics Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341

6. Inspektion og accept: Betaling skal betales 45 dage efter den senere dato, hvor køber modtager en korrekt faktura eller den dato, hvor køber modtager overensstemmelse med varer. Alle varer, der er købt nedenfor, er underlagt inspektion på købers destination enten før eller efter betaling efter købers valg. Betaling for varer under denne indkøbsordre udgør ikke accept af dem. Køber forbeholder sig ret til at afvise og afvise accept af varer, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne, specifikationerne, tegningerne og dataene eller Sælgers garantier (udtrykkeligt eller underforstået) eller som ikke overholder denne indkøbsordre (hvad enten det skyldes Sælgers manglende overholdelse af udføre, Guds handlinger eller på anden måde) eller som indeholder andre defekter, hvad enten de er latente eller åbenlyse. Guds handlinger er enhver årsag uden for købers kontrol, som inkluderer brande, oversvømmelser, andre miljøproblemer, strejker og forskelle med medarbejderne. Køber bevarer retten til at afvise genstande med latente mangler, der først opdages efter accept af sådanne genstande, forudsat at en sådan afvisning sker inden for en rimelig tidsperiode efter opdagelsen af ​​manglen.
Varer, der ikke accepteres, returneres til sælgeren for fuld refusion eller kredit eller udskiftning efter købers valg og sælgers risiko og regning, inklusive transportafgifter begge veje. Der må ikke foretages udskiftning af afviste genstande, medmindre det er angivet af køberen skriftligt. Derudover kan køber fremsætte krav om skader, herunder produktionsomkostninger, skader på materialer eller genstande forårsaget af forkert boksning, kasse eller pakning og tab af fortjeneste eller andre specielle skader påført køber. En sådan ret skal være et supplement til andre retsmidler, der er fastsat i loven. Accept af hele eller dele af varerne betragtes ikke som et frafald af købers ret til at afvise andre varer eller andre ordrer. Accept af nogen af ​​varerne binder ikke Køber til at acceptere fremtidige forsendelser.

7. Emballage, mærkning og containere: Der opkræves ingen gebyrer for pakning eller containere til køber, medmindre andet er angivet på forsiden af ​​denne indkøbsordre. Sælger skal udarbejde mærkater til kasser og forsendelsescontainere, der indeholder sådanne oplysninger, som køber måtte specificere. Sælger er ansvarlig for skader på materialer eller genstande beskrevet heri forårsaget af forkert boksning, kasse eller pakning.

8. Sælgers garantier: Sælger garanterer hermed, at de varer, der leveres nedenfor, skal være fri for mangler i materiale, udførelse og design, af handelskvalitet og passer til købers formål, og at de skal være i overensstemmelse med Købers instruktioner, specifikationer, tegninger og data. Sælger garanterer hermed yderligere, at varerne leveret nedenfor skal være i overensstemmelse med alle repræsentationer, affirmationer, løfter, beskrivelser, prøver eller modeller, der danner grundlaget for denne indkøbsordre, Sælger accepterer, at disse garantier skal overleve accept af varerne. Alle ovennævnte garantier skal ud over eventuelle garantier af yderligere omfang givet af Sælger til Køber. Ingen af ​​de nævnte garantier og ingen andre underforståede eller udtrykkelige garantier betragtes som fraskrevet eller ekskluderet, medmindre det fremgår af en meddelelse om ændring af indkøbsordren eller revision udstedt og underskrevet af købers autoriserede repræsentant. I tilfælde af brud på garantien har køber ret til alle retsmidler i henhold til den ensartede kommercielle kode eller anden gældende lovgivning, der opstår som følge af en sådan overtrædelse.

9. Udskiftelighed: Alle varer købt nedenfor (eller dele heraf) skal være fuldstændigt udskiftelige med lignende varer (eller dele deraf) købt hos Sælger tidligere af Køber eller Købers kunde. Til dette formål skal alle designs, processer eller procedurer, der anvendes af Sælger til levering af lignende varer (eller dele deraf), tidligere anvendes af Sælger til levering af de varer (eller dele deraf), der er købt heri. Enhver afvigelse fra sælgerens design, processer eller procedurer kræver købers forudgående skriftlige godkendelse. Sælger er ansvarlig for alle købers omkostninger i forbindelse med opdagelse og eftermontering af ikke-udskiftelige varer (eller dele deraf) som følge af sælgers manglende overholdelse af kravene i denne artikel.

10. Købers ejendom: Medmindre andet er angivet i denne indkøbsordre eller skriftligt aftalt, er ejendom af enhver beskrivelse inklusive men ikke begrænset til alt værktøj, værktøj, udstyr og materialer, der leveres eller stilles til rådighed for Sælger, hvis titel er i Køber , og enhver udskiftning heraf er og forbliver købers ejendom. En sådan ejendom, bortset fra materiale, der er beregnet til at blive ændret, må ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra køber. Sådan ejendom skal være tydeligt markeret eller på anden måde tilstrækkeligt identificeret af Sælger som "Ejendom tilhørende Neutronics, Inc." og skal opbevares sikkert separat og bortset fra sælgers ejendom. Sælger må ikke bruge sådan ejendom undtagen til udførelse af arbejde herunder eller som skriftligt godkendt af køber. Sådanne ejendomme, mens de er i Sælgers besiddelse eller kontrol, skal holdes i sikker og god stand, skal holdes på Sælgers risiko og skal opbevares forsikret af Sælger på dens bekostning i et beløb svarende til erstatningsomkostningen med tab betalt til Køber. I det omfang sådan ejendom ikke er materiale, der forbruges ved udførelsen af ​​denne indkøbsordre, skal den inspiceres og fjernes af køber, og køber har ret til adgang til sådanne formål uden noget ansvar over for sælger. Som og påkrævet af køber, skal sælger oplyse placeringen af ​​en sådan ejendom, forberede den til forsendelse og sende den til køberen i så god stand som den oprindeligt blev modtaget af sælgeren, med undtagelse af rimeligt slid.

