Jak využijete ten svůj?

Vstupte a máte šanci vyhrát a
Analyzátor chladiva Legend Series HFC

Zapojte se do sázek prostřednictvím formuláře níže
Lajkujte a komentujte příspěvek na sociálních sítích pro 5x příspěvků
Náhodné losování proběhne 4. října 2022
Pravidla a předpisy loterie viz níže

  

Přihláška do loterie, Legend Series HFC

Líbí se a komentovat

Snadno získejte až 5 celkem vstupů!

Zvyšte své šance na výhru až 5krát, jednoduše tím, že se zapojíte do našeho příspěvku na sociálních sítích:

  1. To se mi líbí/sledujte naši stránku (1 další záznam)
  2. Líbí se mi příspěvek o loterii (1 záznam navíc)
  3. Komentář k příspěvku o loterii (2 další položky)

Hodně štěstí!

Výherce bude vyhlášen v úterý 4. října 2022.

V úterý 4. října bude náhodně vybrán jeden účastník. Oznámení bude zveřejněno na MSA Bacharachstránky na Facebooku a LinkedIn. Potenciálního výherce budeme kontaktovat přímo pomocí kontaktních údajů uvedených ve formuláři přihlášky do loterie. Potenciální výherce bude mít 48 hodin na převzetí své ceny. Viz oficiální pravidla loterie níže.

Potřebujete Legend Series HFC bez ohledu na sázky?

Zjistěte více o Legend Series HFC a četných chladivech, které dokáže identifikovat a/nebo analyzovat s přesnými procenty čistoty.

Vyžádejte si ceny, prohlédněte si datový list a prozkoumejte další použití a aplikace pro Legend Series HFC, poháněné technologií Neutronics.


Legend Series HFC 2022 Sweepstake:

Vyhrajte analyzátor chladiva Legend Series HFC

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

PRO ZAPOJENÍ DO TÉTO SÁZKY NENÍ NUTNÉ NÁKUPU. NÁKUP NEZVÝŠÍ VAŠE ŠANCE NA VÝHRU. NEPLATNÉ, KDE JE TO ZÁKONEM ZAKÁZÁNO NEBO JINAK OMEZENO.

OBDOBÍ SWEEPSTAKE: Sázka Legend Series HFC 2022: „Vyhrajte analyzátor chladiva Legend Series HFC“ („Sweepstake“) začíná 12. srpna 00 ve 22:2022 východního standardního času (EST) a končí 12. října 00 ve 1:2022 („Období loterie“).

VSTOUPIT: Během Období loterie mohou účastníci podat (1) přihlášku na každého účastníka na formuláři přihlášky do loterie ve výše uvedeném období loterie. Odesláním přihlášky do loterie budou účastníci automaticky zařazeni do loterie. Jeden (1) účastník bude náhodně vybrán společností MSA („sponzor“) dne 4. října 2022. Formulář pro přihlášení do loterie naleznete na www.mybacharach.com/legendHFCsweepstake.

NAVÝŠENÍ VSTUPU: Během Období loterie mohou účastníci, kteří odeslali přihlášku do loterie, získat čtyři další vstupy (až do maximálního počtu pěti vstupů) tím, že se zapojí do odpovídajícího příspěvku na Facebooku nebo LinkedIn.

Zapojení obou příspěvků, na Facebooku a LinkedIn, nezvýší šance na výhru. Zapojení sociálních médií zvýší počet účastníků na maximálně pět příspěvků na účastníka.

ZPŮSOBILOST: Sweepstake je otevřena pouze pro osoby starší 18 let v době vstupu. Neplatné tam, kde to zákon zakazuje. Zaměstnanci společnosti MSA Safety a zaměstnanci autorizovaných distributorů společnosti MSA mají zakázáno vstupovat do této loterie. Účastí účastníci souhlasí s těmito oficiálními pravidly a rozhodnutími sponzora, která jsou konečná a závazná ve všech záležitostech týkajících se této loterie.

