BACHARACH, INC. - STANDARDNÍ PODMÍNKY PRODEJE

1. VŠEOBECNÉ
Tyto standardní prodejní podmínky a nekonfliktní ustanovení v Bacharach Nabídka společnosti Inc., pokud existuje, (dále jen „Smlouva“) se bude ve všech ohledech řídit veškerým prodejem a používáním jakéhokoli produktu („Produkt“ nebo „Produkty“) a služeb („Služby“) od společnosti Bacharach, Inc („Prodejce“) kupujícím (dále jen „kupující“), mimo jiné včetně budoucích náhradních produktů zakoupených kupujícím. Pokud se tento text jakýmkoli způsobem liší od podmínek objednávky kupujícího, nebo pokud je tento text chápán jako přijetí nebo jako potvrzení, které slouží jako přijetí, pak je přijetí prodejce VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNO NA PODPORU KUPUJÍCÍHO NA JAKÉKOLI PODMÍNKY OBSAHOVANÉ ZDE KTERÉ SE ODLIŠUJÍ NEBO DODATEČNĚ OD TĚCH OBSAŽENÝCH VE SPISU KUPUJÍCÍHO. Dále se tento text považuje za oznámení námitky proti těmto podmínkám kupujícího. Pokud je tento text vykládán jako nabídka, je jeho přijetí VÝSLOVNĚ OMEZENO PODMÍNKAMI OBSAHOVANÝMI ZDE. Žádná objednávka ani žádné jiné nákupní nástroje kupujícího nebudou účinné v rozporu, úpravách, mazání nebo doplňování podmínek této smlouvy, pokud to prodejce výslovně nedohodne a písemně nepřijme. Tato dohoda představuje úplné a výlučné prohlášení dohody mezi stranami a nahrazuje všechny návrhy, ústní, písemné nebo elektronické a veškerou další komunikaci mezi stranami týkající se předmětu této dohody. Nabídky prodejce jsou nabídky, které lze přijmout pouze v plném rozsahu. Kupující má za to, že přijímá tuto smlouvu, dojde-li k některému z následujících případů: (i) přijetí nabídky prodejce, ke které je připojena tato smlouva; (ii) doručení objednávky produktů kupujícím kupujícímu (prostřednictvím objednávky, harmonogramu přepravy nebo jiných komunikačních prostředků): a / nebo (iii) přijetí kupujícího dodávkou produktů nebo platby za ně, bez ohledu na podmínky přidán nebo odstraněn kupujícím. Všechny otázky vyplývající z níže uvedených ustanovení budou vykládány a řešeny v souladu s obchodním zákoníkem Pensylvánského společenství bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů a s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodním prodeji zboží. Veškerá opatření vyplývající z níže uvedených ustanovení budou zahájena v okrese Allegheny, PA. Kupující tímto souhlasí s jurisdikcí státních a federálních soudů v okrese Allegheny a souhlasí s tím, že se dostaví v akci na základě písemného oznámení. Kupující nepostoupí tuto smlouvu na žádnou třetí stranu ze zákona, v úpadku nebo jinak bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Tato dohoda je závazná a účinná ve prospěch stran této smlouvy a jejich příslušných nástupců, povolených převodců a nabyvatelů. Selhání Prodávajícího trvat na přísném plnění této Smlouvy nebo nevymáhat selhání v případě, že dojde k jakémukoli jednomu, opakovanému nebo pokračujícímu porušení jakékoli konkrétní podmínky nebo podmínky této Smlouvy, nebude považováno za vzdání se práva Prodejce trvat na přísném plnění této smlouvy nebo vymáhat neplnění s ohledem na porušení jakékoli jiné podmínky nebo podmínky, nebo kdykoli později nebo při jakémkoli dalším výskytu, s ohledem na tuto konkrétní podmínku nebo podmínku. Pokud bude kterékoli z ustanovení této dohody shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, pak bude toto ustanovení neúčinné pouze v rozsahu takové neplatnosti a nedotčená ustanovení této smlouvy budou nedotčena a zůstanou v plné platnosti a účinnosti .

