Termes i condicions de la comanda de compra

1. Acceptació de l'ordre de compra: el comprador no estarà obligat per aquesta ordre de compra fins que el venedor executi i retorni al comprador la còpia de confirmació d'aquesta ordre de compra. El Venedor estarà obligat per aquesta Ordre de Compra i els seus termes i condicions quan executi i retorni la còpia de confirmació, quan indiqui que accepta aquesta Ordre de Compra, quan lliura al Comprador algun dels articles que s’han demanat aquí o quan es lliura per al Comprador. qualsevol dels serveis que s’ordenen aquí. Aquesta Comanda de compra limita expressament l’acceptació dels termes i condicions aquí exposats, i es refusen els termes o condicions addicionals o diferents proposats pel Venedor, tret que el Comprador l’accepti per escrit. No existirà cap contracte, excepte per a l’Acord i aquesta Ordre de compra tal com s’executa tal com s’ha indicat anteriorment.

2. Esmenes: les parts accepten que aquesta Ordre de compra, inclosos els termes i condicions, juntament amb qualsevol document adjunt o incorporat aquí per referència conté el contracte complet i final entre el Comprador i el Venedor; que cap acord o enteniment per modificar aquesta Ordre de compra serà vinculant per al Comprador tret que sigui escrit i signat pel representant autoritzat del Comprador. Totes les especificacions, dibuixos i dades enviades al venedor amb aquesta Ordre de compra o a les quals fa referència aquesta Ordre de compra s’incorporen aquí i formen part d’aquesta Ordre de compra.

3. Canvis: el comprador es reserva el dret en qualsevol moment de fer canvis per escrit a qualsevol de les següents opcions: (a) Especificacions, dibuixos i dades incorporades en aquesta comanda; (b) mètodes d'enviament o embalatge; (c) lloc de lliurament; (d) el moment del lliurament; (e) forma de lliurament; i (f) quantitats. Si algun canvi d’aquest tipus provoca un augment o una disminució del cost o del temps necessari per al compliment d’aquesta Comanda, el Venedor tindrà dret a reclamar un ajust equitatiu en el preu d’acord amb els preus originals. Qualsevol ajust o sol·licitud anirà acompanyat de proves escrites i subjecte a auditoria pel comprador. Qualsevol reclamació d’ajust en virtut d’aquest article es considerarà anul·lada tret que s’afirmi en un termini de vint (20) dies des de la data de recepció per part del venedor de l’ordre de canvi; sempre que el comprador, si decideix a la seva discreció que els fets justifiquin aquesta acció, pugui rebre i actuar sobre qualsevol reclamació presentada en qualsevol moment abans del pagament final segons aquesta Ordre de compra. Qualsevol reclamació per part del venedor d’ajust en virtut d’aquest article ha de ser aprovada pel comprador per escrit abans que el venedor procedeixi a l’ajust reclamat. Els augments de preus no seran vinculants per al comprador tret que ho demostri una modificació de l’acord signada pel representant autoritzat del comprador.

4. Lliurament: el temps és essencial en l'execució d'aquesta comanda de compra i, si el lliurament dels articles no es realitza en les quantitats i en els horaris especificats, o la prestació dels serveis no es completa en els horaris especificats, el comprador es reserva el dret sense cap responsabilitat i, a més dels seus altres drets i recursos, dur a terme una o totes les accions següents: (a) encaminaments directes expedits d'articles (el venedor pagarà el cost de l'encaminament accelerat); (b) donar per finalitzada aquesta Ordre de compra mitjançant un avís al Venedor sobre els articles que el comprador no va rebre o els serveis que no es van prestar en el moment en què s’envia l’avís al comprador i per comprar articles o serveis substitutius en un altre lloc i cobrar al venedor les pèrdues ocasionades; o (c) en el cas que el lliurament per motius imputables al venedor creï una situació d’esgotament, el comprador tindrà dret a reclamar una penalització al venedor; la penalització serà del dos per cent (2%) de la part del preu de compra deguda als articles retardats per a cada dia del retard. L’import total de la sanció segons la clàusula (c) no excedirà del vint per cent (20%) del preu total de compra.

El venedor serà responsable de les despeses de transport, retards o reclamacions derivats de la desviació del venedor de les instruccions d’encaminament del comprador. El venedor no serà responsable dels costos excessius de lliuraments o impagaments per causes alienes al seu control i sense la seva culpa o negligència; sempre que el venedor tingui motius per creure que les entregues no es realitzaran tal com estava previst, es notificarà immediatament al comprador una notificació per escrit que expliqui la causa del retard previst. Si el retard o l’incompliment del venedor es produeix per l’endarreriment o l’incompliment d’un subcontractista, aquest retard o incompliment només serà excusable si sorgeix de causes alienes al control del venedor i del subcontractista i sense la culpa ni la negligència de cap d’ells i del els articles que es van subministrar o els serveis que es van prestar no es van poder obtenir d’altres fonts amb el temps suficient per permetre al venedor complir el calendari d’entrega o d’execució requerit.
El comprador no tindrà cap responsabilitat pel pagament dels articles lliurats al comprador que superin les quantitats especificades en aquesta comanda de compra i els calendaris de lliurament. Aquests articles estaran subjectes a rebuig i devolució a càrrec del venedor, inclosos els càrrecs de transport en totes dues direccions. El Comprador no serà responsable dels costos de material o de producció que hagi incorregut el Venedor per sobre de la quantitat o per avançat del temps necessari per complir els horaris de lliurament del Comprador.

5. Instruccions de lliurament: el venedor només realitzarà lliuraments durant l'horari laboral normal del comprador i al moll de recepció del comprador a l'adreça adequada que s'indica a continuació o bé si el comprador ho ha informat d'una altra manera. (per a vaixells de proveïdors). Això pot incloure lliuraments internacionals. El venedor hauria de tenir totes les llicències aplicables.
Neutronics Inc.
456 Camí de la Cremería
Exton, PA, 19341