VÍTĚZOVÉ VSTUPY: Jeden (1) účastník bude náhodně vybrán sponzorem v úterý 4. října 2022 („potenciální vítěz“). Potenciální vítěz má čtyřicet osm (48) hodin po pokusu o oznámení sponzorem potvrdit kontakt se sponzorem a vyzvednout si cenu („období pro uplatnění nároku“). Nepotvrzení kontaktu se Sponzorem během Lhůty pro uplatnění nároku způsobí ztrátu potenciálního vítěze. Sponzor pak může náhodně vybrat jednoho (1) nového potenciálního vítěze. Pravidla reklamačního období budou platit pro všechny nové potenciální vítěze, dokud potenciální vítěz nepotvrdí kontakt se sponzorem. Šance na výhru budou záviset na celkovém počtu přijatých způsobilých příspěvků.

CENA A PŘIBLIŽNÉ MALOOBCHODNÍ HODNOTY:

Jeden (1) vítěz získá jeden (1) analyzátor chladiva MSA Legend Series HFC (přibližná maloobchodní hodnota („ARV“) 4,999 XNUMX USD). Cenu tvoří pouze položka výslovně uvedená jako cena. Omezte jednu cenu na osobu/domácnost. Cena bude udělena „tak jak je“.

Platí všechny federální, státní a místní zákony a předpisy. Pokud potenciální výherce neodpoví během Lhůty pro uplatnění reklamace nebo se oznámení o výhře/ceně vrátí jako nedoručitelné, bude diskvalifikován a bude možné vybrat náhradníka. Po diskvalifikaci nebude poskytnuta žádná další kompenzace.

OMEZENÍ: Výherci nemohou provádět žádnou náhradu nebo převod ceny a cena není směnitelná za hotovost. Všechny federální, státní a místní daně jsou výhradní odpovědností vítěze.

Sponzor si vyhrazuje právo nahradit cenu stejné nebo vyšší hodnoty. Přijetí ceny znamená svolení sponzora a jeho zástupců používat jméno a/nebo podobizny vítěze, informace o ceně, fotografii, hlas, komentáře pro účely reklamy a obchodu bez dalšího upozornění, povolení nebo kompenzace, pokud to nezakazuje zákon.

Účastí v této akci účastníci souhlasí s tím, že budou vázáni oficiálními pravidly a rozhodnutími rozhodčích. Přijetím ceny vítězové souhlasí s tím, že ochrání sponzora, správce, jejich akcionáře, ředitele, zaměstnance, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a nezávislé dodavatele (dále jen „uvolněné strany“) vůči jakýmkoli nárokům a odpovědnosti, včetně vlastní nedbalosti sponzora, vyplývající z použití cena. Vítězové přebírají veškerou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody způsobené nebo údajně způsobené účastí v této propagační akci nebo uplatněním jakékoli ceny. Nebude probíhat žádná komunikace ohledně příspěvků. Všechny předložené materiály se stávají majetkem sponzora a nebudou vráceny ani uznány. Informace shromážděné v souvislosti s touto loterií budou použity v souladu se zásadami ochrany soukromí sponzora a těmito oficiálními pravidly. V případě jakéhokoli rozporu mezi zásadami ochrany osobních údajů a těmito oficiálními pravidly se řídí a řídí zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li si přečíst zásady ochrany osobních údajů sponzora, přejděte na: https://gb.msasafety.com/privacy-policy

Oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele EU: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) poskytuje řadu ochranných opatření pro shromažďování a používání vašich osobních údajů. Jakékoli osobní údaje shromážděné od vás budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů sponzora, které se nacházejí na adrese: https://gb.msasafety.com/privacy-policy a GDPR.

Nákup nebo přijetí nabídky produktu nezlepšuje vaše šance na výhru.

Sponzoři, přidružené společnosti, dceřiné společnosti a agentury nenesou odpovědnost za žádnou typografickou nebo jinou chybu v tisku, nabídce nebo oznámení jakékoli ceny nebo při správě propagace.