2. PRODEJ PRODUKTŮ
Pokud není kupující smluvní stranou distribuční smlouvy s prodejcem, která upravuje další prodej produktů kupujícím, může kupující prodávat produkty zakoupené podle těchto podmínek pouze za podmínek, které nejsou méně výhodné než aktuální standardní prodejní podmínky prodejce (jak je zveřejněno na bacharach.wpengine.com), mimo jiné včetně záruky a omezení odpovědnosti. Kupující souhlasí s tím, že odškodní, bude neškodný a bude bránit prodávajícímu před a proti všem nárokům a soudním sporům, včetně poplatků za právní zastoupení, v rozsahu, v jakém tyto nároky a soudní spory vyplývají z toho, že kupující nezahrnul takové podmínky a podmínky pro vzdáleného kupujícího.

3. POPLATKY A PLATBA
Kupující se zavazuje uhradit poplatky za produkt („poplatek za produkt“). Poplatky za služby budou rozepsány zvlášť na nabídku a fakturu prodejce („poplatek za službu“ spolu s poplatkem za produkt, dále jen „poplatky“). Všechny objednávky podléhají schválení kreditu v okamžiku zadání. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, podmínky jsou čisté třicet (30) dní, minimální objednávka 50 $ (250 $ za exportní objednávky), a budou to ceny platné v době, kdy prodejce přijme objednávku kupujícího, s výjimkou případů uvedených níže . U objednávek, které budou odeslány koncovému uživateli a odeslány prostřednictvím služby Next Day Air nebo Second Day Air, bude upuštěno od minimální objednávky. Minimální objednávka nebude zrušena u zásilek mimo kontinentální USA. Ke všem objednávkám bude přidán manipulační poplatek 7 $, s výjimkou zásilek odeslaných prostřednictvím fakturace třetí strany v kontinentálním USA Vzhledem k tomu, že ceny prodejce vycházejí z nákladů a podmínek (včetně směnných kurzů) existujících v době přijetí, mohou se ceny zvyšovat s tím, jak se tyto podmínky mění, např. Růst cen materiálů a práce a kolísání směnných kurzů. Poplatky nezahrnují veškeré poplatky za přepravu a manipulaci, včetně poplatků za nebezpečný materiál, jako jsou příslušná cla, tarify, daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, daně z užívání nebo odhady vybírány jakýmikoli federálními, státními, obecními nebo jinými vládními orgány, které mohou dlužit kupující. v důsledku této smlouvy, nákupu produktu a služeb nebo jiných poplatků, které mohou být účtovány za prodej, další prodej nebo použití produktů. Tyto poplatky placené prodejcem budou účtovány na účet kupujícího. Jakýkoli nárok na osvobození od těchto poplatků musí být jasně uveden v objednávce a doprovázen všemi požadovanými osvědčeními o výjimce. Pokud není na faktuře výslovně uvedeno jinak nebo pokud se strany písemně nedohodnou jinak, poplatky budou v amerických dolarech a jsou splatné po obdržení faktury kupujícím bez nároku na odpočet nebo započtení. Prodejce může požadovat, aby byla platba provedena na dobírku nebo prostřednictvím neodvolatelného akreditivu ve prospěch a přijatelného pro prodejce, založeného na náklady kupujícího. Pokud nebude platba provedena včas, může prodávající pozastavit veškeré budoucí dodávky nebo jiné plnění ve vztahu ke kupujícímu bez odpovědnosti nebo penále a kromě všech dalších částek splatných podle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu (1) přiměřené náklady a výdaje, které mu vzniknou Prodávající v souvislosti se všemi kroky podniknutými k vymáhání inkasa nebo k zachování a ochraně práv Prodávajícího podle těchto právních předpisů, ať už soudním řízením nebo jiným způsobem, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a dalších výdajů a (2) úroků ze všech částek nezaplacených po 30 dní účtovaných podle nižší z (a) sazby 2% za měsíc nebo (b) nejvyšší sazby povolené zákonem.