6. Inspecció i acceptació: el pagament s'ha de produir 45 dies després de la data més tardana en què el comprador rep una factura correcta o la data en què el comprador rep articles conformes. Tots els articles comprats a continuació estan subjectes a inspecció a la destinació del comprador, abans o després del pagament a voluntat del comprador. El pagament d’alguns articles inclosos en aquesta Ordre de Compra no suposarà l’acceptació d’aquest. El comprador es reserva el dret de rebutjar i rebutjar l’acceptació d’articles que no siguin d’acord amb les instruccions, especificacions, dibuixos i dades o les garanties del venedor (expresses o implícites) o que incompleixin aquesta comanda de compra (ja sigui a causa del fracàs del venedor a (fets de Déu o d’altres), o que contenen altres defectes, ja siguin latents o evidents. Els actes de Déu són qualsevol causa fora del control del comprador, que inclou incendis, inundacions, altres qüestions ambientals, vagues i diferències amb els empleats. El comprador es reserva el dret de rebutjar articles amb defectes latents que no es descobreixin després de l’acceptació d’aquests articles, sempre que es faci en un termini raonable després del descobriment del defecte.
Els productes que no s’acceptin es retornaran al venedor per a la devolució total o el crèdit o la substitució a voluntat del comprador i pel risc i despeses del venedor, inclosos els càrrecs de transport en totes dues direccions. No es farà cap substitució d’articles rebutjats tret que el comprador ho especifiqui per escrit. A més, el comprador pot reclamar danys i perjudicis, inclosos els costos de fabricació, danys a materials o articles causats per una caixa, embalatge o embalatge inadequats i pèrdua de beneficis o altres danys especials ocasionats pel comprador. Aquest dret s’afegirà a qualsevol altre recurs previst per la llei. L’acceptació total o parcial dels articles no es considerarà una renúncia al dret del comprador de rebutjar altres articles o altres comandes. L’acceptació d’algun dels articles no obligarà el comprador a acceptar enviaments futurs.

7. Embalatge, etiquetatge i envasos: no es poden facturar al comprador cap embalatge ni envasos tret que s'indiqui a la cara d'aquesta comanda. El venedor prepararà etiquetes per a les caixes i contenidors d’enviament que continguin aquesta informació, si n’hi ha, segons el comprador pugui especificar. El venedor serà responsable dels danys als materials o articles aquí descrits causats per una caixa, embalatge o embalatge incorrectes.

8. Garanties del venedor: El venedor garanteix que els articles subministrats a continuació estaran lliures de defectes de material, mà d'obra i disseny, de qualitat comercial i adequats als propòsits del comprador i que hauran de complir les instruccions, especificacions, dibuixos i dades del comprador. El venedor garanteix, a més, que els articles inclosos en aquest document s’ajustaran a totes les declaracions, afirmacions, promeses, descripcions, mostres o models que formen la base d’aquesta Ordre de compra, el venedor accepta que aquestes garanties sobreviuran a l’acceptació dels articles. Totes les garanties anteriors s’afegiran a les garanties d’abast addicional atorgades pel venedor al comprador. Cap d’aquestes garanties ni cap altra garantia implícita o expressa no es considerarà com a exclosa o exclosa, tret que ho demostri un avís de canvi d’ordre de compra o una revisió emesa i signada pel representant autoritzat del comprador. En cas d’incompliment de la garantia, el comprador tindrà dret a tots els recursos derivats del Codi comercial uniforme o d’altres lleis aplicables que es derivin d’aquest incompliment.

9. Intercanviabilitat: tots els articles comprats a continuació (o una part d'aquest document) han de ser completament intercanviables amb articles similars (o parts d'aquests) comprats prèviament pel venedor pel comprador o el client del comprador. Amb aquesta finalitat, tots els dissenys, processos o procediments utilitzats pel Venedor per subministrar articles similars (o parts d’aquests) anteriorment hauran de ser utilitzats pel Venedor per subministrar els articles (o parts d’aquests) comprats aquí. Qualsevol desviació a qualsevol dels dissenys, processos o procediments del venedor requereix l'aprovació prèvia i per escrit del comprador. El venedor serà responsable de tots els costos del comprador associats al descobriment i adaptació d’articles no intercanviables (o parts d’aquests) derivats de l’incompliment del venedor pels requisits d’aquest article.

10. Propietat del comprador: tret que s’estableixi el contrari en aquesta comanda de compra o s’acordi per escrit, propietat de totes les descripcions, incloses, entre d’altres, totes les eines, eines, equips i materials subministrats o posats a disposició del venedor, el títol dels quals es troba al comprador. , i qualsevol substitució dels mateixos serà i quedarà a la propietat del comprador. Aquesta propietat, diferent del material que es pretén modificar, no es modificarà sense el consentiment per escrit del comprador. El venedor haurà de marcar de manera clara o identificar de manera adequada aquesta propietat com a "Propietat de Neutronics, Inc." i s’emmagatzemaran de forma segura per separat i a part de la propietat del venedor. El venedor no utilitzarà aquesta propietat excepte per a la realització de treballs previstos en el present document o segons el permís per escrit del comprador. Aquests béns, encara que estiguin en poder o control del venedor, es mantindran en bon estat de seguretat, es mantindran a risc del venedor i estaran assegurats pel venedor, a costa seva, per un import igual al cost de substitució amb pèrdua a pagar a Comprador. En la mesura que aquesta propietat no sigui material consumit en l'execució d'aquesta Ordre de compra, estarà subjecta a inspecció i retirada pel comprador, i el comprador tindrà el dret d'entrada a aquests efectes sense cap responsabilitat envers el venedor. Segons les indicacions del comprador, el venedor revelarà la ubicació d’aquesta propietat, la prepararà per a l’enviament i l’enviarà al comprador en el bon estat que rebés originalment el venedor, excepte el desgast raonable.

11. Utillatges especials: el terme "utillatge especial", tal com s'utilitza en aquest article, es considerarà que inclou totes les plantilles, matrius, accessoris, motlles, patrons, eines de tall especials, calibres especials, equips especials de prova, altres equips especials i ajuts de fabricació, i els dibuixos i qualsevol substitució dels anteriors, adquirits o fabricats o utilitzats en l'execució d'aquesta Ordre de compra que tinguin una naturalesa tan especialitzada que, sense modificacions o alteracions substancials, el seu ús es limita a la producció dels articles o parts d'aquestes o al rendiment dels serveis del tipus requerit per aquesta Ordre de Compra. El terme no inclou (a) articles d’eines o equips adquirits fins ara pel venedor, ni la seva substitució, ja siguin modificats o adoptats per al seu ús en el compliment d’aquesta ordre de compra, (b) eines petites consumibles, (c) generals o màquines-eina especials o articles de capital similars, o (d) eines, el títol del qual es troba al comprador.
El venedor accepta que es conservaran eines especials i no s’utilitzaran ni es tornaran a treballar excepte per a la realització de treballs previstos a continuació o segons el permís per escrit del comprador. Mentre estigui en poder o control del venedor, el venedor garanteix que mantindrà les eines especials en bon estat totalment cobertes per l’assegurança i que les substituirà quan es perdin, es destrueixin o siguin necessàries per a la realització del treball que s’estableix a continuació. Un cop finalitzada o finalitzada la feina segons aquesta Ordre de compra per a la qual es requereix l’eina especial, el venedor facilitarà al comprador una llista dels articles, peces o serveis per a la fabricació o rendiment dels quals s’ha utilitzat o dissenyat aquesta eina especial i una llista indicant on es troba cada element de l’eina especial i transferirà la propietat i la possessió de l’eina especial al comprador [per un import igual al seu cost amortitzat invertit] o en disposarà, tal com el comprador pugui indicar per escrit. A més, el comprador tindrà dret a prendre possessió de qualsevol eina especial en qualsevol moment, títol que el comprador adquireix a continuació, [després del pagament del cost amortitzat invertit del venedor], i el venedor concedeix al comprador el dret d’entrada per a aquells propòsits serà exercit pel comprador sense cap responsabilitat envers el venedor.