DODATEČNÉ PODMÍNKY: Sponzor nebude odpovědný za neúplné, nerozluštitelné, ztracené, pozdní, poškozené, nesprávně přesměrované nebo zmrzačené záznamy, nesprávně přesměrované nebo chybné textové nebo e-mailové zprávy ani za jakékoli technické problémy, nesprávná oznámení jakéhokoli druhu, selhání hardwaru nebo softwaru jakéhokoli druhu. Neúplné/nečitelné položky jsou neplatné. Sponzor není odpovědný za žádnou lidskou nebo jinou chybu, která se může vyskytnout při zpracování příspěvků, ani není odpovědný za jakoukoli chybu, opomenutí, přerušení, smazání, závadu nebo zpoždění v provozu nebo přenosu, krádež nebo zničení nebo neoprávněný přístup k nebo pozměňování záznamů nebo kvůli technickým problémům, selháním sítě, telefonu, počítačového hardwaru nebo softwaru jakéhokoli druhu nebo nepřesným přenosem nebo nepřijetím jakýchkoli vstupních informací z důvodu technických problémů nebo selhání jakéhokoli poskytovatele bezdrátových nebo internetových služeb, provozu přetížení internetu nebo jakékoli webové stránky nebo jakékoli jejich kombinace, které může omezit schopnost osoby zúčastnit se této loterie nebo přijímat komunikaci od sponzora.

Cena bude udělena jménu odpovídajícímu zadanému příspěvku ve formuláři. V případě sporu ohledně identity účastníka bude přihláška prohlášena za uskutečněnou jménem na přihlášce předložené v době přihlášky.

Sponzor nepřebírá žádnou odpovědnost za nedoručitelné e-mailové zprávy způsobené filtrováním poskytovatele bezdrátových nebo internetových služeb účastníka nebo za nedostatek místa pro příjem e-mailů. Sponzor si vyhrazuje právo zrušit, ukončit, pozastavit nebo upravit propagační akci, pokud podvod nebo technické selhání naruší integritu propagace; nebo pokud technický problém poškodí administrativu, jak určí Sponzor/rozhodčí, podle vlastního uvážení. Pokud bude akce zrušena, sponzor udělí ceny ze všech způsobilých příspěvků obdržených v době zrušení v náhodném slosování a sponzor nebude mít žádné další závazky vůči žádnému účastníkovi v souvislosti s touto loterií. Jakékoli použití robotických, automatických, naprogramovaných nebo podobných metod účasti zruší všechny takové záznamy těmito metodami.

POZOR: JAKÝKOLI POKUS JAKÉHOKOLI JEDNOTLIVCE ZÁMĚRNĚ POŠKODIT JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PODROBIT OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVÁNÍ PROPAGACE JE PORUŠENÍM TRESTNÍHO A OBČANSKÉHO ZÁKONA A MĚLI BY BÝT TAKOVÉ POKUSY PROVEDENY, UVOLNĚTE STRANY, KTERÉ SI VYHRAZUJÍ SVÉ STRANY, KTERÉ SI VYHRAJÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM. Tato smlouva se bude řídit zákony Pennsylvanského společenství bez ohledu na konflikty právních zásad. Každá strana se neodvolatelně a bezpodmínečně podřizuje výhradní jurisdikci okresního soudu Spojených států pro západní okres Pensylvánie a jejich odvolacích soudů pro rozhodování o jakémkoli sporu týkajícím se této smlouvy nebo transakcí, které tato smlouva předpokládá. Každá strana se zříká jakéhokoli práva vznést námitku proti žalobě zakoupené u těchto soudů, včetně, ale nikoli výhradně, tvrzení, že žaloba byla podána na nevhodném fóru nebo že tyto soudy nemají pravomoc.

SEZNAM VÍTĚZŮ: Jméno vítěze lze získat po 4. říjnu 2022 zasláním obálky s vlastní adresou na adresu: Legend Series HFC Sweepstake, k rukám: Donald Clark, Global Marketing, 621 Hunt Valley Circle, New Kensington PA, 15068, Spojené státy americké ( NÁS). Žádosti o seznam výherců musí být doručeny do 1. října 2022.

SPONZOR: Tuto loterii sponzoruje MSA Safety, 621 Hunt Valley Circle, New Kensington, PA 15068.

Zpět na začátek