4. DOPRAVA; DODÁVKA; SÍLA VELIKOSTI
Způsob přepravy a přepravce vybírá prodejce. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, bude dodávka a dodávka Produktů prostředkem prodejce FCA (INCOTERMS 2010), načež bude převeden titul (s výjimkou titulu na jakýkoli vestavěný software) a riziko ztráty na Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že zkontroluje všechny produkty podle přepravních dokladů a poškození nebo nedostatku při přijetí zboží na místo určení. Každá reklamace ztráty, poškození při přepravě nebo jiné příčiny viditelné při prohlídce musí být uplatněna u přepravce. Nároky na nedostatek je třeba uplatnit do třiceti (30) dnů od přijetí. Veškeré náklady na dopravu, pojištění nebo podobné náklady nese kupující. Podle volby prodejce mohou být produkty odeslány před požadovaným datem odeslání nebo ve splátkách. Všechny informace o doručení (včetně času na odeslání) jsou přibližné. Výhradní odpovědností prodejce je vynaložit přiměřené obchodní úsilí ke splnění stanovených termínů dodávky. Kupující výslovně zbavuje Prodávajícího jakékoli odpovědnosti za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou nedodáním nebo zpožděním dodávky způsobeným jakýmikoli podmínkami souvisejícími se zpracováním nebo nepřesným zpracováním časově citlivých informací a / nebo mechanismů, pracovní spor (např. stávka, zpomalení nebo výluka), požár, povodeň, vládní zákon nebo nařízení, nepokoje, neschopnost získat zásoby nebo přepravní prostor, porucha závodu, výpadek proudu, zpoždění nebo přerušení dopravců, nehody, činy Boží nebo jiné příčiny mimo kontrolu prodejce.

5. ZRUŠENÍ; PORUCHA DODÁVKY; NÁVRATNOSTI
Tuto dohodu, zcela nebo zčásti, nemůže kupující zrušit ani odložit, s výjimkou předchozího písemného souhlasu prodejce a za podmínek, které prodávajícího odškodní za ztrátu. Pokud kupující zruší část nebo část objednávky produktů, zaplatí kupující prodávajícímu částku rovnající se (i) 50% ceny za takové zrušené produkty nebo (ii) skutečné a následné škody vzniklé prodejci, včetně bez omezení Očekávaný zisk a výdaje již vzniklé Prodávajícímu. Pokud kupující odloží dodávku, zaplatí kupující prodávajícímu částku (i) měsíčních poplatků rovnajících se 1.5% z celkové ceny produktů podléhajících tomuto odložení a (ii) přiměřených poplatků za odložení, např. Doba nečinnosti prodejce, náklady na skladování atd. V případě schválení žádosti o vrácení budou (i) veškeré náklady na balení, přepravu a dodání hrazeny kupujícím a (ii) všechna vrácení musí být zaslána s nákladem předplaceným na náklady kupujícího. Bez předchozího získání autorizačního čísla pro vrácení materiálu („RMA“) se Prodávajícímu neprovádí žádné vrácení. Číslo RMA musí být viditelně uvedeno na vratném obalu. Bez tohoto předchozího souhlasu nebudou přijata ani připsána žádná vrácení. Na vrácení zboží se vztahuje 20% poplatek za doplnění stavu. Kredity budou poskytnuty pouze na položky, u nichž bylo určeno, že je prodejce může znovu prodat, s výjimkou záručních reklamací.