11. Specialværktøj: Udtrykket "specialværktøj" som anvendt i denne artikel anses for at omfatte alle jigs, matricer, armaturer, forme, mønstre, specielle skæreværktøjer, specielle målere, specielt testudstyr, andet specielt udstyr og fremstillingshjælpemidler, og tegninger og eventuelle erstatninger af det foregående, erhvervet eller fremstillet eller brugt i udførelsen af ​​denne indkøbsordre, som er af en sådan specialitet, at deres anvendelse uden væsentlig ændring eller ændring er begrænset til produktionen af ​​varerne eller dele deraf eller ydeevne af tjenesterne af den type, der kræves i denne indkøbsordre. Udtrykket inkluderer ikke (a) værktøj eller udstyr, der hidtil er erhvervet af sælger, eller udskiftning deraf, uanset om det er ændret eller vedtaget til brug i udførelsen af ​​denne indkøbsordre, (b) små forbrugsværktøjer, (c) generelt eller specialværktøjsmaskiner eller lignende kapitalgenstande eller (d) værktøj, hvis titel er i Køber.
Sælger accepterer, at specialværktøj skal bevares og ikke bruges eller bearbejdes undtagen til udførelse af arbejde herunder eller som skriftligt godkendt af køber. Mens sælgeren er i Sælgers besiddelse eller kontrol, garanterer det, at det vil holde specialværktøjet i god stand fuldt dækket af forsikring og erstatte det, når det går tabt, ødelægges eller er nødvendigt for udførelsen af ​​arbejdet herunder. Ved ophør eller afslutning af arbejdet i henhold til denne indkøbsordre, som specialværktøjet kræves for, skal sælger give køber en liste over de emner, dele eller tjenester til fremstilling eller udførelse, som sådant specialværktøj blev brugt eller designet til, og en liste der angiver, hvor hvert emne i specialværktøjet er placeret, og overfører ejendomsretten til og besiddelsen af ​​specialværktøjet til køber [for et beløb svarende til de tilbageførte amortiserede omkostninger dertil], eller bortskaffe det, som køber skriftligt kan instruere. Derudover har Køber ret til at overtage ethvert specielt værktøj til enhver tid, den titel, som Køber erhverver herunder, [mod betaling af Sælgers tilbageførte amortiserede omkostninger], og Sælger giver Køber ret til indrejse til sådanne formål, som retten kan udøves af køber uden ansvar over for sælger.

12. Pressemeddelelser: Sælger accepterer, at ingen bekræftelse eller andre oplysninger vedrørende denne ordre og de varer eller tjenester, der leveres nedenfor, vil blive offentliggjort af Sælger uden forudgående skriftlig samtykke fra køber.

13. Fortrolighed, opfindelser: Alle oplysninger, som køber leverer eller stiller til rådighed for sælger eller for sælgers medarbejdere eller underleverandører i forbindelse med de varer eller tjenester, der er omfattet af denne indkøbsordre, skal behandles fortroligt og må ikke videregives af sælger, dens medarbejdere, og underleverandører til tredjemand enten helt eller delvist uden købers forudgående skriftlige samtykke. Sælger accepterer ikke at fremsætte krav mod køber med hensyn til oplysninger, som sælger skal have videregivet eller herefter kan videregive til køber i forbindelse med de varer eller tjenester, der er omfattet af denne indkøbsordre. Sælger accepterer, at alle designs, tegninger, processer, materialesammensætninger, specifikationer, software, maskeringsværker eller anden teknisk information lavet eller leveret af sælger eller leveret af køber i forbindelse med de varer eller tjenester, der er omfattet af denne indkøbsordre, inklusive alle rettigheder dertil , skal være købers eneste og eksklusive ejendom, fri for enhver begrænsning, og Sælger skal beskytte det mod uautoriseret videregivelse til eller brug af tredjepart.
Sælger accepterer, at med hensyn til alle opfindelser og forbedringer af sådanne designs, tegninger, processer, materialesammensætninger, specifikationer, software, maskeringsværker eller anden teknisk information foretaget eller leveret af sælger i forbindelse med de varer eller tjenester, der er omfattet af denne indkøbsordre, Sælger vil straks identificere og afsløre sådanne opfindelser eller forbedringer til køber og udføre eller opnå eksekvering af papirer og træffe de handlinger, der kan være nødvendige for at gøre ejerskabet af opfindelserne eller forbedringerne hos køberen perfekt eller som det kan være nødvendigt i indkøb, vedligeholdelse, eller håndhævelse af køber af ethvert patent, varemærke, ophavsret, forretningshemmelighed, maskeringsret eller anden ejendomsret, der vedrører opfindelserne eller forbedringerne. Sælger udnævner hermed køber til sælgers advokat til at udføre sådanne papirer eller tage sådanne handlinger. Fortroligheden og overdragelsen af ​​opfindelsesforpligtelser i denne artikel skal overleve opsigelsen eller afslutningen af ​​denne indkøbsordre.
Sælgeren accepterer udelukkende at fremstille de varer, der er omfattet af denne aftale til køberen. Sælgeren må ikke sælge noget, der er omfattet af denne aftale, direkte eller indirekte til nogen af ​​købers kunder eller tredjepartsoperationer.

14. Skadesløsholdelse af intellektuel ejendomsret: Sælger accepterer (a) at forsvare, skadesløse og holde uskadelig køber, dens efterfølgere og kunder mod alle krav, krav, tab, sager, skader, erstatningsansvar og udgifter (inklusive rimelige advokatsalær), der måtte opstå i enhver sag , krav eller handling for faktisk eller påstået direkte eller medvirkende overtrædelse af eller tilskyndelse til krænkelse af ethvert amerikansk eller udenlandsk patent, varemærke, ophavsret, maskering eller anden ejendomsret på grund af fremstilling, brug eller salg af de omfattede varer eller tjenester ved denne indkøbsordre, herunder overtrædelse som følge af overholdelse af specifikationer leveret af køber eller for faktisk eller påstået misbrug eller misbrug af en forretningshemmelighed, der direkte eller indirekte skyldes sælgers handlinger, (b) at give afkald på ethvert krav mod køber under den ensartede kommercielle Kode eller andet, herunder ethvert krav, der er uskadeligt eller lignende, på nogen måde relateret til et krav, der er fremsat mod Sælger eller Køber for patent, handel overtrædelse af ophavsret, ophavsret eller maskering af arbejdsret eller lignende, herunder krav, der opstår som følge af overholdelse af specifikationer leveret af Køber, og (c) at Køber skal have en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig licens til at bruge, sælge og have solgt, reparere og har repareret og rekonstrueret og har rekonstrueret de varer, der er omfattet af denne indkøbsordre. Sælger tildeler køber al ret, ejendom og interesse i og til alle varemærker, ophavsrettigheder og maskerer arbejdsrettigheder i ethvert materiale, der oprettes til køber i forbindelse med denne indkøbsordre. Forpligtelserne i denne artikel skal overleve opsigelse eller gennemførelse af denne indkøbsordre.

