Podmínky nákupu

1. Přijetí nákupní objednávky: Kupující není vázán touto nákupní objednávkou, dokud prodejce neprovede a nevrátí kupujícímu potvrzující kopii této nákupní objednávky. Prodejce je vázán touto nákupní objednávkou a jejími podmínkami při provádění a vrácení potvrzovací kopie, pokud jinak označuje přijetí této nákupní objednávky, když doručí kupujícímu kteroukoli z zde objednaných položek nebo když se pro kupujícího zobrazí některou ze zde objednaných služeb. Tato nákupní objednávka výslovně omezuje přijetí podmínek zde uvedených a jakékoli další nebo odlišné podmínky navržené prodejcem jsou odmítnuty, pokud k tomu není kupujícím výslovně udělen písemný souhlas. Neexistuje žádná smlouva kromě smlouvy a této objednávky provedené výše uvedeným způsobem.

2. Změny: Strany se dohodly, že tato nákupní objednávka, včetně podmínek a veškerých dokumentů k ní připojených nebo zde zahrnutých formou odkazu, obsahuje úplnou a konečnou smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím; že žádná dohoda nebo porozumění upravující tuto nákupní objednávku nebudou pro kupujícího závazné, pokud nebudou písemné a podepsané oprávněným zástupcem kupujícího. Veškeré specifikace, výkresy a data odeslaná prodejci s touto nákupní objednávkou nebo na něž odkazuje tato nákupní objednávka, jsou tímto začleněny do tohoto dokumentu a jsou součástí této nákupní objednávky.

3. Změny: Kupující si vyhrazuje právo kdykoli provést písemné změny u jednoho nebo více z následujících: (a) Specifikace, výkresy a údaje obsažené v této nákupní objednávce; b) způsoby přepravy nebo balení; c) místo dodání; d) čas dodání; e) způsob doručení; a f) množství. Pokud jakákoli taková změna způsobí zvýšení nebo snížení nákladů nebo času potřebného k provedení této nákupní objednávky, je prodejce oprávněn požadovat spravedlivou úpravu ceny v souladu s původní cenou. Jakékoli úpravy / žádosti budou doprovázeny písemnými důkazy a podléhají auditu kupujícího. Jakýkoli nárok na úpravu podle tohoto článku se považuje za prominutý, pokud není uplatněn do dvaceti (20) dnů od data přijetí objednávky změny prodejcem; za předpokladu, že kupující, pokud se na základě vlastního uvážení rozhodne, že skutečnosti takové kroky odůvodňují, může obdržet a jednat podle jakéhokoli takového nároku podaného kdykoli před konečnou platbou podle této nákupní objednávky. Jakýkoli nárok prodejce na úpravu podle tohoto článku musí být kupujícím písemně schválen, než prodejce přistoupí k nárokované úpravě. Zvýšení ceny nebude pro kupujícího závazné, pokud to nebude doloženo dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněným zástupcem kupujícího.

4. Dodání: Při plnění této objednávky je zásadně důležitý čas, a pokud není dodávka zboží provedena v množství a ve stanovených časech nebo pokud není poskytování služeb dokončeno ve stanovených časech, kupující si vyhrazuje právo bez odpovědnosti a kromě svých dalších práv a opravných prostředků podniknout jednu nebo všechny z následujících akcí: (a) přímé zrychlené směrování položek (náklady na zrychlené směrování hradí prodejce); (b) ukončit tuto nákupní objednávku oznámením prodávajícímu, pokud jde o položky, které kupující neobdržel, nebo služby, které nebyly poskytnuty v době zaslání oznámení kupujícímu, a nakupovat náhradní zboží nebo služby jinde a účtovat prodávajícímu vzniklou ztrátu; nebo (c) v případě, že dodávka z důvodů, které lze přičíst prodejci, vytvoří situaci na skladě, je kupující oprávněn požadovat u prodávajícího pokutu; pokuta bude dvě procenta (2%) z částky kupní ceny splatné za zpožděné položky za každý den zpoždění. Celková výše pokuty podle bodu (c) nepřesáhne dvacet procent (20%) z celkové kupní ceny.

Prodávající odpovídá za přepravní poplatky, zpoždění nebo nároky vyplývající z odchylky Prodávajícího od směrovacích pokynů Kupujícího. Prodejce neodpovídá za nadměrné náklady na dodávky nebo selhání z důvodu příčin, které nemůže ovlivnit, a bez své chyby nebo nedbalosti; za předpokladu, že pokud má prodávající důvod se domnívat, že dodávky nebudou provedeny podle plánu, bude kupujícímu okamžitě zasláno písemné oznámení uvádějící příčinu očekávaného zpoždění. Pokud je zpoždění nebo selhání prodávajícího způsobeno zpožděním nebo selháním subdodavatele, bude takové zpoždění nebo selhání ospravedlnitelné, pouze pokud vzniklo z příčin mimo kontrolu prodávajícího i subdodavatele a bez zavinění nebo nedbalosti kteréhokoli z nich a předměty, které mají být poskytnuty, nebo služby, které mají být poskytnuty, nelze získat z jiných zdrojů v dostatečném časovém předstihu, aby umožnily prodejci splnit požadovaný harmonogram dodávek nebo plnění.
Kupující nebude mít žádnou odpovědnost za platbu za zboží dodané kupujícímu, které přesahuje množství specifikovaná v této objednávce a dodacích termínech. Tyto položky budou na náklady prodejce odmítnuty a vráceny, včetně poplatků za přepravu v obou směrech. Kupující nebude odpovědný za žádné materiální ani výrobní náklady, které prodávajícímu vzniknou nad částku nebo před čas nutný ke splnění dodacích plánů kupujícího.

5. Pokyny k dodání: Prodávající uskuteční dodávky pouze během běžné pracovní doby kupujícího a do přijímacího doku kupujícího na příslušnou adresu uvedenou níže nebo na základě jiného upozornění kupujícího. (pro loď od dodavatelů). To může zahrnovat mezinárodní dodávky. Prodávající by musel mít všechny příslušné licence.
Neutronics Inc.
456 Creamery Way
Exton, PA 19341