12. Comunicats de premsa: El venedor accepta que cap reconeixement o altra informació sobre aquesta comanda i els béns o serveis que s’ofereixen a continuació seran fets públics pel venedor sense l’acord previ i per escrit del comprador.

13. Confidencialitat, invencions: tota la informació subministrada o facilitada pel comprador al venedor o als empleats o subcontractistes del venedor en relació amb els articles o serveis coberts per aquesta ordre de compra es tractarà com a confidencial i no serà divulgada pel venedor, els seus empleats, i subcontractistes a tercers, totalment o parcialment, sense el consentiment previ i per escrit del comprador. El Venedor es compromet a no afirmar cap reclamació contra el Comprador respecte a cap informació que el Venedor hagi revelat o que pugui revelar al Comprador en relació amb els articles o serveis coberts per aquesta Ordre de Compra. El venedor accepta que tots els dissenys, dibuixos, processos, composicions de material, especificacions, programari, màscara o altra informació tècnica feta o subministrada pel venedor o subministrada pel comprador en relació amb els articles o serveis coberts per aquesta comanda de compra, inclosos tots els drets sobre els mateixos , serà propietat exclusiva i exclusiva del comprador, lliure de qualsevol restricció, i el venedor el protegirà contra la divulgació o ús no autoritzat de tercers.
El venedor accepta que, quant a totes les invencions i millores en aquests dissenys, dibuixos, processos, composicions de material, especificacions, programari, obres de màscares o altra informació tècnica feta o subministrada pel venedor en relació amb els articles o serveis coberts per aquesta Ordre de compra, El venedor identificarà i revelarà immediatament aquestes invencions o millores al comprador i executarà o obtindrà l'execució de qualsevol document i prendrà les accions que siguin necessàries per perfeccionar la propietat de les invencions o millores del comprador o que siguin necessàries en la contractació, manteniment, o l'aplicació pel comprador de qualsevol patent, marca comercial, copyright, secret comercial, dret de màscara o qualsevol altre dret de propietat relacionat amb les invencions o millores. El venedor nomena el comprador com a advocat de fet del venedor per executar aquests papers o emprendre aquestes accions. La confidencialitat i assignació de les obligacions d’invenció d’aquest article subsistiran en la finalització o finalització d’aquesta Ordre de compra.
El Venedor es compromet a fabricar exclusivament els articles inclosos en aquest Acord per al Comprador. El venedor no vendrà cap article inclòs en aquest acord directament o indirectament a cap dels clients del comprador ni cap operació de tercers.

14. Indemnització per propietat intel·lectual: el venedor accepta (a) defensar, indemnitzar i mantenir indemne el comprador, els seus successors i els seus clients contra totes les reclamacions, demandes, pèrdues, demandes, danys, responsabilitat i despeses (inclosos els honoraris raonables de l’advocat) derivats de qualsevol demanda. , reclamació o acció per infracció real o presumpta, directa o contributiva, o motivació per infringir qualsevol patent, marca comercial, copyright, treball de màscara o qualsevol altre dret de propietat dels Estats Units o de qualsevol altre país per raó de la fabricació, ús o venda dels articles o serveis coberts per aquesta Ordre de compra, inclosa la infracció derivada del compliment de les especificacions proporcionades pel Comprador, o per ús indegut o suposat o apropiació indeguda d’un secret comercial derivat directament o indirectament de les accions del Venedor, (b) per renunciar a qualsevol reclamació contra el Comprador en virtut de la Uniforme Comercial Codi o qualsevol altra cosa, inclosa qualsevol reclamació indemne o similar, relacionada de qualsevol manera amb una reclamació afirmada contra el venedor o el comprador per patent, trad infracció del dret de treball sobre emark, copyright o màscara o similars, incloses les reclamacions derivades del compliment de les especificacions proporcionades pel comprador, i (c) que el comprador tindrà una llicència irrevocable per utilitzar, vendre i vendre, a tot el món, no exclusiva, sense drets d'autor, reparar i reparar, i reconstruir i reconstruir els articles coberts per aquesta Ordre de compra. El venedor cedeix al comprador tots els drets, títols i interessos sobre totes les marques comercials, drets d’autor i drets de màscara sobre qualsevol material creat per al comprador en relació amb aquesta Ordre de compra. Les obligacions d’aquest article subsistiran en la finalització o finalització d’aquesta Ordre de compra.

15. Indemnització: el venedor també es compromet a indemnitzar i mantenir indemne al comprador de totes les pèrdues, responsabilitats, danys, reclamacions, demandes, demandes, accions, procediments, subrogacions i despeses, incloses les despeses judicials i els honoraris raonables dels advocats, relacionats de aquesta Ordre de compra, o els serveis realitzats o articles lliurats en virtut d’aquesta Ordre de compra, excepte els articles fabricats completament segons les especificacions del comprador, que són reclamats o realitzats per qualsevol persona, empresa, associació o corporació, inclosos empleats, treballadors, funcionaris o agents del Venedor i els seus subcontractistes derivats de qualsevol causa o per qualsevol motiu. El venedor accepta, a més, la recepció de la notificació per assumir amb rapidesa la plena responsabilitat de la defensa de tots els processos, accions o procediments que es puguin iniciar contra el venedor o contra el comprador. En cas que el venedor utilitzi la maquinària o l’equip del comprador per realitzar qualsevol treball que es pogués requerir en virtut d’aquesta Ordre de compra, es considerarà que aquesta maquinària o equip es troba sota la exclusiva custòdia i control del venedor durant el període d’aquest ús. Venedor.