15. Skadesløsholdelse: Sælger accepterer endvidere at skadesløse og holde køber uskadelig for ethvert tab, forpligtelser, erstatning, krav, krav, sager, handlinger, sager, subrogation og udgifter, herunder retsomkostninger og rimelige advokatsalærer, relateret på nogen måde til denne indkøbsordre eller de tjenester, der er udført eller varer leveret under denne indkøbsordre, undtagen varer, der er fremstillet udelukkende efter købers specifikationer, som kræves eller foretages af enhver person, firma, sammenslutning eller selskab, herunder medarbejdere, arbejdstagere, ansatte eller agenter fra sælgeren og dets underleverandører, der stammer fra enhver årsag eller af nogen som helst grund. Sælger accepterer endvidere ved modtagelse af underretning om straks at påtage sig det fulde ansvar for forsvaret af alle sådanne sager, sager eller sager, der kan anlægges mod Sælger eller mod Køber. I tilfælde af, at køberens maskineri eller udstyr anvendes af sælgeren til udførelse af arbejde, der måtte være krævet i henhold til denne indkøbsordre, skal sådant maskineri eller udstyr betragtes som underlagt sælger alene og under kontrol i den periode, sådan brug af Sælger.

16. Forsikring: Hvis denne indkøbsordre dækker udførelsen af ​​arbejdskraft for køber, accepterer sælger at skadesløse og beskytte køber mod ethvert ansvar, krav eller krav om personskade eller skader på enhver person eller ejendom, der vokser ud af udførelsen af ​​denne indkøbsordre. Sælger accepterer desuden at fremlægge et forsikringsselskabs certifikat, der viser, at sælger har tilstrækkelig forsikringsdækning i følgende minimumsbeløb:
(a) Arbejdskompensation Lovbestemte grænser for tilstand (er), hvor arbejdet skal udføres.
(b) Omfattende generelt ansvar, herunder kontraktligt ansvar; Afsluttede operationer / produkter; Bred form skader på ejendom og entreprenørens beskyttelsesansvar, hvis der anvendes underleverandører. Minimumsgrænser Personskade, herunder dødsfald og skader på ejendom $ 250,000 hver begivenhed, samlet $ 1,000,000.
(c) Bilansvar, herunder ejede, lejede og ikke-ejede køretøjer. Minimumsgrænser - personskade $ 250,000 hver person, $ 500,000 hver begivenhed og skader på ejendom $ 250,000 hver begivenhed.
Certifikatet skal angive forsikringsselskabets navn, forsikringsnummer, udløbsdato, ansvarsgrænser og en bestemmelse, der indeholder mindst ti (10) dages skriftlig varsel om annullering. Hvis sælger er selvforsikringsselskab, skal certifikatet fra arbejdsministeriet i den stat, hvor arbejdskraften skal udføres, leveres af en sådan afdeling direkte til køberen. Sælgers overholdelse af forsikringskrav påvirker ikke på nogen måde Sælgers skadesløsholdelse af Køber i henhold til artikel 13 ovenfor.

17. Annullering ved misligholdelse: Køber har ret til at annullere hele eller dele af den ikke-leverede del af denne indkøbsordre ved misligholdelse, hvis Sælger ikke gør rimelige fremskridt hen imod gennemførelse af Købsordren på de angivne tidspunkter, hvis Sælger ikke gør leverancer som specificeret i leveringsplanen, hvis Sælger overtræder nogen af ​​vilkårene heri inklusive garantier fra Sælger, hvis Sælger foretager en aftale, udvidelse eller overdragelse til fordel for kreditorer, hvis Sælger opløser eller på anden måde ophører med at eksistere eller drive forretning i det sædvanlige selvfølgelig eller afvikler alle eller i det væsentlige alle sine aktiver, hvis Sælger bliver insolvent, eller hvis Sælger generelt ikke betaler sin gæld, når de forfalder. Hvis denne indkøbsordre annulleres som standard, kan køber kræve, at sælger overfører titel og leverer til køber, alle (a) færdige genstande, og (b) delvist udfyldte genstande og materialer, dele, værktøj, matricer, jigs, inventar, planer, tegninger, oplysninger og kontraktrettigheder, som Sælger specifikt har produceret eller erhvervet for den opsagte del af denne indkøbsordre. Sælger skal også beskytte og bevare ejendom i sin besiddelse, som køber har interesse i. Købers rettigheder og retsmidler, der er beskrevet i denne artikel, er et supplement til og ikke i stedet for andre retsmidler, som køber måtte have i lov eller egenkapital eller i henhold til andre artikler i denne indkøbsordre. Hvis det efter annullering i henhold til denne artikel bestemmes af en domstol med kompetent jurisdiktion eller på anden måde, at sælgeren ikke var i misligholdelse, eller at misligholdelsen var undskyldelig, er parternes rettigheder og forpligtelser de samme som hvis opsigelsen var udstedt i henhold til artikel 16 heri. Inden køber udøver sin ret til at annullere for misligholdelse, kan køber vælge at give sælger mulighed for at helbrede sælgers misligholdelse. Hvis Køber vælger at give Sælger en mulighed for at afhjælpe sin misligholdelse, skal Køber først give Sælger en skriftlig meddelelse om Sælgers misligholdelse. Sælger skal derefter skitsere skriftligt poststemplet inden for ti (10) dage efter modtagelse af Købers meddelelse om misligholdelse, hvordan Sælger agter at helbrede Sælgers misligholdelse. Køber skal evaluere Sælgers skriftlige svar og afgøre, om han skal give Sælger et tidsrum, inden for hvilket Sælger kan helbrede sin misligholdelse. Enhver tidsperiode, der gives til Sælger for at afhjælpe en misligholdelse, vil variere afhængigt af omstændighederne omkring standard.