6. Prohlídka a přijetí: Platba je splatná 45 dní po dni, kdy kupující obdrží správnou fakturu nebo datum, kdy kupující obdrží odpovídající položky. Všechny níže zakoupené položky podléhají kontrole v místě určení kupujícího před nebo po zaplacení podle volby kupujícího. Platba za jakékoli položky podle této nákupní objednávky nepředstavuje její přijetí. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout a odmítnout přijetí položek, které nejsou v souladu s pokyny, specifikacemi, výkresy a údaji nebo zárukami prodejce (výslovnými nebo mlčky předpokládanými) nebo které neodpovídají této nákupní objednávce (ať už z důvodu vykonávat, Skutky Boží nebo jiné), nebo které obsahují jiné závady, ať už latentní nebo zjevné. Skutky Boží jsou jakékoli příčiny mimo kontrolu Kupujícího, mezi něž patří požáry, povodně, další problémy životního prostředí, stávky a rozdíly se zaměstnanci. Kupující si vyhrazuje právo odmítnout zboží se skrytými vadami, které se zjistí až po převzetí těchto věcí, pokud je takové odmítnutí učiněno v přiměřené lhůtě po zjištění vady.
Nepřijaté zboží bude vráceno prodávajícímu k plné refundaci nebo kreditu nebo výměně podle volby kupujícího a rizika a výdajů prodávajícího, včetně poplatků za přepravu v obou směrech. Odmítnuté položky nebudou nahrazovány, pokud to kupující písemně neurčí. Kupující může dále požadovat náhradu škody, včetně výrobních nákladů, poškození materiálů nebo předmětů způsobených nesprávným balením, přepravkami nebo balením, ušlým ziskem nebo jinými zvláštními škodami, které kupujícímu vzniknou. Toto právo bude doplňkem jakýchkoli dalších opravných prostředků stanovených zákonem. Přijetí všech nebo jakékoli části zboží se nebude považovat za vzdání se práva kupujícího odmítnout jiné zboží nebo jiné objednávky. Přijetí kterékoli z položek nezavazuje Kupujícího k přijetí budoucích zásilek.

7. Balení, označování a kontejnery: Kupujícímu nemusí být účtovány žádné poplatky za balení nebo kontejnery, pokud to není uvedeno v této objednávce. Prodávající připraví štítky na krabice a přepravní kontejnery obsahující takové informace, pokud existují, jak může specifikovat kupující. Prodávající odpovídá za škody na zde popsaných materiálech nebo předmětech způsobených nesprávným zabalením, přepravkami nebo zabalením.

8. Záruky prodávajícího: Prodávající tímto zaručuje, že položky zde poskytnuté nebudou obsahovat vady materiálu, zpracování a designu, prodejní kvality a budou vyhovovat účelům kupujícího a že budou v souladu s pokyny, specifikacemi, výkresy a údaji kupujícího. Prodejce tímto dále zaručuje, že položky poskytnuté níže budou odpovídat všem prohlášením, potvrzením, příslibům, popisům, vzorkům nebo modelům tvořícím základ této nákupní objednávky. Prodejce souhlasí s tím, že tyto záruky zůstanou v platnosti po přijetí položek. Všechny výše uvedené záruky budou doplňovat jakékoli záruky dalšího rozsahu poskytované prodejcem kupujícímu. Žádná z uvedených záruk a žádné další implicitní či výslovné záruky nebudou považovány za odmítnuté nebo vyloučené, pokud to nebude doloženo oznámením o změně objednávky nebo revizí vydaným a podepsaným oprávněným zástupcem kupujícího. V případě porušení záruky má Kupující nárok na veškeré prostředky nápravy podle Jednotného obchodního zákoníku nebo jiných příslušných zákonů vyplývajících z takového porušení.

9. Zaměnitelnost: Všechny zde zakoupené položky (nebo jejich část) musí být zcela zaměnitelné s podobnými položkami (nebo jejich částmi) zakoupenými od prodejce dříve kupujícím nebo zákazníkem kupujícího. Za tímto účelem musí prodejce použít všechny návrhy, procesy nebo postupy, které dříve použil při dodávání podobných položek (nebo jejich částí), k dodání zde zakoupených položek (nebo jejich částí). Jakákoli odchylka od jakýchkoli návrhů, procesů nebo postupů prodejce vyžaduje předchozí písemný souhlas kupujícího. Prodávající odpovídá za veškeré náklady kupujícího spojené s objevením a dovybavením nezaměnitelných položek (nebo jejich částí) v důsledku nedodržení požadavků tohoto článku ze strany prodejce.

10. Majetek kupujícího: Není-li v této nákupní objednávce stanoveno nebo písemně odsouhlaseno, majetek každého popisu včetně, ale bez omezení, na všechny nástroje, nástroje, vybavení a materiály poskytnuté nebo zpřístupněné prodávajícímu, na které má kupující nárok a jakákoli jejich náhrada bude a zůstane vlastnictvím kupujícího. Takový majetek, s výjimkou materiálu, který má být změněn, nebude změněn bez písemného souhlasu kupujícího. Takový majetek bude Prodejce jasně označen nebo jinak adekvátně označen jako „Majetek společnosti Neutronics, Inc.“ a budou bezpečně uloženy odděleně a odděleně od majetku prodejce. Prodávající nebude takový majetek používat, s výjimkou provádění prací podle této smlouvy nebo písemně schváleného kupujícím. Takový majetek, i když je v držení nebo pod kontrolou Prodávajícího, bude udržován v bezpečném a dobrém stavu, bude držen na riziko Prodávajícího a bude udržován Prodávajícím na jeho náklady pojištěný ve výši rovnající se reprodukčním nákladům se ztrátou splatnou Kupující. Pokud takový majetek není materiál spotřebovaný při plnění této objednávky, bude podléhat kontrole a odstranění ze strany kupujícího a kupující bude mít pro tyto účely právo vstupu bez jakékoli odpovědnosti vůči prodejci. Jak a na pokyn Kupujícího, Prodávající zveřejní umístění takového majetku, připraví jej k odeslání a odešle jej Kupujícímu v tak dobrém stavu, v jakém jej původně obdržel, s výjimkou přiměřeného opotřebení.

11. Speciální nářadí: Pojem „speciální nářadí“, jak je používán v tomto článku, zahrnuje všechny přípravky, matrice, přípravky, formy, vzory, speciální řezné nástroje, speciální měřidla, speciální zkušební zařízení, další speciální vybavení a výrobní pomůcky, a výkresy a jakékoli náhrady výše uvedených, získaných nebo vyrobených nebo použitých při plnění této nákupní objednávky, které jsou takové specializované povahy, že bez podstatných úprav nebo úprav je jejich použití omezeno na výrobu položek nebo jejich částí nebo na výkon služeb typu požadovaného touto objednávkou. Termín nezahrnuje (a) předměty nástrojů nebo zařízení dosud získané prodejcem nebo jejich výměnu, ať už pozměněnou nebo nezměněnou nebo přijatou pro použití při plnění této objednávky, (b) spotřební drobné nástroje, (c) obecné nebo speciální obráběcí stroje nebo podobné kapitálové položky nebo (d) nástroje, jejichž název je v Kupujícím.
Prodávající souhlasí s tím, že speciální nástroje budou zachovány a nebudou používány nebo přepracovávány, s výjimkou provedení prací podle těchto ustanovení nebo písemně schválených kupujícím. Zatímco je prodejce v držení nebo pod kontrolou, zaručuje prodejce, že bude udržovat speciální nástroje v dobrém stavu plně kryty pojištěním a vymění je, pokud budou ztraceny, zničeny nebo nezbytné pro výkon práce podle této smlouvy. Po ukončení nebo ukončení prací podle této nákupní objednávky, pro které je vyžadováno speciální nářadí, poskytne prodávající kupujícímu seznam položek, dílů nebo služeb, pro jejichž výrobu nebo výkon byly tyto speciální nástroje použity nebo navrženy, a seznam s uvedením, kde se každá položka zvláštního nářadí nachází, a převede vlastnické právo a vlastnictví zvláštního nářadí na kupujícího [za částku rovnající se zpětně odepsané hodnotě], nebo s ním naloží, jak může kupující písemně nařídit. Kromě toho má kupující právo kdykoli převzít jakýkoli speciální nástroj, titul, který kupující získá na základě této smlouvy, [po zaplacení zpětně načtené částky prodávajícího] a prodávající poskytuje kupujícímu právo vstupu pro takové účely, které toto právo může uplatnit kupující bez jakékoli odpovědnosti vůči prodejci.