16. Assegurança: si aquesta Ordre de Compra cobreix el rendiment laboral del Comprador, el Venedor es compromet a indemnitzar i protegir el Comprador contra tota responsabilitat, reclamació o demanda de lesions o danys a qualsevol persona o propietat que surti de l'execució d'aquesta Ordre de Compra. El venedor es compromet a proporcionar un certificat del transportista d’assegurances que demostri que el venedor té una cobertura d’assegurança adequada en els imports mínims següents:
(a) Compensació del treballador; Límits legals per a l'estat o estats en què s'ha de realitzar el treball.
(b) Responsabilitat general integral, inclosa la responsabilitat contractual; Operacions / Productes finalitzats; Danys a la propietat de forma ampla; i la responsabilitat protectora del contractista, si s’utilitzen subcontractistes. Límits mínims: lesions personals, incloses les morts i danys a la propietat, 250,000 dòlars per cada ocurrència, 1,000,000 dòlars en total.
(c) Responsabilitat de l'automòbil, inclosos els vehicles de propietat, llogats i no. Límits mínims: lesions corporals: 250,000 dòlars per persona, 500,000 dòlars per ocurrència i danys a la propietat, 250,000 dòlars per cada ocurrència.
Aquest certificat ha d’indicar el nom de l’assegurador, el número de la pòlissa, la data de caducitat, els límits de responsabilitat i una disposició que prevegi almenys deu (10) dies d’avís per escrit de cancel·lació. Si el venedor és autoassegurador, el certificat del Departament de Treball i Indústria de l'Estat en què es realitzi aquest treball l'ha de lliurar directament al Comprador. El compliment per part del venedor dels requisits d’assegurança no afecta en cap cas la indemnització del comprador pel venedor segons l’article 13 anterior.

17. Cancel·lació per defecte: el comprador tindrà dret a cancel·lar per defecte tota o part de la part no lliurada d’aquesta comanda de compra si el venedor no avança raonablement cap a la finalització de la comanda de compra en els moments especificats, si el venedor no realitza lliuraments tal com s’especifica al calendari de lliurament, si el venedor incompleix algun dels termes que s’hi inclouen, incloses les garanties del venedor, si el venedor fa un acord, extensió o cessió en benefici dels creditors, si el venedor es dissol o, de qualsevol altra manera, deixa d’existir o realitza negocis en l’ordinari per descomptat, o liquida la totalitat o pràcticament la totalitat dels seus actius, si el venedor es fa insolvent o si el venedor no paga els seus deutes a mesura que es venç. Si aquesta comanda es cancel·la per defecte, el comprador pot requerir al venedor que transfereixi el títol i lliuri al comprador qualsevol (a) articles completats i (b) articles i materials parcialment acabats, peces, eines, matrius, plantilles, accessoris, plànols, dibuixos, informació i drets contractuals que el Venedor ha produït o adquirit específicament per a la part finalitzada d’aquesta Ordre de compra. El venedor també protegirà i preservarà els béns que posseeixi el comprador en el seu interès. Els drets i recursos del comprador establerts en aquest article s’afegeixen i no substitueixen a cap altre recurs que el comprador pugui tenir per llei o equitat o d’acord amb altres articles d’aquesta ordre de compra. Si, després de la cancel·lació d’acord amb aquest article, un tribunal de jurisdicció competent determina, o d’una altra manera, que el venedor no es trobava en incompliment o que l’incompliment era excusable, els drets i obligacions de les parts seran els mateixos que si la resolució s'havia emès d'acord amb l'article 16 d'aquest. Abans que el comprador exerceixi el seu dret de cancel·lació per incompliment, el comprador pot optar per proporcionar al venedor l’oportunitat de curar l’incompliment del venedor. Si el comprador opta per proporcionar al venedor l’oportunitat de curar el seu incompliment, el comprador haurà de comunicar-li prèviament al venedor un escrit per defecte del seu incompliment. A continuació, el venedor haurà d’esbossar per escrit un segell postal en un termini de deu (10) dies des de la recepció de l’avís d’incompliment del comprador sobre la manera com el venedor té la intenció de curar l’incompliment del venedor. El comprador avaluarà la resposta escrita del venedor i determinarà si concedeix al venedor un període de temps durant el qual el venedor pot curar el seu incompliment. Qualsevol període de temps concedit al venedor per curar un impagament variarà en funció de les circumstàncies que l’envoltiu.

18. Finalització per conveniència: el comprador pot finalitzar la realització del treball segons aquesta comanda de compra totalment o de tant en tant mitjançant una notificació per escrit de resolució, amb la qual cosa el venedor deixarà de treballar en la data i en la mesura especificades a la notificació i donarà per finalitzada tota comandes i subcontractes en la mesura que es relacionin amb el treball finalitzat. El venedor informarà immediatament al comprador de les quantitats d’obra i material aplicables a la mà o comprats abans de la finalització i de la disposició més favorable que el venedor pugui prendre, el venedor complirà les instruccions del comprador pel que fa a la transferència i disposició del títol a la possessió d’aquest treball i material. Dins dels 60 dies posteriors a la recepció d’aquest avís de resolució, el Venedor presentarà totes les seves reclamacions de pagament tal com s’especifica en aquesta secció 16 resultant d’aquesta resolució. El Comprador tindrà dret a comprovar aquestes reclamacions en qualsevol moment o moment raonable mitjançant la inspecció i auditoria dels registres, instal·lacions, treballs o materials del Venedor relacionats amb aquesta Ordre de Compra. El comprador pagarà al venedor sense duplicació el preu de la comanda de compra per al treball acabat acceptat pel comprador i el cost per al venedor del treball en procés i de les matèries primeres assignables a l’obra finalitzada, en funció de qualsevol auditoria que el comprador pugui dur a terme i dels principis comptables generalment acceptats, menys, però (a) el valor o el cost (el que sigui més alt) dels articles utilitzats o venuts pel venedor sense el consentiment del comprador; (b) el valor acordat de qualsevol article utilitzat o venut pel venedor amb el consentiment del comprador; i (c) el cost de qualsevol obra o material defectuós, danyat o destruït. El comprador no efectuarà cap pagament per treballs acabats, treballs en curs o matèries primeres fabricades o adquirides pel venedor que superin el preu agregat especificat en aquesta comanda, menys els pagaments realitzats o realitzats d’una altra manera, i s’efectuaran ajustos reduint els pagaments que s’indiquen a continuació. per al cost del treball en procés i de la matèria primera per reflectir de forma proporcional qualsevol pèrdua indicada en tota la Comanda si s'hagués completat. El pagament realitzat en virtut d’aquest article constitueix l’única responsabilitat del comprador en cas que la finalització d’aquesta Ordre de compra s’apliqui en virtut d’aquest article. Llevat que s’estableixi el contrari en aquesta Ordre de Compra, les disposicions d’aquest article no s’aplicaran a cap cancel·lació per part del Comprador per incompliment del Venedor ni per cap altra causa permesa per la llei o en virtut d’aquesta Ordre de Compra. Llevat que es disposa el contrari a l'article 15, les disposicions d'aquest article no s'aplicaran a cap cancel·lació del comprador per incompliment del venedor. En cap cas, el venedor tindrà dret a beneficis anticipats ni a danys especials o conseqüents en virtut d’aquesta ordre de compra.