18. Opsigelse med henblik på bekvemmelighed: Køber kan opsige udførelsen af ​​arbejdet under denne indkøbsordre helt eller fra tid til anden delvist ved skriftlig meddelelse om opsigelse, hvorefter Sælger stopper arbejdet på den dato og i det omfang, der er specificeret i meddelelsen og opsiger alle ordrer og underentrepriser i det omfang, de vedrører det afsluttede arbejde. Sælger vil straks underrette køber om mængderne af gældende arbejde og materiale, der er til rådighed eller købt inden opsigelse, og den mest gunstige disposition, som sælger kan gøre deraf, Sælger vil overholde købers instruktioner om overdragelse og disposition af ejendomsret til besiddelse af sådant arbejde og materiale. Inden for 60 dage efter modtagelse af en sådan opsigelse vil Sælger indsende alle sine krav om betaling som specificeret i dette afsnit 16, der er resultatet af en sådan opsigelse. Køber har ret til at kontrollere sådanne krav på ethvert rimeligt tidspunkt eller tidspunkter ved at inspicere og revidere optegnelser, faciliteter, arbejde eller materialer fra Sælger i forbindelse med denne indkøbsordre. Køber betaler Sælger uden duplikering prisen på indkøbsordren for det færdige arbejde, der er accepteret af køberen, og omkostningerne for sælgeren af ​​arbejde i processen og råmaterialer, der kan afsættes til det afsluttede arbejde, baseret på enhver revision Køber måtte foretage og generelt accepterede regnskabsprincipper, dog dog mindre (a) værdien eller prisen (alt efter hvad der er højere) af varer, der bruges eller sælges af Sælger uden Købers samtykke; (b) den aftalte værdi af varer, der bruges eller sælges af sælger med købers samtykke; og (c) omkostningerne ved ethvert defekt, beskadiget eller ødelagt arbejde eller materiale. Køber foretager ingen betalinger for færdigt arbejde, arbejde i gang eller råvarer fremstillet eller anskaffet af Sælger ud over den samlede pris, der er specificeret i denne Indkøbsordre, med fradrag af ellers foretagne eller foretagne betalinger, og justeringer skal foretages, hvilket reducerer betalingerne nedenfor for omkostninger til arbejde i proces og råmateriale til at reflektere pro rata ethvert angivet tab på hele indkøbsordren, hvis den var gennemført. Betaling foretaget i henhold til denne artikel udgør købers eneste ansvar i tilfælde af, at denne indkøbsordre opsiges i henhold til denne artikel. Medmindre andet er bestemt i denne indkøbsordre, finder bestemmelserne i denne artikel ikke anvendelse på annullering fra køber for misligholdelse af sælger eller af andre årsager, der er tilladt ved lov eller i henhold til denne indkøbsordre. Medmindre andet er bestemt i artikel 15, finder bestemmelserne i denne artikel ikke anvendelse på annullering af køber for misligholdelse fra sælger. Sælger har under ingen omstændigheder ret til forventet fortjeneste eller til særlige eller følgeskader i henhold til denne indkøbsordre.

19. Overholdelse af gældende love: Sælger accepterer, at den i forbindelse med udførelsen af ​​denne indkøbsordre vil overholde alle gældende love, statuer, regler, forskrifter eller ordrer fra USA's regering eller enhver stat eller politisk underafdeling deraf. Uden at begrænse det generelle af det foregående accepterer Sælger, at for at blive godkendt til betaling skal den indeholde følgende erklæring på alle fakturaer:
"Sælger repræsenterer, at den med hensyn til produktionen af ​​de varer, der er omfattet af denne faktura, har fuldt ud overholdt alle bestemmelserne i Fair Labor Standards Act of 1938, som ændret."

20. Bekendtgørelser: Sælger accepterer, at de repræsentationer og bestemmelser, der kræves i bekendtgørelse 11246, som ændret ved bekendtgørelse 11375 (lige muligheder), bekendtgørelse 11625 (mindretalsvirksomheder), bekendtgørelse 11701 (bekræftende handling for handicappede veteraner og veteraner fra Vietnam Era) og bekendtgørelse 11758 (Beskæftigelse af handicappede) indarbejdes herved i og indgår i en del af denne indkøbsordre.

21. Afkald: Købers undladelse af at insistere i et eller flere tilfælde på opfyldelse af nogen af ​​vilkårene, pagterne eller betingelserne i denne indkøbsordre eller at udøve nogen ret i henhold til dette, skal ikke opfattes som et afkald på eller afkald på den fremtidige opfyldelse af sådanne vilkår, pagter eller betingelser eller den fremtidige udøvelse af en sådan ret, men Sælgers forpligtelse med hensyn til sådanne fremtidige præstationer fortsætter med fuld styrke og virkning.

22. Overdragelse: Ingen af ​​de forfaldne eller forfaldne beløb eller noget af det arbejde, der skal udføres i henhold til denne indkøbsordre, tildeles ikke af sælgeren, og sælger må heller ikke underkontraktere udfyldt eller i det væsentlige udført materiale, der kræves af denne indkøbsordre uden købers forudgående skriftligt samtykke, hvilket samtykke kan tilbageholdes af en eller anden grund efter købers eget skøn.