12. Tiskové zprávy: Prodávající souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nebudou prodávajícím zveřejněna žádná potvrzení ani jiné informace týkající se této objednávky a zde poskytovaného zboží nebo služeb.

13. Důvěrnost, vynálezy: Veškeré informace poskytnuté nebo zpřístupněné kupujícím prodejci nebo zaměstnancům nebo subdodavatelům prodejce v souvislosti s položkami nebo službami, na které se vztahuje tato nákupní objednávka, budou považovány za důvěrné a nebudou prodejcem, jeho zaměstnanci zveřejněny, a subdodavatelé jakékoli třetí straně, ať už zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající souhlasí s tím, že nebude vůči kupujícímu uplatňovat žádný nárok, pokud jde o jakékoli informace, které mu prodávající sdělí nebo může dále sdělit kupujícímu v souvislosti s položkami nebo službami, na které se vztahuje tato nákupní objednávka. Prodávající souhlasí s tím, že všechny návrhy, výkresy, procesy, složení materiálu, specifikace, software, maskovací práce nebo jiné technické informace vyrobené nebo poskytnuté prodejcem nebo poskytnuté kupujícím v souvislosti s položkami nebo službami, na které se vztahuje tato nákupní objednávka, včetně všech práv k nim. , bude výhradním a výlučným vlastnictvím kupujícího, bez jakýchkoli omezení, a prodejce je bude chránit před neoprávněným vyzrazením nebo použitím třetí stranou.
Prodávající souhlasí s tím, že pokud jde o všechny vynálezy a vylepšení těchto návrhů, výkresů, procesů, složení materiálu, specifikací, softwaru, maskovacích prací nebo jiných technických informací vyrobených nebo poskytnutých prodejcem v souvislosti s položkami nebo službami, na které se vztahuje tato nákupní objednávka, Prodávající neprodleně identifikuje a zveřejní tyto vynálezy nebo vylepšení kupujícímu a provede nebo získá provedení jakýchkoli dokumentů a přijme opatření, která jsou nezbytná k dokonalému vlastnictví vynálezů nebo vylepšení kupujícího nebo podle potřeby při nákupu, údržbě, nebo vymáhání jakéhokoli patentu, ochranné známky, autorských práv, obchodního tajemství, masky pracovního práva nebo jiného vlastnického práva týkajícího se vynálezů nebo vylepšení kupujícím. Prodávající tímto jmenuje kupujícího jako právního zástupce prodávajícího, který bude takové dokumenty provádět nebo podnikat takové kroky. Důvěrnost a postoupení závazků podle tohoto článku přetrvávají i po ukončení nebo dokončení této nákupní objednávky.
Prodávající souhlasí s tím, že bude pro kupujícího vyrábět výhradně předměty, na které se vztahuje tato smlouva. Prodávající neprodá žádné zboží, na které se vztahuje tato smlouva, přímo ani nepřímo žádnému zákazníkovi kupujícího nebo operacím třetí strany.

14. Odškodnění za duševní vlastnictví: Prodávající se zavazuje (a) bránit, odškodnit a chránit Kupujícího, jeho nástupce a zákazníky před všemi nároky, nároky, ztrátami, žalobami, škodami, odpovědností a výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z jakékoli žaloby , nárok nebo žaloba na skutečné nebo domnělé přímé nebo přispívající porušení nebo podněcování k porušení jakéhokoli amerického nebo zahraničního patentu, ochranné známky, autorského práva, masky nebo jiného vlastnického práva z důvodu výroby, použití nebo prodeje zahrnutých položek nebo služeb touto nákupní objednávkou, včetně porušení vyplývajícího ze splnění specifikací poskytnutých kupujícím, nebo skutečného nebo domnělého zneužití nebo zneužití obchodního tajemství vyplývajícího přímo nebo nepřímo z jednání prodejce, (b) vzdání se jakéhokoli nároku vůči kupujícímu v rámci jednotné obchodní smlouvy Kodex nebo jinak, včetně jakéhokoli zadržení neškodného nebo podobného nároku, jakýmkoli způsobem souvisejícím s nárokem uplatněným proti prodejci nebo kupujícímu za patent, obchod upozorňovat, porušovat autorská práva nebo maskovat pracovní práva apod., včetně nároků vyplývajících ze splnění specifikací poskytnutých kupujícím, a (c) že kupující musí mít celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k používání, prodeji a prodeji, opravit a nechat opravit a rekonstruovat a rekonstruovat položky, na které se vztahuje tato nákupní objednávka. Prodávající přiděluje kupujícímu veškerá práva, tituly a podíly na všechny ochranné známky, autorská práva a masková pracovní práva k jakémukoli materiálu vytvořenému pro kupujícího v souvislosti s touto objednávkou. Povinnosti tohoto článku přetrvávají i po ukončení nebo dokončení této nákupní objednávky.

15. Odškodnění: Prodávající dále souhlasí s tím, že odškodní a bude chránit kupujícího před veškerými ztrátami, závazky, škodami, nároky, nároky, žalobami, žalobami, řízeními, subrogací a výdaji, včetně soudních nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení, které jakýmkoli způsobem souvisejí s tato nákupní objednávka nebo služby poskytované nebo položky dodávané na základě této nákupní objednávky, s výjimkou položek vyrobených zcela podle specifikací kupujícího, které jsou nárokovány nebo vyrobeny jakoukoli osobou, firmou, sdružením nebo korporací, včetně zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců nebo zástupců prodejce a jeho subdodavatelů vyplývajících z jakékoli příčiny nebo z jakéhokoli důvodu. Prodejce dále souhlasí s přijetím oznámení, že neprodleně převezme plnou odpovědnost za obranu veškerých takových žalob, žalob nebo řízení, která mohou být zahájena proti prodejci nebo proti kupujícímu. V případě, že Prodávající použije stroje nebo zařízení Kupujícího při provádění jakýchkoli prací, které mohou být vyžadovány na základě této Objednávky, bude se takové strojní zařízení nebo vybavení považovat za výlučně v péči a pod kontrolou Prodávajícího po dobu takového používání ze strany Prodávající.