19. Compliment de les lleis aplicables: el venedor accepta que, en el compliment d'aquesta Ordre de compra, complirà totes les lleis, estàtues, normes, reglaments o ordres aplicables del govern dels Estats Units o de qualsevol subdivisió política o estatal dels mateixos. Sense limitar la generalitat de l’anterior, el venedor accepta que, per poder ser aprovat per al pagament, ha d’incloure en totes les factures la següent declaració:
"El venedor declara que, pel que fa a la producció dels articles coberts per aquesta factura, ha complert plenament totes les disposicions de la Llei de normes laborals justes de 1938, modificada".

20. Ordres executives: el venedor accepta que les representacions i disposicions exigides per l'Ordre executiva 11246, modificada per l'Ordre executiva 11375 (Igualtat d'oportunitats), l'Ordre executiva 11625 (empreses minoritàries), l'Ordre executiva 11701 (Acció afirmativa per a veterans i veterans amb discapacitat) per l’època del Vietnam) i l’Ordre executiva 11758 (Ocupació de Minusvàlids) s’incorpora a aquesta Ordre de compra i en forma part.

21. Renúncia: el fet que el Comprador no insisteixi, en cap o més casos, en l'execució d'algun dels termes, pactes o condicions d'aquesta Ordre de compra o en l'exercici dels drets que s'indiquen a continuació, no s'ha d'interpretar com una renúncia o renúncia a l’execució futura d’aquests termes, pactes o condicions o l’exercici futur d’aquest dret, però l’obligació del venedor respecte a aquestes actuacions futures continuarà en vigor.

22. Cessió: cap de les sumes pendents o vençudes, ni cap dels treballs a realitzar en virtut d'aquesta Ordre de compra, no serà assignada pel venedor ni el venedor subcontractarà els materials completats o substancialment acabats sol·licitats per aquesta ordre de compra sense previ avís del comprador. consentiment per escrit, que es pot retenir per qualsevol motiu a criteri exclusiu del comprador.

23. Remeis: Els recursos previstos en aquest document seran acumulatius i se sumaran a qualsevol altre o més recurs previst per la llei o l’equitat. El comprador tindrà dret a compensar qualsevol quantitat que el comprador hagi de pagar al venedor en virtut d'aquesta comanda de compra o d'una altra manera. En cas de controvèrsies derivades d’aquesta Ordre de Compra, el Comprador i el Venedor procediran diligentment amb l’actuació que s’exigeix ​​a continuació a l’espera de la resolució d’aquesta controvèrsia. Si alguna de les parts d’aquesta Ordre de compra no és vàlida o no es pot aplicar, la resta de parts d’aquesta Ordre de compra continuaran sent vàlides i aplicables.
24. Resolució de controvèrsies: en el cas que es produeixi una disputa entre les parts derivada o relacionada amb aquesta Ordre de compra que es refereixi exclusivament a danys monetaris o diners deguts, les parts acorden que se celebrarà una reunió amb la participació immediata de representants de cada part -autoritzar el conflicte per intentar de bona fe negociar la resolució del conflicte. Si dins dels trenta (30) dies posteriors a aquesta reunió les parts no han aconseguit negociar la resolució de la disputa, les parts faran tot el possible per seleccionar un procediment alternatiu de resolució de conflictes ("ADR"), com ara un arbitratge o una mediació, per resoldre la disputa. Si les parts no poden acordar una forma d’ADR en un termini de quinze (15) dies després del període de negociació de trenta (30) dies, qualsevol de les parts pot demanar altres recursos disponibles amb un preavís per escrit de set (7) dies a l’altra part de la seva intenció de fer-ho. Si les parts són capaces d’acordar una forma d’ADR, perseguiran la seva implementació de bona fe i de manera oportuna. En el cas que l'ADR no resulti en una resolució de la disputa després d'un període raonable de temps, qualsevol de les parts pot demanar altres recursos disponibles amb un preavís per escrit de set (7) dies a l'altra part especificant la seva acció prevista.
25. Llei vigent: aquesta Ordre de Compra es regirà, interpretarà i interpretarà i de conformitat amb les lleis de la Commonwealth de Pennsilvània.

BACHARACH, INC. - CONDICIONS DE VENDA ESTÀNDARDS

1. GENERAL
Aquests Termes i condicions de venda estàndard i les disposicions no conflictives de Bacharach La cotització de Inc., si escau, (l '"Acord") regirà en tots els aspectes totes les vendes i ús de qualsevol producte, ("Producte" o "Productes") i serveis ("Serveis") de Bacharach, Inc ("Venedor") pel comprador (el "Comprador"), inclosos, sense limitació, els futurs productes de recanvi adquirits pel Comprador. Si aquest escrit difereix d'alguna manera dels termes i condicions de la comanda del comprador o si aquest escrit s'interpreta com una acceptació o com una confirmació que actua com a acceptació, l'acceptació del venedor es fa EXPRESSAMENT CONDICIONAL SOBRE L'ASSENT DEL COMPRADOR A QUALSEVOL CONDICIÓ I CONDICIONS CONTINGUTS AQUÍ QUE SÓN DIFERENTS O ADDICIONALS A LES QUE ES CONTENEN A LA REDACCIÓ DEL COMPRADOR. A més, aquest escrit es considerarà una notificació d’objecció a aquests termes i condicions del comprador. Si aquest escrit s’entén com l’oferta, l’acceptació d’aquesta es limita EXPRESSAMENT als termes i condicions que s’hi contenen. Cap comanda de compra o qualsevol altre instrument de compra del comprador serà efectiu per contradir, modificar, eliminar o afegir als termes d’aquest acord, tret que el venedor ho accepti i accepti per escrit. Aquest Acord constitueix la declaració completa i exclusiva de l'acord entre les parts i substitueix totes les propostes, orals, escrites o electròniques, i qualsevol altra comunicació entre les parts relacionada amb l'objecte d'aquest Acord. Les ofertes del venedor són ofertes que només es poden acceptar íntegrament. Es considerarà que el Comprador accepta aquest Acord quan es produeixi algun dels següents: (i) Acceptació del Comprador de la cita del Venedor a la qual s’adjunta aquest Acord; (ii) Lliurament d'una comanda de productes per part del comprador al venedor (mitjançant ordre de compra, calendari d'enviament o qualsevol altre mitjà de comunicació): i / o (iii) Acceptació del comprador del lliurament o pagament dels productes, independentment de qualsevol condició afegit o suprimit pel comprador. Totes les qüestions que sorgeixin a continuació s’interpretaran i es resoldran d’acord amb el Codi comercial de la Commonwealth de Pennsilvània, sense tenir en compte les seves disposicions de conflicte de lleis i excloent la Convenció de les Nacions Unides sobre la venda internacional de mercaderies. Totes les accions que sorgeixin a continuació s’iniciaran al comtat d’Allegheny, PA. El comprador accepta la jurisdicció dels tribunals estatals i federals que es troben al comtat d’Allegheny i es compromet a participar en acció prèvia notificació per escrit. El Comprador no cedirà aquest Acord a tercers per aplicació de la llei, en fallida o d’una altra manera sense el consentiment previ i per escrit del Venedor. Aquest Acord serà vinculant i vigent en benefici de les parts i dels seus respectius successors, cessionaris i cessionaris permesos. Si el venedor no insisteix en el compliment estricte d’aquest Acord o no fa complir un incompliment quan es produeixi una violació única, reiterada o continuada d’algun termini o condició particular d’aquest, no es considerarà una renúncia al dret del venedor d’insistir en un compliment estricte de aquest Acord o per fer complir un impagament pel que fa a la violació de qualsevol altre terme o condició o, en qualsevol moment posterior o en qualsevol ocasió posterior, respecte a aquest terme o condició en particular. Si es considera que alguna de les disposicions d’aquest Acord és invàlida, il·legal o inaplicable, aquesta disposició serà ineficaç només en la mesura de la nul·litat i les disposicions no afectades d’aquest Acord quedaran intactes i romandran en vigor i efecte. .