23. Retsmidler: De retsmidler, der er nævnt heri, skal være kumulative og ud over ethvert andet eller yderligere retsmiddel, der leveres ved lov eller egenkapital. Køber har ret til modregning i ethvert beløb, som Køber betaler til Sælger i henhold til denne Indkøbsordre eller på anden måde. I tilfælde af tvister, der opstår i henhold til denne indkøbsordre, skal køber og sælger arbejde flittigt med den ydelse, der kræves i nedenstående, indtil en sådan tvist er løst. Hvis en del af denne indkøbsordre er ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver de resterende dele af denne indkøbsordre gyldige og kan håndhæves.
24. Tvistbilæggelse: I tilfælde af en tvist mellem parterne som følge af eller relateret til denne indkøbsordre, der udelukkende vedrører monetære skader eller skyldige penge, er parterne enige om, at der skal afholdes et møde med deltagelse af repræsentanter for hver part, der har en beslutning - giver myndighed vedrørende tvisten til i god tro at forsøge at forhandle en løsning på tvisten. Hvis det inden for tredive (30) dage efter et sådant møde ikke har været lykkedes parterne at forhandle om en løsning af tvisten, skal parterne gøre deres bedste for at vælge en alternativ tvistbilæggelsesprocedure ("ADR"), såsom en voldgift eller mægling, for at løse tvisten. Hvis parterne ikke er i stand til at blive enige om en form for ADR inden for femten (15) dage efter den tredive (30) dages forhandlingsperiode, kan en af ​​parterne forfølge andre tilgængelige retsmidler med syv (7) dages skriftlige varsel til den anden part om sin hensigt om at gøre det. Hvis parterne er i stand til at blive enige om en form for ADR, skal de fortsætte gennemførelsen af ​​den i god tro og i rette tid. I tilfælde af at ADR ikke resulterer i en løsning af tvisten efter en rimelig periode, kan en af ​​parterne forfølge andre tilgængelige retsmidler med syv (7) dages skriftlig varsel til den anden part med angivelse af dens tilsigtede fremgangsmåde.
25. Gældende lov: Denne indkøbsordre skal styres, fortolkes og fortolkes af og i overensstemmelse med lovgivningen i Commonwealth of Pennsylvania.

BACHARACH, INC. - STANDARDBETINGELSER OG SALGSBETINGELSER

1. GENEREL
Disse almindelige salgsbetingelser og de ikke-modstridende bestemmelser i Bacharach Inc.'s eventuelle tilbud ("aftalen") gælder i alle henseender alt salg og brug af ethvert produkt ("produkt" eller "produkter") og tjenester ("tjenester") fra Bacharach, Inc. (“Sælger”) af køberen (“Køber”), herunder uden begrænsning fremtidige erstatningsprodukter købt af Køber. Hvis denne skrivning på en eller anden måde adskiller sig fra vilkårene og betingelserne i Købers ordre, eller hvis denne skrivning fortolkes som en accept eller som en bekræftelse, der fungerer som en accept, er Sælgers accept UDTRYKKELIGT GET BETINGET VED KØBERS SAMTYKKE TIL ALLE BETINGELSER OG BETINGELSER, DER ER HER DET ER ANDET FRA ELLER YDERLIGERE TIL DE, der er indeholdt i KØBERS SKRIFT. Desuden betragtes denne skrivning som en meddelelse om indsigelse mod sådanne købsbetingelser. Hvis denne skrivning opfattes som et tilbud, er accept heraf UDTRYKLIGT BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE, DER INNEHOLDES HER. Ingen købsordrer eller andre købsinstrumenter fra Køber er effektive til at modsige, ændre, slette fra eller tilføje til vilkårene i denne Aftale, medmindre det udtrykkeligt er aftalt og accepteret af Sælger skriftligt. Denne aftale udgør den fuldstændige og eksklusive erklæring om aftalen mellem parterne og afløser alle forslag, mundtlige, skriftlige eller elektroniske og alle andre kommunikationer mellem parterne vedrørende genstanden for denne aftale. Sælgers tilbud er tilbud, der kun kan accepteres fuldt ud. Køber anses for at acceptere denne Aftale ved forekomst af et af følgende: (i) Købers accept af Sælgers tilbud, som denne Aftale er knyttet til; (ii) Købers levering af en ordre til Produkter til Sælger (via indkøbsordre, forsendelsesplan eller ethvert andet kommunikationsmiddel): og / eller (iii) Købers accept af levering af eller betaling for Produkterne uanset vilkår tilføjet eller slettet af køber. Alle spørgsmål, der opstår nedenfor, skal fortolkes og løses i overensstemmelse med den kommercielle kode for Commonwealth of Pennsylvania uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser og eksklusive FN-konventionen om internationalt salg af varer. Alle handlinger, der opstår nedenfor, skal iværksættes i Allegheny County, PA. Køber giver hermed samtykke til jurisdiktionen for de statslige og føderale domstole, der sidder i Allegheny County, og accepterer at optræde i handling efter skriftlig meddelelse herom. Køber overdrager ikke denne aftale til nogen tredjepart ved lov eller ved konkurs eller på anden måde uden forudgående skriftligt samtykke fra sælger. Denne aftale er bindende for og til fordel for parterne heri og deres respektive efterfølgere, tilladte tildelte og overførte. Sælgers undladelse af at insistere på streng overholdelse af denne Aftale eller at håndhæve en misligholdelse ved forekomsten af ​​en enkelt, gentagen eller vedvarende overtrædelse af en bestemt betegnelse eller betingelse heraf, betragtes ikke som et afkald på Sælgers ret til at insistere på streng opfyldelse af denne Aftale eller til at håndhæve en misligholdelse med hensyn til overtrædelse af andre vilkår eller betingelser eller på ethvert senere tidspunkt eller efter en senere begivenhed med hensyn til det pågældende udtryk eller betingelse. Hvis nogen af ​​bestemmelserne i denne aftale anses for at være ugyldige, ulovlige eller uigennemførelige, er en sådan bestemmelse kun ineffektiv i det omfang, den er ugyldig, og de upåvirkede bestemmelser i denne aftale er uhindret og forbliver i fuld kraft og virkning .

2. VIDESALG AF PRODUKTER
Medmindre køber er part i en distributionsaftale med sælger, der regulerer købers videresalg af produkter, må køber kun videresælge produkter, der er købt nedenfor, på vilkår og betingelser, der ikke er mindre gunstige end sælgers nuværende standardbetingelser for salg (som sendt på bacharach.wpengine.com), herunder uden begrænsning garanti og begrænsning af ansvarsbestemmelser. Køber indvilliger i at skadesløse, holde uskadelig og forsvare Sælger fra og mod alle krav og retssager, herunder advokatsalær, i det omfang sådanne krav og retssager skyldes købers manglende medtagelse af sådanne vilkår og betingelser til en fjernkøber.