16. Pojištění: Pokud tato objednávka pokrývá výkon práce pro kupujícího, prodávající souhlasí s tím, že odškodní a ochrání kupujícího před veškerou odpovědností, nároky nebo nároky na úrazy nebo škody na jakékoli osobě nebo majetku vyplývající z plnění této objednávky. Prodejce dále souhlasí s poskytnutím osvědčení přepravce, které prokazuje, že má přiměřené pojistné krytí v následujících minimálních částkách:
a) odškodnění pracovníka; Zákonné limity pro státy, ve kterých má být práce provedena.
(b) Celková obecná odpovědnost, včetně smluvní odpovědnosti; Dokončené operace / produkty; Široká forma poškození majetku; a ochranná odpovědnost dodavatele, pokud se používají subdodavatelé. Minimální limity Zranění, včetně úmrtí a škod na majetku, 250,000 1,000,000 USD za každý výskyt, XNUMX XNUMX XNUMX USD celkem.
(c) Odpovědnost za automobily, včetně vozidel vlastněných, najatých a nevlastněných. Minimální limity - zranění těla 250,000 500,000 $ za každou osobu, 250,000 XNUMX $ za každou událost a poškození majetku za XNUMX XNUMX $ za každou událost.
V uvedeném certifikátu musí být uvedeno jméno pojistitele, číslo pojistné smlouvy, datum vypršení platnosti, limity odpovědnosti a ustanovení zajišťující písemné oznámení o zrušení po dobu nejméně deseti (10) dnů. Pokud je prodávající samopojistitelem, musí být osvědčení ministerstva práce a průmyslu státu, ve kterém má být uvedená práce vykonána, poskytnuto tímto ministerstvem přímo kupujícímu. Dodržování požadavků na pojištění ze strany prodejce nijak neovlivní odškodnění prodejce kupujícím podle článku 13 výše.

17. Zrušení z důvodu nesplnění povinnosti: Kupující má právo zrušit z důvodu prodlení celou nebo jakoukoli část nedoručené části této nákupní objednávky, pokud prodávající neprovede přiměřený pokrok směrem k dokončení nákupní objednávky ve stanovených časech, pokud prodávající neučiní dodávky, jak je uvedeno v harmonogramu dodávek, pokud prodávající poruší některou z podmínek této smlouvy, včetně záruk prodávajícího, pokud prodávající učiní dohodu, rozšíření nebo postoupení ve prospěch věřitelů, pokud se prodávající zruší nebo jinak přestane existovat nebo bude obchodovat obvyklým způsobem samozřejmě, nebo zlikviduje všechna nebo podstatně všechna svá aktiva, pokud se prodávající dostane do platební neschopnosti nebo pokud prodávající obecně nezaplatí své dluhy v době jejich splatnosti. Pokud je tato nákupní objednávka ve výchozím nastavení zrušena, může kupující požadovat, aby prodávající převedl vlastnické právo a doručil kupujícímu veškeré (a) dokončené položky a (b) částečně dokončené položky a materiály, díly, nástroje, matrice, přípravky, přípravky, plány, výkresy, informace a smluvní práva, která prodávající konkrétně vytvořil nebo získal pro ukončenou část této nákupní objednávky. Prodávající rovněž chrání a zachovává majetek, o který má kupující zájem. Práva a opravné prostředky kupujícího stanovené v tomto článku jsou doplňkem a nikoli namísto jakýchkoli jiných opravných prostředků, které může kupující mít ze zákona nebo spravedlnosti nebo podle jiných článků této nákupní objednávky. Pokud je po zrušení podle tohoto článku zjištěno soudem s příslušnou jurisdikcí nebo jinak, že prodávající nebyl v prodlení, nebo že prodlení bylo omluvitelné, budou práva a povinnosti stran stejné, jako kdyby ukončení bylo vydáno podle článku 16 těchto podmínek. Před tím, než kupující uplatní své právo na zrušení pro nesplnění povinnosti, se může rozhodnout poskytnout prodejci příležitost napravit prodlení prodávajícího. Pokud se kupující rozhodne poskytnout prodávajícímu příležitost napravit své selhání, poskytne mu nejprve písemné oznámení o selhání prodávajícího. Prodejce poté musí do deseti (10) dnů od obdržení oznámení kupujícího o nesplnění povinnosti písemně uvést poštovní razítko, jak hodlá prodávající napravit prodlení prodávajícího. Kupující vyhodnotí písemnou odpověď Prodávajícího a rozhodne, zda Prodávajícímu poskytne lhůtu, v níž může Prodávající napravit své selhání. Jakékoli časové období poskytnuté prodejci k vyléčení selhání se bude lišit v závislosti na okolnostech selhání.

18. Ukončení z důvodu pohodlí: Kupující může ukončit výkon prací na základě této objednávky zcela nebo příležitostně částečně písemným oznámením o ukončení, načež prodávající zastaví práci ke dni a v rozsahu uvedeném v oznámení a ukončí všechny objednávky a subdodávky v rozsahu, v jakém se vztahují k ukončené práci. Prodávající neprodleně sdělí kupujícímu množství použitelného díla a materiálu, které má k dispozici nebo zakoupil před ukončením, a nejpříznivější dispozice, které z nich může prodávající učinit, bude dodržovat pokyny kupujícího týkající se převodu a nakládání s vlastnictvím takového díla a materiál. Do 60 dnů od obdržení tohoto oznámení o ukončení odešle Prodávající všechny své žádosti o platbu, jak je uvedeno v tomto článku 16, vyplývající z takového ukončení. Kupující bude mít právo tyto nároky kdykoli a v přiměřené době zkontrolovat kontrolou a auditováním záznamů, zařízení, prací nebo materiálů prodávajícího týkajících se této nákupní objednávky. Kupující zaplatí prodávajícímu bez duplikace cenu nákupní objednávky za hotové dílo přijaté kupujícím a náklady prodávajícího na rozpracované práce a suroviny přidělené na ukončené dílo, na základě jakéhokoli auditu, který může kupující provést, a obecně uznávaných účetních zásad, avšak méně (a) hodnota nebo cena (podle toho, která je vyšší) jakéhokoli zboží použitého nebo prodaného prodejcem bez souhlasu kupujícího; (b) dohodnutá hodnota veškerých položek použitých nebo prodaných prodejcem se souhlasem kupujícího; a (c) náklady na vadné, poškozené nebo zničené práce nebo materiál. Kupující neprovede žádné platby za hotové práce, nedokončené výroby ani za suroviny vyrobené nebo pořízené prodejcem nad souhrnnou cenu uvedenou v této objednávce, po odečtení jiných plateb, které mají být nebo budou provedeny, a budou provedeny úpravy snižující platby podle této smlouvy aby náklady na nedokončenou výrobu a suroviny poměrným způsobem zohlednily jakoukoli označenou ztrátu na celé nákupní objednávce, pokud by byla dokončena. Platba provedená podle tohoto článku představuje jedinou odpovědnost kupujícího v případě, že je tato nákupní objednávka ukončena podle tohoto článku. Není-li v této nákupní objednávce stanoveno jinak, ustanovení tohoto článku se nepoužijí na jakékoli zrušení ze strany kupujícího z důvodu prodlení prodávajícího nebo z jakéhokoli jiného důvodu povoleného zákonem nebo na základě této nákupní objednávky. Není-li v článku 15 stanoveno jinak, ustanovení tohoto článku se nepoužijí na jakékoli zrušení ze strany kupujícího za prodlení prodávajícího. Prodávající v žádném případě nebude mít podle této nákupní objednávky nárok na předběžné zisky nebo na zvláštní nebo následné škody.