2. VENDA DE PRODUCTES
Tret que el comprador sigui part d'un acord de distribució amb el venedor que regeixi la revenda de productes del comprador, el comprador només podrà revendre els productes comprats a continuació en termes i condicions no menys favorables que els actuals Termes i condicions de venda estàndard del venedor (tal com es publica a bacharach.wpengine.com), incloses les garanties i limitacions de les disposicions de responsabilitat civil. El comprador es compromet a indemnitzar, mantenir-se inofensiu i defensar el venedor de totes les reclamacions i demandes, inclosos els honoraris d'advocat, en la mesura que aquestes reclamacions i demandes sorgeixin del fet que el comprador no inclogui aquests termes i condicions a un comprador remot.

3. TARIFES I PAGAMENT
El comprador es compromet a pagar les tarifes del producte (la "tarifa del producte"). Les tarifes pels serveis es detallaran per separat a la factura i al pressupost del venedor (la "tarifa de servei", juntament amb la tarifa de producte, les "tarifes"). Totes les comandes estan subjectes a aprovació de crèdit en el moment de l’entrada. Tret que es pacti el contrari per escrit per les parts, les Condicions són netes de trenta (30) dies, una comanda mínima de 50 dòlars (250 dòlars per a les comandes d’exportació) i seran els preus vigents en el moment en què el venedor accepti la comanda del comprador, tret del que es disposa a continuació. . Es renunciarà a la comanda mínima per a les comandes que s’envien a l’usuari final i s’envien mitjançant Next Day Air o Second Day Air. No es renunciarà a la comanda mínima per als enviaments fora dels Estats Units continentals. S'afegirà una comissió de manipulació de 7 dòlars a totes les comandes, tret dels enviaments enviats mitjançant facturació de tercers als Estats Units continentals Atès que els preus del venedor es basen en els costos i condicions (inclosos els tipus de canvi) existents en el moment de l'acceptació, els preus poden augmentar a mesura que aquestes condicions canviïn, per exemple, augment del preu dels materials i de la mà d'obra i fluctuacions del tipus de canvi. Les tarifes no inclouen tots els càrrecs d’enviament i manipulació, inclosos els càrrecs per materials perillosos com a drets, tarifes, impostos sobre el valor afegit, impostos sobre vendes, impostos sobre l’ús o impostos aplicats per qualsevol autoritat federal, estatal, municipal o qualsevol altra autoritat governamental que el comprador pugui deure. com a resultat d’aquest Acord, la compra del Producte i Serveis, o altres càrrecs que es poguessin imposar en la venda, revenda o ús dels Productes. Aquests càrrecs pagats pel venedor seran per compte del comprador. Qualsevol reclamació d’exempció d’aquests càrrecs s’ha de designar clarament a la cara de la comanda i acompanyada de tots els certificats d’exempció necessaris. Llevat que s’estipuli específicament en una factura o que les parts ho acordin per escrit per escrit, les comissions s’han de pagar en dòlars nord-americans i s’han de pagar a la recepció de la factura pel comprador, sense dret a deduccions ni compensacions. El venedor pot exigir que el pagament es faci en forma de COD o mitjançant una carta de crèdit irrevocable a favor i acceptable del venedor establerta a costa del comprador. Si no s’efectua el pagament en el moment de venciment, el Venedor pot suspendre tots els lliuraments futurs o qualsevol altra actuació respecte al Comprador sense cap responsabilitat ni penalització i, a més de la resta d’imports pagables a continuació, el Comprador pagarà al Venedor (1) els costos i despeses raonables pel venedor en relació amb totes les accions que es duguin a terme per fer efectiva la recaptació o per preservar i protegir els drets del venedor segons aquest document, ja sigui mitjançant procediments legals o no, inclosos, sense limitació, honoraris raonables d'advocats, despeses judicials i altres despeses i (2) interessos de totes les quantitats pendents de pagament després 30 dies cobrats a la menor de (a) la taxa del 2% al mes o (b) la taxa més alta permesa per la llei.

4. ENVIAMENT; ENTREGA; FORÇA MAJURA
El venedor ha de seleccionar el mètode d’enviament i el transportista. Llevat que les parts acordin per escrit el contrari per escrit, l’enviament i lliurament dels Productes seran les instal·lacions del Venedor de FCA (INCOTERMS 2010), amb les quals es transferirà al Comprador el títol (excepte el títol de qualsevol programari incrustat) i el risc de pèrdua. El comprador es compromet a inspeccionar tots els productes contra papers d’enviament i per danys o escassetat en rebre la mercaderia a destinació. Tota reclamació per pèrdua, danys en trànsit o qualsevol altra causa visible a la inspecció s’haurà de fer al transportista. Les reclamacions per escassetat s’han de fer dins dels trenta (30) dies següents a la recepció. Tots els càrrecs d’enviament, assegurança o similars aniran a càrrec del comprador. A voluntat del venedor, els productes es poden enviar amb antelació a la data d’enviament sol·licitada o fraccionats. Tota la informació de lliurament (inclòs el temps d’enviament) és aproximada. L’única responsabilitat del venedor és fer esforços comercials raonables per complir les dates d’enviament especificades. El comprador eximeix expressament el venedor de qualsevol responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany derivat d’una falta d’entrega o retards en el lliurament causats per qualsevol condició relacionada o causada pel fracàs del processament o el processament imprecís d’informació i / o mecanismes sensibles al temps. conflicte laboral (per exemple, vaga, desacceleració o bloqueig), incendi, inundació, acte o regulació governamental, disturbis, impossibilitat d'obtenir subministraments o espai d'enviament, avaria de la planta, fallida de corrent, retard o interrupció de transportistes, accidents, actes de Déu o altres causes fora del control del venedor.