3. AFGIFTER OG BETALING
Køber accepterer at betale gebyret for produktet ("produktgebyret"). Gebyrer for tjenester specificeres særskilt på sælgers tilbud og faktura ("servicegebyret" sammen med produktgebyret, "gebyrer"). Alle ordrer er betinget af kreditgodkendelse på tidspunktet for indtastningen. Medmindre andet er aftalt skriftligt af parterne, er Vilkår netto tredive (30) dage, minimumsordre på $ 50 ($ 250 for eksportordrer) og skal være de priser, der gælder på det tidspunkt, Sælger accepterer Købers ordre, undtagen som angivet nedenfor . Minimumsordre fraviges for ordrer, der sendes til slutbrugeren og sendes via Next Day Air eller Second Day Air. Minimumsordren fraviges ikke ved forsendelser uden for det kontinentale USA. Et ekspeditionsgebyr på $ 7 vil blive tilføjet til alle ordrer undtagen forsendelser, der sendes via tredjepartsfakturering inden for det kontinentale USA Da sælgers priser er baseret på omkostninger og betingelser (inklusive valutakurser), der eksisterede på tidspunktet for accept, er priserne underlagt stigning, når disse betingelser ændres, f.eks. Prisstigning på materialer og arbejdskraft og valutakursudsving. Gebyrer er eksklusive alle forsendelses- og håndteringsgebyrer, herunder afgifter på farligt materiale, som passende told, takster, moms, salgsafgifter, brugsafgifter eller skatter, der opkræves af føderale, statslige, kommunale eller andre offentlige myndigheder, som køber måtte have skyld i. som et resultat af denne aftale, køb af produktet og tjenesterne eller andre gebyrer, der kan pålægges ved salg, videresalg eller brug af produkterne. Sådanne gebyrer, der betales af sælger, skal ske for købers konto. Ethvert krav om fritagelse fra sådanne gebyrer skal tydeligt angives på ordren og ledsages af alle krævede fritagelsescertifikater. Medmindre andet specifikt er angivet på en faktura eller på anden måde er aftalt skriftligt af parterne, skal gebyrer være i amerikanske dollars og forfalder ved købers modtagelse af fakturaen uden ret til fradrag eller modregning. Sælger kan kræve, at betaling foretages COD eller via uigenkaldelig kredit til fordel for og acceptabel for Sælger, der er oprettet for Købers regning. Hvis betaling ikke foretages ved forfald, kan Sælger suspendere al fremtidig levering eller anden præstation med hensyn til Køber uden ansvar eller bøde, og ud over alle andre beløb, der skal betales nedenfor, skal Køber betale til Sælger (1) de rimelige omkostninger og udgifter, der er afholdt af Sælger i forbindelse med alle handlinger, der er truffet for at håndhæve indsamling eller for at bevare og beskytte Sælgers rettigheder i henhold til dette, hvad enten det er ved retssager eller på anden måde, herunder uden begrænsning rimelige advokatafgifter, retsomkostninger og andre udgifter og (2) renter på alle beløb, der ikke er betalt 30 dage opkrævet til det mindste af (a) satsen på 2% pr. Måned eller (b) den højeste sats, der er tilladt i henhold til loven.

4. FORSENDELSE LEVERING; FORCE MAJURE
Metoden til forsendelse og transportør skal vælges af Sælger. Medmindre andet er aftalt skriftligt af parterne, skal forsendelse og levering af Produkterne være FCA Sælgers facilitet (INCOTERMS 2010), hvorpå ejendomsretten (eksklusive ejendomsret til enhver integreret software) og risiko for tab overføres til Køber. Køber accepterer at inspicere alle produkter mod forsendelsespapir og for skader eller mangel ved modtagelse af varer på destinationen. Ethvert krav om tab, skader i transit eller anden årsag, der er synlig ved inspektion, skal fremsættes med transportøren. Krav om mangel skal fremsættes inden for tredive (30) dage efter modtagelse. Alle forsendelses-, forsikrings- eller lignende afgifter afholdes af køber. Efter sælgers valg kan produkter sendes inden den anmodede forsendelsesdato eller i rater. Alle leveringsoplysninger (inklusive leveringstid) er omtrentlige. Sælgers eneansvar er at bruge en rimelig kommerciel indsats for at overholde specificerede forsendelsesdatoer. Køber fritager udtrykkeligt Sælger for ethvert ansvar for ethvert tab eller skader som følge af manglende levering eller forsinkelse i leveringen forårsaget af betingelser relateret til eller forårsaget af manglende behandling eller unøjagtig behandling af tidsfølsom information og / eller mekanismer, en arbejdskonflikt (f.eks. strejke, afmatning eller lockout), brand, oversvømmelse, statslige handlinger eller reguleringer, oprør, manglende evne til at skaffe forsyninger eller forsendelsesplads, nedbrud på anlægget, strømsvigt, forsinkelse eller afbrydelse af transportører, ulykker, handlinger fra Gud eller andre årsager uden for Sælgers kontrol.

5. ANNULLERING MÅL I AT TAGE LEVERING; VENDER TILBAGE
Denne Aftale kan ikke helt eller delvist annulleres eller udsættes af Køber medmindre Sælgers forudgående skriftlige samtykke og på vilkår, der skadesløsholder Sælger mod tab. Hvis Køber annullerer en hel eller en del af en ordre på Produkter, skal Køber betale Sælger det største beløb svarende til (i) 50% af prisen for sådanne annullerede Produkter, eller (ii) de faktiske og følgeskader, som SÆLGER pådrager sig, herunder uden begrænsning Sælgers forventede fortjeneste og udgifter, som Sælger allerede har afholdt. Hvis køber udsætter levering, skal køber betale sælger summen af ​​(i) månedlige afgifter svarende til 1.5% af den samlede pris for de produkter, der er genstand for en sådan udsættelse, og (ii) rimelige udskydelsesgebyrer, f.eks. Sælgers inaktiv tid, lageromkostninger osv. I tilfælde af godkendelse af en returanmodning (i) vil eventuelle gældende emballerings-, forsendelses- og leveringsomkostninger være for købers regning, og (ii) alle returneringer skal sendes fragt forudbetalt for købers regning. Ingen returneringer skal foretages til sælgeren uden først at få et autorisationsnummer for returmateriale (“RMA”). RMA-nummeret skal vises tydeligt på returemballagen. Absolut ingen returneringer accepteres eller krediteres uden denne forudgående godkendelse. Returnering er genstand for en genopladningsafgift på 20%. Kreditter gives kun for varer, der er bestemt til at være berettiget til videresalg af Sælger, eksklusive garantiretur.