19. Dodržování příslušných zákonů: Prodejce souhlasí s tím, že při plnění této nákupní objednávky bude dodržovat všechny příslušné zákony, sochy, pravidla, předpisy nebo příkazy vlády Spojených států nebo jakéhokoli jejich státního či politického členění. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, ​​prodejce souhlasí s tím, že aby mohl být schválen k platbě, musí na všech fakturách obsahovat následující prohlášení:
„Prodejce prohlašuje, že pokud jde o výrobu položek, na které se vztahuje tato faktura, plně vyhověl všem ustanovením zákona Fair Labor Standards Act z roku 1938 v platném znění.“

20. Výkonné objednávky: Prodejce souhlasí s tím, že prohlášení a ustanovení požadovaná výkonnou objednávkou 11246 ve znění výkonné objednávky 11375 (rovné příležitosti), výkonné objednávky 11625 (menšinové obchodní podniky), výkonné objednávky 11701 (afirmativní akce pro zdravotně postižené veterány a veterány éra Vietnamu) a Výkonná objednávka 11758 (Zaměstnanost zdravotně postižených) se tímto začleňují do této nákupní objednávky a jsou její součástí.

21. Zřeknutí se práva: Neschopnost kupujícího trvat v jakémkoli jednom nebo více případech na splnění kterékoli z podmínek, smluv nebo podmínek této nákupní objednávky nebo uplatnit jakékoli právo z této smlouvy, nebude vykládáno jako vzdání se práva nebo vzdání se budoucí plnění jakýchkoli takových podmínek, smluv nebo podmínek nebo budoucí výkon takového práva, ale povinnost prodejce ohledně těchto budoucích výkonů bude i nadále plně platná a účinná.

22. Postoupení: Prodávajícímu nebude přidělena žádná částka, která má být nebo má být splatná, ani žádná z prací, které mají být provedeny na základě této objednávky, ani mu nebude subdodavatelem vyplňovat nebo podstatně dokončovat materiály vyžadované touto objednávkou bez předchozího kupujícího. písemný souhlas, který může být z jakéhokoli důvodu podle výhradního uvážení kupujícího zadržen.

23. Opravné prostředky: Opravné prostředky stanovené v tomto dokumentu budou kumulativní a navíc k jakýmkoli dalším nebo dalším opravným prostředkům stanoveným zákonem nebo spravedlností. Kupující má právo započíst proti částkám splatným kupujícím prodejci na základě této objednávky nebo jinak. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z této nákupní objednávky budou kupující a prodejce pečlivě pokračovat v plnění požadovaném níže, dokud nebude vyřešen jakýkoli takový spor. Pokud je kterákoli část této objednávky neplatná nebo nevymahatelná, zbývající části této objednávky zůstanou platné a vymahatelné.
24. Řešení sporů: V případě sporu mezi stranami vyplývajícího z této nákupní objednávky nebo souvisejícího s touto objednávkou, který se týká pouze peněžních škod nebo splatných peněz, se strany dohodly, že se jednání budou okamžitě účastnit zástupci každé strany, která má rozhodnutí - orgán odpovědný za spor se v dobré víře pokusí vyjednat řešení sporu. Pokud se do třiceti (30) dnů po takovém setkání strany nepodaří vyjednat řešení sporu, strany vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby zvolily alternativní postup řešení sporu („ADR“), jako je rozhodčí řízení nebo mediace, k vyřešení sporu. Pokud se strany nemohou dohodnout na formě alternativního řešení sporů do patnácti (15) dnů po třicetidenní (30) denní vyjednávací lhůtě, může kterákoli ze stran usilovat o další dostupná nápravná opatření na základě písemného oznámení druhé (sedm) (7) druhé straně o svém záměr tak učinit. Jsou-li strany schopny se dohodnout na formě alternativního řešení sporů, budou usilovat o jeho provádění v dobré víře a včas. V případě, že ADR nebude mít za následek vyřešení sporu po přiměřené době, může kterákoli ze stran usilovat o další dostupná nápravná opatření na základě písemného oznámení druhé (sedm) (7) dnů druhé straně s upřesněním zamýšleného postupu.
25. Rozhodné právo: Tato nákupní objednávka se bude řídit, vykládat a vykládat v souladu se zákony Pensylvánského společenství.

BACHARACH, INC. - STANDARDNÍ PODMÍNKY PRODEJE

1. VŠEOBECNÉ
Tyto standardní prodejní podmínky a nekonfliktní ustanovení v Bacharach Nabídka společnosti Inc., pokud existuje, (dále jen „Smlouva“) se bude ve všech ohledech řídit veškerým prodejem a používáním jakéhokoli produktu („Produkt“ nebo „Produkty“) a služeb („Služby“) od společnosti Bacharach, Inc („Prodejce“) kupujícím (dále jen „kupující“), mimo jiné včetně budoucích náhradních produktů zakoupených kupujícím. Pokud se tento text jakýmkoli způsobem liší od podmínek objednávky kupujícího, nebo pokud je tento text chápán jako přijetí nebo jako potvrzení, které slouží jako přijetí, pak je přijetí prodejce VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO NA PODPORU KUPUJÍCÍHO NA JAKÉKOLI PODMÍNKY OBSAHOVANÉ ZDE KTERÉ SE ODLIŠUJÍ NEBO DODATEČNĚ OD TĚCH OBSAŽENÝCH VE SPISU KUPUJÍCÍHO. Dále se tento text považuje za oznámení námitky proti těmto podmínkám kupujícího. Pokud je tento text vykládán jako nabídka, je jeho přijetí VÝSLOVNĚ OMEZENO PODMÍNKAMI OBSAHOVANÝMI ZDE. Žádná objednávka ani žádné jiné nákupní nástroje kupujícího nebudou účinné v rozporu, úpravách, mazání nebo doplňování podmínek této smlouvy, pokud to prodejce výslovně nedohodne a písemně nepřijme. Tato dohoda představuje úplné a výlučné prohlášení dohody mezi stranami a nahrazuje všechny návrhy, ústní, písemné nebo elektronické a veškerou další komunikaci mezi stranami týkající se předmětu této dohody. Nabídky prodejce jsou nabídky, které lze přijmout pouze v plném rozsahu. Kupující má za to, že přijímá tuto smlouvu, dojde-li k některému z následujících případů: (i) přijetí nabídky prodejce, ke které je připojena tato smlouva; (ii) doručení objednávky produktů kupujícím kupujícímu (prostřednictvím objednávky, harmonogramu přepravy nebo jiných komunikačních prostředků): a / nebo (iii) přijetí kupujícího dodávkou produktů nebo platby za ně, bez ohledu na podmínky přidán nebo odstraněn kupujícím. Všechny otázky vyplývající z níže uvedených ustanovení budou vykládány a řešeny v souladu s obchodním zákoníkem Pensylvánského společenství bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů a s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží. Veškerá opatření vyplývající z níže uvedených ustanovení budou zahájena v okrese Allegheny, PA. Kupující tímto souhlasí s jurisdikcí státních a federálních soudů v okrese Allegheny a souhlasí s tím, že se dostaví v akci na základě písemného oznámení. Kupující nepostoupí tuto smlouvu na žádnou třetí stranu ze zákona, v úpadku nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Tato dohoda je závazná a účinná ve prospěch stran této smlouvy a jejich příslušných nástupců, povolených převodců a nabyvatelů. Selhání Prodávajícího trvat na přísném plnění této Smlouvy nebo nevymáhat selhání v případě, že dojde k jakémukoli jednomu, opakovanému nebo pokračujícímu porušení jakékoli konkrétní podmínky nebo podmínky této Smlouvy, nebude považováno za vzdání se práva Prodejce trvat na přísném plnění této smlouvy nebo vymáhat neplnění s ohledem na porušení jakékoli jiné podmínky nebo podmínky, nebo kdykoli později nebo při jakémkoli dalším výskytu, s ohledem na tuto konkrétní podmínku nebo podmínku. Pokud bude kterékoli z ustanovení této dohody shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, pak bude toto ustanovení neúčinné pouze v rozsahu takové neplatnosti a nedotčená ustanovení této smlouvy budou nedotčena a zůstanou v plné platnosti a účinnosti .