5. CANCEL·LACIÓ; INCOMPRESA ENTREGA; DEVOLUCIONS
Aquest Acord, totalment o parcialment, no pot ser cancel·lat o posposat pel Comprador excepte amb el consentiment previ i per escrit del Venedor i en termes que indemnitzin el Venedor de la pèrdua. Si el Comprador cancel·la totalment o parcialment una comanda de Productes, el Comprador haurà d'abonar al Venedor una quantitat igual a (i) el 50% del preu d'aquests Productes cancel·lats o (ii) els danys reals i conseqüents ocasionats pel VENEDOR, inclosos sense cap limitació de beneficis i despeses previstos pel venedor que ja hagi incorregut el venedor. Si el comprador ajorna el lliurament, el comprador haurà d'abonar al venedor la suma de (i) càrrecs mensuals igual a l'1.5% del preu total dels productes objecte d'aquest ajornament i (ii) càrrecs d'ajornament raonables, per exemple, temps d'inactivitat del venedor, despeses d'emmagatzematge, etc. En cas d’aprovació d’una sol·licitud de devolució, (i) les despeses d’embalatge, d’enviament i d’enviament aplicables seran a càrrec del comprador i (ii) totes les devolucions hauran de ser enviades de franc prepagament a càrrec del comprador. No s’hauran de fer devolucions al venedor sense obtenir prèviament un número d’autorització de material de devolució (“RMA”). El número RMA s’ha de mostrar de manera destacada a l’embalatge de devolució. Absolutament no s’acceptaran ni s’acreditaran devolucions sense aquesta aprovació prèvia. Les devolucions estan subjectes a un 20% de recàrrega. Els crèdits només es concediran als articles que el venedor determini que poden ser revenduts, excloses les devolucions de la garantia.

6. GARANTIA; RENÚNCIES DE GARANTIA
Garantia del producte. Tret que el comprador i el venedor acordin mutuament per escrit el contrari, el venedor garanteix al comprador que posseeix i cedirà el títol comercial als productes (excepte qualsevol programari incrustat, si n'hi ha) venuts a continuació i que tots els nous productes estaran lliures de mà d'obra defectuosa i material instal·lat durant el període de garantia aplicable al producte, tal com s’estableix al manual del producte, a partir del lliurament al transportista per a la primera venda (la “garantia”). Si el comprador no és l’usuari final dels productes venuts a continuació, el comprador es compromet a subministrar-lo a qualsevol comprador immediat
("Comprador remot") la Garantia limitada i l'exempció de responsabilitat dels compradors d'ús final (remots) emesos pel venedor. A més de la reparació o substitució d’una peça de producte defectuosa d’acord amb aquesta garantia limitada especificada en aquest document, si es requereix una reparació o instal·lació in situ pel venedor o el seu designat, tal com ho determina únicament el venedor, els serveis relacionats amb la garantia i les despeses raonables de viatge i de viatge es proporcionarà sense cap cost addicional al comprador.
Garantia de serveis. Per als serveis prestats pel venedor, el venedor garanteix que els serveis seran de qualitat professional. Si qualsevol incompliment de la garantia del Servei, per al Servei específic realitzat anteriorment, apareix dins dels noranta (90) dies posteriors a la finalització dels Serveis, el Venedor tornarà a realitzar, si es pot curar, aquells Serveis directament afectats per aquest error, única despesa. L’ÚNIC REMEI DEL COMPRADOR PER A SERVEIS DEFECTIUS ES LIMITARÀ AL COST DE REPERFORMAR TALS SERVEIS. Per tal de rebre aquest remei, el comprador ha de notificar al venedor, per escrit, qualsevol deficiència reclamada dins dels trenta (30) dies de finalització dels serveis. EL REMEDI PER A SERVEIS DEFECTIUS ÉS EXCLUSIU I ES RESPECTA A TOTS ELS REMEDIS DISPONIBLES AL COMPRADOR EN DIRECTE O EN PATRIMONI.
Exempcions de responsabilitat. LES GARANTIES EXPRESSES CONFIGURADES EN AQUESTA SECCIÓ ES VENEN, I EL VENEDOR I ELS SEUS RESPECTIUS AFILIATS I ELS PROVEIDORS NO RECLAMEN NINGUNA I TOTA LA GARANTIA, CONDICIÓ O REPRESENTACIÓ (EXPRESA O IMPLÍCITA, ORAL O ESCRITA) AMB RESPECTE AL PRODUCTE O AL RESPECTE. , INCLUDS SENSE LIMITACIÓ, I TOTES LES GARANTIES O CONDICIONS IMPLÍCITS DE TÍTOL, NO INFRACCIÓ, COMERCIALITAT O IDONEITAT O IDONEITAT PER A QUALSEVOL PROPOSESIT (SI EL VENEDOR TÉ RAÓ DE SABER, S’HA CONSEJAT, O ES TROBARÀ.) , SIGUI QUE S’AUGURA SORTIR PER LLEI, PER MOTIU DE PERSONALITZAT O D'ÚS AL COMERÇ, O PER CURS DE TRACTAMENT O RENDIMENT.