6. GARANTI; FRASKRIVELSER OM GARANTI
Produktgaranti. Medmindre andet er aftalt gensidigt af Køber og Sælger skriftligt, garanterer Sælger over for Køber, at den besidder og vil overdrage markedsførbar ejendom til Produkterne (undtagen eventuel integreret software, der findes), der sælges nedenfor, og at alle nye Produkter skal være fri for mangelfuld fabrikshåndtering og installeret materiale i den garantiperiode, der gælder for produktet som beskrevet i produktmanualen, der begynder ved levering til transportøren til det første salg ("garantien"). Hvis køber ikke er slutbruger af de produkter, der sælges nedenfor, accepterer køber at levere til enhver umiddelbar køber
("Fjernkøber") den begrænsede garanti og ansvarsfraskrivelse over for slutbrugere (fjernkøbere) udstedt af sælger. Foruden reparation eller udskiftning af en defekt produktdel i henhold til denne begrænsede garanti, der er angivet heri, skal reparationsrelaterede tjenester og rimelige rejse- og opholdsudgifter, hvis det kræves reparation eller installation på stedet af sælger eller dennes modtagere, som bestemt udelukkende bestemmes af sælgeren. leveres uden ekstra gebyr til køber.
Servicegaranti. For tjenester leveret af sælger garanterer sælger, at tjenesterne vil være af arbejdsmæssig kvalitet. Hvis manglende opfyldelse af servicegarantien for den specifikke tidligere udførte service vises inden for 90 dage efter, at tjenesterne er afsluttet, skal sælgeren igen udføre de tjenester, der er direkte berørt af en sådan fejl, hvis det er i stand til at blive helbredt, eneste udgift. KØBERENS ENESTE RETSMIDDEL FOR DEFEKTIVE TJENESTER ER BEGRÆNSET TIL OMKOSTNINGEN MED AT REPERERE SÅDANNE TJENESTER For at modtage denne løsning skal køber underrette sælger skriftligt om enhver påkrævet mangel inden for tredive (30) dage efter udførelsen af ​​tjenesterne. RETTSMIDDELEN FOR DEFEKTIVE TJENESTER ER EKSKLUSIV OG I LIGE FOR ALLE ANDRE RETSMIDLER, SOM ANDET ER TILGÆNGELIGE FOR KØBER LOVLIGT ELLER EGENKAPITAL.
Ansvarsfraskrivelse. DEN UDTRYKKELIGE GARANTI, DER ER NÆRMET I DENNE AFSNIT, ER I FORBINDELSE MED, OG SÆLGER OG DENNE MENSLIGE ANSVARLIGE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER ALLE OG ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER REPRÆSENTATIONER (UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, MUNDT ELLER SKRIFTLIGE VIRKSOMHEDEN) INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING AF ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR BETINGELSER, INGEN OVERTRÆDELSE, SALGSBARHED ELLER FITNESS ELLER EGENSKABER TIL ALLE FORMÅL (HVIS ELLER SÆLGER ER BEGRUNDET VED , HVORMÅ SOM SKAL ANGIVES VED LOV, PÅ BEGRUNDELSE AF TILPASSET ELLER BRUG I HANDELEN ELLER I FORBINDELSE MED HANDLING ELLER YDELSE.