2. PRODEJ PRODUKTŮ
Pokud není kupující smluvní stranou distribuční smlouvy s prodejcem, která upravuje další prodej produktů kupujícím, může kupující prodávat produkty zakoupené podle těchto podmínek pouze za podmínek, které nejsou méně výhodné než aktuální standardní prodejní podmínky prodejce (jak je zveřejněno na bacharach.wpengine.com), mimo jiné včetně záruky a omezení odpovědnosti. Kupující souhlasí s tím, že odškodní, bude neškodný a bude bránit prodávajícímu před a proti všem nárokům a soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení, v rozsahu, v jakém tyto nároky a soudní spory vyplývají z toho, že kupující nezahrnul takové podmínky a podmínky pro vzdáleného kupujícího.

3. POPLATKY A PLATBA
Kupující se zavazuje uhradit poplatky za produkt („poplatek za produkt“). Poplatky za služby budou rozepsány zvlášť na nabídku a fakturu prodejce („poplatek za službu“ spolu s poplatkem za produkt, dále jen „poplatky“). Všechny objednávky podléhají schválení kreditu v okamžiku zadání. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, podmínky jsou čisté třicet (30) dní, minimální objednávka 50 $ (250 $ za exportní objednávky), a budou to ceny platné v době, kdy prodejce přijme objednávku kupujícího, s výjimkou případů uvedených níže . U objednávek, které budou odeslány koncovému uživateli a odeslány prostřednictvím služby Next Day Air nebo Second Day Air, bude upuštěno od minimální objednávky. Minimální objednávka nebude zrušena u zásilek mimo kontinentální USA. Ke všem objednávkám bude přidán manipulační poplatek 7 $, s výjimkou zásilek odeslaných prostřednictvím fakturace třetí strany v kontinentálním USA Vzhledem k tomu, že ceny prodejce vycházejí z nákladů a podmínek (včetně směnných kurzů) existujících v době přijetí, mohou se ceny zvyšovat s tím, jak se tyto podmínky mění, např. Růst cen materiálů a práce a kolísání směnných kurzů. Poplatky nezahrnují veškeré poplatky za přepravu a manipulaci, včetně poplatků za nebezpečný materiál, jako jsou příslušná cla, tarify, daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, daně z užívání nebo odhady vybírány jakýmikoli federálními, státními, obecními nebo jinými vládními orgány, které mohou dlužit kupující. v důsledku této smlouvy, nákupu produktu a služeb nebo jiných poplatků, které mohou být účtovány za prodej, další prodej nebo použití produktů. Tyto poplatky placené prodejcem budou účtovány na účet kupujícího. Jakýkoli nárok na osvobození od těchto poplatků musí být jasně uveden v objednávce a doprovázen všemi požadovanými osvědčeními o výjimce. Pokud není na faktuře výslovně uvedeno jinak nebo pokud se strany písemně nedohodnou jinak, poplatky budou v amerických dolarech a jsou splatné po obdržení faktury kupujícím bez nároku na odpočet nebo započtení. Prodejce může požadovat, aby byla platba provedena na dobírku nebo prostřednictvím neodvolatelného akreditivu ve prospěch a přijatelného pro prodejce, založeného na náklady kupujícího. Pokud nebude platba provedena včas, může prodávající pozastavit veškeré budoucí dodávky nebo jiné plnění ve vztahu ke kupujícímu bez odpovědnosti nebo penále a kromě všech dalších částek splatných podle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu (1) přiměřené náklady a výdaje, které mu vzniknou Prodávající v souvislosti se všemi kroky podniknutými k vymáhání inkasa nebo k zachování a ochraně práv Prodávajícího podle těchto právních předpisů, ať už soudním řízením nebo jiným způsobem, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a dalších výdajů a (2) úroků ze všech částek nezaplacených po 30 dní účtovaných podle nižší z (a) sazby 2% za měsíc nebo (b) nejvyšší sazby povolené zákonem.

4. DOPRAVA; DODÁVKA; SÍLA VELIKOSTI
Způsob přepravy a přepravce vybírá prodejce. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, bude dodávka a dodávka Produktů prostředkem prodejce FCA (INCOTERMS 2010), načež bude převeden titul (s výjimkou titulu na jakýkoli vestavěný software) a riziko ztráty na Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že zkontroluje všechny produkty podle přepravních dokladů a poškození nebo nedostatku při přijetí zboží na místo určení. Každá reklamace ztráty, poškození při přepravě nebo jiné příčiny viditelné při prohlídce musí být uplatněna u přepravce. Nároky na nedostatek je třeba uplatnit do třiceti (30) dnů od přijetí. Veškeré náklady na dopravu, pojištění nebo podobné náklady nese kupující. Podle volby prodejce mohou být produkty odeslány před požadovaným datem odeslání nebo ve splátkách. Všechny informace o doručení (včetně času na odeslání) jsou přibližné. Výhradní odpovědností prodejce je vynaložit přiměřené obchodní úsilí ke splnění stanovených termínů dodávky. Kupující výslovně zbavuje Prodávajícího jakékoli odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nedodáním nebo zpožděním dodávky způsobeným jakýmikoli podmínkami souvisejícími se zpracováním nebo nepřesným zpracováním časově citlivých informací a / nebo mechanismů, pracovní spor (např. stávka, zpomalení nebo výluka), požár, povodeň, vládní zákon nebo nařízení, nepokoje, neschopnost získat zásoby nebo přepravní prostor, porucha závodu, výpadek proudu, zpoždění nebo přerušení dopravců, nehody, činy Boží nebo jiné příčiny mimo kontrolu prodejce.