7. EXCLUSIONS DE GARANTIA; REMEI
Exclusions i condicions de la garantia. La garantia del venedor no s’aplicarà als productes, inclosos components, peces i materials que (a) no siguin fabricats pel venedor i que estiguin coberts per garanties de tercers, si s’escau, dels seus respectius fabricants, incloses les bateries i altres articles de desgast, sense limitació. ; (b) són peces consumibles o consumibles, incloses, sense limitacions, bateries, fusibles, filtres i bombetes; (c) han estat sotmesos a: (i) un funcionament superior a la capacitat recomanada, (ii) una energia elèctrica inadequada, climatització o control de la humitat, (iii) un accident o un desastre, inclosos, sense limitacions, incendis, inundacions, aigua , vent i llamps, (iv) negligència, inclosos, sense limitacions, transitoris de potència, (v) abús o ús indegut, (vi) incompliment del comprador de les instruccions de funcionament publicades més recents del venedor, (vii) modificació, instal·lació o reparació no autoritzades per part de persones diferents dels representants autoritzats del Venedor, o (viii) utilitzar-lo per a fins diferents dels especificats a la documentació o a les instruccions operatives publicades més recents; o (d) no s’emmagatzemen, s’instal·len, es mantenen o s’utilitzen correctament en condicions normals i d’acord amb les recomanacions del venedor. La garantia del venedor en aquest document serà nul·la i no tindrà cap efecte si el defecte sorgeix de danys produïts al producte després del lliurament o està relacionat amb l’ús de maquinari, programari o altres equips no autoritzats. El comprador reconeix que si el comprador substitueix els sensors subministrats pel venedor per sensors produïts per un altre fabricant, totes les garanties del venedor al comprador i al comprador remot seran anul·lades i el comprador assumirà tota la responsabilitat per qualsevol dany, perjudici o pèrdua soferts pel comprador i / o Comprador remot derivat d’aquesta modificació no autoritzada. La garantia del venedor no inclou: manteniment rutinari, inclosos els ajustaments sense limitacions, neteja, calibratge, estrenyiment de femelles i cargols solts; realitzar serveis relacionats amb la reubicació del producte o afegir o eliminar interfícies, accessoris, fitxers adjunts o altres dispositius; reparació de danys per desgast diferent del normal; treballs elèctrics externs al producte; qualsevol manteniment d’interfícies, accessoris, fitxers adjunts o altres dispositius no subministrats pel venedor; i qualsevol problema derivat d'un servei no admès.
Remei. El remei únic i exclusiu del comprador, i l’única obligació del venedor per incompliment de la garantia dels productes que s’indiquen a continuació, serà, a voluntat del venedor, a la seva exclusiva discreció, (a) reparar o substituir el producte defectuós que falli durant el període de garantia a costa del venedor peces noves o reformades, o (b) retornar el producte defectuós que falli durant el període de garantia al venedor i reemborsar al comprador una part equitativa de la tarifa pel producte defectuós. El comprador reconeix i accepta que el dret del venedor a reemborsar la comissió del comprador no es reduirà ni restringirà de cap manera ni per cap motiu. El subministrament del recurs esmentat anteriorment estarà condicionat a la notificació i justificació que el venedor requereixi que aquest producte s’hagi emmagatzemat, instal·lat, mantingut i operat d’acord amb les recomanacions del venedor. Llevat que el venedor indiqui el contrari, tots aquests productes defectuosos es retornaran al magatzem del venedor o a qualsevol altre lloc, segons el venedor seleccioni, tot a costa del venedor, sempre que el comprador compleixi totes les instruccions del venedor per a l’envasament i l’enviament. L’objectiu d’aquest recurs esmentat és corregir qualsevol defecte o reemborsar les taxes pagades. El Comprador reconeix que aquest recurs exclusiu és un terme essencial en la negociació representada per aquest Acord i que aquest remei, en vista de la contraprestació pagada al Venedor, funcionarà com a satisfacció plena del Comprador per a qualsevol reclamació relacionada amb aquest. A la vista de l’anterior, el comprador reconeix que, en cas que un tribunal de jurisdicció competent o un tribunal arbitral dictaminin que aquest recurs exclusiu no doni al comprador el benefici de la seva negociació o que aquest recurs exclusiu fracassi per qualsevol motiu, llavors qualsevol resolució d’aquest tipus pel que fa a aquest recurs exclusiu o qualsevol fallida d'aquest recurs exclusiu, no afectarà ni modificarà de cap manera cap limitació o exclusió de garanties, i totes aquestes limitacions i exclusions continuaran amb plena vigència. Totes les reclamacions de garantia de productes o programes contra el venedor s’han de presentar dins del període de garantia aplicable. Els articles reparats o substituïts sota garantia només es garanteixen durant la resta del període de garantia original. Els drets i mesures de reparació del venedor segons aquest acord seran acumulatius i se sumaran a qualsevol altre dret o recurs previst per la llei o l’equitat. El comprador reconeix que si el comprador incompleix aquest Acord, els danys al venedor serien difícils de determinar i, per tant, el venedor pot sol·licitar un alleujament equitatiu, inclòs, entre d'altres, el recurs cautelar, que se suma a qualsevol altre recurs disponible per llei o per equitat.

8. COMPLIMENT DE L’EXPORTACIÓ
El comprador reconeix que els Productes són productes dels Estats Units d'Amèrica i que l'exportació, ús, transmissió, revenda o altra transferència dels Productes es regeixen per les lleis i regulacions dels Estats Units d'Amèrica. El comprador accepta que no prendrà, exportarà, revendrà ni transmetrà cap producte a cap altre país o entitat en violació d’aquestes lleis i regulacions.

9. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT; TEMPS DE RECLAMACIONS; INDEMNIFICACIÓ
El Comprador accepta que el Venedor no serà responsable dels danys INCIDENTALS, ESPECIALS, INDIRECTES O CONSEQUENCIALS O ALTRES SIMILARS, inclosos, entre d'altres, la pèrdua de beneficis o ingressos, danys per pèrdua d'ús dels Productes, danys a la propietat, reclamacions de tercers, inclosos lesions personals o la mort a causa de l’ús dels Productes o el fet que el Venedor no adverteixi o instrueixi adequadament sobre els perills dels Productes o l’ús segur i adequat dels Productes, tant si el Vendor ha estat informat o no del potencial danys i perjudicis. La responsabilitat total del venedor a continuació per qualsevol causa (excepte la responsabilitat per lesions personals causades per negligència del venedor), ja sigui derivada del contracte, la garantia, la responsabilitat civil (inclosa la negligència), la responsabilitat estricta, la responsabilitat dels productes o qualsevol altra teoria de la responsabilitat, es limitarà a menor dels danys reals del comprador o del preu pagat al venedor pels Productes objecte de la reclamació del comprador. Totes les reclamacions contra el venedor s’han de presentar en el termini d’un any després de la causa de l’acció, i el comprador renuncia expressament a qualsevol prescripció de temps. El comprador defensarà, indemnitzarà i mantindrà el venedor i els seus funcionaris, directors, agents, representants, empleats, proveïdors i afiliats indemnes de qualsevol quantitat, reclamació, cost, obligació, demanda, acció, pèrdua, danys, honoraris legals, obligacions , passius i gravàmens derivats de (i) la compra, ús, possessió, propietat, operació, condició, revenda, transferència, exportació, transport o eliminació del producte del comprador, (ii) la violació del comprador o presumpta infracció de qualsevol , lleis o regulacions estatals, comtals o locals, incloses, sense limitacions, les lleis i regulacions que regulen la seguretat del producte i les pràctiques laborals, (iii) actes negligents del comprador o omissions d’actuar que causen lesions, danys o pèrdues als clients dels productes del venedor i ( iv) Incompliment del present Acord pel comprador

10. INTERÈS DE SEGURETAT
Per garantir l’obligació del comprador de pagar pels Productes, el Comprador autoritza el Venedor en qualsevol moment i, de tant en tant, a executar i / o arxivar, d’acord amb les lleis de qualsevol jurisdicció, amb o sense la signatura del Comprador, tot uniforme Codi comercial o altres declaracions de finançament o continuació aplicables o altres documents que el venedor pugui considerar necessaris o desitjables per perfeccionar el seu interès de seguretat en els productes. El comprador autoritza el venedor a executar tota aquesta documentació en nom del comprador com a advocat de fet del comprador, que el venedor pot executar com a advocat de fet per al comprador.

Torna a l'inici