6. ZÁRUKA; ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY
Záruka na produkt. Pokud se Kupující a Prodávající vzájemně písemně nedohodnou jinak, Prodávající zaručuje Kupujícímu, že vlastní a postoupí obchodovatelný titul k Produktům (s výjimkou případného zabudovaného softwaru), které se zde prodávají, a že všechny nové Produkty nebudou mít vadné tovární zpracování a nainstalovaný materiál pro záruční dobu použitelnou pro produkt, jak je uvedeno v příručce k produktu, počínaje dodáním přepravci k prvnímu prodeji („záruka“). Pokud kupující není konečným uživatelem zde prodávaných produktů, souhlasí s poskytnutím jakémukoli okamžitému kupujícímu
(„Vzdálený kupující“) Omezená záruka a zřeknutí se odpovědnosti vůči koncovým (vzdáleným) kupujícím vydaná prodejcem. Kromě opravy nebo výměny vadné části Produktu podle této zde uvedené omezené záruky, pokud je vyžadována oprava nebo instalace na místě prodejcem nebo jeho zástupcem, jak je určeno výhradně prodejcem, pak budou služby související se zárukou a přiměřené cestovní a životní náklady kupujícímu budou poskytnuty bez dalších poplatků.
Záruka na služby. U služeb poskytovaných prodejcem zaručuje prodejce, že služby budou v kvalitě zpracování. Pokud se do devadesáti (90) dnů po dokončení Služeb objeví jakékoli nesplnění záruky na Službu, u konkrétní dříve provedené Služby, Prodávající znovu provede, je-li to možné, vyléčit Služby, které jsou tímto selháním přímo ovlivněny, a to jediný výdaj. JEDINÁ NÁHRADA ODPOVĚDNOSTI ZA VADNÉ SLUŽBY SE OMEZÍ NA NÁKLADY NA REPERFORMOVÁNÍ TYCHTO SLUŽEB. K OBJEDNÁVÁNÍ TÉTO NÁPRAVY MUSÍ KUPUJÍCÍ PÍSEMNĚ OZNAMOVAT PRODEJCE JAKÉKOLI NÁROČNÉ NEDOSTATKU DO třiceti (30) DNÍ OD DOKONČENÍ SLUŽEB. NÁHRADA ZA VADNÉ SLUŽBY JE EXKLUZIVNÍ A NA ZÁKLADĚ VŠECH OSTATNÍCH NÁPRAV JINAK, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NAKUPOVAT ZÁKONEM NEBO VLASTNÍM KAPITÁLEM.
Zřeknutí se odpovědnosti. VÝSLOVNÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI JSOU VE VĚNU, A PRODEJCE A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ SPOLEČNOSTI A DODAVATELÉ SE ZRUČUJÍ JAKÝCHKOLI A VŠECHNY DALŠÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO PROHLÁŠENÍ (TÝKAJÍCÍ SE TÉTO VÝROBKU NEBO ODPOVÍDAJÍ) , VČETNĚ BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI A VEŠKERÝCH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TITULU, NEPLATNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI ÚČEL (KDYŽ NEBUDE DŮVĚRNĚ NABÍZENO, NEBO JEJICH PŘEDPOVĚĎ) , KDYŽ JE MOŽNÉ, ŽE VYPLÝVAJÍ ZÁKONEM, Z DŮVODU VLASTNÍHO NEBO POUŽITÍ V OBCHODU, NEBO PRŮBĚHEM OBCHODOVÁNÍ NEBO VÝKONU.