5. ZRUŠENÍ; PORUCHA DODÁVKY; NÁVRATNOSTI
Tuto dohodu, zcela nebo zčásti, nemůže kupující zrušit ani odložit, s výjimkou předchozího písemného souhlasu prodejce a za podmínek, které prodávajícího odškodní za ztrátu. Pokud kupující zruší část nebo část objednávky produktů, zaplatí kupující prodávajícímu částku rovnající se (i) 50% ceny za takové zrušené produkty nebo (ii) skutečné a následné škody vzniklé prodejci, včetně bez omezení Očekávaný zisk a výdaje již vzniklé Prodávajícímu. Pokud kupující odloží dodávku, zaplatí kupující prodávajícímu částku (i) měsíčních poplatků rovnajících se 1.5% z celkové ceny produktů podléhajících tomuto odložení a (ii) přiměřených poplatků za odložení, např. Doba nečinnosti prodejce, náklady na skladování atd. V případě schválení žádosti o vrácení budou (i) veškeré náklady na balení, přepravu a dodání hrazeny kupujícím a (ii) všechna vrácení musí být zaslána s nákladem předplaceným na náklady kupujícího. Bez předchozího získání autorizačního čísla pro vrácení materiálu („RMA“) se Prodávajícímu neprovádí žádné vrácení. Číslo RMA musí být viditelně uvedeno na vratném obalu. Bez tohoto předchozího souhlasu nebudou přijata ani připsána žádná vrácení. Na vrácení zboží se vztahuje 20% poplatek za doplnění stavu. Kredity budou poskytnuty pouze na položky, u nichž bylo určeno, že je prodejce může znovu prodat, s výjimkou záručních reklamací.

6. ZÁRUKA; ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY
Záruka na produkt. Pokud se Kupující a Prodávající vzájemně písemně nedohodnou jinak, Prodávající zaručuje Kupujícímu, že vlastní a postoupí obchodovatelný titul k Produktům (s výjimkou případného zabudovaného softwaru), které se zde prodávají, a že všechny nové Produkty nebudou mít vadné tovární zpracování a nainstalovaný materiál pro záruční dobu použitelnou pro produkt, jak je uvedeno v příručce k produktu, počínaje dodáním přepravci k prvnímu prodeji („záruka“). Pokud kupující není konečným uživatelem zde prodávaných produktů, souhlasí s poskytnutím jakémukoli okamžitému kupujícímu
(„Vzdálený kupující“) Omezená záruka a zřeknutí se odpovědnosti vůči koncovým (vzdáleným) kupujícím vydaná prodejcem. Kromě opravy nebo výměny vadné části Produktu podle této zde uvedené omezené záruky, pokud je vyžadována oprava nebo instalace na místě prodejcem nebo jeho zástupcem, jak je určeno výhradně prodejcem, pak budou služby související se zárukou a přiměřené cestovní a životní náklady kupujícímu budou poskytnuty bez dalších poplatků.
Záruka na služby. U služeb poskytovaných prodejcem zaručuje prodejce, že služby budou v kvalitě zpracování. Pokud se do devadesáti (90) dnů po dokončení Služeb objeví jakékoli nesplnění záruky na Službu, u konkrétní dříve provedené Služby, Prodávající znovu provede, je-li to možné, vyléčit Služby, které jsou tímto selháním přímo ovlivněny, a to jediný výdaj. JEDINÁ NÁHRADA ODPOVĚDNOSTI ZA VADNÉ SLUŽBY SE OMEZÍ NA NÁKLADY NA REPERFORMOVÁNÍ TYCHTO SLUŽEB. K OBJEDNÁVÁNÍ TÉTO NÁPRAVY MUSÍ KUPUJÍCÍ PÍSEMNĚ OZNAMOVAT PRODEJCE JAKÉKOLI NÁROČNÉ NEDOSTATKU DO třiceti (30) DNÍ OD DOKONČENÍ SLUŽEB. NÁHRADA ZA VADNÉ SLUŽBY JE EXKLUZIVNÍ A NA ZÁKLADĚ VŠECH OSTATNÍCH NÁPRAV JINAK, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NAKUPOVAT ZÁKONEM NEBO VLASTNÍM KAPITÁLEM.
Zřeknutí se odpovědnosti. VÝSLOVNÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI JSOU VE VĚNU, A PRODEJCE A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ SE ZRUČUJÍ JAKÝCHKOLI A VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO PROHLÁŠENÍ (TÝKAJÍCÍ SE TÉTO VÝROBKU NEBO ODPOVÍDAJÍ) , VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI A VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TITULU, NEPLATNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI ÚČEL (KDYŽ NEBUDE DŮVĚRNĚ NABÍZENO, NEBO JEJICH PŘEDPOVĚĎ) , KDYŽ JE MOŽNÉ, ŽE VYPLÝVAJÍ ZÁKONEM, Z DŮVODU VLASTNÍHO NEBO POUŽITÍ V OBCHODU, NEBO PRŮBĚHEM OBCHODOVÁNÍ NEBO VÝKONU.