7. GARANTIEKSKLUSIONER; AFHJÆLPE
Garanti undtagelser og betingelser. Sælgers garanti gælder ikke for produkter, inklusive uden begrænsning komponenter, dele og materialer, som (a) ikke er fremstillet af sælgeren, og som er dækket af tredjepartsgarantier, hvis nogen, af deres respektive producenter, inklusive uden begrænsning batterier og andre slidartikler ; (b) er brugbare eller forbrugsdele, inklusive uden begrænsning batterier, sikringer, filtre og pærer; (c) er blevet udsat for: (i) drift, der overstiger den anbefalede kapacitet, (ii) utilstrækkelig elektrisk strøm, klimaanlæg eller fugtighedsregulering, (iii) ulykke eller katastrofe, herunder uden begrænsning, brand, oversvømmelse, vand , vind og lyn, (iv) forsømmelse, herunder uden begrænsning, strømforsyninger, (v) misbrug eller misbrug, (vi) købers manglende overholdelse af sælgers seneste offentliggjorte driftsvejledning, (vii) uautoriseret ændring, installation eller reparation af andre end autoriserede repræsentanter for Sælger, eller (viii) brug til andre formål end som specificeret i dokumentationen eller senest offentliggjorte driftsvejledning; eller (d) ikke opbevares, installeres, vedligeholdes eller drives korrekt under normale forhold og i overensstemmelse med Sælgers anbefalinger. Sælgers garanti heri er ugyldig og har ingen virkning, hvis manglen er opstået som følge af skader, der opstår på produktet efter levering eller er relateret til brugen af ​​uautoriseret hardware, software eller andet udstyr. Køber anerkender, at hvis køber erstatter sensorer leveret af sælger med sensorer produceret af en anden fabrikant, bortfalder alle sælgers garantier over for køber og fjernkøber, og køber påtager sig ethvert ansvar for skader, skader eller tab, som køber og / eller Fjernkøber som følge af denne uautoriserede ændring. Sælgers garanti inkluderer ikke: rutinemæssig vedligeholdelse, inklusive uden begrænsning justeringer, rengøring, kalibreringer, stramning af løse møtrikker og bolte; udførelse af tjenester forbundet med flytning af produktet eller tilføjelse eller fjernelse af grænseflader, tilbehør, vedhæftede filer eller andre enheder; reparation af skader på grund af andet end normalt slid; elektrisk arbejde uden for produktet; enhver vedligeholdelse af grænseflader, tilbehør, tilbehør eller andet udstyr, der ikke leveres af sælger; og eventuelle problemer som følge af en ikke-understøttet tjeneste.
Afhjælpe. Købers eneste og eksklusive afhjælpning og sælgers eneste forpligtelse til overtrædelse af garantien for produkterne herunder skal efter sælgerens eget skøn enten (a) reparere eller udskifte det defekte produkt, der fejler inden for garantiperioden på sælgers regning ved hjælp af nye eller renoverede dele eller (b) returnere et sådant defekt produkt, der fejler inden for garantiperioden, til sælgeren og tilbagebetale en rimelig del af gebyret for det defekte produkt til køberen. Køber anerkender og accepterer, at Sælgers ret til at tilbagebetale Købers gebyr ikke må mindskes eller begrænses på nogen måde eller af nogen grund. Tilvejebringelsen af ​​ovenstående afhjælpning er betinget af underretning og underbyggelse, som det kræves af Sælger, at et sådant Produkt er blevet opbevaret, installeret, vedligeholdt og betjent i overensstemmelse med Sælgers anbefalinger. Medmindre andet er bestemt af Sælger, returneres alle sådanne defekte Produkter til Sælgers lager eller til en sådan anden placering, som Sælger vælger, alt for Sælgers regning, forudsat at Køber overholder alle Sælgers anvisninger for emballering og forsendelse. Formålet med dette anførte middel er at rette eventuelle mangler eller tilbagebetale de betalte gebyrer. Køber anerkender, at sådan eksklusiv afhjælpning er et væsentligt udtryk i det tilbud, der er repræsenteret ved denne aftale, og at en sådan afhjælpning i betragtning af det vederlag, der betales til sælgeren, fungerer som en fuld tilfredshed for køberen for ethvert krav i forbindelse hermed. I yderligere betragtning af ovenstående anerkender køber, at hvis en domstol med kompetent jurisdiktion eller et voldgiftspanel træffer afgørelse om dette eksklusive middel ikke giver køberen fordel af sit tilbud, eller at et sådant eksklusivt middel mislykkes af en eller anden grund, derefter en sådan afgørelse med hensyn til et sådant eksklusivt middel eller enhver sådan fiasko af et sådant eksklusivt middel må ikke påvirke eller ændre på nogen måde nogen begrænsning eller udelukkelse af garantier, og alle sådanne begrænsninger og udelukkelser fortsætter i fuld kraft og virkning. Alle garantikrav på produkter eller software mod sælger skal indgå inden for den gældende garantiperiode. Genstande, der er repareret eller udskiftet under garantien, er kun berettiget i resten af ​​den oprindelige garantiperiode. Sælgers rettigheder og retsmidler i henhold til denne aftale skal være kumulative og ud over eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, der er tilvejebragt ved lov eller egenkapital. Køber anerkender, at hvis Køber overtræder denne Aftale, ville det være vanskeligt at fastslå skader på Sælger, og Sælger kan derfor søge rimelig lettelse, herunder men ikke begrænset til, påbud, som er et supplement til andre retsmidler, der er tilgængelige ved lov eller i egenkapital.

8. EKSPORTOVERENSSTEMMELSE
Køber anerkender, at Produkterne er produkter fra Amerikas Forenede Stater, og at eksport, brug, transmission, videresalg eller anden overførsel af Produkterne er underlagt love og regler i Amerikas Forenede Stater. Køber accepterer, at den ikke må tage, eksportere, videresælge eller overføre noget produkt til noget andet land eller enhed i strid med sådanne love og regler.

9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR; TID FOR KRAV; ERSTATNING
Køber accepterer, at Sælger ikke er ansvarlig for TILFÆLDE, SPECIAL, INDIREKTE ELLER FØLGENDE ELLER ANDRE LIGELIGE SKADER, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller indtægter, skader for tab af brug af Produkterne, materiel skade, krav fra tredjemand, personskade eller død på grund af brugen af ​​Produkterne eller Sælgers manglende advarelse mod eller instruktion om farerne ved Produkterne eller sikker og korrekt brug af Produkterne, uanset om Sælger er blevet informeret om potentialet for sådan skader. Sælgers samlede ansvar heraf af enhver årsag (undtagen ansvar for personskade forårsaget af sælgers uagtsomhed), uanset om det opstår under kontrakt, garanti, erstatning (herunder uagtsomhed), strengt ansvar, produktansvar eller enhver anden teori om ansvar, vil være begrænset til mindre af købers faktiske skader eller den pris, der betales til sælgeren for de produkter, der er genstand for købers krav. Alle krav mod Sælger skal indgives inden for et år efter, at sagens sag opstår, og Køber giver udtrykkeligt afkald på enhver længere forældelsesfrist. Køber skal forsvare, skadesløsholde og holde sælger og dets officerer, direktører, agenter, repræsentanter, medarbejdere, leverandører og tilknyttede virksomheder uskadelige for ethvert beløb, krav, omkostninger, pligter, søgsmål, handlinger, tab, skader, advokatsalær, forpligtelser , passiver og panterettigheder, der opstår som følge af (i) Købers køb, brug, besiddelse, ejerskab, drift, tilstand, videresalg, overførsel, eksport, transport eller bortskaffelse af Produktet, (ii) Købers overtrædelse eller påståede krænkelse af enhver udenlandsk, føderal , statslige, amtslige eller lokale love eller forskrifter, herunder uden begrænsning, de love og regler, der regulerer produktsikkerhed og arbejdsmetoder, (iii) Købers uagtsomme handlinger eller undladelser af at handle, der forårsager skade, skade eller tab for kunder af Sælgers produkter, og ( iv) Købers overtrædelse af denne Aftale

10. SIKKERHEDSINTERESSE
For at sikre købers forpligtelse til at betale for produkterne bemyndiger køber hermed sælgeren til enhver tid og fra tid til anden til at udføre og / eller arkivere i overensstemmelse med lovgivningen i enhver jurisdiktion, med eller uden købers underskrift, alle ensartede Kommerciel kode eller andre gældende finansierings- eller fortsættelseserklæringer eller andre dokumenter, som Sælger måtte finde nødvendige eller ønskelige for at gøre sin sikkerhedsinteresse i Produkterne perfekt. Køber bemyndiger Sælger til at udføre enhver sådan dokumentation på vegne af Køber som Købers advokat faktisk, som Sælger kan udføre som advokat faktisk for Køber.

Tilbage til toppen