7. VYLOUČENÍ ZÁRUKY; LÉK
Vyloučení záruky a podmínky. Záruka prodávajícího se nevztahuje na produkty, mimo jiné včetně komponent, dílů a materiálů, které (a) nevyrábí prodejce, na něž se vztahují záruky třetích stran, pokud existují, jejich příslušných výrobců, mimo jiné baterie a jiné předměty podléhající opotřebení. ; b) jsou spotřební nebo spotřební součásti, mimo jiné včetně baterií, pojistek, filtrů a žárovek; c) byly podrobeny: i) provozu nad doporučenou kapacitu, ii) nedostatečné elektrické energii, klimatizaci nebo regulaci vlhkosti, iii) nehodě nebo katastrofě, mimo jiné požáru, povodni, vodě , vítr a blesk, (iv) zanedbávání, mimo jiné včetně přechodových jevů, (v) zneužití nebo zneužití, (vi) nedodržení nejnovějších publikovaných provozních pokynů Prodávajícího, (vii) neoprávněné úpravy, instalace nebo opravy osobami jinými než oprávněnými zástupci prodávajícího, nebo (viii) používat pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v dokumentaci nebo v naposledy publikovaných provozních pokynech; nebo (d) nejsou řádně skladovány, instalovány, udržovány nebo provozovány za normálních podmínek a v souladu s doporučeními prodejce. Záruka prodávajícího v tomto dokumentu bude neplatná a nebude mít žádný účinek, pokud závada vznikla škodami, které se vyskytly na výrobku po dodání, nebo souvisí s použitím neoprávněného hardwaru, softwaru nebo jiného vybavení. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující vymění senzory dodané prodávajícím za senzory vyrobené jiným výrobcem, budou všechny záruky prodávajícího kupujícímu a vzdálenému kupujícímu zrušeny a kupující převezme veškerou odpovědnost za jakoukoli škodu, úraz nebo ztrátu utrpěnou kupujícím a / nebo Vzdálený kupující vyplývající z této neoprávněné úpravy. Záruka prodejce nezahrnuje: běžnou údržbu, mimo jiné včetně úprav, čištění, kalibrací, utahování uvolněných matic a šroubů; provádění služeb spojených s přemístěním Produktu nebo přidáváním nebo odebíráním rozhraní, příslušenství, příloh nebo jiných zařízení; oprava poškození způsobeného jiným než běžným opotřebením; elektrické práce mimo produkt; jakákoli údržba rozhraní, příslušenství, příloh nebo jiných zařízení, která nejsou poskytována prodejcem; a jakékoli problémy vyplývající z nepodporované služby.
Lék. Jediným a výlučným prostředkem nápravy kupujícího a jedinou povinností prodávajícího v případě porušení záruky na produkty uvedené níže, bude dle vlastního uvážení prodávajícího buď (a) opravit nebo vyměnit vadný produkt, který selhal v záruční době, na náklady prodávajícího pomocí nové nebo renovované díly, nebo (b) vrátit takový vadný Produkt, který selhal během záruční doby, Prodávajícímu a vrátit Kupujícímu spravedlivou část Poplatku za vadný produkt. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že právo prodejce na vrácení poplatku kupujícího nebude nijak omezeno ani omezeno žádným způsobem a z jakéhokoli důvodu. Poskytnutí výše uvedené nápravy bude podmíněno oznámením a odůvodněním, které může prodejce požadovat, aby byl takový Produkt uložen, nainstalován, udržován a provozován v souladu s doporučeními prodejce. Není-li prodejcem nařízeno jinak, budou všechny takové vadné produkty vráceny do skladu prodávajícího nebo na jiné jiné místo, které prodejce zvolí, a to vše na náklady prodejce, pokud kupující dodrží všechny pokyny prodejce týkající se balení a přepravy. Účelem této nápravy je opravit jakékoli závady nebo vrátit zaplacené poplatky. Kupující bere na vědomí, že takový výhradní opravný prostředek je základním pojmem při vyjednávání představovaném touto smlouvou, a že takový opravný prostředek bude, s ohledem na protiplnění zaplacené prodávajícímu, plným uspokojením kupujícího za veškeré nároky s tím spojené. S ohledem na výše uvedené kupující bere na vědomí, že v případě, že soud příslušné jurisdikce nebo rozhodčí soud rozhodne, tento výhradní opravný prostředek neposkytuje kupujícímu výhodu jeho výhodné ceny nebo že takový výhradní opravný prostředek z jakéhokoli důvodu selže, pak jakékoli takové rozhodnutí s ohledem na takový výhradní opravný prostředek nebo jakékoli takové selhání takového výlučného opravného prostředku neovlivní ani žádným způsobem nezmění žádné omezení nebo vyloučení záruk a všechna taková omezení a vyloučení budou i nadále platná a účinná. Veškeré reklamace produktů nebo softwaru vůči prodejci musí být uplatněny v příslušné záruční době. Na položky opravené nebo vyměněné v rámci záruky se poskytuje záruka pouze po zbytek původní záruční doby. Práva a opravné prostředky prodávajícího podle této smlouvy budou kumulativní a budou doplňovat veškerá další práva nebo opravné prostředky stanovené zákonem nebo spravedlností. Kupující bere na vědomí, že pokud kupující poruší tuto smlouvu, bude obtížné určit náhradu škody prodejci, a proto může prodejce usilovat o spravedlivou úlevu, mimo jiné včetně žaloby na zdržení se jednání, která je doplňkem jakýchkoli jiných opravných prostředků dostupných podle zákona nebo spravedlnosti.

8. DODRŽOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ
Kupující bere na vědomí, že produkty jsou produkty Spojených států amerických a že vývoz, použití, přenos, další prodej nebo jiný převod produktů se řídí zákony a předpisy Spojených států amerických. Kupující souhlasí s tím, že v rozporu s takovými zákony a předpisy nebude brát, vyvážet, dále prodávat ani přenášet žádný Produkt do žádné jiné země nebo subjektu.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI; ČAS PRO POHLEDÁVKY; ODŠKODNĚNÍ
Kupující souhlasí s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ PODOBNÉ ŠKODY, mimo jiné včetně ztráty zisku nebo výnosů, škody za ztrátu použití Produktů, škody na majetku, nároků třetích osob, včetně újma na zdraví nebo smrt z důvodu použití Produktů nebo selhání Prodávajícího adekvátně varovat nebo poučit o nebezpečích Produktů nebo o bezpečném a správném používání Produktů, bez ohledu na to, zda byl Prodejci upozorněn na možnost takového škody. Celková odpovědnost prodejce podle této smlouvy z jakéhokoli důvodu (kromě odpovědnosti za zranění způsobené nedbalostí prodejce), ať už vyplývající ze smlouvy, záruky, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, odpovědnosti za výrobky nebo jakékoli jiné teorie odpovědnosti, bude omezena na nižší ze skutečných škod kupujícího nebo ceny zaplacené prodávajícímu za produkty, které jsou předmětem reklamace kupujícího. Veškeré nároky vůči prodejci musí být vzneseny do jednoho roku od vzniku příčiny žaloby a kupující se výslovně vzdává jakékoli další promlčecí lhůty. Kupující bude hájit, odškodňovat a udržovat prodejce a jeho úředníky, ředitele, zástupce, zástupce, zaměstnance, dodavatele a přidružené společnosti neškodné vůči jakýmkoli částkám, nárokům, nákladům, povinnostem, žalobám, žalobám, ztrátám, škodám, poplatkům za právní služby, závazkům , závazky a zádržná práva vyplývající z (i) nákupu, používání, držení, vlastnictví, provozu, stavu, dalšího prodeje, převodu, vývozu, přepravy nebo likvidace produktu kupujícím, (ii) porušení kupujícího nebo údajného porušení jakéhokoli zahraničního, federálního , státní, krajské nebo místní zákony nebo předpisy, mimo jiné včetně zákonů a předpisů upravujících bezpečnost produktů a pracovní postupy, (iii) nedbalostní jednání nebo opomenutí jednat kupujícího, které zákazníkům způsobí újmu, poškození nebo ztrátu produktů prodejce, a ( iv) Porušení této smlouvy kupujícím

10. BEZPEČNOSTNÍ ZÁJEM
Aby byla zajištěna povinnost kupujícího platit za produkty, kupující tímto autorizuje prodávajícího kdykoli a čas od času provést a / nebo uložit v souladu se zákony jakékoli jurisdikce, s podpisem kupujícího nebo bez něj, všechny Uniform Obchodní zákoník nebo jiná příslušná prohlášení o financování nebo pokračování nebo jiné dokumenty, které může Prodávající považovat za nezbytné nebo žádoucí k zdokonalení svého bezpečnostního zájmu na Produktech. Kupující opravňuje Prodávajícího k provedení jakékoli takové dokumentace jménem Kupujícího jako skutečného právního zástupce Kupujícího, kterou může Prodávající vykonat jako právního zástupce Kupujícího.

Zpět na začátek