7. VYLOUČENÍ ZÁRUKY; LÉK
Vyloučení záruky a podmínky. Záruka prodávajícího se nevztahuje na produkty, mimo jiné včetně komponent, dílů a materiálů, které (a) nevyrábí prodejce, na něž se vztahují záruky třetích stran, pokud existují, jejich příslušných výrobců, mimo jiné baterie a jiné předměty podléhající opotřebení. ; b) jsou spotřební nebo spotřební součásti, mimo jiné včetně baterií, pojistek, filtrů a žárovek; c) byly podrobeny: i) provozu nad doporučenou kapacitu, ii) nedostatečné elektrické energii, klimatizaci nebo regulaci vlhkosti, iii) nehodě nebo katastrofě, mimo jiné požáru, povodni, vodě , vítr a blesk, (iv) zanedbávání, mimo jiné včetně přechodových jevů, (v) zneužití nebo zneužití, (vi) nedodržení nejnovějších publikovaných provozních pokynů Prodávajícího, (vii) neoprávněné úpravy, instalace nebo opravy osobami jinými než oprávněnými zástupci prodávajícího, nebo (viii) používat pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v dokumentaci nebo v naposledy publikovaných provozních pokynech; nebo (d) nejsou řádně skladovány, instalovány, udržovány nebo provozovány za normálních podmínek a v souladu s doporučeními prodejce. Záruka prodávajícího v tomto dokumentu bude neplatná a nebude mít žádný účinek, pokud závada vznikla škodami, které se vyskytly na výrobku po dodání, nebo souvisí s použitím neoprávněného hardwaru, softwaru nebo jiného vybavení. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující vymění senzory dodané prodávajícím za senzory vyrobené jiným výrobcem, budou všechny záruky prodávajícího kupujícímu a vzdálenému kupujícímu zrušeny a kupující převezme veškerou odpovědnost za jakoukoli škodu, úraz nebo ztrátu utrpěnou kupujícím a / nebo Vzdálený kupující vyplývající z této neoprávněné úpravy. Záruka prodejce nezahrnuje: běžnou údržbu, mimo jiné včetně úprav, čištění, kalibrací, utahování uvolněných matic a šroubů; provádění služeb spojených s přemístěním Produktu nebo přidáváním nebo odebíráním rozhraní, příslušenství, příloh nebo jiných zařízení; oprava poškození způsobeného jiným než běžným opotřebením; elektrické práce mimo produkt; jakákoli údržba rozhraní, příslušenství, příloh nebo jiných zařízení, která nejsou poskytována prodejcem; a jakékoli problémy vyplývající z nepodporované služby.
Lék. Jediným a výlučným prostředkem nápravy kupujícího a jedinou povinností prodávajícího v případě porušení záruky na produkty uvedené níže, bude dle vlastního uvážení prodávajícího buď (a) opravit nebo vyměnit vadný produkt, který selhal v záruční době, na náklady prodávajícího pomocí nové nebo renovované díly, nebo (b) vrátit takový vadný Produkt, který selhal během záruční doby, Prodávajícímu a vrátit Kupujícímu spravedlivou část Poplatku za vadný produkt. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo prodejce na vrácení poplatku kupujícího nebude nijak omezeno ani omezeno žádným způsobem a z jakéhokoli důvodu. Poskytnutí výše uvedené nápravy bude podmíněno oznámením a odůvodněním, které může prodejce požadovat, aby byl takový Produkt uložen, nainstalován, udržován a provozován v souladu s doporučeními prodejce. Není-li prodejcem nařízeno jinak, budou všechny takové vadné produkty vráceny do skladu prodávajícího nebo na jiné jiné místo, které prodejce zvolí, a to vše na náklady prodejce, pokud kupující dodrží všechny pokyny prodejce týkající se balení a přepravy. Účelem této nápravy je opravit jakékoli závady nebo vrátit zaplacené poplatky. Kupující bere na vědomí, že takový výhradní opravný prostředek je základním pojmem při vyjednávání představovaném touto smlouvou, a že takový opravný prostředek bude, s ohledem na protiplnění zaplacené prodávajícímu, plným uspokojením kupujícího za veškeré nároky s tím spojené. S ohledem na výše uvedené kupující bere na vědomí, že v případě, že soud příslušné jurisdikce nebo rozhodčí soud rozhodne, tento výhradní opravný prostředek neposkytuje kupujícímu výhodu jeho výhodné ceny nebo že takový výhradní opravný prostředek z jakéhokoli důvodu selže, pak jakékoli takové rozhodnutí s ohledem na takový výhradní opravný prostředek nebo jakékoli takové selhání takového výlučného opravného prostředku neovlivní ani žádným způsobem nezmění žádné omezení nebo vyloučení záruk a všechna taková omezení a vyloučení budou i nadále platná a účinná. Veškeré reklamace produktů nebo softwaru vůči prodejci musí být uplatněny v příslušné záruční době. Na položky opravené nebo vyměněné v rámci záruky se poskytuje záruka pouze po zbytek původní záruční doby. Práva a opravné prostředky prodávajícího podle této smlouvy budou kumulativní a budou doplňovat veškerá další práva nebo opravné prostředky stanovené zákonem nebo spravedlností. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující poruší tuto smlouvu, bude obtížné určit náhradu škody prodejci, a proto může prodejce usilovat o spravedlivou úlevu, mimo jiné včetně žaloby na zdržení se jednání, která je doplňkem jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných podle zákona nebo spravedlnosti.

8. DODRŽOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ
Kupující bere na vědomí, že produkty jsou produkty Spojených států amerických a že vývoz, použití, přenos, další prodej nebo jiný převod produktů se řídí zákony a předpisy Spojených států amerických. Kupující souhlasí s tím, že v rozporu s takovými zákony a předpisy nebude brát, vyvážet, dále prodávat ani přenášet žádný Produkt do žádné jiné země nebo subjektu.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; ČAS PRO POHLEDÁVKY; ODŠKODNĚNÍ
Kupující souhlasí s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ PODOBNÉ ŠKODY, mimo jiné včetně ztráty zisku nebo výnosů, škody za ztrátu použití Produktů, škody na majetku, nároků třetích osob, včetně újma na zdraví nebo smrt z důvodu použití Produktů nebo selhání Prodávajícího adekvátně varovat nebo poučit o nebezpečích Produktů nebo o bezpečném a správném používání Produktů, bez ohledu na to, zda byl Prodejci upozorněn na možnost takového škody. Celková odpovědnost prodejce podle této smlouvy z jakéhokoli důvodu (kromě odpovědnosti za zranění způsobené nedbalostí prodejce), ať už vyplývající ze smlouvy, záruky, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, odpovědnosti za výrobky nebo jakékoli jiné teorie odpovědnosti, bude omezena na nižší ze skutečných škod kupujícího nebo ceny zaplacené prodávajícímu za produkty, které jsou předmětem reklamace kupujícího. Veškeré nároky vůči prodejci musí být vzneseny do jednoho roku od vzniku příčiny žaloby a kupující se výslovně vzdává jakékoli další promlčecí lhůty. Kupující bude hájit, odškodňovat a udržovat prodejce a jeho úředníky, ředitele, zástupce, zástupce, zaměstnance, dodavatele a přidružené společnosti neškodné vůči jakýmkoli částkám, nárokům, nákladům, povinnostem, žalobám, žalobám, ztrátám, škodám, poplatkům za právní služby, závazkům , závazky a zádržná práva vyplývající z (i) nákupu, používání, držení, vlastnictví, provozu, stavu, dalšího prodeje, převodu, vývozu, přepravy nebo likvidace produktu kupujícím, (ii) porušení kupujícího nebo údajného porušení jakéhokoli zahraničního, federálního , státní, krajské nebo místní zákony nebo předpisy, mimo jiné včetně zákonů a předpisů upravujících bezpečnost produktů a pracovní postupy, (iii) nedbalostní jednání nebo opomenutí jednat kupujícího, které zákazníkům způsobí újmu, poškození nebo ztrátu produktů prodejce, a ( iv) Porušení této smlouvy kupujícím

10. BEZPEČNOSTNÍ ZÁJEM
Aby byla zajištěna povinnost kupujícího platit za produkty, kupující tímto autorizuje prodávajícího kdykoli a čas od času provést a / nebo uložit v souladu se zákony jakékoli jurisdikce, s podpisem kupujícího nebo bez něj, všechny Uniform Obchodní zákoník nebo jiná příslušná prohlášení o financování nebo pokračování nebo jiné dokumenty, které může Prodávající považovat za nezbytné nebo žádoucí k zdokonalení svého bezpečnostního zájmu na Produktech. Kupující opravňuje Prodávajícího k provedení jakékoli takové dokumentace jménem Kupujícího jako skutečného právního zástupce Kupujícího, kterou může Prodávající vykonat jako právního zástupce Kupujícího.

Zpět na začátek